7/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. januára 2014
o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Obsah žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady
(1)
Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady obsahuje
a)
identifikačné údaje o osobe oprávnenej na uplatnenie nároku na finančnú náhradu,
b)
zoznam dotknutých pozemkov označených parcelným číslom podľa registra „C“ alebo registra „E“, ich výmeru a druh pozemku, číslo listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce, katastrálneho územia.
(2)
Prílohu žiadosti tvorí
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa na podanie žiadosti, najmä
1.
písomné splnomocnenie spoluvlastníkov pozemku s úradne osvedčenými podpismi pre osobu oprávnenú na uplatnenie nároku na finančnú náhradu [§ 61e ods. 4 písm. b) zákona],
2.
výpis z registra pozemkových spoločenstiev,
3.
nájomná zmluva, ak z nej žiadateľovi vyplýva právo na podanie žiadosti (§ 61e ods. 5 zákona),
b)
identifikácia parciel podľa osobitného predpisu,1) ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,
c)
grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s dielcami tvoriacimi predmet finančnej náhrady na lesných pozemkoch,
d)
grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s iným mapovým podkladom, ak je nevyhnutný na výpočet finančnej náhrady,
e)
kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie bežného obhospodarovania, najmä právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z ktorého obmedzenie bežného obhospodarovania vyplýva,
f)
výpis z popisu porastov a návrhu hospodárskych opatrení podľa programu starostlivosti o lesy pre dielce zodpovedajúci bežnému obhospodarovaniu pozemku, ktorý vychádza zo skutočného stavu porastu, zohľadňuje modely bežného hospodárenia a je vypracovaný a potvrdený odborne spôsobilou osobou na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy alebo iné podklady s obmedzujúcimi požiadavkami orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny zapracované do programu starostlivosti o lesy, ak ide o porastovú plochu lesných pozemkov,
g)
znalecký posudok o výpočte finančnej náhrady vrátane podkladov, na ktorých základe bol znalecký posudok vypracovaný, ak nie sú predložené podľa písmen a) až f), a doklad o vyúčtovaní nákladov za jeho vypracovanie,
h)
čestné vyhlásenie o majetkovej ujme, náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania alebo inej náhrade vzťahujúcej sa na dotknutý pozemok s uvedením obdobia, za ktoré bola uhradená do termínu podania žiadosti, ak ide o obmedzenie výkonu činnosti na základe požiadavky orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
i)
čestné vyhlásenie o výške dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu do termínu podania žiadosti,
j)
čestné vyhlásenie, že poľnohospodársky pozemok bol bežne obhospodarovaný podľa osobitného predpisu,2)
k)
výpočet výšky dane z nehnuteľností na dotknutých pozemkoch, o ktorú bol žiadateľ oslobodený,3) za obdobie, na ktoré si uplatňuje finančnú náhradu,
l)
doklad o rozhodnutí o využití územia alebo o povolení činnosti podľa osobitných predpisov;4) doklad sa nevyžaduje, ak sa žiadosť vzťahuje na uplatnenie finančnej náhrady pri poľnohospodárskej a lesníckej činnosti podľa § 2 a 3.
(3)
Žiadateľ môže na podporu svojej žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj iné písomné a mapové doklady preukazujúce splnenie podmienok na úhradu finančnej náhrady.
(4)
Ak sa žiadosť uplatňuje na vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady na lesných pozemkoch, žiadateľ predkladá
a)
pri prvej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady všetky prílohy uvedené v odseku 2 a výpočet výšky pomernej časti finančnej náhrady za kalendárne roky, za ktoré sa finančná náhrada uplatňuje,
b)
pri ďalšej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady, ktorá nasleduje najmenej rok po uplynutí kalendárneho roku, za ktorý sa pomerná časť finančnej náhrady uplatňovala, žiadateľ predkladá len
1.
čestné vyhlásenie, že nedošlo k zmenám skutočností uvedených v prvej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady,
2.
doklad o priznaní pomernej časti finančnej náhrady za predchádzajúce kalendárne roky,
3.
výpočet pomernej časti finančnej náhrady za kalendárne roky, za ktoré sa pomerná časť finančnej náhrady uplatňuje.
§ 2
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku
(1)
Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku5) v dôsledku zvýšenia nákladov nad bežné obhospodarovanie pozemku je rozdiel medzi skutočnými nákladmi vynaloženými na obhospodarovanie pozemku a priemernými nákladmi v danej výrobnej oblasti v tom istom kalendárnom roku.
(2)
Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zníženia produkcie je rozdiel medzi priemernou produkciou v danej výrobnej oblasti a dosiahnutou produkciou v tom istom kalendárnom roku.
(3)
Celková finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku sa vypočíta ako súčet náhrad podľa odsekov 1 a 2. Od uvedeného súčtu sa odpočíta výška oslobodenia od dane z pozemkov,3) výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť a výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu6) poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu.
(4)
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku
(1)
Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva je rozdiel výnosu z ťažby dreva pri bežnom obhospodarovaní a výnosu z ťažby dreva pri obmedzenom obhospodarovaní v dielcoch alebo ich častiach, v ktorých obmedzenie vzniklo. Finančná náhrada sa vzťahuje na obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy [§ 61e ods. 6 písm. b) zákona] a vychádza zo skutočného stavu porastu so zohľadnením modelov bežného a obmedzeného hospodárenia a uplynulej časti obnovnej doby. Finančnú náhradu na lesných pozemkoch s predpisom výchovných ťažieb pri bežnom obhospodarovaní možno uplatniť, len ak ide o hmotový predpis ťažby v programe starostlivosti o lesy. Po úplnom nahradení straty výnosu z dreva v dielcoch vzniká nový nárok na finančnú náhradu až po uplynutí periódy rubnej doby bežného obhospodarovania.
(2)
Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku zvýšených nákladov obhospodarovania je rozdiel medzi skutočnými nákladmi na požadované obhospodarovanie, ktoré vychádza z obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených zákonom, a nákladmi na bežné obhospodarovanie v dielcoch alebo ich častiach.
(3)
Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch7) sa určuje podľa odseku 1 alebo odseku 2 so zohľadnením výnosov zo spracovaného dreva a uhradených náhrad v predchádzajúcich obdobiach.
(4)
Výsledná hodnota finančnej náhrady na lesnom pozemku sa vypočíta ako súčet odôvodnených čiastkových náhrad uvedených v prílohe č. 2 v písmenách A až E, od ktorého sa odpočíta výška oslobodenia od dane z pozemkov,3) výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť za obdobie trvania nájmu alebo zmluvnej starostlivosti a výška vyplatených dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu6) vzťahujúcich sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa uplatňuje.
(5)
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku
(1)
Finančná náhrada na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsledku zvýšenia nákladov na obhospodarovanie z dôvodu obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody, je rozdiel medzi skutočnými odôvodnenými nákladmi a nákladmi na obhospodarovanie rovnakého pozemku v tom istom období pri bežnom obhospodarovaní.
(2)
Finančná náhrada na inom pozemku stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produkciou dosiahnutou pri bežnom obhospodarovaní rovnakého pozemku v tom istom období.
(3)
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku je uvedený v prílohe č. 3.
§ 5
Spôsob určenia výšky nájomného za pozemok a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť o pozemok
(1)
Spôsob určenia minimálnej výšky a maximálnej výšky nájomného za pozemok je uvedený v § 61 ods. 7 zákona. Ak ide o lesný pozemok, spôsob výpočtu maximálnej výšky nájomného a odplaty za zmluvnú starostlivosť je uvedený v prílohe č. 4 okrem spôsobu výpočtu maximálnej výšky nájomného za lesné pozemky podľa odseku 3. Výška nájomného sa určuje jednotne pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednom ekologicko-funkčnom priestore v rozsahu minimálnej a maximálnej výšky nájomného určenej podľa odseku 2.
(2)
Pre každý druh pozemku v príslušnom ekologicko-funkčnom priestore, okrem lesných pozemkov podľa odseku 3, sa určí výška finančnej náhrady ako priemer maximálnej výšky finančnej náhrady na jednotlivých pozemkoch rovnakého druhu. Takto určená výška finančnej náhrady sa považuje za maximálnu výšku nájomného a odplaty za zmluvnú starostlivosť pre daný druh pozemku v príslušnom ekologicko-funkčnom priestore.
(3)
Na výpočet maximálnej výšky nájomného za lesné pozemky bez lesných porastov nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, okrem zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií, sa použije osobitný predpis.8)
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM POZEMKU
A.
Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku
1.
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U1)
U1 = (V1sk – V1st) . p
2.
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U2)
U2 = (V2sk – V2st) . 3,65 . m
B.
Náhrada za zníženie produkcie
1.
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U3)
U3 = (Q1st – Q1sk) . p
2.
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U4)
U4 = (Q2st – Q2sk) . 3,65 . m
C.
Celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1 až U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od dane z pozemkov a výšku nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť. K výslednej hodnote sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku.
U = (U1... + ...U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z
Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
V1sk – skutočné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny,
V1st – priemerné (štatistické) náklady na 1 ha plodiny v príslušnej výrobnej oblasti,
p – plocha pozemku s obmedzením bežného obhospodarovania v ha,
V2sk – skutočné náklady pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,
V2st – priemerné (štatistické) náklady pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,
m – počet kusov príslušnej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie,
Q1st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,
Q1sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,
Q2st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,
Q2sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,
U – celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania,
Ksp – výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu,
Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,
Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť,
Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA LESNOM POZEMKU
A.
Spôsob výpočtu náhrady za stratu alebo zníženie výnosu z dreva v územiach so zákazom ťažby alebo s výnimočným povolením ťažby
vzorec 01
Použije sa pre územia s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych činností (5. stupeň ochrany prírody).
Pri obnovných ťažbách počas obnovnej doby platí:
Σ % Tob + Σ %OK počas obnovnej doby ‹=100 %,
pričom
vzorec 02
B.
Spôsob výpočtu náhrady za zníženie výnosu z dreva v porastoch, napríklad s obmedzeným predpisom obnovnej ťažby s predĺženou rubnou dobou, dočasným zákazom ťažby, odsunom ťažieb mimo území s trvalým zákazom ťažby (5. stupeň ochrany prírody) – podľa písmena A
vzorec 03
Použije sa pre územia s požadovanou zníženou intenzitou úmyselných ťažieb alebo s dočasným zákazom zasahovania do porastu.
Napríklad: Predĺženie obnovnej doby, predĺženie rubnej doby, odsun ťažieb oproti bežnému obhospodarovaniu z dôvodu druhovej ochrany a ochrany biotopov.
Pri obnovných ťažbách platí:
Σ % Tob + Σ % Ok počas obnovnej doby ‹=100 %,
pričom
vzorec 04
C.
Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na bežné obhospodarovanie porastu
U3,1 = (Nob1 – Nb1 ) . Taz
– pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa zrealizovaného objemu drevnej hmoty,
U3,2 = (Nob2 – Nb2 ) . Pz
– pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa plochy, na ktorej sa realizoval zásah.
Pri výpočte sa vychádza z podkladov dokladujúcich skutočné náklady pri požadovanom spôsobe obhospodarovania alebo vykonania činnosti. Náklady pri bežnom spôsobe obhospodarovania alebo vykonania činnosti sa odvodia z prevádzkových nákladov v podobných podmienkach pri rovnakých činnostiach.
D.
Spôsob výpočtu náhrady v prípade mimoriadnych okolností prírodných kalamít
vzorec 05
E.
Iné možnosti výpočtu
Znalec použije iný postup výpočtu, keď možno náhradu určiť objektívnejšie inou metodikou presnejšie zodpovedajúcou skutočnosti.
F.
Spôsob výpočtu celkovej hodnoty náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1 až U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od dane z pozemkov a výšku nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť. K výslednej hodnote náhrady sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku určené podľa osobitného predpisu.9)
U5 = (U1...+... U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z
Výpočet pomernej ročnej časti náhrady, ktorá sa bude vyplácať podľa § 61e ods. 8 zákona v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy sa v tomto prípade určí ako
vzorec 06
Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
Un,m – vzorce výpočtu náhrady, n – druh obmedzenia bežného obhospodarovania, m – poradie vzorcov na výpočet daného druhu obmedzenia bežného obhospodarovania,
U5PCN – pomerná ročná časť náhrady,
VŠHLPMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha v skutočnom veku porastu vypočítaná podľa osobitného predpisu,8)
Ta – objem plánovaných výchovných alebo obnovných ťažieb podľa bežného obhospodarovania,
Tob – objem obmedzených výchovných alebo obnovných ťažieb,
Ok – objem kalamitného dreva v m3,
Za – zásoba lesného porastu,
P – plocha lesného porastu v ha,
Σ % Tob – suma % obnovnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať (aj v predošlých decéniách obnovnej doby) + percento obnovnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách obnovnej doby,
Σ % Ok – suma % náhodnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať + percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách,
VŠHLPMJa – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha vo veku v čase schválenia programu starostlivosti o lesy vypočítaná podľa osobitného predpisu,8)
ρ – 3-percentná úroková sadzba,
r – platnosť programu starostlivosti o lesy v rokoch alebo dĺžka obmedzenia v rokoch v rámci programu starostlivosti o lesy (ak obmedzenie netrvalo celé obdobie jeho platnosti),
Nob1 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/m3,
Nob2 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/ha,
Nb1 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/m3,
Nb2 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/ha,
Taz – objem ťažby so zvýšenými nákladmi v m3,
Pz – plocha zásahu so zvýšenými nákladmi v ha,
% Okz – percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať,
Okz – objem náhodnej ťažby v m3, ktorú nebolo umožnené vykonať,
k – koeficient zníženia hodnoty kalamitného dreva,
Cda – cena dreva na pni,
Cka – cena kalamitného dreva na pni,
Ksp – vyplatené dotácie alebo príspevky z podporných fondov vzťahujúce sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa ujma uplatňuje podľa § 1 ods. 2 písm. i) a j),
Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,
Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť (§ 61b a 61d zákona),
Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA INOM POZEMKU
A. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)
U1 = Uzv – Ubob + Z
B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie alebo stratu produkcie (U2)
U2 = Upbob – Upobob + Z
Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
Uzv – skutočne odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku,
Ubob – náklady na obhospodarovanie pozemku pri bežnom obhospodarovaní,
Upbob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri bežnom obhospodarovaní,
Upobob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení bežného obhospodarovania,
Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU MAXIMÁLNEJ VÝŠKY NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZMLUVNÚ STAROSTLIVOSŤ NA LESNOM POZEMKU
A. Výpočet maximálnej výšky nájomného na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom podľa vzťahu
vzorec 07
B. Výpočet maximálnej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom podľa vzťahu
VZSMJ = VNRRDMJ
Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
VNJMJ – výška nájomného na mernú jednotku (v eurách/m2),
VZSMJ – výška odplaty za zmluvnú starostlivosť na mernú jednotku (v eurách/m2),
VNRRDMJ – predpokladaná výška finančnej náhrady pre hospodársky súbor lesných typov na mernú jednotku a rubnú dobu pre hospodársky súbor lesných typov určená podľa vzorcov U1,U2,U3,1,U3,2 podľa prílohy č. 2 alebo ich kombinácie,
DNJ – obdobie trvania nájmu (v rokoch),
RD – rubná doba pre hospodársky súbor lesných typov.
1)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.
8)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a predkladateľov v znení neskorších predpisov.