125/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
ZÁKON
zo 14. mája 2015
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie registra adries (ďalej len „register“),
b)
zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
c)
podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra,
e)
sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
§ 2
Adresa a identifikátor adresy
(1)
Adresou na účely tohto zákona je súbor údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i) identifikujúcich polohu
a)
každého vstupu do bytovej budovy,1) nebytovej budovy2) (ďalej len „budova“), ktorá má určené orientačné číslo, alebo
b)
hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
(2)
Budove, ktorá má určené súpisné číslo, ale nemá určené orientačné číslo alebo má určené len jedno orientačné číslo, môže byť priradená len jedna adresa. Ak má budova viac vstupov, je ku každému vstupu do budovy, ktorý má určené orientačné číslo, priradená jedna adresa.
(3)
Adresa vzniká dňom, keď sa budove určí súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy vzniká dňom, keď sa vstupu do budovy určí orientačné číslo v registri.
(4)
Adresa zaniká dňom, keď sa budove zruší súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy zaniká dňom, keď sa vstupu do budovy zruší orientačné číslo v registri.
(5)
Identifikátorom adresy na účely tohto zákona je jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu adresy, pre potreby registra a iných informačných systémov na účely ich komunikácie.
§ 3
Adresný bod a geografická os ulice
(1)
Adresným bodom je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu
a)
každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b)
hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
(2)
Geografická os ulice je priestorový údaj,3) ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva (ďalej len „ulica“), ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.
(3)
Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.
(4)
Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
(5)
Geografická os ulice sa vyznačí v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred určením názvu ulice.4)
Register
§ 4
(1)
Register je informačný systém verejnej správy,5) ktorý obsahuje údaje podľa § 5 a ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Osobitnú časť registra tvorí geografická časť registra.
(2)
Údaje v registri sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v registri, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
§ 5
(1)
Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje:
a)
názov kraja,
b)
názov okresu,
c)
názov obce alebo názov vojenského obvodu,
d)
názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti,
e)
názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti,
f)
názov ulice, ak je určený,
g)
súpisné číslo,
h)
orientačné číslo, ak je určené,
i)
adresný bod,
j)
identifikátor adresy.
(2)
Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje o budove:
a)
údaj o tom, či ide o bytovú budovu1) alebo nebytovú budovu,2)
b)
kód druhu stavby,
c)
údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty,
d)
údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza, ak ide o budovu, v ktorej sa nachádzajú byty, ak sú tieto údaje obci známe,
e)
údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom,
f)
údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode,
g)
údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami, ak sa budova nachádza v časti obce,
h)
číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu.
(3)
Register pri každej adrese obsahuje aj údaj o poštovom smerovacom čísle.6)
(4)
Geografická časť registra obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.
§ 6
(1)
Ministerstvo zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa
(2)
Ministerstvo určí adrese identifikátor adresy pri jej vzniku.
(3)
Obec zapisuje, mení, vymazáva a opravuje v registri údaje podľa
(4)
Obec súčasne so vznikom adresy vyznačí polohu adresného bodu v geografickej časti registra a súčasne so zánikom adresy vymaže túto polohu z geografickej časti registra. Obec súčasne so zápisom, zmenou alebo zrušením názvu ulice a zápisom, zmenou alebo zrušením orientačných čísiel na ulici vyznačí, zmení alebo vymaže v geografickej časti registra geografickú os ulice.
(5)
Ak ide o adresu, ktorá sa nachádza vo vojenskom obvode, pôsobnosť podľa odsekov 3 a 4, ako aj zápis, zmenu, výmaz a opravu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. f) vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(6)
Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu7) alebo stavbou pre bezpečnosť štátu,8) zapísať, meniť, vymazávať alebo opravovať údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase štátneho orgánu, na plnenie úloh ktorého slúžia alebo na plnenie úloh právnických osôb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti.
(7)
Ak ide o budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia9) alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, zapísať, meniť, vymazávať alebo opravovať údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(8)
Poskytovateľ univerzálnej služby10) zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaj podľa § 5 ods. 3.
§ 7
(1)
Zápis, zmena a výmaz údajov podľa § 5 ods. 1 a 2 sa vykonajú ku dňu vzniku, zmeny, opravy alebo zániku adresy, ak odsek 3 a § 9 ods. 1 neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo vedie v registri aktuálne údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj hodnoty týchto údajov pred vykonaním ich zmeny alebo výmazu.
(3)
Poskytovateľ univerzálnej služby vykoná zápis údajov podľa § 5 ods. 3 najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia vzniku, zmeny a opravy adresy ministerstvom.
(4)
Ak poskytovateľ univerzálnej služby zmení poštové smerovacie číslo, vykoná zápis tejto zmeny ku dňu zmeny.
§ 8
(1)
Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby aj bez návrhu zabezpečia opravu chyby v registri pri tých údajoch, ktoré sa podľa tohto zákona do registra zapisujú, ak sú údaje v registri
a)
v rozpore s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený, alebo
b)
chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.
(2)
Orgány verejnej moci, vlastníci budov a iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a obci na účely opravy chyby v registri podľa odseku 1 súčinnosť.
(3)
Ten, koho práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje v registri týkajú, môže kedykoľvek požiadať o opravu chyby v registri. Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby sú povinní vo vzťahu k údajom, ktoré sa podľa tohto zákona do registra zapisujú, vykonať opravu chyby do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.
(4)
Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby zabezpečia vykonanie opravy chyby v registri na základe podkladu, ktorým je originál alebo osvedčená kópia verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.
§ 9
(1)
Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, vykoná na základe údajov poskytnutých obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, v lehote do piatich pracovných dní; obec je povinná tieto údaje poskytnúť bezodkladne.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa rovnako použije aj na vyznačenie polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra.
§ 10
Poskytovanie údajov z registra
(1)
Ministerstvo poskytne správcovi informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu,11) ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému a poskytovateľovi univerzálnej služby údaje z registra v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom.
(2)
Ministerstvo poskytne na základe žiadosti inej osobe než podľa odseku 1 údaje z registra, a to
a)
vo forme elektronického odpisu alebo výstupu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k jednému hlavnému vstupu budovy alebo vstupu do jednej budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo,
b)
hromadne vo forme elektronického odpisu spôsobom podľa osobitného predpisu,12) ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k viacerým hlavným vstupom budovy alebo vstupom do viacerých budov, ktorým bolo určené orientačné číslo, alebo
c)
automatizovaným spôsobom v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Register je verejne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva, pričom takto sprístupnené údaje majú informatívny charakter.
(4)
Poskytnutie údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. c) je podmienené uzavretím dohody s ministerstvom.
(5)
Na poskytovanie údajov z registra sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
§ 11
Správne delikty
(1)
Okresný úrad uloží pokutu od 1000 eur do 5000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak nesplní niektorú z povinností podľa § 6 ods. 8.
(2)
Okresný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
(3)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
Vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 13
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o uložení pokuty podľa § 11.
(2)
Pôsobnosť obce podľa tohto zákona je výkonom štátnej správy riadeným, metodicky usmerňovaným a kontrolovaným ministerstvom a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
§ 14
(1)
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30. júna 2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5 ods. 1 a 2 a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30. júna 2016.
(2)
Ministerstvo je v súčinnosti s obcami povinné zabezpečiť zameranie adresných bodov vo vzťahu k budovám a geografických osí ulíc podľa odseku 1 do 30. júna 2016.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Inou zmenou územia obce ako v odseku 3 je
a)
zmena hraníc územia obce v súvislosti so zmenou priebehu štátnej hranice,
b)
iná zmena hraníc územia obce ako v písmene a),
c)
zriadenie, zrušenie, rozdelenie alebo zlúčenie častí obce.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, o inej zmene územia obce podľa odseku 4 písm. b) a c) rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja.
(6)
Ministerstvo vedie zoznam obcí a ich častí, ktorý uverejňuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo určuje číselné kódy časti obce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 2a ods. 4 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresnému“.
4.
§ 2c vrátane nadpisu znie:
㤠2c
Číslovanie budov
(1)
Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.
(2)
Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.
(3)
Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
(4)
Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.“.
5.
V § 2d a § 27a ods. 1 sa slovo „stavieb“ nahrádza slovom „budov“.
6.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 9 a 10.
7.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27b
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
poruší nariadenie,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
d)
poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3,
e)
poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4, alebo
f)
poruší povinnosť podľa § 30e.
(2)
Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.
(3)
Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.“.
8.
Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31. decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti.“.
9.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Ohlasovňa zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.“.
Čl. IV
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Súčasťou systému organizovania verejnej poštovej siete je aj poštové smerovacie číslo, ktoré predstavuje skupinu číslic slúžiacich na spracovanie poštových zásielok počas distribúcie.
(4)
Poštové smerovacie číslo je
a)
územné, podľa obvodu pôšt, alebo
b)
špecifické, podľa poštových priečinkov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
2.
V § 53 ods. 4 sa slová „§ 8 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 7“.
Čl. V
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z. a zákona č. 336/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4b ods. 3 sa za slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“ a slová „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
2.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
4.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prevzatie občianskeho preukazu
(1)
Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.
(2)
Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu, je povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti.
(3)
Za občana môže občiansky preukaz prevziať osoba jemu blízka2a) po predložení svojho dokladu totožnosti; za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj osoba uvedená v § 6 ods. 2 po predložení svojho dokladu totožnosti. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti.
(4)
Iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom.
(5)
Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva, alebo zastupiteľským úradom.
(6)
Osoba, ktorá prevezme občiansky preukaz podľa odsekov 2 až 5, je povinná prevzatie potvrdiť svojím podpisom; ak osoba nie je spôsobilá podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
5.
V § 7a sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“ a za slová „§ 5,“ sa vkladajú slová „§ 5a,“.
6.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Podanie žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva
(1)
Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva z dôvodu
a)
podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak ide o vydanie občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu, alebo
b)
podľa § 7 ods. 3 písm. c), ak ide o zmenu trvalého pobytu.
(2)
Žiadosť prostredníctvom portálu ministerstva možno podať len vtedy, ak občanovi už bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a podoba tváre a podpis občana v evidencii občianskych preukazov, evidencii cestovných dokladov2b) alebo v evidencii vodičov2c) nie sú staršie ako päť rokov a občan súhlasí s ich použitím pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva; ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky.
(3)
Pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva nemožno do občianskeho preukazu uviesť údaje podľa § 3 ods. 3, ak už nie sú v evidencii občianskych preukazov.
(4)
Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva, je povinný občiansky preukaz prevziať osobne najneskôr do 90 dní od podania žiadosti na okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol v žiadosti; prevzatie je povinný potvrdiť svojím podpisom. Občan na prevzatie občianskeho preukazu, o ktorý požiadal prostredníctvom portálu ministerstva, nemôže splnomocniť inú osobu, ani za občana nemôže občiansky preukaz prevziať osoba blízka alebo osoba podľa § 6 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
§ 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2c)
§ 107 ods. 2 písm. k) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená okresnému riaditeľstvu, ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, zastupiteľskému úradu alebo prostredníctvom portálu ministerstva, alebo ak bol občiansky preukaz na okresné riaditeľstvo, ktorýkoľvek útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad odovzdaný ako nález,“.
8.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Z dôvodov uvedených podľa odseku 1 písm. a) sa občiansky preukaz eviduje ako odcudzený, ak nedošlo k jeho odovzdaniu.“.
9.
V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu; ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad a ak ide o vydanie nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 písm. d) najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu, môže požiadať aj prostredníctvom portálu ministerstva,“.
10.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz podľa § 5a ods. 3 až 5,“.
11.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom portálu ministerstva,“.
12.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).
13.
V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 2“.
14.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vnútra Slovenskej republiky“.
15.
V § 17a ods. 6 sa vypúšťa slovo „platný“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3)
§ 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
4)
§ 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
5)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
6)
§ 8 ods. 4 písm. a) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2015 Z. z.
7)
§ 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139b ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov.
10)
11)
§ 6 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.