107/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. mája 2015,
ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
b)
súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,
c)
webovou službou elektronická služba komunikujúca prostredníctvom Extensible Markup Language (XML) správ s definovanou štruktúrou,
d)
povinnou osobou osoba, ktorej osobitný predpis1) ukladá povinnosť poskytovať vybrané údaje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“).
§ 2
Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)
Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú
a)
štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) slúžiaceho na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom a subjektov používajúcich tento informačný systém,
b)
štandard pre integritu údajov informačného systému,
c)
štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia,2)
d)
štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému podľa § 2 ods. 1 zákona,
e)
štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne podľa § 3 zákona,
f)
štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne,
g)
štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému,
h)
číselníky zdravotníckej informatiky.
(2)
Za štandardy zdravotníckej informatiky sa považujú aj tieto štandardy pre informačné systémy verejnej správy:
a)
štandard pre sieťové protokoly,3)
b)
štandard pre prenos dát,4)
c)
štandard pre aplikačné protokoly elektronických služieb,5)
d)
štandard pre webové služby,6)
e)
štandard pre popisný jazyk pre dátové prvky,7)
f)
štandard pre prenos dátových prvkov.8)
§ 3
Štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému a subjektov používajúcich tento informačný systém
Štandardom pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému je
a)
identifikácia informačného systému prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému prideleného v rámci overenia zhody podľa § 11 zákona; informačný systém je zabezpečený tak, aby nedošlo k zneužitiu prideleného jednoznačného identifikátora informačného systému,
b)
jednoznačná identifikácia a autentifikácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom s príslušným certifikátom v informačnom systéme,
c)
jednoznačná identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka na základe elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v informačnom systéme,
d)
jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v informačnom systéme.
§ 4
Štandard pre integritu údajov informačného systému
Štandardom pre integritu údajov informačného systému je zabezpečenie obsahovej totožnosti spracúvaných údajov v informačnom systéme a ich poskytovanie bez narušenia integrity v súlade s dátovými rozhraniami, dátovými štruktúrami, technickou špecifikáciou a metodikou integrácie informačného systému.
§ 5
Štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia
Štandardom pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia je kód, ktorý sa skladá z
a)
dvojznakového kódu orgánu príslušného na vydanie povolenia alebo Štátnej kúpeľnej komisie zo stĺpca „Skratka“ číselníka s OID 1.3.158.00165387.100.10.41 a názvom číselníka Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve,
b)
identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c)
jedinečného bezvýznamového päťznakového alfanumerického reťazca s jedným alfabetickým znakom na začiatku a štvorznakovým číslom na konci,
d)
vložených pomlčiek bez medzier medzi jednotlivými zložkami identifikátora.
§ 6
Štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému
(1)
Štandardom zabezpečenia prenosu údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je prenos údajov
a)
v textových súboroch s maximálnou veľkosťou 2 GB pred komprimovaním,
b)
v komprimovanej podobe každý súbor osobitne vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla,
c)
zašifrovaných s využitím verejného kľúča VKNZIS tak, aby k dešifrovaniu mohlo prísť len použitím privátneho kľúča PKNZIS ,
d)
podpísaných privátnym kľúčom KPsign_insur,
e)
prostredníctvom zabezpečeného pripojenia Transport Layer Security (TLS) a Secure File Transfer Protocol (sFTP).
(2)
Štandardom zabezpečenia ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je poskytnutie
a)
podpisového kľúčového páru KPKPsign_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
b)
autentizačného kľúčového páru KPKPauth_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
c)
šifrovacieho kľúčového páru KPKPenc_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
d)
certifikátu s verejným kľúčom šifrovacieho kľúčového páru komponentu VKNCZI národného zdravotníckeho informačného systému.
§ 7
Štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne
(1)
Štandardom pre ochranu údajov do údajovej základne je
a)
poskytnutie certifikátu s VKNZIS,
b)
poskytnutie certifikátu s verejným kľúčom podpisového kľúčového páru komponentu povinnej osoby.
(2)
Štandardom pre poskytovanie údajov do údajovej základne je poskytovanie údajov
a)
v samostatných súboroch s maximálnou veľkosťou 150 MB pred komprimovaním,
b)
v komprimovanej podobe vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla, pričom sa komprimuje každý súbor osobitne,
c)
zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS,
d)
podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,
e)
prostredníctvom Secure File Transfer Protocol (sFTP).
§ 8
Štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne
Štandardom pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne je
a)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) a cookies medzi povinnou osobou a webovým serverom a medzi webovými servermi,
b)
formát súboru elektronického formulára XML správy bez komprimácie a šifrovania.
§ 9
Štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému
Štandardom pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému je používanie schém správ vo formáte Extensible Markup Language (XML) pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému podľa platnej technickej špecifikácie zverejnenej na webovom sídle národného centra.
§ 10
Číselníky zdravotníckej informatiky
(1)
Zoznam číselníkov zdravotníckej informatiky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
V rámci zdravotníckej informatiky sa používajú aj základné číselníky podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „preberané číselníky“). Zoznam preberaných číselníkov je uvedený v prílohe č. 2.
§ 11
Lehoty poskytovania údajov
(1)
Údaje sa do údajovej základne poskytujú denne pri zaevidovaní akejkoľvek zmeny.
(2)
Údaje z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému10) sa poskytujú najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
§ 12
Osobitný spôsob poskytovania údajov z účtu poistenca počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom
Počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom sa poskytujú národnému centru údaje z účtu poistenca záložným spôsobom prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB.
§ 13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2015
Údaje z účtu poistenca je možné poskytovať prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB do 31. augusta 2015. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 12.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Viliam Čislák v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

P. č. Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov číselníka
1. 1.3.158.00165387.100.10.3 Stav kategorizácie
2. 1.3.158.00165387.100.10.9 Povolenie viacnásobnej preskripcie
3. 1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov
4. 1.3.158.00165387.100.10.30 Okolnosti merania krvného tlaku
5. 1.3.158.00165387.100.10.35 Druh očkovaní
6. 1.3.158.00165387.100.10.58 Druhy nežiaducich reakcií
7. 1.3.158.00165387.100.10.66 Typy krvných skupín
8. 1.3.158.00165387.100.10.67 Typ platiteľa zdravotného poistenia
9. 1.3.158.00165387.100.10.68 Dôvod ukončenia zdravotného poistenia
10. 1.3.158.00165387.100.10.77 Typ zdravotného poistenia
11. 1.3.158.00165387.100.10.91 Spôsob úhrady za dietetické potraviny
12. 1.3.158.00165387.100.10.92 Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôcky
13. 1.3.158.00165387.100.10.93 Typ vzorky alebo biologického materiálu
14. 1.3.158.00165387.100.10.96 Skupiny limitov dietetických potravín
15. 1.3.158.00165387.100.10.104 Spôsob úhrady za liek
16. 1.3.158.00165387.100.10.112 Skratky výrobcov dietetických potravín
17. 1.3.158.00165387.100.10.114 Typy doplňujúcich informácií
18. 1.3.158.00165387.100.10.115 Anatomické miesta
19. 1.3.158.00165387.100.10.117 Fázy menštruačného cyklu
20. 1.3.158.00165387.100.10.118 Kategória výsledku laboratórneho vyšetrenia
21. 1.3.158.00165387.100.10.121 Spôsob odberu laboratórnej vzorky
22. 1.3.158.00165387.100.10.122 Transportné obaly laboratórnej vzorky
23. 1.3.158.00165387.100.10.123 Urgentnosť vyšetrenia
24. 1.3.158.00165387.100.10.126 Druh zdravotníckych pomôcok a implantátov
25. 1.3.158.00165387.100.10.132 Metódy merania krvného tlaku
26. 1.3.158.00165387.100.10.145 Aplikačná forma dietetickej potraviny
27. 1.3.158.00165387.100.10.157 Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýl
28. 1.3.158.00165387.100.10.158 Alergény
29. 1.3.158.00165387.100.10.159 Prejavy nežiaducich reakcií
30. 1.3.158.00165387.100.10.171 Spôsoby určenia dátumu pôrodu
31. 1.3.158.00165387.100.10.211 Merná jednotka zdravotníckej pomôcky
32. 1.3.158.00165387.100.10.248 Mikroorganizmus
33. 1.3.158.00165387.100.10.37 Typ odbornej činnosti
34. 1.3.158.00165387.100.10.32 Charakter očkovania
35. 1.3.158.00165387.100.10.36 Typ očkovania
36. 1.3.158.00165387.100.10.116 Dôvod nevykonania očkovania
37. 1.3.158.00165387.100.10.120 Reakcie po očkovaní
38. 1.3.158.00165387.100.10.4 Stav registrácie
39. 1.3.158.00165387.100.10.10 Skupina omamných a psychotropných látok
40. 1.3.158.00165387.100.10.13 Lieková forma
41. 1.3.158.00165387.100.10.22 Typ liekového upozornenia
42. 1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém
43. 1.3.158.00165387.100.10.90 Spôsob podania
44. 1.3.158.00165387.100.10.94 Viazanosť na lekársky predpis
45. 1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov
46. 1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok
47. 1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov
48. 1.3.158.00165387.100.10.164 Originalita lieku
49. 1.3.158.00165387.100.10.197 Skupiny liekovej formy
50. 1.3.158.00165387.100.10.198 Farmaceutická surovina
51. 1.3.158.00165387.100.10.201 Typ doplňujúceho údaja kontraindikácie
52. 1.3.158.00165387.100.10.202 Hodnotenie interakcie
53. 1.3.158.00165387.100.10.203 Hodnotenie kontraindikácie
54. 1.3.158.00165387.100.10.204 Kvalita zdroja
55. 1.3.158.00165387.100.10.206 Typ dávkovania
56. 1.3.158.00165387.100.10.207 Typ doplňujúceho údaja interakcie
57. 1.3.158.00165387.100.10.208 Typ liekovej alergie
58. 1.3.158.00165387.100.10.209 Závažnosť varovania interakcie
59. 1.3.158.00165387.100.10.212 Trieda zdravotníckej pomôcky
60. 1.3.158.00165387.100.10.237 Indikácia
61. 1.3.158.00165387.100.10.24 Zoznam zdravotníckej techniky
62. 1.3.158.00165387.100.10.25 Zoznam diagnóz
63. 1.3.158.00165387.100.10.27 Funkcia zdravotníckeho pracovníka
64. 1.3.158.00165387.100.10.29 Typ kontaktnej osoby
65. 1.3.158.00165387.100.10.31 Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácie
66. 1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť
67. 1.3.158.00165387.100.10.38 Druh zariadenia v zdravotníctve
68. 1.3.158.00165387.100.10.39 Odborné zameranie v zariadení
69. 1.3.158.00165387.100.10.40 Zdravotnícke povolanie
70. 1.3.158.00165387.100.10.41 Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve
71. 1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky
72. 1.3.158.00165387.100.10.87 Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku
73. 1.3.158.00165387.100.10.95 Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
74. 1.3.158.00165387.100.10.119 Typ platiteľa za laboratórne vyšetrenie
75. 1.3.158.00165387.100.10.149 Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie v zdravotníctve
76. 1.3.158.00165387.100.10.151 Právny vzťah zdravotníckeho pracovníka
77. 1.3.158.00165387.100.10.155 Typ indikátora kvality
78. 1.3.158.00165387.100.10.156 Oblasti indikátora kvality
79. 1.3.158.00165387.100.10.188 Základná jednotka pre zdravotnícku informatiku
80. 1.3.158.00165387.100.10.189 Typ jednotky pre zdravotnícku informatiku
81. 1.3.158.00165387.100.10.190 Predpona pre zdravotnícku informatiku
82. 1.3.158.00165387.100.10.191 Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatiku
83. 1.3.158.00165387.100.10.213 Typ identifikačného predmetu
84. 1.3.158.00165387.100.10.222 Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
85. 1.3.158.00165387.100.10.223 Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
86. 1.3.158.00165387.100.10.225 Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolania
87. 1.3.158.00165387.100.10.226 Zaradenie do evidenčného počtu
88. 1.3.158.00165387.100.10.228 Titul pred menom zdravotníckeho pracovníka
89. 1.3.158.00165387.100.10.229 Titul za menom zdravotníckeho pracovníka
90. 1.3.158.00165387.100.10.230 Profesijný titul zdravotníckeho pracovníka
91. 1.3.158.00165387.100.10.231 Druh licencie zdravotníckeho pracovníka
92. 1.3.158.00165387.100.10.232 Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencie
93. 1.3.158.00165387.100.10.235 Typ odborného zástupcu v zdravotníctve
94. 1.3.158.00165387.100.10.236 Typ zákonného zástupcu
95. 1.3.158.00165387.100.10.245 Zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia
96. 1.3.158.00165387.100.10.249 Dostupnosť lieku v Slovenskej republike
97. 1.3.158.00165387.100.10.250 Dostupnosť lieku v lekárni
98. 1.3.158.00165387.100.10.251 Spôsob platby
99. 1.3.158.00165387.100.10.252 Spôsob doručenia
100. 1.3.158.00165387.100.10.253 Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamu
101. 1.3.158.00165387.100.10.254 Typ klinického údaja
102. 1.3.158.00165387.100.10.255 Sesterské diagnózy
103. 1.3.158.00165387.100.10.256 Modalita zobrazovacieho vyšetrenia
104. 1.3.158.00165387.100.10.257 Dôvod prístupu k zdravotnej dokumentácií
105. 1.3.158.00165387.100.10.259 Spôsob zaradenia zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania
106. 1.3.158.00165387.100.10.260 Spôsob ukončenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
107. 1.3.158.00165387.100.10.261 Typ prihlasovateľa zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania
108. 1.3.158.00165387.100.10.262 Dôvod prerušenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v odbore
109. 1.3.158.00165387.100.10.263 Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
110. 1.3.158.00165387.100.10.264 Typ dokladu o získanej odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka
111. 1.3.158.00165387.100.10.265 Dôvod pracovnej neschopnosti
112. 1.3.158.00165387.100.10.267 Vitalita
113. 1.3.158.00165387.100.10.323 Objednávanie – dôvod ukončenia
114. 1.3.158.00165387.100.10.324 Objednávanie – vyšetrenie
115. 1.3.158.00165387.100.10.325 Dohody o zastupovaní
116. 1.3.158.00165387.100.10.326 Dohody o zdravotnej starostlivosti
Príloha č. 2
k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
PREBERANÉ ČÍSELNÍKY

P. č. Kód číselníka Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov
1. CL000056 1.3.158.00165387.100.10.42 Právna forma organizácie
2. CL000023 1.3.158.00165387.100.10.43 Regionálna štatistická územná jednotka 3 – kraj
3. CL000024 1.3.158.00165387.100.10.44 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres
4. CL000025 1.3.158.00165387.100.10.45 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec
5. CL000086 1.3.158.00165387.100.10.51 Krajina OSN
6. CL004001 1.3.158.00165387.100.10.53 Identifikátor
7. CL004004 1.3.158.00165387.100.10.54 Príbuzenský stav
8. CL003003 1.3.158.00165387.100.10.55 Pohlavie
9. CL004002 1.3.158.00165387.100.10.56 Rodinný stav
10. CL004003 1.3.158.00165387.100.10.57 Existenčný stav
11. CL000063 1.3.158.00165387.100.10.59 Titul za menom
12. CL010109 1.3.158.00165387.100.10.63 Typ zainteresovanej osoby
13. CL010139 1.3.158.00165387.100.10.75 Druh adresy
14. CL004005 1.3.158.00165387.100.10.76 Typ telefónneho čísla
15. CL000062 1.3.158.00165387.100.10.86 Titul pred menom
16. 1.3.158.00165387.100.10.150 PSČ
17. CL010138 1.3.158.00165387.100.10.205 Jednotka meny
18. CL005205 1.3.158.00165387.100.10.239 Ekonomická činnosť
19. CL010010 1.3.158.00165387.100.10.240 Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010
20. 0036 1.3.158.00165387.100.10.241 Druh vlastníctva
21. 0069 1.3.158.00165387.100.10.242 Orgány ústrednej štátnej správy
22. CL010136 1.3.158.00165387.100.10.243 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
23. 1.3.158.00165387.100.10.244 Fakulty
24. 140 1.3.158.00165387.100.10.266 Stupeň dosiahnutého vzdelania
1)
§ 26a ods. 5, § 64 ods. 3, § 78a ods. 4 a § 79 ods. 1 písm. zc) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 3 ods. 3 písm. h) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. y) až zb) a § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 34a ods. 6 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 12, § 15 ods. 1 písm. ag), § 18 ods. 1 písm. z), § 23 ods. 1 písm. ao), § 60 ods. 1 písm. y) a § 129 ods. 2 písm. aa) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
2)
§ 25 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 5 písm. i) a ods. 6 písm. j) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
3)
§ 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
9)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.
10)
§ 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.