147/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 26. júna 2015,
ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 503/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na jeden školský rok na obdobie školských rokov 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny v znení opatrenia č. 178/2014 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Miroslav Lajčák v. r.
Príloha k opatreniu č. 147/2015 Z. z.
ZÁKLADNÉ SUMY VÝDAVKOV NA VZDELANIE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
Krajina Kód meny Základná suma
Belgicko EUR 8 408
Čína USD 23 933
Dánsko DKK 64 326
Francúzsko EUR 6 036
Holandsko EUR 9 470
Indonézia USD 23 933
Írsko EUR 8 949
Japonsko JPY 1 220 169
Juhoafrická republika USD 23 933
Maďarsko USD 23 933
Nemecko EUR 10 569
Rakúsko EUR 9 576
Ruská federácia USD 23 933
Spojené štáty americké USD 23 933
Španielsko EUR 9 001
Švajčiarsko CHF 17 289
Švédsko SEK 82 923
Taliansko EUR 11 341
Thajsko USD 23 933
Tunisko USD 23 933
Veľká Británia GBP 13 579
Ostatné krajiny USD 11 250