113/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016 do 31.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. mája 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky č. 157/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe I. časti poradové čísla 1, 4, 12, 14, 17 a 18 znejú:
"
1 anglický jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
4 francúzsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
12 nemecký jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
14 ruský jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
17 španielsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
18 taliansky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´
B2 120´ 60´ 20´ 20´
B1 100´ 60´ 20´ 20´
"
2.
V prílohe I. časti poradové čísla 9, 10, 15, 16 a 19 znejú:
"
9 maďarský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
10 matematika 150´ 20´ 20´
15 slovenský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
16 slovenský jazyk a slovenská literatúta 4) 100´ 150´ 20´ 20´
19 ukrajinský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´
"
4.
V prílohe IV. časť vrátane nadpisu znie:
„IV. ČASŤ
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY VŠEOBECNÉ POKYNY
1.
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.
2.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.
3.
Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.
4.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
5.
Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
6.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Kritériá hodnotenia
a)
porozumenie téme,
b)
používanie odbornej terminológie,
c)
samostatnosť prejavu,
d)
schopnosť aplikácie,
e)
správnosť a vecnosť odpovede.
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Charakteristika foriem
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.
Kritériá hodnotenia
a)
pochopenie úlohy,
b)
analýza úlohy,
c)
voľba postupu,
d)
voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,
e)
organizácia práce,
f)
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,
g)
ochrana životného prostredia,
h)
výsledok práce.
OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU
Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.
Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,
b)
grafická úroveň projektu,
c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
d)
používanie odbornej terminológie,
e)
využitie odbornej literatúry.
REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU
Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.
Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,
b)
grafická úroveň projektu,
c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
d)
používanie odbornej terminológie,
e)
využitie odbornej literatúry.
OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC
Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kritériá hodnotenia
a)
správna voľba postupu,
b)
využitie zariadení a materiálov,
c)
používanie odbornej terminológie,
d)
samostatnosť prejavu,
e)
schopnosť aplikácie,
f)
možnosť využitia v odbore.
PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU
1.
V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.
2.
V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.
3.
V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.
4.
Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.“.
5.
V prílohe V. časti I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia písmeno I. znie:
„I.
Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:
1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,
2.
úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.“.
6.
V prílohe V. časti II. skupina – stredný stupeň obmedzenia sa písmeno I. dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Juraj Draxler v. r.