Chronologický register predpisov ročníka 2015

Číslo predpisu Názov predpisu
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov