129/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z. a zákona č. 37/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.
(2)
Hasičská stanica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením určená na výkon služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
(3)
Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením, ktorá je spravidla bez personálu, určená na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
(4)
Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.
(5)
Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.
(6)
Na účely tohto zákona
a)
nežiaduca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému ohrozeniu života,
b)
zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá toto zariadenie, zložené z komponentov, ktoré boli uvedené na trh predpísaným spôsobom,2a) naprojektuje, zabuduje do stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a uvedie do prevádzky predpísaným spôsobom,
c)
zásah je súbor činností zameraných na likvidáciu požiaru a na vykonávanie záchranných prác pri nežiaducich udalostiach; trvá od vyhlásenia poplachu hasičskej jednotke po odchod hasičskej jednotky z miesta zásahu,
d)
záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia účinkov alebo následkov požiaru alebo nežiaducej udalosti na osoby, zvieratá a majetok alebo životné prostredie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,2b)
e)
akcieschopnosť hasičskej jednotky je organizačná, technická a odborná pripravenosť hasičskej jednotky na vykonanie účinného zásahu,
f)
operačné riadenie je súbor právomocí a riadiacich činností realizovaných na operačnom stredisku alebo operačnom pracovisku po príjme tiesňového volania a jeho ďalšom spracovaní; jeho cieľom je vyslať sily a prostriedky hasičskej jednotky na zásah a vykonať ďalšie činnosti na základe komunikácie s veliteľom zásahu,
g)
operatívne riadenie je súbor právomocí a riadiacich činností realizovaných na mieste zásahu,
h)
automatizovaný systém podpory riadenia a spracúvania informácií je súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie činnosti hasičských jednotiek prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a programového vybavenia,
i)
objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli určené,
j)
vojenský objekt je objekt vo vojenskom obvode, v priestoroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), v priestoroch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v priestoroch právnických osôb patriacich do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
§ 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 písmeno i) znie:
„i)
prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
4.
V § 4 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až q) sa označujú ako písmená m) až p).
5.
V § 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie, označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
b)
označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,“.
6.
§ 6a znie:
㤠6a
Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu5a) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
7.
§ 7 a 8 znejú:
㤠7
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť podľa § 4 písm. e) a povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak
a)
nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
b)
zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
c)
nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
(2)
Ak vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) spĺňa podmienky podľa odseku 1, je povinný plniť na úseku ochrany pred požiarmi len povinnosti podľa § 6b ods. 1 a 2 a povinnosť podľa § 4 písm. e).
§ 8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú
a)
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b)
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c)
spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
d)
usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,
e)
vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na ich vykonávanie vyžaduje,
f)
používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov2a) vyžadujú,
g)
zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.“.
8.
V § 9 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby“.
9.
Nadpis nad § 11 sa vypúšťa.
10.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi
(1)
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „odborná spôsobilosť“) je vzdelanie a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.
(2)
Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
(3)
Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.
(4)
Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy, ak odseky 8 až 10 a 14 neustanovujú inak.
(5)
Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva preventivárovi požiarnej ochrany obce okresné riaditeľstvo, technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistovi požiarnej ochrany ministerstvo.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(7)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety.
(8)
Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
(9)
Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
(10)
Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) a b) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) až c) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá preventivárovi požiarnej ochrany obce na žiadosť okresné riaditeľstvo, technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistovi požiarnej ochrany ministerstvo po skončení služobného pomeru bez overenia vedomostí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva bez časového obmedzenia platnosti.
(11)
Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.
(12)
Špecialista požiarnej ochrany pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovil, odtlačkom pečiatky špecialistu požiarnej ochrany a vlastnoručným podpisom.
(13)
Ministerstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, krajské riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okresné riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, ak osoba s odbornou spôsobilosťou
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(14)
Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. b), môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(15)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká
a)
uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11,
c)
odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13,
d)
smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.
(16)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
obsah a rozsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a zachovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti podľa § 9 ods. 2, 3 a 6,
b)
náležitosti prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam dokladov, na základe ktorých je možné absolvovať overenie odbornej spôsobilosti,
c)
postup, zloženie a vymenovanie členov skúšobnej komisie na overovanie odbornej spôsobilosti,
d)
rozsah a priebeh skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti,
e)
podrobnosti o osvedčovaní písomností,
f)
vzor odtlačku pečiatky špecialistu požiarnej ochrany,
g)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.“.
11.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11a
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)
Ministerstvo rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ priloží
a)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,6a)
b)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v štáte pôvodu,
c)
doklad o oprávnení poskytovať služby tohto druhu vydaný oprávneným orgánom v štáte pôvodu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané,
d)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o doterajšej vykonávanej odbornej praxi v trvaní najmenej piatich rokov v štáte, v ktorom vykonával obdobnú činnosť, ako je činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo činnosť špecialistu požiarnej ochrany podľa tohto zákona,
e)
úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti.
(2)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú vykonávanie činností technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v Slovenskej republike, môže uložiť kompenzačný mechanizmus.
(3)
Kompenzačný mechanizmus je opatrenie, ktorého účelom je doplnenie kvalifikačných predpokladov, chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy; vykonáva sa vo forme
a)
preskúšania alebo
b)
adaptačného obdobia.
(4)
Formu kompenzačného mechanizmu si môže vybrať žiadateľ. Preskúšanie sa vykonáva pred komisiou zriadenou ministerstvom.
(5)
Preskúšanie pozostáva z písomnej časti, ústnej časti a z praktickej časti. Obsahom preskúšania je preverenie vedomostí žiadateľa na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti vrátane podmienok preskúšania a zloženie skúšobnej komisie pri uložení kompenzačného mechanizmu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe v pracovnom pomere v Slovenskej republike pod dohľadom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v trvaní najmenej troch rokov.
(7)
Po ukončení adaptačného obdobia technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany, pod dohľadom ktorého žiadateľ absolvoval odbornú prax, vydá žiadateľovi písomné potvrdenie o obsahu a rozsahu vykonávaných odborných činností.
(8)
Ministerstvo pri uplatňovaní kompenzačného mechanizmu zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov v kvalifikačných predpokladoch.
(9)
Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného mechanizmu, ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti; na túto osobu platí § 11 ods. 11 rovnako.
§ 11b
Hosťujúci technik požiarnej ochrany a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany
(1)
Hosťujúci technik požiarnej ochrany alebo hosťujúci špecialista požiarnej ochrany je fyzická osoba, ktorá má obdobnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností podľa § 9 ods. 2, 3 a 6 v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), a ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho technika požiarnej ochrany alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany v Slovenskej republike.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho technika požiarnej ochrany a osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany vydáva na základe žiadosti ministerstvo. Ministerstvo vedie evidenciu hosťujúcich technikov požiarnej ochrany a hosťujúcich špecialistov požiarnej ochrany. Na hosťujúceho technika požiarnej ochrany a hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany, ktorí poskytujú služby na území Slovenskej republiky, platí počas zapísania v evidencii § 9 rovnako.
(3)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hosťujúceho technika požiarnej ochrany je šesť mesiacov odo dňa jeho vydania.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany sa vydáva na 12 mesiacov. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany možno predĺžiť najviac o 12 mesiacov s tým, že žiadosť o predĺženie platnosti sa musí podať počas platnosti osvedčenia.
(5)
Hosťujúci špecialista požiarnej ochrany používa na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil počas poskytovania služieb, odtlačok okrúhlej pečiatky špecialistu požiarnej ochrany s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie titul, meno a priezvisko, evidenčné číslo osvedčenia, platnosť osvedčenia a slová „hosťujúci špecialista požiarnej ochrany“.
(6)
Ministerstvo vyradí z evidencie hosťujúceho technika požiarnej ochrany alebo hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany po zániku platnosti jeho osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 11c
Osobitné oprávnenia
(1)
Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie na obdobie piatich rokov vydáva výrobca a jeho splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na území Slovenskej republiky na vykonávanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.
(2)
Výrobca a splnomocnený zástupca podľa odseku 1 sú povinní zverejňovať vo svojich informačných materiáloch alebo na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie; zoznam obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého bydliska, evidenčné číslo osobitného oprávnenia a druh činnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.
(3)
Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.
(4)
Projektovať stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia môže len fyzická osoba, ktorá
a)
je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení, alebo
b)
má úplné stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení a má vydané osobitné oprávnenie od zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.
(5)
Projektovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu ústredne elektrickej požiarnej signalizácie6c) a ústredne hlasovej signalizácie požiaru a
a)
je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru, alebo
b)
má úplné stredné vzdelanie technického smeru a prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru.
(6)
Projektovať zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenia osobitných predpisov6b) na projektovanie elektrických zariadení.
(7)
Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil.
(8)
Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.
(9)
Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, je povinná dodržiavať technologické postupy určené výrobcom požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia. Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, je na vykonávanie kontroly alebo opravu požiarnotechnického zariadenia povinná používať len náradie určené výrobcom požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia.
(10)
Ministerstvo môže určiť na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení na opravu a kontrolu požiarnotechnického zariadenia právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá vykonávala obdobnú činnosť počas najmenej piatich predchádzajúcich rokov, ak
a)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia alebo ich právny nástupca prestal pôsobiť v tejto oblasti,
b)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia zanikol bez právneho nástupcu alebo
c)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia alebo ich právny nástupca si neplní povinnosti podľa tohto zákona.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v súvislosti s preukázaním podmienok na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, predloží ministerstvu
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
b)
zoznam stavebných objektov s adresou umiestnenia preukazujúci realizáciu činnosti výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia za posledných päť po sebe nasledujúcich rokov,
c)
dokumentáciu, na základe ktorej výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia vykonával v priebehu posledných piatich rokov odbornú prípravu pre vydanie osobitných oprávnení,
d)
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie s uvedením ich mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia a adresy trvalého bydliska.
(12)
Ministerstvo po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10 a 11 určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa ako oprávnenú na vydávanie osobitných oprávnení.
(13)
Vzor osobitného oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 11d
Povinnosti zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia a registrácia požiarnotechnického zariadenia
(1)
Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je povinný zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby.
(2)
Žiadosť o registráciu požiarnotechnického zariadenia obsahuje názov a sídlo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), druh a typ požiarnotechnického zariadenia a jeho označenie s uvedením technického predpisu na jeho projektovanie. K žiadosti zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia priloží
a)
zoznam komponentov, z ktorých bude registrované požiarnotechnické zariadenie pozostávať, vrátane uvedenia ich výrobcu a uvedenia technického predpisu na jeho projektovanie,
b)
doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností podľa osobitných predpisov2a) alebo doklady o overení zhody vlastností komponentov registrovaného požiarnotechnického zariadenia s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami,
c)
prevádzkový predpis registrovaného požiarnotechnického zariadenia, ktorého obsahom bude ustanovenie
1.
podmienok na prevádzkovanie a obsluhu požiarnotechnického zariadenia,
2.
podmienok a spôsobu vykonávania kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia,
d)
obsah a rozsah odbornej prípravy a spôsob overovania vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného oprávnenia na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného požiarnotechnického zariadenia,
e)
okruh povinností fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, pri vykonávaní činností spojených so zabudovávaním, opravou a kontrolou registrovaného požiarnotechnického zariadenia,
f)
zoznam náradia potrebného na zabudovávanie, opravu a kontrolu registrovaného požiarnotechnického zariadenia,
g)
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného požiarnotechnického zariadenia, s uvedením ich mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia a adresy trvalého bydliska.
(3)
Zhotoviteľ je povinný počas prevádzkovania požiarnotechnického zariadenia zabezpečiť
a)
nepretržitý servis na vykonanie opravy požiarnotechnického zariadenia a jeho uvedenie do akcieschopného stavu,
b)
dostupné a dostatočné množstvo jednotlivých komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, od výrobcov týchto komponentov, ktorí sú uvedení pri registrácii požiarnotechnického zariadenia.
(4)
Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a výrobca požiarnotechnického zariadenia sú povinní zverejňovať vo svojich informačných materiáloch alebo na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie; zoznam obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého bydliska, evidenčné číslo osobitného oprávnenia a druh činnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.
(5)
Ministerstvo zaregistruje požiarnotechnické zariadenie do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2 a vydá zhotoviteľovi požiarnotechnického zariadenia potvrdenie o registrácii tohto zariadenia. V potvrdení o registrácii ministerstvo uvedie
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
druh a typ požiarnotechnického zariadenia a uvedenie technického predpisu na jeho projektovanie,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa požiarnotechnické zariadenie registruje,
d)
označenie požiarnotechnického zariadenia,
e)
evidenčné číslo registrácie požiarnotechnického zariadenia,
f)
dátum registrácie,
g)
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(6)
Ministerstvo vedie evidenciu registrovaných požiarnotechnických zariadení a ich zhotoviteľov a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle. Evidencia obsahuje tieto údaje:
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
druh a typ požiarnotechnického zariadenia,
c)
technický predpis na projektovanie požiarnotechnického zariadenia,
d)
identifikačné označenie požiarnotechnického zariadenia,
e)
evidenčné číslo registrácie požiarnotechnického zariadenia,
f)
dátum registrácie.
(7)
Podrobnosti o druhoch a typoch požiarnotechnických zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
„6a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 5 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.“.
12.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, zamestnancov hasičskej jednotky alebo členov hasičskej jednotky (§ 30) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
(2)
Podmienky na udelenie oprávnenia podľa odseku 1 sú:
a)
zabezpečenie odborného garanta s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi a odbornou praxou v danej oblasti najmenej päť rokov,
b)
zabezpečenie lektorov s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi, alebo pedagogickým vzdelaním pre jednotlivé oblasti odbornej prípravy a odbornou praxou v danej oblasti najmenej tri roky,
c)
spracovanie projektu odbornej prípravy,
d)
vypracovanie učebných textov,
e)
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia procesu vzdelávania podľa druhu odbornej prípravy,
f)
spracovanie vzorového riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavieb s popisom postupu jeho riešenia na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany.
(3)
Odborný garant je spracovateľom vzorového projektu odbornej prípravy. Odborný garant musí byť k žiadateľovi o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy v pracovnom pomere alebo musí byť jeho konateľom alebo spoločníkom.
(4)
V žiadosti o vydanie oprávnenia na odbornú prípravu právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ uvedie
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d)
meno, priezvisko a titul lektora,
e)
označenie odbornej prípravy, na ktorú žiada vydať oprávnenie.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží
a)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného garanta a doklad o lektorskej spôsobilosti lektora,
b)
doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe odborného garanta a lektora v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na odbornú prípravu, vydaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom ako zamestnávateľom alebo ako odberateľom ich služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu ich činnosti,
c)
projekt odbornej prípravy vypracovaný osobitne na každú požadovanú odbornú prípravu,
d)
vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení odbornej prípravy, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia, miesto realizácie odbornej prípravy a kópiu listu vlastníctva nehnuteľnosti, kde sa bude odborná príprava vykonávať, alebo zmluvu o prenájme nehnuteľnosti, ak nie je žiadateľ jej vlastníkom.
(6)
Ministerstvo vydá žiadateľovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy do 60 dní od podania žiadosti. Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy sa vydáva na obdobie piatich rokov a obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie vydáva,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy vydáva,
d)
evidenčné číslo oprávnenia,
e)
dátum vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a dátum jeho platnosti,
f)
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná
a)
vykonávať odbornú prípravu v súlade so schváleným vzorovým projektom odbornej prípravy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané,
b)
založiť a viesť dokumentáciu o vykonávaní odbornej prípravy a uchovávať ju po jej skončení najmenej päť rokov,
c)
vykonávať odbornú prípravu len lektormi s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 2 písm. b),
d)
oznámiť ministerstvu dátum a miesto vykonávania odbornej prípravy 14 dní pred jej začatím,
e)
vydať absolventovi odbornej prípravy potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
f)
viesť evidenciu absolventov odbornej prípravy, ktorá obsahuje evidenčné číslo potvrdenia, meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, dátum začatia a ukončenia odbornej prípravy a dátum vydania potvrdenia o vykonaní odbornej prípravy,
g)
zaslať ministerstvu zoznam osôb podľa písmena f) do 14 dní od ukončenia odbornej prípravy.
(8)
Ministerstvo odoberie právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo odobraté oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy podľa odseku 8, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu tej istej činnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
(10)
Platnosť oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy zaniká
a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa odseku 8.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná ministerstvu písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 4 písm. a) až d) do 15 dní od vzniku tejto zmeny.
(12)
Ministerstvo vedie evidenciu vydaných oprávnení a odobratých oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle. Evidencia obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d)
meno, priezvisko a titul lektora,
e)
označenie odbornej prípravy a platnosť oprávnenia.
(13)
Podrobnosti o obsahu projektu odbornej prípravy, učebných textov vrátane vzoru potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, rozsahu a obsahu odbornej prípravy a o rozsahu materiálno-technického vybavenia pre jednotlivé odborné prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
13.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zriaďujú protipožiarnu hliadku
a)
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
c)
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.“.
14.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
15.
V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.
16.
V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,“.
17.
V § 14 ods. 1 písm. l) sa za slovo „zariadení“ vkladajú slová „a hasiacich prístrojov“.
18.
V § 14 sa odsek 1dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
19.
V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,“.
20.
§ 17 a 18 znejú:
㤠17
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
a)
riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
b)
vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja ochrany pred požiarmi,
c)
určuje podmienky celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky (ďalej len „celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov“),
d)
schvaľuje celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
e)
vykonáva štátny požiarny dozor a hlavný štátny požiarny dozor,
f)
riadi a vo vymedzenom rozsahu vykonáva odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistom požiarnej ochrany a určeným osobám vo veliteľských funkciách v hasičských jednotkách,
g)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni krajským riaditeľstvom,
h)
sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác z viacerých krajov; určuje veliteľa zásahu,
i)
zabezpečuje nepretržitý príjem a vyhodnocovanie informácií o zásahoch hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,
j)
usmerňuje po odbornej stránke výkon služby v hasičských jednotkách,
k)
zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,
l)
spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody, technického osvedčovania, výkonu dohľadu nad trhom určených výrobkov a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
m)
zabezpečuje v súčinnosti s autorizovanými osobami skúšanie určených vlastností hasičskej techniky a vecných prostriedkov hasičských jednotiek ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
n)
zabezpečuje a podieľa sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi,
o)
spracúva a vedie evidencie ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
p)
určuje zameranie preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti a podieľa sa na jej zabezpečovaní,
q)
vydáva oprávnenie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,
r)
prerokúva obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana a spôsob overovania vedomostí na stredných školách podľa § 11 ods. 8 a na vysokých školách podľa § 11 ods. 9,
s)
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi a zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
t)
registruje požiarnotechnické zariadenia,
u)
dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7.
(2)
Ministerstvo môže zriadiť jednotku Hasičského a záchranného zboru na účely likvidácie požiarov v prírodnom prostredí na veľkých plochách alebo požiarov na ťažko prístupných miestach a na vykonávanie záchranných prác, ako aj na poskytovanie medzištátnej pomoci.
§ 18
Ministerstvo predkladá návrhy príslušnému orgánu štátnej správy na udelenie autorizácie na posudzovanie zhody6) požiarnych zariadení, hasiacich látok, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi, na ktoré sa udelenie autorizácie vyžaduje.“.
21.
§ 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠20
Krajské riaditeľstvo
Krajské riaditeľstvo vo svojom územnom obvode
a)
riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
b)
vykonáva štátny požiarny dozor,
c)
rozhoduje o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
schvaľuje rozhodnutím analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
e)
rozhoduje na základe schválenej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru o zriadení, zmene a zrušení hasičskej jednotky, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
f)
vypracúva celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
g)
zaraďuje na žiadosť obce dobrovoľný hasičský zbor obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce,
h)
sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác z viacerých okresov; určuje veliteľa zásahu,
i)
zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,
j)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany a určeným osobám vo funkciách v hasičských jednotkách,
k)
riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overovanie odbornej spôsobilosti v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
l)
spracúva a vedie evidenciu na úseku ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
m)
vypracúva dokumentáciu ochrany pred požiarmi v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
n)
organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť,
o)
nariaďuje vykonanie taktických cvičení,
p)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni okresným riaditeľstvom alebo obcou,
q)
dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce alebo technikov požiarnej ochrany, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7,
r)
poskytuje náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci pri likvidácii požiaru a s vykonávaním záchranných prác.
§ 21
Okresné riaditeľstvo
Okresné riaditeľstvo vo svojom územnom obvode
a)
riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
b)
vykonáva štátny požiarny dozor,
c)
vypracúva a poskytuje podklady pre krajské riaditeľstvo na vypracovanie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,
d)
zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,
e)
sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác v rámci okresu; určuje veliteľa zásahu,
f)
riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
g)
prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,
h)
vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce a veliteľom dobrovoľných hasičských zborov obce,
i)
spracúva a vedie evidencie ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,
j)
pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytuje im rady vo veciach aplikácie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, potrebné údaje z evidencie ochrany pred požiarmi a upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti,
k)
oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly,
l)
vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,
m)
vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené,
n)
dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7,
o)
vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.“.
22.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru
(1)
Štátny požiarny dozor sa vykonáva
a)
protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,
b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,
c)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,
d)
zisťovaním príčin vzniku požiarov,
e)
kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
f)
kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a v obciach,
g)
ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,
h)
dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly alebo zisťovania príčin vzniku požiarov v sprievode poverenej osoby a požadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru môže byť vyhotovovaný obrazový záznam o skutočnostiach, ktoré súvisia s nedostatkami zistenými protipožiarnou kontrolou, alebo o skutočnostiach súvisiacich so zisťovaním príčin vzniku požiaru, vrátane vyhotovovania kópií dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je povinný pred začiatkom protipožiarnej kontroly preukázať sa poverením na jej vykonanie.
(3)
O vykonanej protipožiarnej kontrole podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vyhotoví orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor zápisnicu, v ktorej uvedie označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov. V zápisnici sa uvedú uložené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, dátum prerokovania zápisnice, vyjadrenie a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby – podnikateľa. Prílohou zápisnice je obrazový záznam podľa odseku 2 druhej vety.
(4)
Štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách.4)
(5)
Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
23.
V § 26 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
v ústredných orgánoch z hľadiska plnenia ich povinností podľa § 3 ods. 1 a 3,
b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri stavbách, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
c)
posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,“.
24.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
25.
V § 27 písmeno d) znie:
„d)
protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorú si vyhradí,“.
26.
§ 28 znie:
㤠28
Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 ods. 1, ak tento dozor nepatrí do pôsobnosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva.“.
27.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v rámci koncesovanej živnosti“.
28.
§ 33 až 35 vrátane nadpisov znejú:
㤠33
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1)
Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce.
(2)
Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(3)
Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce alebo nemá spoločne zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.
(4)
Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.
(5)
Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá11) a spôsobilá na právne úkony.
(6)
Obec môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dobrovoľná požiarna ochrana predloží všetky žiadosti obcí do 31. októbra územne príslušnému krajskému riaditeľstvu.
(7)
Ak dobrovoľný hasičský zbor obce zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov nie je schopný plniť podmienky jeho zaradenia, obec musí bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť krajskému riaditeľstvu.
(8)
Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, podrobnosti o zaraďovaní dobrovoľných hasičských zborov obce do kategórií, postupe pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-technickom vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 34
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
(1)
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov je systém organizácie a rozmiestnenia hasičských jednotiek v závislosti od stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí. Do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov môžu byť, okrem hasičských jednotiek, zaradené aj občianske združenia, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh podľa tohto zákona.
(2)
Podrobnosti o postupe pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a o zaraďovaní do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 35
Úlohy hasičskej jednotky
(1)
Hasičská jednotka okrem činností uvedených v § 30 ods. 1 najmä
a)
zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
b)
vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,
c)
informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch krajskému riaditeľstvu,
d)
vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
(2)
Podrobnosti o úlohách hasičských jednotiek, zabezpečovaní akcieschopnosti, odborných službách a o dokumentácii hasičských jednotiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zriadiť odborné služby,“.
30.
V § 37 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
31.
V § 39 ods. 1 a § 39 ods. 4 sa slová „zamestnanca a člena hasičskej jednotky“ nahrádzajú slovami „člena dobrovoľného hasičského zboru obce“.
32.
V § 39 ods. 3 sa slová „zamestnanca alebo člena“ nahrádzajú slovami „člena dobrovoľného hasičského zboru obce“.
33.
V § 43 ods. 1 sa slová „orgánov colnej správy okrem colných skladov14)“ nahrádzajú slovami „objektoch finančnej správy13ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
„13ab)
§ 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z. z.“.
34.
V § 45 odsek 3 znie:
„(3)
Na vstup do vojenských objektov, objektov a stavieb pre bezpečnosť štátu,13a) objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže a objektov finančnej správy13ab) platia osobitné predpisy.14)“.
35.
V § 48 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl, príslušníkov a zamestnancov v objektoch a stavbách pre bezpečnosť štátu,13a) v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch finančnej správy,13ab), ak by poskytnutím pomoci bolo vážne ohrozené plnenie bojovej úlohy alebo výkon služby,“.
36.
V § 59 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že“.
37.
V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
neobstaráva a neinštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, neprevádzkuje ich v akcieschopnom stave, nezabezpečuje vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, nevedie a neuchováva o ich prevádzkovaní dokumentáciu,“.
38.
V § 59 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
používa požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov2a) vyžaduje,“.
39.
V § 59 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že“.
40.
V § 59 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnych zariadení, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,“.
41.
V § 59 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody a k požiarnym zariadeniam,“.
42.
V § 59 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva,“.
43.
V § 59 sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
zabuduje do stavby požiarnotechnické zariadenie, ktorého je zhotoviteľom, bez jeho predchádzajúcej registrácie,
d)
si neplní povinnosti podľa § 11d ods. 3.“.
44.
V § 61 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarne zariadenia, hasiace látky alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí vykonanie ich kontroly,“.
45.
V § 61 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,“.
46.
V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpečnosť štátu,13a) objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže a objekty finančnej správy,13ab); v týchto objektoch sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov,14)“.
47.
V § 66 ods. 3 sa za slovo „orgán“ vkladá čiarka a slová: „a ak ide o objekty finančnej správy, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“.
48.
V § 71 sa slová „živelných pohromách“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach“ a vypúšťa sa druhá veta.
49.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72b
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov na účely tohto zákona
(1)
Na účely overovania odbornej spôsobilosti podľa § 11 a 40 ministerstvo, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo sú oprávnené spracúvať tieto osobné údaje:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
číslo občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu,
e)
najvyšší stupeň ukončeného vzdelania a názov školy.
(2)
Na účely uznávania odbornej kvalifikácie podľa § 11a a 11b je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto osobné údaje a iné údaje:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
číslo identifikačného dokladu,
e)
najvyšší stupeň vzdelania a odbornej kvalifikácie,
f)
o odbornej praxi.
(3)
Na účely vydania oprávnenia podľa § 11c je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto osobné údaje a iné údaje:
a)
názov, sídlo, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
c)
dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
d)
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(4)
Na účely registrácie požiarnotechnického zariadenia a vedenia evidencie registrovaných požiarnotechnických zariadení a ich zhotoviteľov podľa § 11d je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto osobné údaje a iné údaje:
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
c)
dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
d)
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(5)
Na účely vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vedenie evidencie podľa § 12 je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto osobné údaje a iné údaje:
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
meno, priezvisko a titul odborného garanta a lektora,
e)
dátum a miesto narodenia odborného garanta a lektora,
f)
o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektora,
g)
o odbornej praxi odborného garanta a lektora.
(6)
Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
50.
V § 73 sa za slovo „Na“ vkladajú slová „registráciu požiarnotechnického zariadenia podľa § 11d a“ a slová „ods. 1 písm. c) a d),“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b) a c)“.
51.
Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Podmienka uvedená v § 11 ods. 2 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilosť nezanikla podľa § 11 ods. 15 a zároveň sa nepovažuje za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6.
(2)
Podmienka uvedená v § 11 ods. 3 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015, ak jej odborná spôsobilosť nezanikla podľa § 11 ods. 15.
(3)
Fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2011 odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce, je povinná absolvovať odbornú prípravu do 31. augusta 2017.
(4)
Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, ktorá spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 7 alebo ods. 10, môže počas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou, ak od posledného overenia odbornej spôsobilosti absolvovala odbornú prípravu; takáto osoba je povinná po vydaní osvedčenia s neobmedzenou platnosťou absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od absolvovania poslednej odbornej prípravy.
(5)
Konanie o overení odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany začaté pred 1. septembrom 2015 sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015.
(6)
Osobitné oprávnenia vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané, najviac však do 31. decembra 2016.
(7)
Oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané, najviac však do 31. decembra 2016.
(8)
Konanie o vydaní oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy začaté pred 1. septembrom 2015 sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015.
(9)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinní zverejniť zoznam podľa § 11c ods. 2, § 11d ods. 4 a § 77b ods. 11 do 31. decembra 2015.
(10)
Výrobca, ktorý zabudoval požiarnotechnické zariadenie do stavby do 31. augusta 2015 a od 1. septembra 2015 poskytuje len servisné služby, je povinný zverejňovať vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej webovej stránke zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie. V zozname uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého bydliska, evidenčné číslo osobitného oprávnenia a druh činnosti, na ktorú je osobitné oprávnenie vydané.“.
52.
Slová „záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „záchranné práce“ v príslušnom tvare.
53.
Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „zdolávanie požiarov“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „likvidácia požiaru“ v príslušnom tvare podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA sa za položku 5 vkladá položka 5a, ktorá znie:
„Položka 5a
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c) ............... 82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) ................ 6,50 eura
c) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu10e) .................... 100 eur
d) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení podľa osobitného predpisu10f) ................ 100 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c až 10f znejú:
„10c)
§ 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
10d)
§ 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 11a ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 40 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
§ 77b ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
10e)
§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
10f)
§ 11c ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 20 písm. e) a v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v položke 247 písm. e) sa slová „bol v čase jej narodenia“ nahrádzajú slovami „alebo prarodičov bol“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 20 v časti Oslobodenie sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1.januári 1993.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 22 písm. b) sa vypúšťajú slová „osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti“ a na konci sa pripája časť Poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY v položke 245 písm. b) sa vypúšťajú slová „osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti“ a na konci sa pripája časť Poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa vyrubuje za každý takýto vydaný originál.“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY sa v položke 247 za písmeno e) vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
„Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.“.
Čl. III
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c), § 3 ods. 2 písm. a) a § 48 ods. 1 sa slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
2.
V § 22 ods. 1 sa slová „živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami“ nahrádzajú slovami „nežiaducimi udalosťami1a)“.
3.
V § 118 ods. 1 sa slová „živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach1a)“.
4.
V § 162 písm. a) sa slová „mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach1a)“.
Čl. IV
Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,“.
2.
V § 3 ods. 1 úvodnej prvej vete a písm. f) sa čiarka za slovom „požiarmi“ nahrádza slovom „a“ a slová „živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami“ sa nahrádzajú slovami „nežiaducimi udalosťami1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostiach1a)“.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce
(1)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky každoročne z finančných prostriedkov získaných z dotácie podľa § 4 ods. 3 poskytuje finančné prostriedky obciam na účel finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a občianskym združeniam zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(2)
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z paušálnej a pohyblivej zložky.
(3)
Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného predpisu.2a) Pohyblivá zložka závisí od uskutočnených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, pričom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné látky.
(4)
Súčasťou finančnej podpory môžu byť aj peňažné dary v závislosti od počtu výjazdov a účasti na nich.
(5)
Podrobnosti o poskytovaní finančnej podpory a výšku paušálnej zložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c).“.
6.
V § 8 ods. 3 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I § 11d ods. 1 v bode 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.