164/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 8. júla 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii,2) v sume najmenej jednej miliardy eur investičných nákladov a jej realizáciou sa vytvorí najmenej 2 000 nových pracovných miest.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Robert Fico v. r.