151/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Pracovnej skupiny na prepravu nebezpečného tovaru Európskej hospodárskej komisie OSN boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z., oznámenie č. 205/2009 Z. z., oznámenie č. 16/2011 Z. z. a oznámenie č. 62/2013 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14 ods. 3 dohody ADR.
V ten istý deň, t. j. 1. januára 2015, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.