142/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2015,
ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 12 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému podľa § 3 ods. 3 zákona, ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu.
(2)
Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava (ďalej len "geometrický plán").
(3)
Na účely určenia a vyjadrenia polohy budovy, ku ktorej sa adresný bod zameriava, sa použijú údaje o jej zameraní z geometrického plánu.
(4)
Adresný bod sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne tak, že sa zameria aj pravý okraj aj ľavý okraj vstupu do budovy. Poloha adresného bodu sa určí tak, aby bol v strede na spojnici pravého okraja a ľavého okraja vstupu do budovy, a to 0,30 m smerom do vnútra budovy. Presnosť určenia adresného bodu je rovnaká ako presnosť určenia podrobných bodov budovy, zameranej na účel geometrického plánu. Elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu je daná výškou podlahy pri vstupe do budovy, udáva sa v centimetroch s presnosťou 0,20 m.
(5)
Ak bola poloha adresného bodu určená v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým kódom S-JTSK, použije sa na transformáciu Rezortná transformačná služba.1)
§ 2
(1)
Zameranie adresného bodu obsahuje popisnú časť a grafickú časť.
(2)
Popisná časť obsahuje
a)
elipsoidickú (geodetickú) šírku adresného bodu,
b)
elipsoidickú (geodetickú) dĺžku adresného bodu,
c)
elipsoidickú (geodetickú) výšku adresného bodu,
d)
označenie kraja, okresu, obce a časti obce, v ktorých sa budova nachádza,
e)
názov ulice, na ktorej sa budova nachádza, ak je určený,
f)
orientačné číslo vstupu do budovy, ak je určené,
g)
súpisné číslo budovy, ak je určené,
h)
meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral.
(3)
Grafická časť obsahuje vyznačenie budovy na parcele a označenie polohy adresného bodu vo vzťahu k budove.
(4)
Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe je uvedený v prílohe.
(5)
Zameranie adresného bodu v elektronickej podobe sa vyhotovuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 3
Vyznačenie polohy adresného bodu v geografickej časti registra adries sa vykoná priradením údajov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) k údajom o adrese podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a j) zákona.
§ 4
(1)
Vyznačenie geografickej osi ulice v geografickej časti registra adries sa vykoná priradením elipsoidických súradníc bodom označujúcim začiatok, koniec a lom ulice ku konkrétnej ulici.
(2)
Na postup pri zameraní elipsoidických súradníc bodov označujúcich začiatok, koniec a lom ulice sa použijú primerane ustanovenia § 1.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k vyhláške č. 142/2015 Z. z.
VZOR ZAMERANIA ADRESNÉHO BODU V LISTINNEJ PODOBE
A.
Grafická časť
B.
Popisná časť
Kód Názov Hodnota
φ elipsoidická (geodetická) šírka adresného bodu dd,ddd ddd d
λ elipsoidická (geodetická) dĺžka adresného bodu dd,ddd ddd d
h elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu ddd,dd
KRAJ označenie kraja, v ktorom sa budova nachádza
OKRES označenie okresu, v ktorom sa budova nachádza
OBEC označenie obce, v ktorej sa budova nachádza
ČASŤ OBCE označenie časti obce, v ktorej sa budova nachádza
ULICA názov ulice, na ktorej sa budova nachádza
OCB orientačné číslo vstupu do budovy
SCB súpisné číslo budovy
meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral
1)
§ 2 ods. 10 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.