112/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

112
ZÁKON
zo 14. mája 2015
o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku športovému reprezentantovi (ďalej len „príspevok“) ako štátnej sociálnej dávky, ktorej účelom je finančne zabezpečiť športovca, ktorý ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy.
§ 2
Podmienky nároku na príspevok
(1)
Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá
a)
získala ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky
1.
zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách,
2.
zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na majstrovstvách sveta, alebo zlatú medailu (1. miesto) na majstrovstvách Európy v športovej disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijským výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paralympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich na deaflympijských hrách, ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,
b)
je občan Slovenskej republiky,
c)
má trvalý pobyt1) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu,2)
d)
nepoberá obdobný príspevok zo zahraničia,
e)
dovŕšila dôchodkový vek a
f)
uplatnila si nárok na dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Na účely určenia, či ide o obdobný príspevok zo zahraničia, sa na druh medailového ocenenia a na druh športového podujatia podľa odseku 1 písm. a) neprihliada.
(3)
Ak fyzická osoba podľa odseku 1 získala viacero medailových ocenení, vzniká jej nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.
§ 3
Suma príspevku
Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a)
750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1.
zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
2.
zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo
b)
600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1.
striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
2.
striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo
c)
500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1.
bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
2.
bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo
3.
zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách Európy.
§ 4
Vznik a zánik nároku na príspevok
(1)
Nárok na príspevok vzniká odo dňa podania písomnej žiadosti Sociálnej poisťovni (ďalej len „platiteľ“), ak sú splnené podmienky nároku na príspevok.
(2)
Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, informáciu o poberaní obdobného príspevku zo zahraničia a informáciu o sume dôchodkovej dávky vyplácanej podľa osobitného predpisu4) a dávky obdobnej dôchodkovým dávkam podľa osobitných predpisov3) vyplácanej zo zahraničia.
(3)
Nárok na príspevok zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval.
§ 5
Výplata príspevku
(1)
Príspevok sa vypláca mesačne počas trvania nároku na príspevok.
(2)
Platiteľ vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(3)
Platiteľ vypláca príspevok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
(4)
Príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(5)
Príspevok sa poukazuje na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky; na žiadosť sa príspevok vypláca v hotovosti.
§ 6
Zmeny v nároku, odňatie a vrátenie príspevku
(1)
Príspevok sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok.
(2)
Ak fyzická osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok, platiteľ rozhodne o odňatí príspevku.
(3)
Ak fyzická osoba písomne požiada o odňatie príspevku, platiteľ rozhodne o odňatí príspevku.
(4)
Ak platiteľ príspevok vyplatil neprávom, je fyzická osoba povinná ho vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5)
Za neprávom vyplatený príspevok sa považuje aj príspevok vyplatený v sume vyššej než patril z dôvodu, že dôchodková dávka podľa osobitných predpisov3) alebo obdobná dôchodková dávka zo zahraničia boli priznané spätne.
§ 7
Pôsobnosť orgánov verejnej správy
(1)
Platiteľ
a)
rozhoduje o príspevku,
b)
vypláca príspevok.
(2)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vedie register medailových ocenení, do ktorého sa zapisuje
a)
meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a),
b)
druh medailového ocenenia, ktoré fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) získala,
c)
druh športového podujatia, na ktorom fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) získala medailové ocenenie.
§ 8
Poskytovanie informácií
(1)
Právnická osoba príslušná na výplatu dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu4) bezplatne poskytuje platiteľovi údaje o skutočnostiach rozhodujúcich na vznik nároku na príspevok.
(2)
Ministerstvo školstva poskytuje platiteľovi údaje z registra medailových ocenení.
(3)
Poberateľ príspevku je povinný písomne oznámiť platiteľovi do ôsmich dní každú zmenu skutočností rozhodujúcich na nárok na príspevok spôsobom ním určeným a zverejneným na webovom sídle.
§ 9
Konanie o príspevku
Na konanie o príspevku, ak nie je v § 4 ustanovené inak, sa vzťahuje všeobecný predpis o sociálnom poistení.5)
§ 10
Spracovávanie osobných údajov
Platiteľ spracúva na účel poskytnutia príspevku osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom.6)
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z,, zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14.
o príspevku športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberateľa príspevku vrátiť príspevok alebo jeho časť vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95aa znie:
„95aa)
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa)“.
3.
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu95aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.
4.
V § 285 ods. 2 sa za slová „až m“ vkladajú slová „a o“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.
3)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Tretia časť zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.