121/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2015,
ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Viliam Čislák v. r.
Príloha k vyhláške č. 121/2015 Z. z.
ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK
Poradové číslo Názov rizikovej látky
1. AB-FUBINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1- (4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
4. ADB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)- 1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
5. AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
6. Brefedrón, 4-BMC, 4-BMAP, 4-bromometkatinón, systémový názov (RS)-1- (4-brómfenyl)-2-metylaminopropán-1-ón
7. AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín)-2-yl]-(adamant-1-oyl)indol
8. AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol
9. AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón
10. 3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)- 2-(metylamino)propán-1-ón
11. Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón
12. 3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)propán-1-ón
13. 4-fluorometkatinón, flefedrón, 4-FMC, systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón
14. 4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín
15. JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón
16. para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín
17. 4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín
18. 4-metylbufedrón (4-Me-MABP), systémový názov 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)bután-1-ón
19. N-heptyl analóg UR-144, systémový názov (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)-metanón
20. á-MT, systémový názov 2-metyltryptamín
21. STS-135, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
22. TFMPP, systémový názov 1-(3-trifluorometylfenyl)-piperazín