122/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa číslo „610“ nahrádza číslom „611“ a na konci sa pripája táto veta: „Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „8“.
3.
V § 4 ods. 7 sa za slovo „cenu“ vkladajú slová „alebo hodnotu“.
4.
V § 4 ods. 7 sa slová „uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „neúspešného ukončenia ponukového konania podľa odseku 6“.
5.
V § 4 ods. 9 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo“.
6.
V § 4 ods. 10 sa za slovo „Na“ vkladajú slová „osobu podľa odseku 1 písm. a), ktorá je mladým poľnohospodárom,11) alebo“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa pred bodkočiarku vkladajú slová „alebo hodnotu poľnohospodárskeho pozemku“.
8.
V § 5 ods. 2 sa slová „uplynutia lehoty podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „neúspešného ukončenia ponukového konania podľa § 4 ods. 6“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prevádzajúci je povinný označiť v registri nadobúdateľa, ktorý prejavil záujem podľa odseku 3 a s ktorým sa prevádzajúci predbežne dohodol na uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.“.
10.
V § 6 ods. 3 písm. b) šiestom bode sa pred bodkočiarku vkladajú slová „alebo hodnoty poľnohospodárskeho pozemku“.
11.
V § 6 ods. 8 písm. b) prvom bode sa slová „čestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu“ nahrádzajú slovami „potvrdenie obce alebo kópia“.
12.
V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
prevod podľa § 4 ods. 7, potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky.“.
13.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka predložené v konaní o povolení vkladu do 31. júla 2015.
(2)
Lehota podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov uskutočnené do 30. júna 2015.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona č. 542/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 140/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Pôdu, ktorú pozemkový fond poskytne oprávnenej osobe ako náhradný pozemok, možno počas piatich rokov odo dňa prevodu vlastníctva na oprávnenú osobu využívať len na účel, na ktorý je využívaná ku dňu prevodu vlastníctva na oprávnenú osobu; to neplatí, ak ide o vybudovanie stavby vo verejnom záujme.“.
2.
V § 16 ods. 5 sa štvrtá veta vypúšťa a tretia veta znie: „Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu nemožno previesť na tretiu osobu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.
3.
Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
Ustanovenie § 11 ods. 10 sa vzťahuje aj na prevod vlastníctva k pôde, ak do 30. júna 2015 došlo k dohode alebo k uzavretiu zmluvy podľa § 16 ods. 5 v znení účinnom do 30. júna 2015.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z. a zákona č. 363/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát.
(2)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení pri pozemkových úpravách vykonaných podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát, obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(3)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení schválených pozemkovými úpravami podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) uhrádza obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní vlastník pozemku.
(5)
Potvrdenie o súlade projektovej dokumentácie a realizácie spoločných zariadení a opatrení so schváleným plánom podľa § 13, obstarávaných inou osobou ako je ministerstvo, vydáva na žiadosť tejto osoby okresný úrad. Na vydanie potvrdenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)
(6)
Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.
(7)
Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich uhradiť. Výšku nákladov po prerokovaní so združením účastníkov určí okresný úrad.“.
2.
V § 20 sa za slová „Náklady na pozemkové úpravy“ vkladajú slová „vrátane nákladov na činnosť združenia účastníkov pozemkových úprav“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
3.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo“.
4.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Práce spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky na tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy so štátom, obcou, vyšším územným celkom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou.“.
5.
V § 25 ods. 3 a 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
6.
V § 25 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
7.
V § 25 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
8.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) zabezpečuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.16c)
(2)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, realizácie spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) zabezpečuje ministerstvo, obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného predpisu.16c)
(3)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h) zabezpečuje ten, na návrh koho sú pozemkové úpravy povolené.
(4)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h) zabezpečuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom spoločného zariadenia alebo opatrenia.
(5)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách, projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti a ich realizáciu pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. c), zabezpečuje investor stavby (§ 8e).“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z. a zákona č. 25/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Fond môže previesť vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu46) alebo na pozemku zriadiť vecné bremeno.“.
2.
V § 19 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. c) až g)“.
3.
V § 19 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a z dôvodov podľa odseku 3“.
4.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.47a)“.
5.
V § 28b prvá veta znie: „Ak sa zjednodušený register zhotovuje v časti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území a v zostávajúcej časti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území už bol register schválený alebo konanie prebieha, zjednodušený register vypracuje zhotoviteľ registra pre už spracovaný alebo zadaný register.“.
Čl. V
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 12 znie:
„(12)
Ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, nárok oprávnenej osoby na náhradu nemožno previesť na tretiu osobu.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Pozemok prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby za pôvodný pozemok podľa odseku 5, možno počas piatich rokov odo dňa prevodu vlastníctva využívať len na účel, na ktorý je využívaný ku dňu prevodu vlastníctva; to neplatí, ak ide o vybudovanie stavby vo verejnom záujme.“.
3.
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
Ustanovenie § 6 ods. 13 sa vzťahuje aj na prevod vlastníctva k pozemku, ak do 30. júna 2015 došlo k postupu podľa osobitného predpisu31) alebo k uzavretiu zmluvy podľa § 6 ods. 12 v znení účinnom do 30. júna 2015.“.
Poznámka pod čiaru k odkazu 31 znie:
„31)
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.