154/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
z 30. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z., zákona č. 542/2004 Z. z., zákona č. 466/2005 Z. z. a zákona č. 219/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať
a)
podnik, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme, alebo
b)
podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prípravy územia na realizáciu strategického parku a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Strategickým parkom sa rozumie súhrn
a)
pozemkov nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území alebo vo viacerých bezprostredne susediacich katastrálnych územiach, ktorých celková výmera predstavuje najmenej 250 ha, a
b)
stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré sú potrebné na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb,2a) činností v oblasti výskumu a vývoja.
(12)
Prípravou územia sú činnosti nevyhnutné na zabezpečenie realizácie strategického parku, a to
a)
usporiadanie vlastníckych vzťahov,
b)
výstavba alebo pokračovanie výstavby pozemných komunikácií,
c)
výstavba alebo pokračovanie výstavby dráhy alebo jej súčasti,
d)
výstavba alebo pokračovanie výstavby súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení,
e)
iné obdobné prípravné činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Čl. 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
3.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre podnik na uskutočnenie stavby podľa § 1 ods. 2 alebo ods. 3 vrátane súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len „podnikový pozemok“).“.
4.
V § 3 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 3 písm. a) alebo písm. b)“.
5.
V § 3 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
údaj o sume investičných nákladov, ak ide o stavbu podľa § 1 ods. 2.“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.1d)
(6)
Ak sa schválenie návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 5 sa do katastra nehnuteľností zapíše na návrh príslušného ministerstva spolu s geometrickým plánom.
(7)
Predkupné právo štátu podľa odseku 5 zanikne, ak sa do dvoch rokov odo dňa schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou nevykoná alebo ak sa nezačne vyvlastňovacie konanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Písomný návrh podniku na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva k podnikovému pozemku, ktorý obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,4a) sa doručuje do vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnencovi na preberanie zásielok, oprávnenému z vecného bremena alebo jeho splnomocnencovi na preberanie zásielok, a to prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Súčasťou písomného návrhu je upozornenie, že ak na návrh vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena nereaguje písomne do 15 dní odo dňa doručenia, považuje sa návrh na uzavretie dohody za odmietnutý a bude možné konať podľa § 4a.
(5)
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je podniku známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky podniku za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(6)
Ak vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena prijme návrh na uzavretie dohody zo strany podniku, podnik znáša náklady spojené s jej uzavretím a náklady súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností, najmä odmenu notára a správne poplatky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 112 ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.“.
8.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prechod vlastníctva
(1)
Na účel realizácie významnej investície možno za náhradu pozemok alebo stavbu vyvlastniť alebo vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe obmedziť, ak je to vo verejnom záujme a nie je možné nadobudnúť právo k pozemku alebo stavbe dohodou. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis o vyvlastňovaní. Ak ku dňu začatia vyvlastňovacieho konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne obce alebo v územnom rozhodnutí nie je územie určené na umiestnenie a realizáciu významnej investície, podkladom na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení je osvedčenie podľa § 3.
(2)
Bezvýslednosť pokusu nadobudnúť právo k nehnuteľnosti dohodou podľa § 4 ods. 4 až 6 sa preukazuje písomným
a)
odmietnutím návrhu na uzavretie dohody vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávneným z vecného bremena alebo
b)
potvrdením o zaslaní a o doručení návrhu na uzavretie dohody vlastníkovi nehnuteľnosti alebo oprávnenému z vecného bremena, najmä doručenkou, ak vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena neodpovedal v lehote 15 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie dohody.
(3)
Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je
a)
vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena neznámy alebo ak nie je známy jeho pobyt,
b)
vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena obmedzený v zmluvnej voľnosti zákonmi, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného orgánu verejnej moci, ktorým sa mu zakazuje previesť vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe na iného, alebo
c)
hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností spochybnená podľa osobitného predpisu.4b)
(4)
Ak vo vyvlastňovacom konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o sume náhrady za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej všeobecnej hodnote určenej na základe znaleckého posudku. S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Požiadavku na vyššiu náhradu voči podniku možno uplatniť na súde v lehote jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak toto právo zanikne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 5 sa slová „§ 1 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3“.
10.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenia vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Na významnú investíciu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii pred účinnosťou tohto zákona, sa použijú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z. a zákona č. 314/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia.“.
2.
V § 110 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis10jba) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10jba znie:
„10jba)
§ 4a ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/2015 Z. z.“.
3.
Za § 142d sa vkladá § 142e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142e
Prechodné ustanovenie
Vyvlastňovacie konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.