131/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. l) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 13a“.
2.
V § 2 písm. m) druhom bode sa slová „prenasledovaniu, mučeniu, krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“ nahrádzajú slovami „prenasledovaniu z dôvodu uvedeného v § 8 písm. a) alebo vážnemu bezpráviu“.
3.
V § 3 ods. 1 druhej vete na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.“.
4.
V § 3 ods. 6 sa slová „žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. d) až g) do 24 hodín od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) ústavného zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. d) až f) do 24 hodín od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) z ústavného zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby alebo z ústavu na výkon trestu odňatia slobody“.
5.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Cudzinec, ktorý požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom útvare, ktorý nie je príslušný na prijatie vyhlásenia podľa odseku 2, sa na účely poskytovania ubytovania, stravovania alebo stravného, základných hygienických potrieb, iných vecí, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie, a zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona považuje počas troch dní od podania takéhoto vyhlásenia za žiadateľa; policajný útvar o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.
(10)
Policajt zaradený na policajnom útvare uvedenom v odseku 2 alebo v odseku 8, ktorý vykonáva úkony podľa tohto zákona, musí byť na túto činnosť vyškolený.
(11)
Policajný útvar uvedený v odseku 2 písm. a) a c) umožní organizáciám a osobám poskytujúcim žiadateľom poradenstvo a konzultácie prístup k žiadateľom nachádzajúcim sa na hraničných priechodoch alebo v tranzitných priestoroch medzinárodného letiska; prístup týchto organizácií a osôb k žiadateľom je možný so súhlasom príslušného policajného útvaru. Súhlas možno odoprieť, len ak je to nevyhnutné z dôvodov bezpečnosti, verejného poriadku alebo správy dotknutých hraničných priechodov alebo tranzitných priestorov medzinárodného letiska, ak sa tým prístup výrazne neobmedzí alebo neznemožní. Ustanovenia osobitného predpisu o ochrane civilného letectva nie sú týmto dotknuté.“.
6.
V § 4 ods. 2 druhej vete text za bodkočiarkou znie: „poučenie a informácie sa poskytujú v jazyku, o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu žiadateľ rozumie a podľa možností písomne“.
7.
V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2 písm. a), c) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 písm. a), c) až f)“.
8.
V § 5 ods. 3 sa za slová „naposledy umiestnený“ vkladajú slová „alebo ktoré vydalo preukaz žiadateľa“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý je umiestený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ministerstvo vydá preukaz žiadateľa do troch dní od začatia konania a bezodkladne ho zašle tomuto zariadeniu.“.
10.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo na žiadosť žiadateľa alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa zabezpečí, ak je to možné, pohovor a jeho tlmočenie osobou rovnakého pohlavia, ako je žiadateľ. Ministerstvo zabezpečí vedenie pohovoru osobou spôsobilou zohľadniť osobné pomery žiadateľa.“.
11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Poverený zamestnanec ministerstva, ktorý vykonáva pohovor, umožní pred jeho skončením zástupcovi žiadateľa vyjadriť sa k pohovoru; ak ide o maloletého bez sprievodu, umožní opatrovníkovi položiť otázky alebo uplatniť pripomienky už počas pohovoru.“.
12.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o maloletého bez sprievodu a nie je to v jeho najlepšom záujme“.
13.
V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
žiadateľovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia členský štát Európskej únie; to neplatí, ak Slovenská republika súhlasila s premiestnením cudzinca na svoje územie,“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
15.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená, neudeľuje sa azyl, odníma sa azyl, nepredlžuje sa doplnková ochrana alebo sa zrušuje doplnková ochrana a od právoplatnosti rozhodnutia nedošlo k podstatnej zmene skutkového stavu; ministerstvo môže rozhodnúť, či žiadosť o udelenie azylu bola podaná výlučne s cieľom odvrátiť bezprostredne hroziaci výkon vyhostenia zo Slovenskej republiky.“.
16.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
17.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 1 písm. f), ak
a)
žiadateľ bol vrátený na územie Slovenskej republiky z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná Slovenská republika,
b)
v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej alebo o neudelení azylu a toto rozhodnutie bolo doručené podľa § 20a ods. 3 prvej vety a
c)
proti rozhodnutiu podľa písmena b) nebol podaný opravný prostriedok.“.
18.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
19.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.
20.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
21.
V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
zdôvodnil svoju žiadosť o udelenie azylu zjavne nesúvislými, protirečivými, nepravdivými alebo nepravdepodobnými vyhláseniami, ktoré sú v rozpore s dostatočne overenými informáciami o krajine pôvodu,“.
22.
V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a nemožno rozhodnúť podľa § 11 ods. 1 písm. f) z dôvodu, že sa podstatne zmenil skutkový stav,“.
23.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
24.
V § 12 ods. 3 sa za slovom „neopodstatnená“ vypúšťa čiarka a slová „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c)“.
25.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 2 písm. g), ak
a)
žiadateľ bol vrátený na územie Slovenskej republiky z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná Slovenská republika,
b)
v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej alebo o neudelení azylu a toto rozhodnutie bolo doručené podľa § 20a ods. 3 prvej vety a
c)
proti rozhodnutiu podľa písmena b) nebol podaný opravný prostriedok.“.
26.
Za § 17a sa vkladajú § 17aa a 17ab, ktoré znejú:
㤠17aa
(1)
Ministerstvo v rámci konania o udelenie azylu v prvom stupni poskytne na požiadanie žiadateľovi, ktorý nemá zvoleného zástupcu, informácie týkajúce sa jeho žiadosti o udelenie azylu; informácie poskytne iný poverený zamestnanec ministerstva, ako ten, ktorý so žiadateľom vykonal pohovor podľa tohto zákona alebo ktorý posudzuje jeho žiadosť o udelenie azylu.
(2)
Ministerstvo poskytne informácie podľa odseku 1 maloletému bez sprievodu a jeho opatrovníkovi, ak nemajú zvoleného zástupcu, aj v konaní o odňatie azylu alebo v konaní o zrušenie doplnkovej ochrany.
§ 17ab
Ministerstvo v rámci konania o azyle osobitne postupuje voči žiadateľom, ktorí potrebujú osobitné procesné záruky, ktoré boli zistené na základe individuálneho posúdenia ich stavu; žiadateľom, ktorý potrebuje osobitné procesné záruky je cudzinec, ktorého spôsobilosť užívať práva a plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona je v dôsledku okolností jeho konkrétneho prípadu obmedzená.“.
27.
V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) alebo žiadateľ podľa § 4 ods. 6 do troch dní od podania vyhlásenia, žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. c) do troch dní od skončenia umiestnenia v prijímacom centre podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. d) až f) do troch dní od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) z ústavného zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody bez závažných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,“.
28.
V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
sa žiadateľ bez priepustky viac ako sedem dní zdržiaval mimo azylového zariadenia alebo sa bez súhlasu8e) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately viac ako sedem dní zdržiaval mimo tohto zariadenia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
„8e)
§ 56 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
29.
V § 19 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
žiadateľ nesplní povinnosť spolupracovať s ministerstvom podľa tohto zákona, najmä ak sa opakovane a bez vážnych dôvodov nedostaví na pohovor, čím znemožní posúdenie žiadosti,“.
30.
V § 19 odsek 4 znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania možno podať rozklad na ministerstvo do siedmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia; rozklad však nemožno podať proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) až e) a k) a odseku 2. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. e) a k) a odseku 2 sa iba vyznačí v spise.“.
31.
V § 19a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo zabezpečí preklad dokumentov, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o udelenie azylu.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
32.
Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý znie:
㤠19c
(1)
Ministerstvo zabezpečí so súhlasom žiadateľa jeho lekárske vyšetrenie týkajúce sa príznakov prenasledovania alebo vážneho bezprávia v minulosti, ak to ministerstvo považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o udelenie azylu; ak vykonanie lekárskeho vyšetrenia navrhne žiadateľ, súhlas sa nevyžaduje.
(2)
Ak sa nevykoná lekárske vyšetrenie podľa odseku 1, ministerstvo informuje žiadateľa, že si môže takéto lekárske vyšetrenie zabezpečiť na vlastné náklady.“.
33.
V § 20a sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je maloletý bez sprievodu umiestnený,
e)
opatrovníkovi, ak sa podľa odseku 1 rozhodnutie doručuje len zástupcovi alebo Centru právnej pomoci.“.
34.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zrušení doplnkovej ochrany možno podať opravný prostriedok na súd10) do 30 dní od jeho doručenia, ak štvrtá veta neustanovuje inak. Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zrušení doplnkovej ochrany má odkladný účinok, ak tretia veta neustanovuje inak. Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o neudelení azylu podľa § 13 ods. 5, odňatí azylu podľa § 15 ods. 3 a 4 a zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. b) z dôvodu podľa § 13c ods. 2 písm. d) alebo písm. e), ak bola doplnková ochrana poskytnutá na účel zlúčenia rodiny, nemá odkladný účinok, ak súd na návrh nerozhodne inak.11) Proti rozhodnutiu o udelení azylu, rozhodnutiu o neudelení azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany a rozhodnutiu o predĺžení doplnkovej ochrany nemožno podať opravný prostriedok.
(2)
Proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená, možno podať opravný prostriedok na súd10) do 20 dní od jeho doručenia. Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej podľa § 11 ods. 1 písm. b) a o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej podľa § 12 ods. 2 písm. a) má odkladný účinok. Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) až f) a o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 písm. b) až i) nemá odkladný účinok, ak súd na návrh nerozhodne inak.11)“.
35.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa druhou a treťou vetou, ktoré znejú: „Žiadateľ nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a ministerstvo už v minulosti zamietlo žiadosť o udelenie azylu podľa § 11 ods. 1 písm. f) alebo § 12 ods. 2 písm. g). Žiadateľ, ktorý proti rozhodnutiu vydanému v konaní o azyle podá spolu s opravným prostriedkom na súd aj návrh na odloženie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia súdu o takomto návrhu11) okrem prípadu, ak ministerstvo zamietlo žiadosť o udelenie azylu podľa § 11 ods. 1 písm. f) a rozhodlo, že žiadosť o udelenie azylu bola podaná výlučne s cieľom odvrátiť bezprostredne hroziaci výkon vyhostenia zo Slovenskej republiky.“.
36.
V § 23 ods. 6 text za bodkočiarkou znie: „vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu je však oprávnený, ak sa nerozhodne právoplatne o jeho žiadosti o udelenie azylu do deviatich mesiacov od začatia konania, okrem prípadu, ak podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v konaní o udelenie azylu nemá odkladný účinok a súd nerozhodne o odložení vykonateľnosti rozhodnutia.“.
37.
V § 23 ods. 7 prvej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „po vyhodnotení všetkých dostupných informácií“.
38.
Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:
㤠23d
(1)
Na žiadateľa, ktorý je maloletý bez sprievodu a je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sa nevzťahujú ustanovenia § 22 ods. 2 až 9, § 23 ods. 2 a 3, § 23 ods. 4 písm. b), c), j) a k), § 23 ods. 5 a § 23a.
(2)
Ak je žiadateľom maloletý bez sprievodu, je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do pobytového tábora do troch dní od nadobudnutia plnoletosti; to neplatí, ak žiadateľ požiadal o zotrvanie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.13a) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi ministerstvu podanie žiadosti podľa prvej vety, ako aj skutočnosť, či so žiadateľom uzavrie dohodu, ktorá bude obsahovať podmienky jeho zotrvania v tomto zariadení; čas od podania žiadosti do oznámenia, ako aj čas, ktorý podľa dohody môže žiadateľ zotrvať v zariadení, sa považuje za povolenie pobytu mimo pobytového tábora podľa § 22 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
Nadpis § 31 sa vypúšťa.
40.
V § 31 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ministerstvo konanie o poskytnutie dočasného útočiska cudzincovi podľa odseku 2 alebo konanie o zrušenie dočasného útočiska zastaví, ak
a)
cudzinec vzal svoju žiadosť späť,
b)
cudzinec opustil územie Slovenskej republiky,
c)
cudzinec alebo odídenec v priebehu konania zomrel,
d)
cudzinec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území Slovenskej republiky udelil prechodný pobyt6a) alebo trvalý pobyt,6a)
e)
dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na také konanie.
(6)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 5 možno podať rozklad na ministerstvo do siedmich dní odo dňa jeho doručenia; rozklad však nemožno podať proti rozhodnutiu podľa odseku 5 písm. a), c) až e). Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 5 písm. c) až e) sa iba vyznačí v spise.“.
41.
V § 31 ods. 9 sa za slovo „útočiska“ vkladajú slová „a konanie o zrušenie dočasného útočiska“.
42.
V § 34 ods. 1 sa slová „siedmich dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“.
43.
§ 39 znie:
㤠39
(1)
Ministerstvo vytvára v azylových zariadeniach vhodné podmienky na ubytovanie cudzincov a starostlivosť o nich, pritom zohľadňuje osobitné potreby zraniteľných osôb zistené na základe individuálneho posúdenia ich stavu; vhodnými podmienkami sa rozumie aj prijímanie primeraných opatrení na zabránenie útokom a násiliu, ako aj poskytnutie ochrany obetiam obchodovania s ľuďmi. Zraniteľnými osobami sa na účely tohto ustanovenia rozumejú najmä maloleté osoby, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby so závažným ochorením, osoby s duševnou poruchou a osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického násilia, fyzického násilia alebo sexuálneho násilia.
(2)
Ministerstvo pri umiestňovaní cudzinca v azylovom zariadení prihliada na jeho vek, zdravotný stav, príbuzenské vzťahy a náboženské, etnické alebo národnostné osobitosti. Osobitne sa umiestňujú muži a ženy, pritom sa prihliada na rodinné vzťahy. Premiestňovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia do druhého azylového zariadenia sa uskutočňuje len v nevyhnutných prípadoch.
(3)
Ministerstvo vytvára pre cudzincov počas ich pobytu v azylovom zariadení podmienky na voľnočasové aktivity, najmä na kultúrne a športové vyžitie a podmienky na získanie zručností a vedomostí, ktoré uľahčia ich budúce uplatnenie v spoločnosti.
(4)
Osoby, ktoré pracujú v azylových zariadeniach s cudzincami, musia byť vyškolené a podľa potreby preškolené, najmä s ohľadom na potreby zraniteľných osôb.“.
44.
V § 46c ods. 1 sa za slová „ak súd“ vkladajú slová „na návrh“.
45.
Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý znie:
㤠47b
Každý, kto nájde doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaný podľa tohto zákona, je povinný bezodkladne ho odovzdať policajtovi alebo obecnému úradu, ktorý zabezpečí jeho odovzdanie ministerstvu.“.
46.
V § 52 ods. 1 druhej vete sa za slovo „moci“ vkladá čiarka a slová „fyzickou osobou a právnickou osobou“.
47.
Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2015
Konanie o azyle začaté a neskončené pred 20. júlom 2015, v ktorom bolo vydané rozhodnutie v prvom stupni o zastavení konania podľa § 19 ods. 1 písm. i) účinného do 19. júla 2015, sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných do 19. júla 2015.“.
48.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa druhý a tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako druhý bod.
49.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z, zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 129 ods. 1 sa slová „ak listina nebola všetkým účastníkom“ nahrádzajú slovami „ak listina bola všetkým účastníkom“.
2.
V § 246c ods. 2 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ vkladá slovo „odôvodnene“.
3.
V § 250q sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia vo veci azylu a doplnkovej ochrany je pre súd rozhodujúci skutkový stav v čase vyhlásenia rozhodnutia alebo vydania rozhodnutia.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 250q ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vo veci azylu a doplnkovej ochrany zruší súd rozhodnutie správneho orgánu a vráti vec na ďalšie konanie aj vtedy, ak po preskúmaní rozhodnutia dospel k záveru, že od vydania rozhodnutia správnym orgánom sa podstatne zmenili okolnosti veci.“.
5.
Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 250/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.“.
Čl. IV
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z. a zákona 54/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Čl. V
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 310/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo v zariadení zriadenom podľa osobitných predpisov,27)“.
2.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa za slovom „sprievodu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a zabezpečuje jeho umiestnenie do príslušného azylového zariadenia27)“.
3.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
zabezpečuje umiestnenie maloletého bez sprievodu do zariadenia podľa tohto zákona a plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
f)
spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpečovaní návratu maloletého bez sprievodu do krajiny pôvodu alebo pri zabezpečovaní vycestovania maloletého bez sprievodu do tretej krajiny, ak maloletý bez sprievodu o takýto návrat alebo vycestovanie prejavil záujem.“.
4.
V § 50 ods. 1 sa slová „§ 49 ods. 4, § 52“ nahrádzajú slovami „§ 49, 51“.
5.
V § 50 ods. 2 sa slová „predbežného opatrenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia súdu“.
6.
V § 50 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ak je to vhodné a účelné pre rozvoj dieťaťa“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
§ 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Detský domov pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho účasť v tomto konaní.27)“.
8.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Detský domov utvára podmienky na stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu na účely postupu podľa osobitného predpisu27) a na účely zabezpečovania právneho poradenstva podľa § 29 ods. 4 písm. a). Ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 a 11 sa na maloletých bez sprievodu vzťahujú primerane.“.
9.
V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je dieťa žiadateľom o udelenie azylu, detský domov je povinný oznámiť túto skutočnosť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.“.
10.
V § 59 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
11.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa výkon rozhodnutia súdu, ktorým bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu, skončí dosiahnutím plnoletosti,
a)
nevzťahujú sa ustanovenia tohto zákona o mladých dospelých v detskom domove na mladého dospelého, ak má na území Slovenskej republiky tolerovaný pobyt z iného dôvodu ako z dôvodu, že to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a v detskom domove je umiestnený aj súrodenec mladého dospelého, alebo že je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
b)
vzťahujú sa ustanovenia o mladých dospelých v detskom domove aj na mladého dospelého počas
1.
posudzovania žiadosti o udelenie azylu,
2.
posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo
3.
lehoty určenej na rozhodnutie sa o spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.“.
12.
V § 66 ods. 4 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „a ods. 2 písm. c)“ a vypúšťajú sa slová „maloletého bez sprievodu a“.
13.
V § 73 ods. 2 písm. e) treťom bode sa za slovo „obchodovania,9a)“ vkladajú slová „alebo pri vyhodnocovaní situácie maloletého bez sprievodu a pri voľbe a uplatňovaní opatrení pre maloletého bez sprievodu“.
14.
Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý znie:
㤠97a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
15.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 305/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Čl. VI
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 77 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
4.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaním o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a konaním o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
6.
Nadpis § 24c znie: „Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
7.
V § 24c ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vyhostení,“ vkladajú slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu,“.
8.
V § 24c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky19b)“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
§ 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
10.
V § 24c ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo rozhodnutie o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.“.
11.
V § 24c odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu žiadateľ podáva v centre, na policajnom útvare, kde je štátny príslušník tretej krajiny predvedený, alebo v zariadení,19c) kde je štátny príslušník tretej krajiny alebo žiadateľ o udelenie azylu zaistený. Ak bola žiadosť podaná na policajnom útvare alebo v zariadení, policajný útvar alebo zariadenie sú povinné žiadosť bezodkladne doručiť centru spolu s rozhodnutím podľa odseku 1 písm. e). Ak nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. e), policajný útvar alebo zariadenie oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie, že toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci; v takom prípade policajný útvar alebo zariadenie centru žiadosť nedoručuje. Ak bola žiadosť podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje príslušný policajný útvar, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 1 písm. e); ak je štátny príslušník tretej krajiny alebo žiadateľ o udelenie azylu zaistený, informuje aj zariadenie, v ktorom je umiestnený.“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:
„19c)
§ 88 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
13.
V § 24c ods. 3 sa za slová „v konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“ a slová „konania o administratívnom vyhostení,“ sa nahrádzajú slovami „konania podľa prvej vety“.
14.
V § 24c ods. 8 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
15.
V § 24d sa slová „v azylových veciach a v konaní o administratívnom vyhostení“ nahrádzajú slovami „v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.
16.
V § 26 písm. e) sa vypúšťajú slová „v konaní o administratívnom vyhostení“.
17.
V prílohe sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
18.
Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L180, 29. 6. 2013).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L180, 29. 6. 2013).“.
Čl. VII
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na povolenie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňa niektorú podmienku alebo viacero podmienok na vstup v súlade s osobitným predpisom,21a) je príslušné ministerstvo vnútra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Čl. 5 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2006.“.
2.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
§ 21b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
4.
V § 23 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 49 znejú:
„48)
§ 23a ods. 1 písm. w) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
49)
§ 23a ods. 1 písm. z) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
6.
V § 32 odsek 4 znie:
„(4)
Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie, medzinárodná zmluva podľa odseku 5 písm. j) a doklad podľa odseku 5 písm. b), c), o), q) a r) môžu byť staršie ako 90 dní. Ustanovenie predchádzajúcej vety vo vzťahu k dokladu o zabezpečení ubytovania sa vzťahuje aj na manžela a dieťa štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike.“.
7.
V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“.
8.
V § 34 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak skutočnosti preukázané dokladom podľa § 32 ods. 5 zostali nezmenené,“.
9.
V § 34 ods. 10 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „a 5“ a v druhej vete sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
10.
V § 34 ods. 11 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
11.
V § 34 ods. 12 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
12.
V § 34 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta prechodného pobytu.“.
13.
V § 40 ods. 5 písm. b) sa za slovo „predpisu“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak tento doklad priložil k žiadosti o vydanie modrej karty“.
14.
V § 44 ods. 2 štvrtá veta znie: „Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.“.
15.
V § 46 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas“.
16.
V § 46 ods. 2 písm. e) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu“.
17.
V § 46 ods. 3 písm. c) sa slová „ostatní rodinní príslušníci“ nahrádzajú slovom „súrodenci“.
18.
V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
skutočnosť uvedenú v § 46 ods. 1 písm. b).“.
19.
V § 59 ods. 1 piata a šiesta veta znejú: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu alebo predĺženie tolerovaného pobytu, môže podať žiadosť rodinný príslušník štátneho príslušníka tretej krajiny alebo ním splnomocnená osoba, ak na území Slovenskej republiky štátny príslušník tretej krajiny nemá rodinného príslušníka. Za maloletého bez sprievodu, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nemá ustanoveného opatrovníka, môže podať žiadosť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
20.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník tretej krajiny v konaní o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.3) Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 neprijme ani vtedy, ak je štátny príslušník tretej krajiny v konaní o administratívnom vyhostení, ak je zaistený podľa § 88, alebo ak podal na policajnom útvare žiadosť o udelenie prechodného pobytu a zároveň je držiteľom schengenského víza.“.
21.
V § 59 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.
22.
V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. c).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
23.
V § 73 ods. 11 tretej vete sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
24.
V § 74 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Cudzinecký pas oprávňujúci cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na návrat do Slovenskej republiky vydá policajný útvar
a)
cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nemá vlastný platný cestovný doklad,
b)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 ods. 1 písm. a) na základe poskytnutej doplnkovej ochrany a nemá vlastný platný cestovný doklad, alebo
c)
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt podľa § 46 ods. 2 písm. c) alebo písm. e) a nemá vlastný platný cestovný doklad.
(2)
Cudzinecký pas oprávňujúci štátneho príslušníka tretej krajiny na vycestovanie vydá policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný platný cestovný doklad a ktorý nemožno zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a
a)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt,
b)
o ktorom sa rozhodlo, že bude administratívne vyhostený, alebo ktorému bol uložený trest vyhostenia, alebo
c)
ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky.“.
25.
V § 77 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „policajný útvar pokračuje v konaní o administratívnom vyhostení aj vtedy, ak cudzinec nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.78a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:
„78a)
§ 22 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 77 odsek 6 znie:
„(6)
Ak cudzinec podá žiadosť o udelenie azylu po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu, policajný útvar rozhodnutie nevykoná až do rozhodnutia o jeho žiadosti o udelenie azylu; to neplatí, ak cudzinec nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.78a) Ak bola v rozhodnutí o administratívnom vyhostení určená lehota na vycestovanie, táto lehota začne plynúť znova po vykonateľnosti rozhodnutia o jeho žiadosti o udelenie azylu alebo ak nastane skutočnosť podľa osobitného predpisu.78a)“.
27.
V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa osobitného predpisu37)“.
28.
V § 79 ods. 3 sa slová „spísaní zápisnice“ nahrádzajú slovami „predvedení cudzinca“.
29.
V § 80 ods. 7 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „O úhrade nákladov spojených s administratívnym vyhostením rozhoduje policajný útvar.“.
30.
V § 86 odsek 3 znie:
„(3)
Na zrušenie zákazu vstupu podľa odseku 1 a na povolenie vstupu podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;37) ministerstvo vnútra zašle štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné oznámenie o tom, či jeho žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 vyhovelo, alebo nevyhovelo.“.
31.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Podľa odseku 1 možno zaistiť aj žiadateľa o udelenie azylu, ktorý nie je oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky.78a)“.
32.
V § 88a ods. 1 písm. c) sa slová „s cieľom“ nahrádzajú slovami „výlučne s cieľom“.
33.
V § 89 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl.“.
34.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na predĺženie zaistenia a predĺženie lehoty zaistenia.“.
35.
V § 91 ods. 3 sa za slovo „nedovoľujú“ vkladajú slová „alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu,“.
36.
V § 96 ods. 2 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.
37.
§ 98 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Žiadateľ o udelenie azylu má právo na
a)
komunikáciu so zástupcami Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, rodinnými príslušníkmi a osobami, ktoré žiadateľovi o azyl poskytujú právnu pomoc,
b)
návštevy zástupcov Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, rodinných príslušníkov a osôb, ktoré žiadateľovi o azyl poskytujú právnu pomoc.
(4)
Prístup rodinných príslušníkov žiadateľa o udelenie azylu a osôb, ktoré žiadateľovi o udelenie azylu poskytujú právnu pomoc, možno obmedziť z dôvodov ohrozenia bezpečnosti štátu a verejného poriadku alebo na základe rozhodnutia riaditeľa zariadenia, ak tým nie je výrazne obmedzený alebo znemožnený prístup týchto osôb k žiadateľovi o udelenie azylu.“.
38.
V § 107 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Každý, kto má v úmysle umiestniť na pozemku v blízkosti vonkajšej hranice technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku, je povinný túto skutočnosť vopred písomne oznámiť policajnému útvaru s pôsobnosťou na vonkajšej hranici. V oznámení je povinný uviesť presné miesto a predpokladaný čas jeho umiestnenia. Oznamovacia povinnosť nevzniká, ak bude technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku umiestnené na pozemku, ktorým sú zastavané plochy a nádvoria.86a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:
„86a)
§ 9 písm. i) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).“.
39.
V § 111 ods. 1 písm. p) sa za slová „zrušil trvalý pobyt,“ vkladajú slová „zamietla žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, zrušil dlhodobý pobyt,“.
40.
V § 112 ods. 2 písm. n) sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena d)“.
41.
V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
poruší povinnosť podľa § 107 ods. 2.“.
42.
V § 116 ods. 6 písm. d) sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a f)“.
43.
V § 117 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 2.“.
44.
V § 117 ods. 4 sa písmeno „g)“ nahrádza písmenom „h)“.
45.
V § 120 ods. 4 prvá veta znie: „Ak fyzická osoba alebo právnická osoba v konaní podľa tohto zákona uvedie ako adresu na doručovanie písomností adresu v cudzine, rozhodnutie policajného útvaru sa doručuje na túto adresu v cudzine prostredníctvom zastupiteľského úradu.“.
46.
§ 120 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
V konaní podľa tohto zákona môže mať cudzinec súčasne len jedného zvoleného zástupcu.
(7)
Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení alebo rozhodnutia o zaistení policajný útvar umožní cudzincovi a zvolenému zástupcovi, ak je prítomný, aby sa vyjadril k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie; na tento účel policajný útvar upovedomí zvoleného zástupcu o tejto možnosti.“.
47.
V § 121 ods. 3 sa slová „z registra“ nahrádzajú slovom „registra“.
48.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.“.
49.
V § 122 písm. a) sa slová „štátneho príslušníka tretej krajiny“ nahrádzajú slovom „cudzinca“.
50.
V § 125 ods. 2 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „§ 88 ods. 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 88 a 88a“.
51.
V § 126 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný predložiť v úradnom preklade98) do štátneho jazyka99) v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii;100) môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku. Cudzinec môže predložiť žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka; k prekladu cudzinec predloží potvrdenie zastupiteľského úradu, že preklad vyhotovila oprávnená osoba. Zastupiteľský úrad môže odmietnuť vydanie potvrdenia, ak oprávnenosť osoby, ktorá preklad vyhotovila, nemôže v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupiteľského úradu hodnoverne overiť.“.
52.
§ 126 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak okolnosti naznačujú, že cudzinec chce podať žiadosť o udelenie azylu, policajný útvar na hraničnom priechode a zariadenie poskytnú takémuto cudzincovi informácie o možnosti podať žiadosť o udelenie azylu. Policajný útvar na hraničnom priechode a zariadenie zabezpečia tlmočenie v rozsahu, ktorý je potrebný na uľahčenie prístupu ku konaniu o azyle.“.
53.
Za § 131b sa vkladá § 131c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. júla 2015
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 20. júlom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 19. júla 2015; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 20. júla 2015 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2)
Kto umiestnil na pozemku v blízkosti vonkajšej hranice technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku pred 20. júlom 2015, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov od 20. júla 2015 písomne oznámiť policajnému útvaru s pôsobnosťou na vonkajšej hranici miesto jeho umiestnenia a predpokladanú dobu jeho umiestnenia; oznamovacia povinnosť nevzniká, ak ide o technické zariadenie na snímanie obrazu alebo zvuku umiestnené na pozemku, ktorým sú zastavané plochy a nádvoria.86a)“.
54.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šestnástym až osemnástym bodom, ktoré znejú:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem č. I, čl. II druhého až piateho bodu a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.