58/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

58
ZÁKON
zo 4. februára 2014
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
podmienky na používanie výbušnín a výbušných predmetov,
c)
podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície a pomôcok na používanie výbušnín,
d)
podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho odmínovania,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
strelné zbrane a strelivo,1)
b)
muníciu obsahujúcu účinnú látku, ktorej používanie je zakázané podľa osobitných predpisov,2)
c)
ozbrojené sily Slovenskej republiky a zahraničné ozbrojené sily, štátnych zamestnancov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa § 75 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu v čase
1.
prepravy munície, výbušnín a výbušných predmetov na vykonanie vojenského výcviku, vojenského cvičenia a skúšok,
2.
používania, ničenia a likvidácie munície, výbušnín a výbušných predmetov pri vykonávaní vojenského výcviku, vojenského cvičenia a skúšok,
d)
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vyslania ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky,3)
e)
vojenských policajtov pri
1.
služobnom zákroku,
2.
výcviku,
3.
preprave, používaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti chránených osôb a majetku,
f)
vojakov mimoriadnej služby a štátnych zamestnancov a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa § 75 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,4)
g)
príslušníkov Slovenskej informačnej služby pri
1.
služobných činnostiach,
2.
výcviku,
3.
skladovaní a preprave výbušnín a výbušných predmetov v priamej súvislosti s výkonom služobných činností.
(3)
Ustanovenia § 3 ods. 5 písm. l) a m), § 12 ods. 3, 4, 5, § 16, § 24 ods. 7, § 26 ods. 2, § 28, § 29, § 41 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu, § 43 ods. 1 a 3, § 44 ods. 4 až 8, § 52 ods. 1, § 61 ods. 3 tohto zákona sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby pri ich služobných činnostiach.
(4)
Ustanovenia § 13, § 14, § 15 ods. 3, § 21 ods. 6 a 10, § 22 ods. 1, § 46 až 50, § 53, § 59 ods. 3 až 6, § 62 ods. 2 a 3, § 63, § 64 ods. 2 a 3, § 65 a § 66 tohto zákona sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby pri služobných činnostiach v čase
a)
prepravy a používania výbušnín, výbušných predmetov a munície na vykonávanie služobného zákroku a pri výcviku vykonávania služobného zákroku,
b)
prepravy, likvidácie a ničenia nájdenej výbušniny, výbušného predmetu a munície,
c)
prepravy, používania, skúšania, likvidácie a ničenia výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej súvislosti s odhaľovaním a objasňovaním trestnej činnosti a výkonu expertíznej činnosti,
d)
prípravy a výcviku na výkon úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných prác, odstraňovania lavínového nebezpečenstva, likvidácie a ničenia munície a zabezpečovania verejného poriadku,
e)
výkonu úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných prác, odstraňovania lavínového nebezpečenstva a zabezpečovania verejného poriadku,
f)
likvidácie následkov mimoriadnych udalostí alebo v priamej súvislosti s nimi.5)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výbušninou pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej premeny aj bez prístupu atmosférického kyslíka a vytvára plyny takej teploty, tlaku a rýchlosti, že pôsobia deštrukčne na okolie; za výbušninu sa nepovažuje látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vytvárať výbušnú zmes plynu, pary alebo prachu,
b)
výbušným predmetom výrobok obsahujúci zalaborovanú výbušninu, ktorý nie je podľa písmena c) považovaný za muníciu,
c)
muníciou kompletné zariadenie vrátane častí zbraňových systémov a techniky, ktoré obsahuje výbušninu a využíva jej vlastnosti na dopravu na cieľ, vyvolanie žiadaného účinku vrátane usmrtenia alebo iného poškodenia zdravia, spôsobenia škody na majetku a na chránených hodnotách; za muníciu sa považuje aj dekompletizovaná munícia, náboje s výbušnou alebo so zápalnou strelou a náboje od kalibru 20 mm vrátane, okrem signálneho streliva kalibru 26,5 mm,
d)
trhavinou výbušnina, ktorej typickou výbušnou premenou je detonácia,
e)
strelivinou výbušnina schopná explozívneho horenia, ktorého rýchlosť je úmerná okolitému tlaku,
f)
traskavinou výbušnina schopná na základe jednoduchého iniciačného impulzu prudko prechádzať od explozívneho horenia do detonácie,
g)
pyrotechnickou zložou mechanická zmes horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou v podobe horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky,
h)
čiernym prachom mechanická zmes dreveného uhlia, síry a dusičnanu draselného,
i)
pomôckou na použitie výbušnín prostriedok alebo zariadenie potrebné na vykonanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác, ktoré prichádza do styku s výbušninou alebo s výbušným predmetom a pôsobí naň svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami,
j)
muničným elementom časť munície, ktorá obsahuje výbušninu a je nevyhnutne potrebná na použitie munície,
k)
iniciátorom prostriedok, ktorý jednoduchým počiatočným impulzom privádza výbušninu k výbuchovej premene,
l)
iniciačným zariadením muničný element, ktorého súčasťou je iniciátor vytvárajúci v požadovanom čase a mieste počiatočný impulz, ktorý privedie výbušninu alebo muníciu k výbuchovej premene,
m)
expedičným obalom obal, v ktorom sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia,
n)
trhacími prácami práce, pri ktorých sa využíva energia exotermickej výbušnej premeny výbušniny na rozpojenie, spojenie alebo tvarovanie materiálu; za trhacie práce sa považuje aj
1.
súbor pracovných operácií, ktorými sú nabíjanie trhavín, príprava a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovenie roznetnej siete, iniciovanie náloží, výbuch náloží a zneškodňovanie zlyhaviek,
2.
práce s výbušninou pri výučbe strelmajstrov v kurze, pri ktorých sa privádza výbušnina k výbuchu,
o)
ohňostrojnými prácami práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky6) kategórie F4,
p)
výrobou výbušniny výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu výbušnej látky z nevýbušných komponentov alebo z iných výbušnín, okrem výroby výbušnín podľa osobitného predpisu,7)
q)
spracovaním výbušniny delenie, mletie a drvenie výbušniny alebo výrobná činnosť, pri ktorej sa používa výbušnina a jej výsledkom je výbušný predmet,
r)
ničením výbušniny činnosť, ktorá má za následok zničenie výbušniny výbuchom, spálením alebo chemickou reakciou,
s)
zlyhavkou nevybuchnutá nálož výbušniny alebo jej časť,
t)
výrobou munície výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu munície z výbušniny, muničných elementov a ďalších nevýbušných komponentov,
u)
likvidáciou munície súhrn činností smerujúcich k fyzickej likvidácii munície iným spôsobom ako výbuchom,
v)
ničením munície súhrn činností smerujúcich k fyzickému zničeniu munície výbuchom,
w)
objektom akékoľvek zariadenie alebo budova určené na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
x)
bezpečnostným okruhom obvod územia ohrozeného účinkami výbuchu výbušniny, odpaľovaného výbušného predmetu alebo výbuchom munície,
y)
manipulačným priestorom priestor určený na prípravu výbušnín a výbušných predmetov, na ich odstrel a tiež priestor okolo miesta nálezu munície,
z)
haváriou závažná prevádzková nehoda, pri ktorej došlo k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví8) najmenej troch osôb alebo k spôsobeniu smrti čo len jednej osoby alebo k spôsobeniu škody na hmotnom majetku značného rozsahu.
§ 3
Povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
(1)
Každý, kto príde do styku s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, je povinný postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu jeho bezpečnosti a zdravia, bezpečnosti a zdravia iných osôb a k poškodeniu majetku.
(2)
Každý, kto nájde výbušninu, výbušný predmet, okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1 až F3, T1 a P1, alebo muníciu, nesmie s nálezom manipulovať a je povinný nález označiť, bezodkladne ohlásiť príslušnému útvaru Policajného zboru a po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru zotrvať v blízkosti miesta nálezu.
(3)
Oprávnenou osobou je podnikateľ, ktorý v rámci svojej činnosti a povolenia podľa tohto zákona vykonáva výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu alebo ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, vykonáva trhacie práce alebo ohňostrojné práce, uvádza výbušniny, výbušné predmety a muníciu na trh alebo ich dováža.
(4)
Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť
a)
vydanie vnútorného predpisu, v ktorom upraví pre jednotlivé stupne riadenia dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky, ochranu pred požiarmi a pracovné podmienky pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
c)
objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, delaborujú, zneškodňujú, likvidujú alebo ničia výbušniny, výbušné predmety a munícia, proti vstupu osôb, ktoré neplnia úlohy spojené s uvedenými činnosťami.
(5)
Oprávnená osoba je ďalej povinná
a)
zriadiť organizačný útvar alebo určiť odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a bezpečnosti prevádzky,
b)
zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany splnenie požiadaviek na úseku ochrany pred požiarmi,
c)
vykonať včas potrebné preventívne a ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
d)
bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku oprávnenej osoby alebo verejný záujem,
e)
zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, ktoré súvisia s prácou s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou; evidovať a registrovať ich a predkladať príslušnému obvodnému banskému úradu výsledky vyšetrovania spolu s uvedením opatrení vykonaných na odstránenie nedostatkov,
f)
oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu a Hlavnému banskému úradu začatie výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, prerušenie výroby na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie výroby, a to najneskôr osem pracovných dní vopred; oznámenie obsahuje názov a sídlo oprávnenej osoby, popis činnosti, na ktorú sa oznámenie vzťahuje, a podpis oprávnenej osoby alebo ňou poverenej osoby; zmeny v oznámení je oprávnená osoba povinná bezodkladne písomne oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu a Hlavnému banskému úradu,
g)
zabezpečiť výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu proti odcudzeniu alebo zneužitiu; spôsob zabezpečenia oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru,
h)
ohlásiť príslušnému útvaru Policajného zboru odcudzenie, stratu alebo nález výbušniny, výbušného predmetu, okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1 až F3, T1 a P1 alebo munície,
i)
používať výbušninu alebo výbušný predmet len v stave a tvare dodanom ich výrobcom, ak sa v návode na ich používanie neurčuje inak,
j)
overiť autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou9) výbušninu, výbušný predmet, muníciu a pomôcku na používanie výbušnín, ak vznikne pochybnosť o ich kvalite,
k)
kontrolovať množstvo a technický stav výbušniny, výbušného predmetu a munície pri ich vydávaní a preberaní,
l)
prerokovať s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom zlyhavky spôsobené nedostatočnou kvalitou výbušniny a výbušného predmetu a túto skutočnosť oznámiť Hlavnému banskému úradu; v oznámení sa uvedú výrobné údaje zlyhavky,
m)
vypracovať ročnú správu o činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie činnosti a ktorú oznámi obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti do 31. januára nasledujúceho roka,
n)
zabezpečiť objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, delaborujú, zneškodňujú, likvidujú alebo ničia výbušniny, výbušné predmety a munícia,
1.
proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušniny, výbušného predmetu alebo munície,
2.
tak, aby prípadný výbuch výbušniny, výbušného predmetu alebo munície neohrozil život a zdravie iných osôb a nepoškodil majetok,
3.
zákazom fajčiť a používať otvorený oheň,
4.
používaním prístrojov a zariadení vyžarujúcich elektromagnetickú energiu iba vo vyhotovení pre prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušniny, výbušného predmetu alebo munície,
5.
tak, aby sa v nich používali len elektrické zariadenia, svietidlá a osvetľovacie zariadenia vo vyhotovení pre prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušniny, výbušného predmetu alebo munície,
6.
tak, aby sa v nich nenachádzali pomôcky na použitie výbušniny alebo iné zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch výbušniny, mimoriadne horľavé látky a predmety, veľmi horľavé látky a predmety, horľavé látky a predmety, okrem horľavých látok a predmetov, ak sú potrebné na výrobu.
§ 4
Pracovné podmienky
(1)
Pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, výbušných pyrotechnických zloží a munície je práca nadčas zakázaná.
(2)
Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je nočná práca zakázaná; to sa nevzťahuje na prevádzky, v ktorých technológia výroby vyžaduje nepretržitú prevádzku, keď nesmie byť nepretržitý odpočinok zamestnanca medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny kratší ako 12 hodín.
(3)
Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je zakázané určovať normy spotreby práce.
(4)
Pred začatím výroby a spracovania výbušnín, výbušných predmetov a munície musí byť pre každú výrobnú operáciu vypracovaný technologický postup, ktorý schvaľuje oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
(5)
Oprávnená osoba alebo ňou poverený zamestnanec je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania technologických postupov.
(6)
Fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na prácach spojených s výrobou a so spracovaním výbušnín, výbušných predmetov a munície, musí byť pred začatím prác v potrebnom rozsahu vyškolená a preskúšaná z technologických postupov.
§ 5
Bezpečnosť prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
(1)
Do objektu a priestoru, v ktorom sa pracuje s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, majú prístup len zamestnanci, ktorí majú v nich pracovisko. Iné osoby môžu do tohto objektu a priestoru vstupovať len na základe povolenia oprávnenej osoby alebo zodpovedného zástupcu oprávnenej osoby po predchádzajúcom poučení; to sa nevzťahuje na osoby, ktoré vykonávajú hlavný dozor, kontrolu a inšpekčnú činnosť pri výkone inšpekcie práce, ktoré môžu do tohto objektu a priestoru vstupovať len v sprievode vedúceho pracoviska.
(2)
V objekte určenom na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou možno umiestniť len výrobné zariadenia, nástroje a pomôcky, ktoré sú uvedené v technologickom postupe a sú potrebné na výkon práce, a výrobné zariadenia pevne spojené s objektom.
(3)
Opravy strojov a zariadení na výrobu, spracovanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície možno vykonať na základe písomného povolenia, technologického postupu a za stáleho dozoru zamestnanca určeného v písomnom povolení.
(4)
Písomné povolenie podľa odseku 3 vydá oprávnená osoba alebo zástupca oprávnenej osoby.
§ 6
Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)
Pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou sa musia používať technické zariadenia a prístroje, ktoré zodpovedajú osobitnému predpisu.10)
(2)
Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „vybrané zariadenie“), oprávnená osoba môže používať na základe povolenia vydaného podľa § 41 pri dodržaní podmienok určených v § 4 a 5.
§ 7
Vybrané zariadenia
(1)
Povolenie používať vybrané zariadenie vydáva Hlavný banský úrad na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.
(2)
Žiadosť o povolenie používať vybrané zariadenie predkladá oprávnená osoba Hlavnému banskému úradu najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného zariadenia do prevádzky.
(3)
Prílohou k žiadosti o povolenie používať vybrané zariadenie je
a)
vyhlásenie, že vybrané zariadenie zodpovedá požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
odborný posudok znaleckého ústavu alebo znalca o zhode s technickými požiadavkami vybraného zariadenia alebo rovnocenný doklad vypracovaný v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; v tom prípade oprávnená osoba pripojí k žiadosti aj jeho úradný preklad do štátneho jazyka,
c)
základná technická dokumentácia vybraného zariadenia, ktorá obsahuje
1.
zostavný výkres,
2.
kinematickú schému,
3.
schému obvodov,
4.
prehľadovú schému elektrických zariadení,
5.
schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6.
zoznam použitých prístrojov, ktoré zobrazujú alebo indikujú prevádzkové alebo limitné stavy, s uvedením ich technických parametrov,
7.
technické podmienky,
8.
návod na obsluhu a údržbu.
(4)
Základná technická dokumentácia a odborné posudky nemusia byť predložené, ak na vybranom zariadení bolo autorizovanou osobou vykonané posudzovanie zhody a oprávnená osoba predloží certifikát zhody CE.
(5)
Hlavný banský úrad môže nariadiť overovaciu prevádzku vybraného zariadenia pred vydaním povolenia používať vybrané zariadenie, ak má pochybnosť, že vybrané zariadenie nespĺňa bezpečnostné, hygienické, technické a technologické parametre vybraného zariadenia v podmienkach, ktoré zodpovedajú predpokladanej prevádzke.
(6)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3, Hlavný banský úrad vydá povolenie používať vybrané zariadenie do 30 dní odo dňa podania žiadosti; ak nariadi overovaciu prevádzku podľa odseku 5, povolenie používať vybrané zariadenie vydá do 30 dní od ukončenia overovacej prevádzky.
(7)
Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému stavu, Hlavný banský úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti a zároveň určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov žiadosti.
(8)
Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 7 nedostatky žiadosti neodstráni, Hlavný banský úrad nepovolí používať vybrané zariadenie a túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.
(9)
Zmeny na vybranom zariadení možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia odsekov 2 až 8 platia primerane.
DRUHÁ ČASŤ
VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA
§ 8
Zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície
Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa nebezpečenstva pri výbuchovej premene do tried a podtried nebezpečenstva12) a skupín znášanlivosti.
§ 9
Balenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)
Oprávnená osoba je povinná dodávať výbušniny, výbušné predmety a muníciu v expedičnom obale, ktorý svojou kvalitou a vlastnosťami zodpovedá podmienkam použitia, tvaru a možnosti použitia výbušniny a výbušného predmetu a je vyhotovený tak, aby bolo zrejmé akékoľvek jeho porušenie.
(2)
Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny alebo výbušné predmety preniknúť na povrch, a musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.12)
§ 10
Jednoznačná identifikácia, balenie a evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa osobitného režimu
(1)
Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža výbušniny, výbušné predmety a muníciu, ktoré podliehajú osobitnému režimu,13) je povinná zabezpečiť ich jednoznačnú identifikáciu. Ak výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, podliehajú ďalším výrobným procesom, nie sú výrobcovia povinní počas výrobného procesu označovať ich jednoznačnou identifikáciou.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa neuplatňuje, ak sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, vyrobené na vývoz a sú označené podľa požiadaviek krajiny určenia. V tom prípade je výrobca povinný zabezpečiť preklad identifikačných údajov do štátneho jazyka pre potreby kontrolných a dozorných orgánov.
(3)
Jednoznačná identifikácia výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému režimu, pozostáva z farebného označenia a vlastného šablónovania.
(4)
Jednoznačná identifikácia sa farebne, graficky alebo mechanicky označuje na výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a muničnom elemente, ktoré podliehajú osobitnému režimu, a na ich obale tak, aby bola úplná a čitateľná.
(5)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, sa musia dodávať v expedičnom obale, ktorý svojou kvalitou a vlastnosťami zodpovedá podmienkam použitia, tvaru a možnosti použitia výbušniny, výbušného predmetu a munície a ktorý je vyhotovený tak, aby bolo zrejmé akékoľvek jeho porušenie.
(6)
Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, preniknúť na povrch, a musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Oprávnená osoba musí viesť a uchovávať technickú dokumentáciu a údaje o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému režimu. Technická dokumentácia a údaje o jednoznačnej identifikácii sa uchovávajú najmenej 20 rokov od dátumu výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému režimu; uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenú osobu, ktorá prestala obchodovať. Ak oprávnená osoba zanikne bez právneho nástupcu, odovzdá likvidátor údaje o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému režimu, príslušnému obvodnému banskému úradu.
§ 11
Plastické trhaviny
(1)
Plastickými trhavinami sú trhaviny, ktoré sú ako zmes pri normálnej izbovej teplote tvárne alebo ohybné, pripravujú sa so spojivami a z jednej trhaviny alebo z viacerých trhavín, ktoré majú v čistej forme tenziu pár menšiu ako 10-4 Pa pri teplote 25 oC.
(2)
Dovážať, vyrábať alebo vyvážať možno len plastické trhaviny, ktoré obsahujú detekčné látky, ktoré umožnia ich identifikáciu a zistenie.
(3)
Detekčnou látkou je ktorákoľvek z látok uvedených v prílohe č. 1 pridaná do plastickej trhaviny takým spôsobom, aby v nej bola rovnomerne rozptýlená.
(4)
Minimálna koncentrácia detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby musí zodpovedať hodnote uvedenej v prílohe č. 1.
§ 12
Evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe, výrobe, spracovaní, používaní, nadobúdaní, preprave, skladovaní, delaborácii, zneškodňovaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície a revízii a oprave munície je oprávnená osoba povinná viesť evidenciu o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii (ďalej len „evidencia“) okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 až F3, T1 a P1.
(2)
Evidencia obsahuje údaje o mieste, množstve a spôsobe ich uloženia a použitia.
(3)
Evidencia sa vedie elektronicky, oddelene od ostatnej účtovnej evidencie, evidencie materiálov a rozpracovaných výrobkov alebo v záznamových knihách o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície alebo na evidenčných kartách o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície. Evidenciu je oprávnená osoba povinná viesť samostatne pre každý druh.
(4)
Súčasťou evidencie výbušniny, výbušného predmetu a munície sú aj doklady o ich príjme a výdaji a zápis o ich zneškodnení, likvidácii alebo zničení.
(5)
Evidenciu vrátane dokladov podľa odseku 4 musí oprávnená osoba uchovávať najmenej desať rokov; uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenú osobu, ktorá prestala vykonávať činnosti podľa odseku 1. Ak oprávnená osoba zanikne bez právneho nástupcu, odovzdá likvidátor evidenciu vrátane dokladov podľa odseku 4 príslušnému obvodnému banskému úradu.
(6)
Evidencia spolu s dokladmi podľa odseku 4 musí byť k dispozícii kontrolným a dozorným orgánom.
§ 13
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Osoba, ktorej bola vydaná licencia14) na prepravu výbušnín, výbušného predmetu a munície, zodpovedá za zabezpečenie výbušniny, výbušného predmetu alebo munície pred ich stratou, odcudzením alebo zneužitím na území Slovenskej republiky.
(2)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa musia prepravovať len v uzavretých expedičných obaloch. Na dopravnom prostriedku sa výbušniny, výbušné predmety a munícia musia ukladať tak, aby sa zamedzilo ich posunutiu a vypadnutiu z dopravného prostriedku.
§ 14
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
(1)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len v expedičnom obale, ktorý je určený výrobcom, alebo v obale určenom v technologickom postupe pre daný druh výbušniny, výbušného predmetu a munície.
(2)
Na prepravu výbušniny, výbušného predmetu a munície musí oprávnená osoba vydať prepravný poriadok.
(3)
Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín, výbušných predmetov a munície nesmie zostať bez dozoru.
§ 15
Preprava osobitne nebezpečných výbušnín v priestoroch oprávnenej osoby
(1)
Čierny prach možno prepravovať v priestoroch oprávnenej osoby len samostatne a v expedičných obaloch. Náklad čierneho prachu musí byť zakrytý plachtou z nehorľavej textílie.
(2)
Pyrotechnické zlože sa podľa stupňa nebezpečenstva prepravujú v priestoroch oprávnenej osoby za rovnakých podmienok ako čierny prach.
(3)
V priestoroch oprávnenej osoby sa nesmú prepravovať traskaviny a traskavé zlože.
(4)
Kvapalné estery kyseliny dusičnej sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len potrubím alebo ručne tlačenými vozíkmi v množstve najviac 200 kg.
(5)
Cesty určené na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusičnej nesmú byť počas ich prepravy súčasne sprístupnené inej preprave ani osobám nezúčastneným na preprave výbušnín.
§ 16
Podmienky prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
Podmienky na prenášanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby určí oprávnená osoba v prepravnom poriadku. Výbušniny, výbušné predmety a muníciu možno prenášať len v uzavretom obale podľa § 9 ods. 2 a § 10 ods. 6.
§ 17
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície je objekt zriadený na povrchu alebo pod povrchom na uskladňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície.
§ 18
Umiestnenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Rozhodnutie o umiestnení skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydáva
a)
pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad,15)
b)
v ostatných prípadoch stavebný úrad v územnom konaní na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu.
(2)
K žiadosti o umiestnenie skladu výbušnín a výbušných predmetov pri banskej činnosti pod povrchom žiadateľ o umiestnenie skladu priloží situačný plán umiestnenia skladu s vyznačením susedných podzemných a povrchových objektov, systému vetrania a protipožiarnej bezpečnosti, spôsob ochrany proti výbuchom, prievalom a otrasom, ako aj proti prietržiam hornín, uhlia a plynov a proti prejavom horských tlakov.
§ 19
Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich povolenie, zmeny a užívanie, zrušenie alebo odstránenie povoľuje obvodný banský úrad.
(2)
Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície zaradené ako stavby pre obranu štátu, ich povolenie, zmeny a užívanie, zrušenie alebo odstránenie povoľuje ministerstvo obrany.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela obvodný banský úrad príslušnému útvaru Policajného zboru.
(4)
K žiadosti o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov 1 a 2 žiadateľ priloží
a)
projektovú dokumentáciu,
b)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti od susediacich objektov, ak ide o sklad na povrchu,
c)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti od susediacich banských diel, ak ide o sklad pod povrchom,
d)
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície,
e)
návrh ochranného pásma skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu s príslušnou technickou dokumentáciou a návrh rozsahu obmedzenia v ňom,
f)
dokumentáciu podľa osobitného predpisu.16)
(5)
V konaní o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície príslušný stavebný úrad podľa odsekov 1 a 2 je povinný rozhodnúť aj o ochrannom pásme skladu a rozsahu obmedzenia v ňom.
(6)
K žiadosti o povolenie užívania skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov 1 a 2 žiadateľ priloží
a)
rozhodnutie o určení ochranného pásma podľa odseku 5,
b)
vyhlásenie o tom, že stavba skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,
c)
protokol o určení stupňa nebezpečenstva výbuchu uskladnených výbušnín,
d)
správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
e)
správu o východiskovej revízii bleskozvodov, ak ide o sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu,
f)
dokumentáciu zo skúšok pred uvedením technického zariadenia a vybraného zariadenia do prevádzky vo vyhotovení do výbušného prostredia, ak ide o sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktorý má v projektovej dokumentácii technické zariadenia a vybrané zariadenia, ktoré slúžia na uskladňovanie, ošetrovanie, prepravu alebo iný účel.
(7)
V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície žiadateľ o zrušenie alebo odstránenie skladu uvedie označenie a miesto skladu, dôvody a spôsob jeho zrušenia alebo odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác.
§ 20
Zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Pre sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície oprávnená osoba musí vypracovať a viesť dokumentáciu o prevádzkovaní skladu.
(2)
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície musí oprávnená osoba zabezpečiť proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušnín, výbušných predmetov a munície a spôsob zabezpečenia skladu oznámi oprávnená osoba príslušnému útvaru Policajného zboru; to neplatí pre sklady výbušnín pod povrchom.
(3)
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu a sklad výbušnín pod povrchom ústiaci priamo na povrch, ktoré nie sú trvalo strážené, musí oprávnená osoba zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb elektrickou zabezpečovacou signalizáciou; signál elektrickej zabezpečovacej signalizácie musí byť vyvedený na miesto stálej strážnej služby alebo na pult centrálnej ochrany Policajného zboru.
(4)
Na zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície možno použiť len elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu a monitorovacie zariadenia, pri ktorých je zabezpečená elektromagnetická kompatibilita s uskladňovanými výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
§ 21
Uskladňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa môžu uskladňovať len v objektoch, ktoré boli na tento účel povolené podľa § 19.
(2)
V sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície môžu byť uložené len látky a materiály, ktoré sú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí, a pomocný materiál.
(3)
Oprávnená osoba určí pomocný materiál, ktorý môže byť uložený v sklade, a jednotlivo ho uvedie v zozname umiestnenom na vhodnom mieste v sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(4)
Pri trhacích prácach veľkého rozsahu sa môžu výbušniny, ktoré sa majú jednorazovo použiť, uskladniť na voľnom priestranstve, najviac na 48 hodín pred plánovaným začatím trhacích prác; v takom prípade je oprávnená osoba povinná urobiť opatrenia proti neprípustnému pôsobeniu poveternostných vplyvov, odcudzeniu výbušnín a na zabezpečenie ochrany osôb a majetku pred nežiaducim výbuchom výbušnín. Uskladnenie výbušnín pri trhacích prácach veľkého rozsahu na voľnom priestranstve a vykonané opatrenia musí oprávnená osoba bezodkladne oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému obvodnému banskému úradu.
(5)
Na uskladňovanie bezdymového prachu do hmotnosti 2 kg a čierneho prachu do hmotnosti 2 kg sa nevzťahuje odsek 1.
(6)
Čierny prach a bezdymový prach podľa odseku 5 musia byť uložené v originálnych obaloch od výrobcu a zabezpečené proti odcudzeniu a nežiaducemu výbuchu.
(7)
Ak je v sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície povolené uskladňovať rôzne druhy výbušnín, výbušných predmetov a munície, musia byť jednotlivé druhy zreteľne označené a uložené v expedičných obaloch v samostatných hraniciach a u výrobcu aj v medzioperačných obaloch.
(8)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré neboli uvedené na trh, s neodskúšanými vlastnosťami, so zníženou stabilitou alebo pripravené na výskumné účely sa musia uskladňovať len v samostatných skladoch výbušnín, výbušných predmetov a munície a za podmienok určených oprávnenou osobou.
(9)
Výbušniny, výbušné predmety, munícia a odpady z ich výroby určené na zničenie sa musia uskladňovať v oddelených skladových priestoroch a za podmienok určených oprávnenou osobou.
(10)
Obaly, v ktorých sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, musia byť trvanlivo a viditeľne označené výstražným piktogramom fyzikálnej nebezpečnosti.
(11)
Obaly určené na medzioperačné uskladňovanie u výrobcu alebo u spracovateľa výbušnín sa označujú spôsobom určeným v prevádzkovej dokumentácii.
(12)
Muníciu v expedičných obaloch možno najviac päť dní uskladňovať aj na voľnom priestranstve, ktoré sa nachádza mimo oplotených a strážených skladových priestorov munície, ak sa s takto uskladnenou muníciou pracuje počas nakladania, vykladania a prepravy. Pri takomto uskladnení munície je oprávnená osoba povinná zabezpečiť ochranu munície pred neprípustným pôsobením poveternostných vplyvov, odcudzením munície a prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb a majetku pred nežiaducim výbuchom munície. Dočasné uskladnenie munície na voľnom priestranstve a vykonané zabezpečenie a opatrenia oprávnená osoba bezodkladne oznámi príslušnému útvaru Policajného zboru.
(13)
Na zabezpečenie operatívnosti výkonu činností na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície môže Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba, ozbrojené sily Slovenskej republiky a Vojenská polícia uskladňovať výbušniny a výbušné predmety aj v pyrotechnickej úschovni. Pyrotechnickou úschovňou je prenosný uzamykateľný úložný priestor na uloženie operatívnej zásoby výbušnín a výbušných predmetov. V pyrotechnickej úschovni sa môžu uschovávať výbušniny v celkovom množstve do 5 kg a najviac 30 kusov iniciátorov. Iniciátory musia byť oddelené od výbušnín priečkou zabraňujúcou preneseniu detonačnej vlny. Pyrotechnická úschovňa musí byť uložená v zabezpečenom objekte.
§ 22
Skladovanie pyrotechnických výrobkov
(1)
Pyrotechnické výrobky sa musia skladovať za podmienok určených výrobcom, v pôvodných obaloch. Nemôžu sa skladovať v priestoroch, kde sa vykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, na miestach, kde sa manipuluje s horľavými kvapalinami, s náterovými látkami, s horľavými plynmi a plynmi podporujúcimi horenie, skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi, a v priestoroch, kde sa manipuluje s tuhými horľavými látkami.
(2)
Príručný sklad, v ktorom sa uskladňujú pyrotechnické výrobky, musí byť umiestnený v stavbe.
(3)
V predajni sa nesmú skladovať pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 s klasifikačným kódom 1.1G.
(4)
Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v predajni za podmienok určených výrobcom, a to
a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 200 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 40 kg pyrotechnických zloží,
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických zloží.
(5)
Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v príručnom sklade predajne s vylúčením trvalej prítomnosti osôb za podmienok určených výrobcom, a to
a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 600 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 120 kg pyrotechnických zloží,
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží,
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
d)
s klasifikačným kódom 1.1G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických zloží.
(6)
Pre určenie maximálneho množstva skladovaných pyrotechnických výrobkov s rôznymi klasifikačnými kódmi sa postupuje aditívnym spôsobom.
(7)
Pyrotechnické výrobky vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 4, a pyrotechnické výrobky kategórie F4, P2, T2 musia byť uskladnené v skladoch povolených na tento účel.
§ 23
Ostatné objekty na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Na zriaďovanie objektov určených na vyvíjanie, skúšanie, výrobu, spracovanie, revíziu, opravu, delaboráciu, likvidáciu alebo ničenie výbušniny, výbušného predmetu a munície sa primerane vzťahujú § 17 až 22.
§ 24
Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)
Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície (ďalej len „trhacia jama“) spravidla zriaďuje oprávnená osoba vo svojich priestoroch.
(2)
Na každú trhaciu jamu musí byť spracovaná a oprávnenou osobou schválená prevádzková dokumentácia trhacej jamy. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie trhacej jamy je aj prevádzkový poriadok, ktorý vypracuje pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C, D alebo E podľa § 35. Prevádzkový poriadok upravuje podmienky na prácu v trhacej jame a bezpečnostné opatrenia. V podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a ministerstva obrany prevádzkovú dokumentáciu schvaľuje príslušný pyrotechnický inšpektor.
(3)
V povolení na prevádzkovanie trhacej jamy príslušný stavebný úrad určí bezpečnostný okruh trhacej jamy v závislosti od maximálneho množstva a druhu likvidovanej výbušniny, výbušného predmetu a munície tak, aby sa zabránilo vzniku škody na majetku a ublíženiu na zdraví.
(4)
V trhacej jame sa výbušniny, výbušné predmety a munícia ničia len výbuchom alebo spaľovaním.
(5)
Súčasťou trhacej jamy môže byť spaľovacie miesto, ktorého prevádzka je upravená v prevádzkovej dokumentácii. Na zriadenie a prevádzkovanie spaľovacieho miesta je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia.
(6)
Spaľovaním možno ničiť výbušniny, ak sú splnené podmienky uvedené v § 43 a § 44 ods. 1. Možnosť ničenia výbušnín spaľovaním musí byť uvedená v kolaudačnom rozhodnutí.
(7)
Práce v trhacej jame riadi pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C, D alebo E podľa § 35 ods. 5 až 7, a to podľa druhu ničenej výbušniny, výbušného predmetu alebo munície.
(8)
Ak je pri prácach v trhacej jame prítomných viac pyrotechnikov s rovnakým oprávnením, jedného z nich musí oprávnená osoba určiť za hlavného pyrotechnika.
(9)
Účastníci prác v trhacej jame sú povinní rešpektovať pokyny pyrotechnika alebo hlavného pyrotechnika.
(10)
Výbušniny, výbušné predmety a munícia určené na ničenie musia byť uložené samostatne až do uzatvorenia bezpečnostného okruhu.
(11)
V priestore trhacej jamy musia byť zriadené úkryty pre pyrotechnikov a účastníkov prác v trhacej jame.
(12)
Po ukončení odstrelu v trhacej jame je pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik povinný vykonať prehliadku miesta odstrelu, zistiť výsledok pyrotechnických prác a spôsobilosť trhacej jamy na ďalšiu bezpečnú prácu. Ak nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik vydá pokyn na uvoľnenie bezpečnostného okruhu.
§ 25
Spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)
Zaobchádzať s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou môže len plnoletá, bezúhonná, zdravotne a odborne spôsobilá fyzická osoba.
(2)
Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá nebola
a)
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo
b)
právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, ktorú zamestnanec na základe získanej odbornej spôsobilosti bude vykonávať.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; to neplatí v prípade, ak ide o činnosť vykonávanú na základe živnostenského oprávnenia. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16a) Údaje podľa druhej vety príslušný štátny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Zdravotná spôsobilosť na činnosť, ktorú fyzická osoba na základe získanej odbornej spôsobilosti bude vykonávať, sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Lekársky posudok nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak sú pochybnosti o psychickom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, je posudzujúci lekár povinný vyžiadať si od klinického psychológa psychologický posudok o psychickej spôsobilosti tejto fyzickej osoby na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou.
§ 26
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo munícoiu.
(2)
Druhom odbornej spôsobilosti je odborná spôsobilosť
a)
na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,
c)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
d)
strelmajstra,
e)
technického vedúceho odstrelov,
f)
odpaľovača ohňostrojov,
g)
pyrotechnika skupiny A až E.
(3)
Pri zavádzaní nových výrobných programov a technológií a pri zásadných zmenách predpisov a noriem v oblasti výbušnín, výbušných predmetov alebo munície je oprávnená osoba povinná v rozsahu nevyhnutnom na bezpečné vykonávanie práce preškoliť svojich zamestnancov a oboznámiť ich s vlastnosťami výbušnín, výbušných predmetov alebo munície a látok v nich obsiahnutých, s ktorými zamestnanci prichádzajú do kontaktu alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce vystavení.
(4)
Ak je zamestnanec u oprávnenej osoby podľa Zákonníka práce preradený na inú prácu alebo prechádza k inej oprávnenej osobe, podrobí sa overeniu odbornej spôsobilosti podľa § 30.
§ 27
Odborná príprava
(1)
Odborná spôsobilosť podľa § 26 ods. 2 sa získa odbornou prípravou v kurzoch v školiacom zariadení a následným vykonaním skúšky.
(2)
Školiacim zariadením je
a)
oprávnená osoba, ktorá má povolenú činnosť podľa § 41, pre fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s touto oprávnenou osobou,
b)
iná oprávnená osoba poverená Hlavným banským úradom,
c)
útvar alebo zariadenie v pôsobnosti ministerstva obrany a v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré určí príslušné ministerstvo.
(3)
Hlavný banský úrad vydá poverenie na odbornú prípravu na základe žiadosti školiaceho zariadenia podľa odseku 2 písm. a) a b), ak preukáže, že má
a)
zabezpečené vyhovujúce priestory na teoretickú a praktickú výučbu,
b)
odborníkov na odbornú prípravu na získanie odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2,
c)
vypracované učebné osnovy a učebné texty.
(4)
Učebné osnovy a učebné texty na odbornú prípravu odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2 pre školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) schvaľuje Hlavný banský úrad.
(5)
Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné písomne oznámiť Hlavnému banskému úradu zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom na vydanie poverenia na odbornú prípravu, a to do 15 dní od ich vzniku, a konanie kurzu najneskôr desať dní pred jeho plánovaným začatím.
(6)
Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné podľa druhu kurzu spoločne s oznámením jeho začatia doručiť príslušnému obvodnému banskému úradu alebo Hlavnému banskému úradu zoznam uchádzačov na odbornú prípravu (ďalej len „uchádzač“), ako aj zoznam osobných údajov uchádzačov.
(7)
O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie školiace zariadenie evidenciu a zodpovedá za jej správnosť a úplnosť.
(8)
Školiace zariadenie zodpovedá za to, že prihlásený uchádzač absolvoval predpísaný počet hodín odbornej prípravy a splnil všetky podmienky potrebné na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti.
(9)
Hlavný banský úrad odoberie poverenie na odbornú prípravu, ak školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých mu bolo vydané poverenie na odbornú prípravu podľa odseku 3, alebo pri odbornej príprave závažným spôsobom alebo opakovane porušilo tento zákon.
§ 28
Prihláška do kurzu
Prihlášku do kurzu podáva školiacemu zariadeniu uchádzač, ak nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k oprávnenej osobe, alebo oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
§ 29
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
(1)
Prihlášku na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“) najneskôr do jedného roka od ukončenia kurzu podáva
a)
uchádzač o skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „uchádzač o skúšku“), ak nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k oprávnenej osobe,
b)
oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač o skúšku v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo
c)
školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
(2)
Prihláška pre odbornosť strelmajstra sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa
a)
miesta pracoviska uchádzača o skúšku,
b)
sídla oprávnenej osoby alebo
c)
sídla školiaceho zariadenia.
(3)
Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, pre technického vedúceho odstrelov, odpaľovača ohňostrojov a pyrotechnika skupiny A až E sa podáva Hlavnému banskému úradu.
(4)
Termín skúšky oznámi uchádzačovi o skúšku príslušný obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad najmenej 30 dní pred jej konaním. Na základe písomnej žiadosti uchádzača o skúšku môže príslušný obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad lehotu primerane zmeniť.
§ 30
Skúška z odbornej spôsobilosti
(1)
Odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou overuje príslušné školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 skúškou z odbornej spôsobilosti.
(2)
Odbornú spôsobilosť zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov skupiny A až E overuje Hlavný banský úrad.
(3)
Odbornú spôsobilosť strelmajstrov overuje príslušný obvodný banský úrad.
(4)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O skúške z odbornej spôsobilosti sa vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa ústne oznámi uchádzačovi o skúšku z odbornej spôsobilosti bezprostredne po jej vykonaní.
(5)
Pri nevyhovujúcom výsledku sa môže skúška z odbornej spôsobilosti opakovať najviac dvakrát. Termín a rozsah prvej a druhej opravnej skúšky z odbornej spôsobilosti určí príslušný obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad, nie však skôr ako šesť týždňov od predchádzajúcej skúšky z odbornej spôsobilosti. Druhú opravnú skúšku z odbornej spôsobilosti musí uchádzač o skúšku vykonať najneskôr do jedného roka po neúspešnej riadnej skúške z odbornej spôsobilosti. Ak uchádzač o skúšku nevyhovel ani pri druhej opravnej skúške z odbornej spôsobilosti, musí absolvovať celú odbornú prípravu.
§ 31
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vydáva príslušné školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 a oprávňuje držiteľa tohto osvedčenia pracovať s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním na výrobu výbušnín alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo oprávnenie pyrotechnika skupiny C, D alebo E.
(3)
Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi vydáva Hlavný banský úrad a oprávňuje držiteľa tohto osvedčenia priamo organizovať a riadiť výkon prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a plniť úlohy oprávnenej osoby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi.
(4)
Osvedčenie podľa odseku 3 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním na výrobu výbušnín alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo oprávnenie pyrotechnika skupiny C, D alebo E.
(5)
Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vydáva Hlavný banský úrad a oprávňuje držiteľa tohto osvedčenia priamo organizovať a riadiť výkon prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a plniť úlohy oprávnenej osoby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
(6)
Osvedčenie podľa odseku 5 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín alebo konštrukcia munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo oprávnením pyrotechnika skupiny E.
§ 32
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra
(1)
Strelmajstrom je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach malého rozsahu a riadiť práce s výbušninami.
(2)
Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie musí byť starší ako 21 rokov, mať úplné stredné vzdelanie, prax na podzemných pracoviskách dva roky alebo na povrchových pracoviskách jeden rok, z toho pol roka musí pracovať ako pomocník strelmajstra a pod jeho dozorom vykonať desať odstrelov príslušnej odbornosti, o čom musí predložiť písomné potvrdenie strelmajstra.
(3)
Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie, ktorý je študentom alebo absolventom vysokej školy, nemusí mať predpísanú prax a výučbu v kurze, ak má vo svojom výkaze o štúdiu potvrdené úspešné vykonanie skúšky z predmetov, v ktorých bola prednášaná technológia a bezpečnosť trhacích prác, a preukáže, že sa zúčastnil počas desiatich pracovných zmien trhacích prác príslušnej odbornosti.
(4)
Obvodný banský úrad môže skrátiť predpísanú prax absolventom ostatných vysokých škôl a fyzickým osobám, ktoré majú kvalifikáciu pyrotechnika ministerstva obrany a pyrotechnika ministerstva vnútra.
(5)
Odbornosti strelmajstrov sú:
a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí,
b)
strelmajster pre podzemie,
c)
strelmajster pre povrch,
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce,
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(6)
V rámci odborností podľa odseku 5 sú strelmajstri oprávnení vykonávať trhacie práce malého rozsahu takto:
a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí
1.
v plynujúcich baniach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu alebo v neplynujúcich baniach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. a),
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí vo výbušnom prostredí a v nevýbušnom prostredí podľa § 45 ods. 1 písm. h),
3.
pri razení tunelov,
b)
strelmajster pre podzemie
1.
v neplynujúcich baniach bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v nevýbušnom prostredí pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. a),
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. h),
3.
pri razení tunelov,
c)
strelmajster pre povrch
1.
pri povrchovom dobývaní pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. a),
2.
pri vykonávaní stavebných prác pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c),
3.
pri deštrukciách podľa § 45 ods. 1 písm. d),
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. e),
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. f) a g) s uvedením špecializácie.
(7)
Každý strelmajster bez ohľadu na svoju odbornosť pri ostatných trhacích prácach je oprávnený vykonávať trhacie práce malého rozsahu, ktorými sú:
a)
rozmetávanie objemových hnojív,
b)
vystreľovanie jamôk pre stromy,
c)
rozstreľovanie pňov,
d)
čistenie terénnych rýh,
e)
rozstreľovanie ľadu a zmrznutej horniny,
f)
zneškodňovanie alebo ničenie výbušniny,
g)
ďalšie práce v rozsahu podľa § 45 ods. 1 písm. i).
(8)
Oprávnenie strelmajstra vydáva príslušný obvodný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze strelmajstra.
§ 33
Oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov
(1)
Technickým vedúcim odstrelov je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach podľa svojej odbornosti a riadiť práce s výbušninami.
(2)
Uchádzač o oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov musí byť strelmajster starší ako 24 rokov, mať úplné stredné vzdelanie s maturitou, polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu. Musí absolvovať polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu a pri príprave a vykonaní piatich odstrelov vykonať všetky vyhradené úkony, o čom musí predložiť písomné potvrdenie technického vedúceho odstrelov.
(3)
Odbornosti technických vedúcich odstrelov sú:
a)
technický vedúci banských odstrelov,
b)
technický vedúci odstrelov pre povrch,
c)
technický vedúci odstrelov pre vrtné a geofyzikálne práce,
d)
technický vedúci odstrelov pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(4)
Technický vedúci banských odstrelov smie vykonávať trhacie práce v prostredí, pre ktoré má odbornosti strelmajstra podľa § 32 ods. 5 písm. a) a b).
(5)
Oprávnenie technického vedúceho odstrelov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze strelmajstra.
§ 34
Oprávnenie na výkon funkcie odpaľovača ohňostrojov
(1)
Odpaľovačom ohňostrojov je fyzická osoba, ktorá je oprávnená riadiť práce spojené s použitím pyrotechnických výrobkov na ohňostrojné práce, je oprávnená ohňostrojné práce vykonať a zodpovedá za ich bezpečné vykonanie.
(2)
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov môže získať len fyzická osoba staršia ako 21 rokov a oprávňuje držiteľa pripravovať, odpaľovať, zneškodňovať a ničiť pyrotechnické výrobky kategórie F4 určené na ohňostrojné práce a kategórie P2 iné ako pre automobilový priemysel a kategórie T2.
(3)
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze odpaľovača ohňostrojov.
§ 35
Oprávnenie na výkon funkcie pyrotechnika
(1)
Pyrotechnikom je fyzická osoba oprávnená vykonávať pyrotechnické práce v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti.
(2)
Pyrotechnik skupiny A až E môže byť len fyzická osoba staršia ako 21 rokov.
(3)
Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý vykonávať vyhľadávanie munície.
(4)
Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý a oprávnený riadiť a vykonávať strelecké a balistické skúšky podľa programu schváleného oprávnenou osobou a likvidovať strelivo okrem streliva s výbušnou alebo so zápalnou strelou a signálneho streliva kalibru 26,5 mm.
(5)
Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a oprávnený samostatne privádzať k výbuchu, zneškodňovať a ničiť výbušniny a výbušné predmety pri ich výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe.
(6)
Pyrotechnik skupiny D je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky práce spojené s vyhľadávaním, so zneškodňovaním a s ničením výbušnín, výbušných predmetov a munície; uvedené sa nevzťahuje na vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác.
(7)
Pyrotechnik skupiny E je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky práce spojené s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou; uvedené sa nevzťahuje na vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác.
(8)
Držiteľ pyrotechnického oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, môže, bez absolvovania odbornej prípravy, požiadať Hlavný banský úrad o uznanie tohto pyrotechnického oprávnenia. Hlavný banský úrad po overení vedomostí z právnych predpisov o výbušninách uzná pyrotechnické oprávnenie pyrotechnika skupiny A až E.
(9)
Oprávnenie pyrotechnika podľa odsekov 2 až 7 vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze pyrotechnika.
§ 36
Platnosť osvedčenia alebo oprávnenia
(1)
Oprávnenie alebo osvedčenie platí päť rokov odo dňa jeho vydania.
(2)
Platnosť oprávnenia alebo osvedčenia možno pred uplynutím päťročnej lehoty predĺžiť na základe žiadosti držiteľa tohto oprávnenia alebo osvedčenia alebo oprávnenej osoby, ktorá tohto držiteľa zamestnáva. Žiadosť musí byť podaná najmenej tri mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty. Oprávnenie alebo osvedčenie možno predĺžiť o päť rokov na základe úspešne vykonanej skúšky z platných právnych predpisov o výbušninách.
§ 37
Evidencia oprávnení a osvedčení
(1)
Hlavný banský úrad vedie evidenciu oprávnení technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a osvedčení na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
(2)
Obvodný banský úrad vedie evidenciu oprávnení strelmajstrov.
(3)
Školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedie evidenciu osvedčení na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou.
(4)
Oprávnená osoba vedie evidenciu oprávnení a osvedčení svojich zamestnancov.
(5)
Oprávnená osoba je povinná na požiadanie obvodného banského úradu, Hlavného banského úradu, ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany poskytovať informácie z evidencie oprávnení a osvedčení na účely kontroly odbornej spôsobilosti zamestnancov pri nakladaní s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou.
(6)
Informácie podľa odsekov 1, 2 a 4 sú neverejné.
§ 38
Uvádzanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín na trh
(1)
Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín sa uvádzajú na trh podľa podmienok určených osobitným predpisom.17)
(2)
Výbušniny pôvodne určené na iné účely,13) ako sú trhacie práce, možno použiť len ako surovinu na výrobu trhavín.
(3)
Oprávnená osoba, ktorá vyrába, spracúva, dováža, vyváža alebo predáva výbušniny, pomôcky na použitie výbušnín alebo výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov, je odberateľovi povinná
a)
odovzdať vyhlásenie o zhode výbušniny, pomôcky na použitie výbušnín alebo výbušného predmetu s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,18)
b)
priložiť k dodávanej výbušnine kartu bezpečnostných údajov,
c)
priložiť k výbušnine, pomôcke na použitie výbušnín a výbušnému predmetu návod na ich používanie v štátnom jazyku.
(4)
Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na dovozcu a distribútora výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín.
§ 39
Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín určené na používanie v podzemí
(1)
V podzemí sa môžu používať len trhaviny s nulovou alebo kladnou kyslíkovou bilanciou.
(2)
Používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín v podzemí povoľuje na základe žiadosti oprávnenej osoby rozhodnutím o používaní výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín v podzemí Hlavný banský úrad; v rozhodnutí zároveň určí podmienky použitia výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín.
(3)
Odsek 2 sa nevzťahuje na používanie pomôcok na použitie výbušnín, ktoré sú vyrobené z dreva.
(4)
Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo a obchodné meno žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
c)
popis výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
d)
návod na používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
e)
vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,18)
f)
vyhlásenie o jednoznačnej identifikácii výbušniny alebo výbušného predmetu.
§ 40
Nadobúdanie a odber výbušnín a výbušných predmetov
(1)
Výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 až F3, P1 a T1, možno nadobúdať len na základe povolenia na odber výbušnín a výbušných predmetov, ktoré vydá obvodný banský úrad na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby najviac na päť rokov.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na odber bezdymového prachu určeného za prebíjanie streliva alebo čierneho prachu na účel streľby z ručných a historických zbraní.
(3)
Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra.
(4)
Povolenie podľa odseku 1 sa ďalej nevyžaduje pre oprávnenú osobu, ktorá
a)
vyrába, spracúva alebo vykonáva výskum, vývoj, skúšanie alebo pokusnú výrobu výbušnín a výbušných predmetov,
b)
dováža a vyváža výbušniny alebo výbušné predmety podľa osobitného predpisu,19)
c)
odoberá výbušniny alebo výbušné predmety ako vzorky určené na posudzovanie zhody.
(5)
Výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 je zakázané nadobúdať a predávať formou zásielkového obchodu.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo a obchodné meno, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti výbušnín a výbušných predmetov,
d)
doklad o zabezpečení skladovania výbušnín a výbušných predmetov,
e)
doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov oprávnenej osoby na prácu s výbušninami a výbušnými predmetmi.
(7)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odseku 6, obvodný banský úrad vydá povolenie na odber výbušnín a výbušných predmetov do 15 dní odo dňa podania žiadosti.
(8)
Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 6 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému stavu, obvodný banský úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti a zároveň určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov žiadosti.
(9)
Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 8 nedostatky žiadosti neodstráni, obvodný banský úrad žiadosť zamietne a túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.
Povolenie na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
§ 41
Oprávnená osoba môže na základe rozhodnutia
a)
Hlavného banského úradu
1.
vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, skúšanie, uskladňovanie, zneškodňovanie a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na používanie výbušnín,
2.
vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, skúšanie, revíziu, opravu, uskladňovanie, delaboráciu, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
Obvodného banského úradu
1.
vyhľadávať nevybuchnutú muníciu,
2.
vykonávať trhacie práce alebo
3.
vykonávať ohňostrojné práce.
§ 42
(1)
Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie podľa § 41 písm. a) na základe žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo a obchodné meno, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
podpornú dokumentáciu
1.
oprávnenie na podnikanie s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
2.
doklad o bezpečnosti objektov a priestorov podľa zatriedenia výbušnín, výbušných predmetov a munície do kategórií, tried a podtried nebezpečenstva a skupín znášanlivosti,
3.
kolaudačné rozhodnutia na stavby, v ktorých sa budú vykonávať činnosti podľa § 41,
4.
doklad o bezpečnosti technických zariadení a vybraných zariadení podľa § 6 a 7,
5.
doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu; pri činnostiach podľa § 41 písm. a) prvého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 4 a pri činnostiach podľa § 41 písm. a) druhého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 6,
6.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá organizuje a priamo riadi práce spojené s činnosťami podľa § 41 písm. a), pričom odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením podľa § 31 ods. 5,
7.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá vykonáva práce spojené s činnosťami podľa § 41 písm. a), pričom odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením podľa § 31 ods. 1,
8.
vypracovaný spôsob vedenia evidencie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 12 vrátane systému jednoznačnej identifikácie podľa § 9 a 10,
9.
doklad o povolení využívať trhaciu jamu alebo doklad o schválenom technickom zariadení určenom na zneškodňovanie, likvidáciu alebo ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré musí spĺňať požiadavku uvedenú v treťom bode, alebo zmluvu na vykonávanie týchto činností, ktorú žiadateľ uzatvoril s inou oprávnenou osobou,
10.
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené činnosťami podľa § 41 písm. a),
11.
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa jedenásteho bodu,
12.
doklady o vyriešení stretov záujmov, ak môžu byť činnosťami podľa § 41 písm. a) ohrozené práva alebo právom chránené záujmy osôb.
(3)
Ak predložená žiadosť a podporná dokumentácia spĺňajú náležitosti podľa odseku 2, Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie podľa § 41 písm. a) v lehote 60 dní od podania žiadosti.
(4)
Výroba výbušnín a spracovanie výbušnín sa nepovažuje za chemickú výrobu výbušnín v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín podľa osobitného predpisu.7) Ak sa výroba výbušnín vykonáva pomocou chemických reakcií, postupuje sa aj podľa osobitného predpisu.6) Hlavný banský úrad podľa § 41 písm. a) pri integrovanom povoľovaní výroby v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín vydá povoľujúcemu orgánu vyjadrenie.
(5)
Vysoká škola môže vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu výbušnín alebo výbušných predmetov pri plnení svojich pedagogických a vedeckých úloh, v rámci akreditovaného študijného programu a vedecko-technických a expertíznych úloh aj bez rozhodnutia podľa odseku 1, za podmienky, že oznámi Hlavnému banskému úradu
a)
do 30 dní od začatia akademického roka druhy a plánované množstvá výbušnín alebo výbušných predmetov, s ktorými budú podľa študijného a vedeckovýskumného plánu a predpokladanej expertíznej činnosti v danom akademickom roku pracovať,
b)
do 15 dní po ukončení akademického roka skutočné množstvo a druhy výbušnín a výbušných predmetov podľa písmena a) vrátane informácie, ako s nimi bolo naložené.
§ 43
Privádzanie výbušnín a výbušných predmetov k výbuchu
(1)
Pri trhacích prácach môže samostatne privádzať k výbuchu výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F4, P2, T2, len strelmajster alebo technický vedúci odstrelov v rozsahu svojho oprávnenia.
(2)
Pri ohňostrojných prácach pripravovať a odpaľovať pyrotechnické výrobky môže len odpaľovač ohňostrojov.
(3)
Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže privádzať k výbuchu výbušniny a výbušné predmety len pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(4)
Na účel výcviku počas odbornej prípravy podľa § 27 môže práce uvedené v odsekoch 1 až 3 vykonávať aj iná fyzická osoba ako pyrotechnik, strelmajster, technický vedúci odstrelov alebo odpaľovač ohňostrojov, a to len pod dozorom pyrotechnika, strelmajstra, technického vedúceho odstrelov alebo odpaľovača ohňostrojov, ktorú na to písomne určil zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
§ 44
Zneškodňovanie a ničenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)
Výbušniny a výbušné predmety sa ničia podľa návodu výrobcu alebo podľa schváleného technologického postupu výbuchom, spálením alebo chemickým procesom.
(2)
Pyrotechnické výrobky všetkých kategórií sa ničia jednotlivo a podľa návodu výrobcu. Za jednotlivé ničenie pyrotechnických výrobkov sa považuje ničenie menej ako 50 kusov najmenších spotrebiteľských balení pyrotechnických výrobkov kategórie F1, F2, P1 alebo T1 alebo menej ako 20 kusov pyrotechnických výrobkov kategórie F3, F4, P2 alebo T2. Ničenie väčšieho množstva sa smie vykonať len na základe schváleného technologického postupu alebo výbuchom.
(3)
Pri výrobe a spracúvaní sa zneškodňujú alebo ničia výbušniny a výbušné predmety, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických výrobkov, v trhacej jame alebo v technickom zariadení určenom na zneškodňovanie alebo ničenie výbušnín a výbušných predmetov, na ktorom bola posúdená zhoda podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže zneškodňovať alebo ničiť výbušniny a výbušné predmety len pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(5)
Zneškodnenie alebo ničenie pyrotechnických výrobkov výbuchom môže vykonať len strelmajster a pyrotechnik skupiny C, D alebo E.
(6)
Zneškodňovať alebo ničiť výbušniny a výbušné predmety pri trhacích prácach môže len strelmajster alebo technický vedúci odstrelov v rozsahu svojho oprávnenia.
(7)
Zneškodňovanie alebo ničenie výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických výrobkov, oprávnená osoba písomne oznámi najneskôr osem pracovných dní vopred príslušnému obvodnému banskému úradu. Prílohou písomného oznámenia je technologický postup zneškodňovania alebo ničenia výbušnín a výbušných predmetov.
(8)
O výsledku zneškodňovania alebo ničenia výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických výrobkov, oprávnená osoba vyhotoví zápisnicu, ktorej rovnopis predloží príslušnému obvodnému banskému úradu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom došlo k zneškodneniu alebo zničeniu výbušnín a výbušných predmetov.
§ 45
Rozsah trhacích prác
(1)
Trhacími prácami malého rozsahu sú:
a)
trhacie práce pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, razení tunelov, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 50 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne pri prácach v podzemí 400 kg a na povrchu 200 kg trhavín,
b)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 10 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 100 kg,
c)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 10 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín,
d)
trhacie práce pri deštrukciách, okrem objektov a komínov v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 0,5 kg a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 10 kg trhavín na deštrukciu celého objektu,
e)
trhacie práce pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe ropy a zemného plynu, ak hmotnosť celkovej nálože vo vrte nepresiahne 400 kg trhavín; v súvislej zástavbe hmotnosť celkovej nálože vo vrte nesmie presiahnuť 30 kg trhavín,
f)
trhacie práce v horúcich prevádzkach, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín,
g)
trhacie práce pri tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 10 kg trhavín,
h)
trhacie práce pri deštrukcii objektov a zariadení výbuchom v podzemí, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín,
i)
trhacie práce neuvedené v písmenách a) až h), ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín.
(2)
Trhacími prácami veľkého rozsahu sú deštrukcie objektov a komínov v súvislej zástavbe a trhacie práce, pri ktorých nálože presahujú hmotnosti podľa odseku 1.
(3)
Na trhacie práce je zakázané používať výbušniny určené na iné účely.13)
§ 46
Dokumentácia trhacích prác
(1)
Dokumentáciou trhacích prác je technologický postup trhacích prác, technický projekt odstrelu, typový technologický postup trhacích prác a generálny technický projekt odstrelov.
(2)
Na trhacie práce malého rozsahu strelmajster, ktorý má príslušnú odbornosť podľa § 32 ods. 5, vypracuje pre každé pracovisko technologický postup trhacích prác, v ktorom určí postup pri vykonávaní trhacích prác z hľadiska požadovanej úrovne prác a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Technologický postup trhacích prác schvaľuje oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
(3)
Na trhacie práce veľkého rozsahu technický vedúci odstrelu, ktorý má príslušnú odbornosť podľa § 33 ods. 3, vypracuje pre každý odstrel technický projekt odstrelu, v ktorom určí technológiu a postup pri vykonávaní trhacích prác z hľadiska požadovanej úrovne prác a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Technický projekt odstrelu schvaľuje oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca oprávnenej osoby.
(4)
Na opakované trhacie práce po overení podmienok na vykonanie trhacích prác predchádzajúcimi odstrelmi možno vypracovať
a)
typový technologický postup na trhacie práce malého rozsahu,
b)
generálny technický projekt odstrelov na trhacie práce veľkého rozsahu.
(5)
Oprávnená osoba zabezpečí, aby technologický postup trhacích prác a technický projekt odstrelu bol na pracovisku k dispozícii zamestnancom, kontrolným a dozorným orgánom.
(6)
Oprávnená osoba archivuje dokumentáciu trhacích prác najmenej desať rokov. Ak oprávnená osoba zanikne, odovzdá správca konkurznej podstaty alebo likvidátor dokumentáciu trhacích prác príslušnému obvodnému banskému úradu.
§ 47
Povoľovanie trhacích prác
(1)
Trhacie práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení trhacích prác. Ak rozhodnutie o povolení trhacích prác bolo vydané na dobu určitú a trhacie práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení trhacích prác, obvodný banský úrad môže predĺžiť lehotu určenú v rozhodnutí o povolení trhacích prác na základe žiadosti toho, kto mal trhacie práce povolené.
(2)
Rozhodnutie o povolení trhacích prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru; to sa nevzťahuje na rozhodnutie o povolení trhacích prác pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
(3)
Žiadosť o povolenie trhacích prác podáva osoba, pre ktorú sa majú trhacie práce vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá trhacie práce vykoná.
(4)
K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá
a)
právoplatné rozhodnutie podľa osobitného predpisu alebo dokumentácia podľa osobitného predpisu,20) v súvislosti s ktorými je potrebné vykonať trhacie práce, s výnimkou konaní uvedených v odseku 10,
b)
oprávnenie na výkon trhacích prác,
c)
povolenie na odber výbušnín,
d)
doklad o mieste skladovania výbušnín,
e)
dokumentácia trhacích prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie; dokumentácia sa predkladá v origináli v dvoch vyhotoveniach,
f)
zoznam osôb s uvedením ich mena, priezviska a adresy, ak ide o fyzickú osobu, a obchodného mena a sídla, ak ide o právnickú osobu, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené použitím výbušnín,
g)
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa písmena f).
(5)
Pri povoľovaní trhacích prác a pri výkone trhacích prác obvodný banský úrad môže nariadiť oprávnenej osobe
a)
meraním overiť seizmické účinky trhacích prác na objekty a zariadenia, ktoré môžu byť trhacími prácami ohrozené,
b)
meraním overiť akustické účinky trhacích prác na okolie,
c)
predložiť znalecký posudok na objasnenie sporných otázok.
(6)
Náklady na overenie seizmických účinkov a akustických účinkov trhacích prác na okolie a na vyhotovenie znaleckého posudku podľa odseku 5 uhrádza žiadateľ.
(7)
Obvodný banský úrad môže pred vydaním rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1 nariadiť skúšobný odstrel. Skúšobným odstrelom sa overujú účinky trhacích prác podľa odseku 5.
(8)
Trhacie práce možno vykonať bez rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1, len ak je to nevyhnutne potrebné na záchranu životov alebo majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Výkon takýchto trhacích prác ohlási osoba, ktorá ich vykoná, príslušnému obvodnému banskému úradu telefonicky, faxom alebo iným elektronickým spôsobom. Zápisnicu o vykonaní trhacích prác vyhotoví a predloží osoba, ktorá ich vykonala, príslušnému obvodnému banskému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich vykonania.
(9)
Pri trhacích prácach sú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností na nevyhnutne potrebný čas povinní strpieť umiestnenie výstražných alebo informatívnych tabúľ na zaistenie bezpečnosti života a zdravia ľudí a ochrany majetku.
(10)
Pri trhacích prácach podľa § 45 ods. 1 písm. e) môže obvodný banský úrad na základe odôvodnenej žiadosti konanie o povolení trhacích prác spojiť s konaním o povolenie banskej činnosti podľa osobitného predpisu.21)
§ 48
Oznamovanie trhacích prác veľkého rozsahu
Oprávnená osoba je povinná pri trhacích prácach veľkého rozsahu oznámiť dátum a čas odstrelu príslušnému obvodnému banskému úradu, príslušnému útvaru Policajného zboru, obci, v obvode ktorej je miesto odstrelu, a osobám, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené použitím výbušnín, najneskoršie 24 hodín pred vykonaním odstrelu.
§ 49
Oboznamovanie strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov s rozhodnutím
(1)
Oprávnená osoba je povinná preukázateľným spôsobom oboznámiť strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelu s rozhodnutím o povolení trhacích prác a s návrhom opatrení podľa § 47 odsek 4 písm. g).
(2)
Oprávnená osoba môže strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelu nariadiť vykonať len taký počet odstrelov, ktorý mu umožní včas vykonať všetky úkony potrebné na bezpečný výkon trhacích prác.
§ 50
Vedúci trhacích prác
(1)
Oprávnená osoba, ktorá vykonáva trhacie práce, určí potrebný počet vedúcich trhacích prác s prihliadnutím na množstvo, objem, rozsah trhacích prác, ich technologickú náročnosť a svoju organizačnú štruktúru.
(2)
Vedúci trhacích prác musí mať príslušnú odbornosť strelmajstra podľa § 32 ods. 5 alebo príslušnú odbornosť technického vedúceho odstrelu podľa § 33 ods. 3 podľa druhu trhacích prác, ktoré vykonáva oprávnená osoba.
§ 51
Výroba pyrotechnických výrobkov a ich uvedenie na trh
(1)
Výroba pyrotechnických výrobkov sa považuje za spracúvanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú § 41 a 42.
(2)
Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža pyrotechnické výrobky na účel ich uvedenia na trh, je povinná odberateľovi
a)
vydať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,18)
b)
priložiť k pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie, návod na likvidáciu zlyhavky a uviesť na obale údaj o celkovej hmotnosti pyrotechnických výrobkov a celkovej hmotnosti pyrotechnických zloží; návod a údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku krajiny, v ktorej sa pyrotechnický výrobok má uviesť na trh.
(3)
Oprávnená osoba podľa odseku 2 môže pyrotechnický výrobok uviesť na trh len v obale schválenom a označenom podľa osobitného predpisu.12)
§ 52
Predaj pyrotechnických výrobkov
(1)
Predávať, nadobúdať a používať možno len pyrotechnické výrobky uvedené na trh.
(2)
Osoba predávajúca pyrotechnické výrobky je povinná pri predaji pyrotechnických výrobkov upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie kupujúceho podať mu vysvetlenie o použití týchto pyrotechnických výrobkov a o príslušných bezpečnostných opatreniach.
(3)
Ak odseky 3 a 9 neustanovujú inak v obchodnej sieti možno predávať len pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, kategórie T1 a kategórie P1.
(4)
Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe. Predaj pyrotechnických výrobkov, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1, v samoobslužných predajniach, ktoré neslúžia výlučne na predaj pyrotechnických výrobkov, je zakázaný.
(5)
Pyrotechnické výrobky nemožno odpaľovať v priestoroch predajne.
(6)
Vo výkladoch predajní možno vystavovať len napodobeniny pyrotechnických výrobkov.
(7)
Pyrotechnické výrobky nemožno skladovať a predávať v priestoroch únikových ciest zo stavby a z predajne.
(8)
Pyrotechnické výrobky kategórie F4, kategórie P2 iné ako pre automobilový priemysel a T2 môžu nadobúdať a používať len fyzické osoby s oprávnením odpaľovača ohňostrojov.
(9)
Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať odborne spôsobilej osobe len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.
(10)
Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa odseku 9 spotrebiteľovi21a) možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.
§ 53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1)
Povolený pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie, v stanovenom čase a mimo miest určených podľa tohto zákona.
(2)
Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané.
(3)
Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 4.
(4)
Ak v odsekoch 3 a 5 nie je ustanovené inak, používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa odseku 2, je možné len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka nasledovne:
a)
31. decembra v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. a 1. januára v čase od 00:00 hod. do 02:00 hod.,
b)
na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospicu, domova ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí.
(5)
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa odseku 2, v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov a po uhradení správneho poplatku, ktorý obec stanoví všeobecne záväzným nariadením. Žiadosť podľa prvej vety musí byť podaná najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b)
dátum, miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.
(6)
Obec vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 alebo žiadosť zamietne. Žiadosť zamietne, ak sa miesto použitia pyrotechnických výrobkov nachádza v okruhu menej ako 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 5, vyzve obec žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí lehotu 5 pracovných dní na jej doplnenie; ak žiadateľ žiadosť v lehote 5 pracovných dní nedoplní alebo v lehote 5 pracovných dní nedoplní všetky chýbajúce náležitosti podľa odseku 5, obec žiadosť zamietne.
(7)
Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov podľa odseku 5 oprávňuje:
a)
žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
b)
osobu predávajúcu pyrotechnické výrobky na predaj výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.
(8)
Obec je povinná na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zreteľne informovať obyvateľov obce o povolenom použití pyrotechnických výrobkov v deň jeho schválenia, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po jeho schválení, v tomto rozsahu: dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategória a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania. Obec je zároveň povinná na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, informovať obyvateľov obce o tom, kde sa nachádzajú zariadenia a lokality podľa odseku 4 písm. b) a odseku 6 na jej katastrálnom území a zabezpečiť vizualizáciu a grafické znázornenie ich výskytu. Obec si môže, okrem povinného informovania na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zvoliť ďalší spôsob a formu informovania o plánovanom použití pyrotechnických výrobkov ako aj vizualizáciu uvedených zariadení a lokalít.
(9)
Pôvodca odpadu je povinný naložiť s odpadom pochádzajúcim z použitia pyrotechnického výrobku v súlade s osobitnými predpismi.21b)
§ 53a
Povoľovanie ohňostroja
(1)
Oprávnená osoba, alebo ten, kto bude realizovať ohňostroj s pyrotechnickými výrobkami kategórie F2, F3, F4, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, T1 alebo T2, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, musí požiadať obec o súhlas na jeho vykonanie. Ohňostroj možno vykonať, ak obec vydá na jeho vykonanie súhlas. Ak odsek 3 neustanovuje inak, vykonanie ohňostroja sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostroja. Oznámenie podľa tretej vety obsahuje :
a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov, číslo preukazu a dobu platnosti preukazu,
b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostroja, dôvod jeho vykonania, predpokladané trvanie a jeho rozsah,
c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.
(2)
Ohňostroj musí byť vykonaný oprávnenou osobou alebo osobou s odbornou spôsobilosťou, a to v súlade s oznámenými údajmi podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Dopravnému úradu sa oznámenie podľa odseku 1 posiela, ak sa ohňostroj bude realizovať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu letiska s celodennou prevádzkou.
§ 54
Povoľovanie ohňostrojných prác
(1)
Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.
(2)
Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).
(3)
Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.
(4)
Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.
(5)
K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá
a)
kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,
b)
povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4, to neplatí, ak ide o pyrotechnické výrobky kategórie F4 uvedené v prílohe č. 3,
c)
technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie,
d)
písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,
e)
záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.
(6)
Obvodný banský úrad po prijatí žiadosti bezodkladne informuje verejnosť o začatí konania o povolení ohňostrojných prác na svojom webovom sídle a zároveň oboznámi obec, v ktorej katastrálnom území majú byť ohňostrojné práce vykonávané. Obec bezodkladne zverejní informáciu o začatí konania a informáciu o schválení ohňostrojných prác v jej katastrálnom území; pri rozhodovaní o žiadosti sa § 53 ods. 7 použije primerane.
(7)
Obvodný banský úrad nepovolí ohňostrojné práce, ak
a)
žiadosť o povolenie ohňostrojných prác neobsahuje všetky požadované náležitosti a povinné prílohy v zmysle odseku 5,
b)
obec vydá zamietavé písomné stanovisko,
c)
dotknutá verejnosť, najneskôr do 7 pracovných dní od zverejnenia začatia konania o povolení ohňostrojných prác na webovom sídle obce, prejaví svoj písomný nesúhlas s realizáciou ohňostrojných prác; dotknutou verejnosťou sa na účely tohto zákona rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom, vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo zariadenia podľa § 53 ods. 4 písm. b) a § 53 ods. 6 alebo nimi splnomocnená osoba.
(8)
Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie T2 uvedených v prílohe č. 3, sa vzťahujú odseky 1 až 7.
§ 55
Zodpovednosť za vykonanie ohňostrojných prác
(1)
Za prípravu a vykonanie ohňostrojných prác zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.
(2)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov
a)
vypracúva technologický postup ohňostrojných prác,
b)
riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov,
c)
koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
d)
určí podmienky na bezpečné vykonanie ohňostrojných prác,
e)
riadi likvidáciu zlyhaviek,
f)
vykonáva prehliadku odpaľovacích zariadení a miesta odpalu,
g)
vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku ohňostrojných prác a výsledku prehliadky odpaľovacích zariadení a miesta odpalu a do troch pracovných dní od ich ukončenia ju doručí obvodnému banskému úradu.
§ 56
Nadobúdanie, predaj a držba munície
(1)
Nadobúdať a predávať muníciu možno len na základe povolenia podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Protipechotné míny môžu držať oprávnená osoba, ozbrojené sily Slovenskej republiky a rozpočtová organizácia podľa § 75 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu za podmienok uvedených v osobitnom predpise.23)
§ 57
Technický stav výbušnín, výbušných predmetov, munície a posudzovanie zhody
(1)
Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, oprávnená osoba a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 sú povinní
a)
udržiavať výbušniny, výbušné predmety, muníciu a ich obaly v riadnom technickom stave,
b)
mať neustále prehľad o technickom stave výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov,
c)
zabezpečiť posudzovanie zhody23a) výbušnín, výbušných predmetov alebo munície v rozsahu a lehotách ustanovených týmto zákonom bez vyzvania a na vlastné náklady; uvedené sa nevzťahuje na výbušniny, výbušné predmety alebo muníciu určenú na výcvik pyrotechnikov, ktorá sa podrobí kontrole technického stavu určeným pyrotechnikom podľa tohto zákona,
d)
zabezpečiť overenie technického stavu expedičného obalu určeného na prepravu výbušnín, výbušných predmetov alebo munície podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná.23b)
(2)
Posudzovanie zhody výbušnín, výbušných predmetov alebo munície na iné ako civilné použitie, ktoré sú určeným výrobkom, vykonáva autorizovaná osoba autorizovaná podľa osobitného predpisu23c) postupom posudzovania zhody podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.23d)
(3)
Posudzovanie zhody výbušnín, výbušných predmetov alebo munície podľa odseku 2 na obranu štátu sa vykonáva ako
a)
prvotné posudzovanie zhody, ktoré je povinný zabezpečiť výrobca alebo iný hospodársky subjekt podľa osobitného predpisu,23e)
b)
opakové posudzovanie zhody, ktoré je povinná zabezpečiť osoba podľa odseku 1.
(4)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody podľa odsekov 2 a 3 vydáva výstupné dokumenty posudzovania zhody,23f) ktorými sú záverečný protokol a rozhodnutie o zhode.
(5)
Na základe výstupného dokumentu posudzovania zhody podľa odseku 4 môže výrobca, ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra predĺžiť technickú životnosť výbušniny, výbušného predmetu alebo munície.
(6)
Ak výsledky posudzovania zhody preukážu technické nedostatky, ktoré znižujú bezpečnosť výbušniny, výbušného predmetu alebo munície na úroveň ohrozujúcu život, zdravie alebo majetok, osoby uvedené v odseku 1 sú povinné rozhodnúť o ďalšom nakladaní najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výstupného dokumentu posudzovania zhody.
§ 58
Požiadavky pri výrobe munície
(1)
Na každú výrobnú činnosť spojenú s výrobou munície je oprávnená osoba povinná zabezpečiť vypracovanie technologického postupu.
(2)
V miestnosti, kde sa vyrába munícia, oprávnená osoba zabezpečí rozmiestnenie laboračnej linky a kompletizačnej linky tak, aby bol z tejto miestnosti umožnený bezpečný únik zamestnancov.
(3)
Laborácia munície je plnenie munície alebo muničných elementov výbušninou.
(4)
Výbušniny určené na laboráciu munície a muničných elementov, iniciátory a iniciačné zariadenia možno v procese výroby prenášať, prevážať a ukladať len v balení, ktoré je schválené v technologickom postupe podľa odseku 1.
(5)
Kompletizácia munície je súbor činností, ktoré smerujú k zloženiu munície z jednotlivých muničných elementov.
(6)
Pri kompletizácii munície možno adjustovať iniciátory alebo iniciačné zariadenia len na oddelených pracoviskách; adjustáciou je vlisovanie, zaskrutkovanie alebo iným spôsobom vloženie iniciátora alebo iniciačného zariadenia do nálože výbušniny alebo do munície.
(7)
Pri výrobe munície je zakázané
a)
zriaďovať pracovisko v priestore uzavretom medzi dopravníkmi alebo stenami bez možnosti voľného východu,
b)
pracovať s chybným alebo nepreskúšaným zariadením a strojmi,
c)
opravovať, nastavovať, čistiť a mazať zariadenie, ktoré je v prevádzke,
d)
odstraňovať ochranné zariadenia počas práce s muníciou a výbušninou.
(8)
Pri práci s muničnými elementmi, ktoré obsahujú elektrické iniciátory, je oprávnená osoba povinná vykonať bezpečnostné opatrenia, ktorými sa zabráni nežiaducemu vplyvu elektrostatického a elektromagnetického poľa na muničné elementy.
§ 59
Dekompletizácia a delaborácia munície
(1)
Dekompletizácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničným elementom s cieľom rozdelenia munície na menšie elementy.
(2)
Delaborácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničnými elementmi s cieľom oddelenia výbušnín od nevýbušných elementov.
(3)
Dekompletizáciu a delaboráciu munície s chemicky nestálymi výbušninami možno vykonávať len v samostatných a na túto činnosť schválených objektoch a na zariadeniach, ktoré sú skonštruované tak, aby zamestnanci boli chránení proti účinkom prípadného výbuchu.
(4)
Deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení možno vykonávať v samostatných a na túto činnosť schválených objektoch; deadjustáciou je vylisovanie, vyskrutkovanie alebo iným spôsobom vybratie iniciátora alebo iniciačného zariadenia z nálože výbušniny alebo z munície. Oprávnená osoba zabezpečí, aby sa v čase deadjustácie iniciátorov alebo iniciačných zariadení nenachádzali v objekte fyzické osoby, aby dvere a okná objektu boli zatvorené a zaistené proti otvoreniu.
(5)
Zariadenie na deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení musí byť skonštruované tak, aby zamestnanci boli chránení proti účinkom prípadného výbuchu.
(6)
Deadjustáciu poškodeného, podozrivého a nebezpečného iniciátora alebo iniciačného zariadenia možno vykonať len jednotlivo, v samostatnom a na túto činnosť schválenom objekte.
§ 60
Revízia, oprava a likvidácia munície
(1)
Na revíziu, opravu a likvidáciu munície sa vzťahuje postup podľa § 58 a 59.
(2)
Každý, kto požiada o revíziu, opravu a likvidáciu munície, je povinný poskytnúť vykonávateľovi revízie, opravy a likvidácie údaje o aktuálnom technickom stave munície.
§ 61
Ničenie munície
(1)
Ničenie munície je súhrn činností, ktorých výsledkom je fyzické zničenie munície výbuchom.
(2)
Muníciu možno ničiť iba v určených zariadeniach alebo v schválených trhacích jamách.
(3)
Vedúci prác pri ničení munície je pyrotechnik skupiny D alebo E.
(4)
Muníciu, ktorú nemožno bezpečne prepravovať, môžu ničiť výhradne pyrotechnici ministerstva vnútra, a to aj mimo priestorov uvedených v odseku 2. Uvedené sa nevzťahuje na vojenské objekty, vojenské obvody a územia slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu, kde túto činnosť vykonávajú pyrotechnici ministerstva obrany.
(5)
Pri ničení nálezu munície sú vlastníci dotknutých nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutné úkony, ktoré sú spojené s ničením munície. Osoby, ktoré zabezpečujú ničenie munície, postupujú tak, aby právo alebo právom chránené záujmy dotknutých osôb boli obmedzené v čo najmenšej miere, čo však nesmie byť na úkor zachovania bezpečnostných opatrení pri ničení nálezu munície.
§ 62
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície je odborná činnosť, ktorou sa zisťuje prítomnosť munície alebo muničných elementov.
(2)
Vyhľadávať nevybuchnutú muníciu, okrem vojenských objektov, vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, môže len oprávnená osoba, ktorá má na vyhľadávanie nevybuchnutej munície povolenie príslušného obvodného banského úradu.
(3)
Oprávnená osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je povinná osobe, pre ktorú vyhľadáva nevybuchnutú muníciu,
a)
predložiť povolenie podľa odseku 2 a
b)
vydať po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície záverečnú správu, v ktorej uvedie
1.
spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície,
2.
použité technické zariadenie,
3.
garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru a
4.
výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície.
§ 63
Povolenie na vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)
Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu podáva žiadateľ so súhlasom osoby, ktorá požiada žiadateľa o vyhľadanie nevybuchnutej munície.
(2)
Obvodný banský úrad rozhodne o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície podľa § 62 ods. 2 pre žiadateľa, ktorý preukáže, že
a)
fyzická osoba, ktorá riadi a organizuje vyhľadávanie nevybuchnutej munície, má odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny D alebo E a
b)
fyzická osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, má odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny A, D alebo E.
(3)
Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
identifikačné údaje osoby, pre ktorú sa má vyhľadávanie nevybuchnutej munície vykonať,
c)
oprávnenie žiadateľa na vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
d)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny A, D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude nevybuchnutú muníciu vyhľadávať,
e)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude riadiť a organizovať vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
f)
technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície podľa odseku 6,
g)
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície ohrozené,
h)
návrh opatrení na zabránenie ohrozeniu práv alebo právom chránených záujmov osôb uvedených v písmene g).
(4)
Ak oprávnená osoba nevykoná vyhľadávanie nevybuchnutej munície v termíne určenom v rozhodnutí o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície, môže písomne požiadať obvodný banský úrad o predĺženie termínu ukončenia vyhľadávania nevybuchnutej munície najneskôr 7 dní pred ukončením termínu, ktorý je určený v rozhodnutí o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície.
(5)
Rozhodnutie o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície a rozhodnutie o predĺžení povolenia na vyhľadávanie nevybuchnutej munície zašle obvodný banský úrad aj útvaru Policajného zboru podľa miesta vyhľadávania nevybuchnutej munície.
(6)
Technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície obsahuje
a)
miesto a čas vyhľadávania,
b)
situačný nákres alebo mapu miesta vyhľadávania a najbližšieho okolia so zakreslením manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,
c)
určenie metódy a spôsob vyhľadávania,
d)
spôsob vypratania a uzatvorenia bezpečnostných okruhov,
e)
spôsob ochrany okolia pred nežiaducimi účinkami,
f)
prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a spôsob ich vyhlasovania,
g)
určenie úkrytov zamestnancov,
h)
zásady prvej pomoci,
i)
zoznam osôb podľa odseku 3 písm. g) a spôsob informovania Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru.
§ 64
Organizácia vyhľadávania nevybuchnutej munície
(1)
Pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície oprávnená osoba nesmie určovať normy spotreby práce.
(2)
Pri náleze nevybuchnutej munície je oprávnená osoba povinná
a)
zabezpečiť nevybuchnutú muníciu proti pohybu a odcudzeniu a
b)
bezodkladne informovať príslušný útvar Policajného zboru.
(3)
Osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je oprávnená nájdenú nevybuchnutú muníciu len odkryť, označiť a identifikovať.
§ 65
Zaistenie bezpečnosti pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície
(1)
Oprávnená osoba najneskôr 24 hodín pred začatím vyhľadávania nevybuchnutej munície písomne oznámi čas začatia a plánovaný čas ukončenia vyhľadávania nevybuchnutej munície
a)
obvodnému banskému úradu, ktorý povolil vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
b)
obci, v ktorej katastrálnom území sa bude vyhľadávať nevybuchnutá munícia,
c)
útvaru Policajného zboru podľa miesta vyhľadávania nevybuchnutej munície a
d)
osobám uvedeným v § 63 ods. 3 písm. g).
(2)
Oprávnená osoba je povinná osobám uvedeným v odseku 1 bezodkladne písomne oznámiť skutočné ukončenie vyhľadávania nevybuchnutej munície.
(3)
Oprávnená osoba je povinná určiť hlavného pyrotechnika, ktorý riadi odborné práce pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície.
(4)
Hlavný pyrotechnik vytýči, vyznačí a zabezpečí prehľadávaný priestor spôsobom určeným v technologickom postupe tak, aby sa zabránilo vstupu tretích osôb do bezpečnostného okruhu.
(5)
Hlavný pyrotechnik zodpovedá za vypratanie manipulačného priestoru a za uzavretie bezpečnostného okruhu.
(6)
Do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu majú prístup len osoby, ktoré plnia pracovné úlohy súvisiace s vyhľadávaním nevybuchnutej munície; kontrolné orgány so súhlasom osoby, ktorá riadi a organizuje vyhľadávanie nevybuchnutej munície.
§ 66
Humanitárne odmínovanie
(1)
Humanitárne odmínovanie je vyhľadávanie, doprava, skladovanie, delaborácia, ničenie výbušnín, výbušných predmetov, munície vrátane protipechotných mín a činnosti spojené s odstraňovaním alebo zničením výbušných pozostatkov vojny vykonávané s cieľom odvrátenia hrozby ujmy na majetku a zdraví, ktoré môžu spôsobiť výbušniny, výbušné predmety alebo munícia vrátane protipechotných mín; za humanitárne odmínovanie sa považuje aj výcvik vo vyhľadávaní, odstraňovaní, likvidácií a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane protipechotných mín alebo vývoj technológií pre humanitárne odmínovanie.
(2)
Humanitárne odmínovanie sa vykonáva spravidla mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodnej zmluvy.
(3)
Oprávnená osoba môže vykonávať humanitárne odmínovanie, ak má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného predpisu.24)
(4)
Oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca, ktorý riadi humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania.
(5)
Oprávnená osoba, ktorá vykonáva humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie humanitárneho odmínovania.
(6)
Výučbu na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania vykonáva školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
(7)
Teoretická a praktická výučba na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa vykonáva podľa požiadaviek príslušnej medzinárodnej organizácie, uskutočňuje sa v kurzoch v rozsahu najmenej 40 hodín a žiadateľ o osvedčenie podľa odsekov 4 a 5 musí byť držiteľom pyrotechnického oprávnenia skupiny D alebo E.
(8)
Výučba podľa odseku 7 obsahuje aj
a)
bezpečnostný a krízový manažment,
b)
metódy a spôsoby riadenia osôb v krízových situáciách,
c)
medzinárodné humanitárne zmluvy,
d)
humanitárne projekty a špecifické požiadavky na účastníkov kurzu,
e)
identifikáciu nevybuchnutej munície a improvizovaných výbušných zariadení,
f)
prvú pomoc pri zranení výbuchom.
(9)
Odborná spôsobilosť na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa overuje pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov. Skúšobnú komisiu zriaďuje v spolupráci s certifikačnou autoritou poverenou príslušnou medzinárodnou organizáciou školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
(10)
Certifikačnou autoritou poverenou príslušnou medzinárodnou organizáciou je zástupca tejto medzinárodnej organizácie alebo osoba poverená touto medzinárodnou organizáciou.
(11)
Skúšobná komisia podľa odseku 9 výsledok overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O výsledku overenia skúšobná komisia vyhotoví záznam, v ktorom sa uvedú otázky, hodnotenie odpovedí a výsledok. Výsledok overenia sa ústne oznámi žiadateľovi o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania bezprostredne po vykonaní overenia.
(12)
Pri nevyhovujúcom výsledku overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa môže toto overenie opakovať. Ak žiadateľ o osvedčenie z odbornej spôsobilosti nevyhovel ani pri opakovanom overení, musí absolvovať celú výučbu podľa odsekov 7 a 8.
(13)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania a osvedčenie na vykonávanie humanitárneho odmínovania vydáva školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU VÝBUŠNÍN, VÝBUŠNÝCH PREDMETOV A MUNÍCIE
§ 67
Organizácia štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície
Štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa tohto zákona vykonáva
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Hlavný banský úrad,
c)
obvodný banský úrad,
d)
ministerstvo vnútra,
e)
ministerstvo obrany.
§ 68
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície,
c)
rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,
d)
rozhoduje pri pochybnostiach o hlavnom dozore v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície po dohode s ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany,
e)
vydáva povolenia na prepravu výbušnín a vedie o týchto povoleniach evidenciu podľa osobitného predpisu,14)
f)
rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu.
§ 69
Hlavný banský úrad
(1)
Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej správy vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona.
(2)
Hlavný banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(3)
Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad
a)
ukladá opatrenia vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a na tento účel organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
b)
vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z tohto zákona a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Hlavný banský úrad
a)
overuje odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu určeným týmto zákonom a vydáva im príslušné osvedčenia alebo oprávnenia a odoberá ich,
b)
vydáva a odoberá poverenia podľa tohto zákona,
c)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Európskou komisiou,
d)
povoľuje používanie výbušnín, výbušných predmetov alebo pomôcok na používanie výbušnín, ak sa majú používať v podzemí,
e)
vydáva povolenie podľa § 41 písm. a),
f)
vydáva povolenie používať vybrané zariadenie a nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia,
g)
vedie evidenciu povolení a poverení vydaných podľa § 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. a) a evidenciu technických vedúcich odstrelov, pyrotechnikov a odpaľovačov ohňostrojov podľa § 37 ods. 1,
h)
prideľuje kód jednoznačnej identifikácie,25)
i)
ukladá pokuty podľa § 78,
j)
vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; pri vydávaní rozhodnutia posudzuje, či obsah vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti vykonanej v štáte jej držiteľa obsahovo zodpovedá skúške podľa tohto zákona,
k)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov.
§ 70
Obvodný banský úrad
(1)
Obvodný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného dozoru
a)
vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich používanie, skladovanie a evidenciu u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok,
b)
vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví, a vyšetruje príčiny vzniku havárie,
c)
nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
d)
preskúmava bez zbytočného odkladu odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce,
e)
dozerá, či oprávnená osoba riadne vedie evidenciu a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje zdroje a príčiny úrazovosti,
f)
overuje odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom týmto zákonom a vydáva príslušné osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej spôsobilosti a odoberá ich,
g)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch,26)
h)
ukladá pokuty podľa § 78,
i)
nariaďuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
j)
nariaďuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe alebo jej časti, prípadne jej technických zariadení v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad, ak ide o závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem.
(2)
Obvodný banský úrad ďalej
a)
povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície, predlžuje platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác, ohňostrojných prác a vyhľadávania munície, nariaďuje skúšobný odstrel,
b)
povoľuje umiestnenie stavby a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, určuje ochranné pásmo skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície a rozsah obmedzení v ochranných pásmach za podmienok určených v § 17 až 24,
c)
vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín a evidenciu oprávnení strelmajstrov,
d)
povoľuje odber výbušnín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbušnín vydaného podľa § 40 ods. 1 ministerstvu,
e)
v rámci dozornej činnosti preveruje podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
f)
preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, či osoba vykonávala alebo vykonáva činnosť bez oprávnenia, povolenia alebo súhlasu,
g)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov,
h)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 71
Ústredný banský inšpektor a obvodný banský inšpektor
(1)
Úlohy štátnej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad prostredníctvom ústredných banských inšpektorov a obvodný banský úrad prostredníctvom obvodných banských inšpektorov (ďalej len „banský inšpektor“).
(2)
Banský inšpektor je oprávnený
a)
vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a šetrenia, požadovať predloženie príslušných dokladov, informácií a vysvetlení, preverovať znalosti predpisov upravujúcich výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície u riadiacich zamestnancov, ako aj zhotovovať fotografické snímky a kópie prevádzkových máp a ďalšej dokumentácie potrebné na zisťovanie závad a nedostatkov, ako aj na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových nehôd alebo havárií a závažných pracovných úrazov,
b)
vydávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození celospoločenských záujmov, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku,
c)
vydávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad vrátane príkazov na vyvedenie zamestnancov do bezpečia,
d)
nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
e)
zakázať prácu nadčas a prácu v noci, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore so Zákonníkom práce,
f)
zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ preukazu o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti hrubo alebo opakovane poruší predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
(3)
Banský inšpektor je povinný
a)
zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,
b)
oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej oprávnenej osobe pred začatím prehliadky, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,
c)
spísať zápisnicu o výsledku prehliadky, a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim zamestnancom,
d)
informovať príslušný odborový orgán a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o výsledku prehliadky.
(4)
Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Hlavného banského úradu.
§ 72
Záväzný príkaz banského inšpektora
(1)
Záväzný príkaz banského inšpektora možno dať ústne alebo písomne; ak sa dá ústne, je inšpektor povinný po ukončení inšpekcie alebo kontroly ho písomne zaznamenať.
(2)
Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky na príslušný obvodný banský úrad alebo na Hlavný banský úrad, ak záväzný príkaz vydal ústredný banský inšpektor.
(3)
Podanie námietok má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze banský inšpektor nevylúčil. Odkladný účinok možno vylúčiť, len ak sú ohrozené životy alebo majetok a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Proti rozhodnutiu obvodného banského úradu, prípadne Hlavného banského úradu o námietkach možno podať odvolanie.
(4)
Zadržaný preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. f) obvodný banský inšpektor bezodkladne postúpi na konanie obvodnému banskému úradu a ústredný banský inšpektor Hlavnému banskému úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
§ 73
Ministerstvo vnútra
(1)
Ministerstvo vnútra plní úlohy štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície v pôsobnosti ministerstva vnútra a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) prostredníctvom pyrotechnických inšpektorov ministerstva vnútra.
(2)
Úlohy štátnej správy vykonáva ministerstvo vnútra prostredníctvom pyrotechnických inšpektorov.
(3)
Dozor v objektoch a zariadeniach ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti vykonávajú pyrotechnickí inšpektori ministerstva vnútra aj vtedy, ak sú objekty a zariadenia poskytované na činnosti spojené s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou iným osobám.
(4)
Ministerstvo vnútra je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra.
(5)
Ministerstvo vnútra vykonáva pôsobnosť v rezorte ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ktorú podľa tohto zákona vykonáva Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.
§ 74
Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra
(1)
Pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra určuje minister vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva vnútra môže byť príslušník Policajného zboru s vysokoškolským vzdelaním technického smeru minimálne druhého stupňa, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti pyrotechnika s oprávnením na všetky činnosti s muníciou a nastraženými výbušnými systémami vydaným ministerstvom vnútra a v posledných piatich rokoch preukázateľne vykonával pyrotechnickú činnosť.
(3)
Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať sa oprávnením pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra.
(4)
Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra sa vzťahujú ustanovenia § 71 ods. 2 a 3.
§ 75
Ministerstvo obrany
(1)
Ministerstvo obrany
a)
riadi výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície
1.
v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
2.
vo Vojenskej polícii,
3.
vo Vojenskom spravodajstve,
4.
v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície,
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
c)
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Organizácie Severoatlantickej zmluvy, Európskej obrannej agentúre a v iných organizáciách zaoberajúcich sa obranou ako národná autorita pre oblasť výbušnín, výbušných predmetov a munície; výkonom jednotlivých činností národnej autority možno poveriť autorizovanú osobu,
d)
vykonáva dozor nad zaistením bezpečnosti pri činnostiach spojených s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve a v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície,
e)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany,
f)
vykonáva dozor v objektoch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície, ak činnosti spojené s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou sú vykonávané
1.
iným rezortom podľa uzatvorenej medzirezortnej zmluvy,
2.
zahraničnými ozbrojenými silami, ktoré vykonávajú výcvik alebo vojenské cvičenie na území Slovenskej republiky podľa medzinárodnej zmluvy,
3.
inými osobami,
g)
vykonáva pôsobnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve a v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície, ktorú podľa tohto zákona vykonáva Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.
(2)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona v pôsobnosti ministerstva obrany vykonávajú pyrotechnickí inšpektori ministerstva obrany.
§ 76
Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany
(1)
Pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany určuje minister obrany Slovenskej republiky.
(2)
Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany môže byť profesionálny vojak alebo zamestnanec ministerstva obrany
a)
s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín alebo konštrukcia munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo
b)
s oprávnením pyrotechnika skupiny „E“.
(3)
Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať sa preukazom pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany.
(4)
Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany sa vzťahujú ustanovenia § 71 ods. 2 a 3.
§ 77
Záväzný príkaz a zadržanie pyrotechnického preukazu
(1)
Proti záväznému príkazu vydanému pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany alebo pyrotechnickým inšpektorom ministerstva vnútra možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie orgánu, ktorý záväzný príkaz vydal.
(2)
Odvolanie proti záväznému príkazu má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany alebo pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra nevylúčil. Odkladný účinok možno vylúčiť, len ak sú ohrozené životy alebo majetok a hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3)
Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo pyrotechnický preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. f) pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany alebo pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra bezodkladne postúpi na ďalšie konanie príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SANKCIE
§ 78
Iné správne delikty
(1)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a)
nedodrží povinnosť zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 8,
b)
nedodrží niektorú z povinností pri balení a označovaní výbušnín a výbušných predmetov a ich jednoznačnej identifikácii podľa § 9,
c)
nedodrží niektorú z povinností pri jednoznačnej identifikácii, balení, označovaní a evidencii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu podľa § 10,
d)
dováža, vyrába alebo vyváža plastickú trhavinu v rozpore s § 11 ods. 2,
e)
nedodrží hodnoty minimálnej koncentrácie detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby podľa § 11 ods. 4,
f)
vedie evidenciu výbušnín, výbušných predmetov a munície v rozpore s § 12,
g)
nedodrží podmienky prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 13 ods. 2,
h)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby podľa § 14 a 15,
i)
nedodrží niektorú z podmienok prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby podľa § 16,
j)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 20 a 21,
k)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní pyrotechnických výrobkov podľa § 22,
l)
vykoná činnosť v trhacej jame v rozpore so zásadami podľa § 24,
m)
poverí prácou s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou fyzickú osobu bez spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou podľa § 25 ods. 1,
n)
nesplní povinnosť podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
o)
nedodrží niektorú z povinností na použitie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín v podzemí podľa § 39,
p)
nadobudne výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov, ktoré možno predávať v obchodnej sieti podľa § 52 ods. 3, v rozpore s § 40,
q)
nedodrží niektorú z podmienok privádzania výbušnín k výbuchu podľa § 43,
r)
zneškodňuje a ničí výbušniny a výbušné predmety v rozpore s § 44,
s)
nesplní povinnosť podľa § 46 ods. 6,
t)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 48,
u)
nesplní oboznamovaciu povinnosť podľa § 49,
v)
nedodrží niektorú z povinností alebo podmienok na výrobu, predaj a používanie pyrotechnických výrobkov podľa § 51 až 53,
w)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok na bezpečný výkon ohňostrojných prác podľa § 54 alebo § 55,
x)
nedodrží niektorú z povinností podľa § 57 alebo požiadaviek podľa § 58,
y)
nedodrží zásady pre dekompletizáciu a delaboráciu munície podľa § 59, revízie a opravy munície podľa § 60 a ničenie munície podľa § 61,
z)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície podľa § 62 alebo § 63,
aa) nedodrží niektorú zo zásad organizácie a bezpečnosti vyhľadávania nevybuchnutej munície podľa § 64 alebo § 65,
ab) neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2.
(2)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 10 000 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou podľa § 3 ods. 4 a 5 okrem písm. f) a l),
b)
nedodrží niektorú z pracovných podmienok podľa § 4,
c)
nedodrží podmienky bezpečnej prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, s výbušnými predmetmi a muníciou podľa § 5,
d)
používa pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ako aj pri inej činnosti upravenej týmto zákonom technické zariadenie, ktoré nezodpovedá požiadavkám § 6 a 7,
e)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri uvádzaní výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín na trh podľa § 38, § 51 ods. 3 alebo § 52 ods. 1,
f)
vykonáva niektorú z činností podľa § 41 písm. b) bez platného povolenia alebo poverenia,
g)
nadobudne a predáva muníciu v rozpore s § 56 ods. 1.
(3)
Hlavný banský úrad uloží pokutu od 100 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá
a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou podľa § 3 ods. 5 písm. f) a l),
b)
vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3 alebo § 41 písm. a) bez platného povolenia alebo poverenia,
c)
nesplní niektorú z povinností podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
d)
neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2,
e)
nesplní opatrenia uložené rozhodnutím Hlavného banského úradu podľa § 69 ods. 3 písm. a),
f)
nesplní povinnosť podľa § 88 ods. 8.
(4)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5 000 až do 100 000 eur fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá bez platného povolenia vykonáva činnosť podľa tohto zákona.
(5)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 5 000 eur školiacemu zariadeniu podľa § 27 ods. 2 písm. a) a b), ak nedodrží povinnosti podľa § 57.
(6)
Ak konaním podľa odsekov 1 až 5 oprávnená osoba, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba ohrozí bezpečnosť a zdravie osôb a ochranu majetku pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad uložia pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa odsekov 1 až 5. Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad uložia pokutu až do výšky päťnásobku pokuty podľa odsekov 1 až 5, ak protiprávnym konaním alebo opomenutím konania oprávnenej osoby, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osoby došlo k závažnému pracovnému úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví.
(7)
Konanie podľa odsekov 1 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(8)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie, ako aj na možné následky vrátane vzniknutej ujmy, na rozsah a mieru hroziacej ujmy alebo ohrozenej spoločenskej hodnoty a na okolnosti porušenia povinností.
(9)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(10)
Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 až 5, Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad uloží ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.
(11)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 79
Odobratie osvedčenia alebo oprávnenia
(1)
Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad rozhodnutím o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej spôsobilosti odoberú nimi vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnancom oprávnenej osoby za hrubé alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky až na päť rokov; uvedené sa vzťahuje aj na postup obvodného banského úradu pri odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného podľa § 31 ods. 1 alebo ods. 7.
(2)
Na konanie o odobratí oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti platia lehoty podľa § 78 ods. 7.
(3)
Pred vrátením oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zamestnanec podrobí skúške podľa § 30.
(4)
Pyrotechnické oprávnenie môže byť odobraté pred uplynutím jeho platnosti v týchto prípadoch:
a)
na základe zmeny zdravotnej spôsobilosti; lekárska správa posudzujúceho lekára musí byť zaslaná spolu s návrhom na odobratie pyrotechnického oprávnenia organizácii, ktorá oprávnenie vydala,
b)
na základe odsúdenia pyrotechnika za úmyselný trestný čin, ak rozsudok nadobudol právoplatnosť,
c)
za hrubé porušenie alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
(5)
Za hrubé porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sa považuje každá udalosť alebo nebezpečný stav, ktorý ohrozí prevádzku oprávnenej osoby alebo celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie ľudí a majetok.
§ 80
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,
b)
bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,
c)
nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1, F2, F3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu,
d)
poruší ustanovenia § 53 ods. 2 a 4.
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) uloží obvodný banský úrad pokutu 1 650 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. d) uloží obec pokutu od 500 do 2 000 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) prejednáva obvodný banský úrad.
(4)
Priestupky podľa odseku 1 písm. d) prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. V blokovom konaní za priestupok podľa odseku 1 písm. d) môže obecná polícia alebo orgán Policajného zboru uložiť pokutu 100 eur.
(5)
Výnos pokút podľa odseku 1 písm. d) je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 81
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)
Hlavný banský úrad, obvodné banské úrady a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedú zoznam osobných údajov na účely tohto zákona.
(2)
Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom, obvodným banským úradom pri plnení úloh štátnej správy sa zaraďujú tieto osobné údaje:
a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(3)
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru podľa § 69 až 71.
(4)
Osobné údaje získavajú Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad a pri plnení úloh hlavného dozoru podľa § 69 a 70.
(5)
Dotknuté osoby na účely spracúvania osobných údajov v informačných systémoch štátnej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej správy.
§ 82
Súčinnosť
(1)
Orgány štátnej správy uvedené v § 67 písm. a), b), d) a e) sú na účel zabezpečenia kontroly dodržiavania tohto zákona oprávnené žiadať údaje potrebné na výkon kontroly od iných štátnych orgánov alebo od osôb, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti a na základe povolenia príslušného orgánu štátnej správy vykonávajú výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, revíziu, opravy, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície a pomôcok na používanie výbušnín a vyhľadávajú nevybuchnutú muníciu.
(2)
Oprávnené osoby sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť orgánom hlavného dozoru, vytvárať im podmienky na nerušený výkon hlavného dozoru a využívať výsledky ich zistení vo svojej práci. Oprávnené osoby sú povinné na účely hlavného dozoru kedykoľvek umožniť vstup do objektov, zariadení a na pracoviská, predložiť potrebné materiály, dokumentáciu, odborné posudky a podať požadované informácie a vysvetlenia.
§ 83
Práva a povinnosti oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na ozbrojené sily Slovenskej republiky, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo a rozpočtové organizácie ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície, na Slovenskú informačnú službu, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Hasičský a záchranný zbor a Horskú záchrannú službu, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
§ 84
Zánik trestnosti nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície
Trestnosť nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície zaniká, ak osoba, ktorá bez povolenia alebo oprávnenia drží výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu, na ktorej držbu je povolenie alebo oprávnenie potrebné do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, oznámi ich držbu ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Držiteľ je povinný poskytnúť Policajnému zboru potrebnú súčinnosť a protiprávne držané veci vydať. Vydané veci prevezme pyrotechnik ministerstva vnútra. O vydaných veciach rozhodne ministerstvo vnútra na základe vyjadrenia útvaru ministerstva vnútra špecializovaného na znaleckú činnosť.
§ 85
Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad poskytujú na účely zabezpečenia ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu Slovenskej informačnej službe informácie z evidencie vedenej podľa § 69 ods. 4 písm. g) a § 70 ods. 2 písm. c).
§ 86
Vzťah k správnemu poriadku
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konaní podľa § 7, 40, § 42 ods. 3, § 53 ods. 5 a 6, § 71 ods. 2 písm. b).
§ 87
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra všeobecne záväzným predpisom ustanoví
a)
podrobnosti o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri výskume, vývoji, pokusnej výrobe, výrobe, spracovaní, nadobúdaní, skladovaní, skúšaní, delaborácii, zneškodňovaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávaní nevybuchnutej munície,
b)
podrobnosti o povoľovaní a o návode na používanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín do podzemia,
c)
podrobnosti o evidencii výbušnín, výbušných predmetov a munície,
d)
podmienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov po záručnej lehote a náležitosti protokolov o preskúšaní technického stavu výbušnín, výbušných predmetov a munície a ich obalov,
e)
špecifické požiadavky pri výrobe, revíziách a opravách munície, pri práci so strelivinami a výbušnými pyrotechnickými zložami, pri delaborácii a dekompletizácii munície a podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a náležitostiach technologického postupu pri týchto činnostiach,
f)
podmienky používania výbušnín na trhacie práce a vykonávania trhacích prác,
g)
podmienky vykonávania ohňostrojných prác a podrobnosti o používaní pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2,
h)
podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby,
i)
podrobnosti o umiestnení, vyhotovení, zriaďovaní, prevádzkovaní a technických požiadavkách na objekty, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú, opravujú, revidujú, skladujú, likvidujú a ničia výbušniny, výbušné predmety a munícia, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii týchto objektov a zásady na určenie bezpečnostného okruhu a ochranného pásma vrátane príslušnej technickej dokumentácie,
j)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície, minimálny rozsah údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície,
k)
podrobnosti o zabezpečení objektov, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú, opravujú, revidujú, skladujú, likvidujú a ničia výbušniny, výbušné predmety a munícia,
l)
rozsah, postup prác, náležitosti technologického postupu a podmienky pri zneškodňovaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície,
m)
obsah a rozsah odbornej prípravy,
n)
náležitosti prihlášky do kurzu, náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, náležitosti skúšobného poriadku, podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti,
o)
vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpaľovača ohňostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor osvedčenia na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, vzor osvedčenia na priame organizovanie a riadenie prác výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania a vzor osvedčenia na vykonávanie humanitárneho odmínovania.
(2)
Ministerstvo obrany všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
výbušniny, výbušné predmety a muníciu posudzované podľa § 57 ods. 2 na obranu štátu, základné požiadavky na tieto určené výrobky, lehoty a postupy posudzovania zhody, iné podrobnosti o posudzovaní zhody a náležitosti výstupných dokumentov posudzovania zhody,
b)
podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov, munície podliehajúcich osobitnému režimu,
c)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a minimálny rozsah údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch.
§ 88
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania na úseku výbušnín začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014 sa ukončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Povolenie vyrábať a spracúvať výbušniny alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín vydané do 31. mája 2014 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona.
(3)
Povolenie na užívanie stavieb skladov výbušnín, povolenie na vykonávanie trhacích prác, povolenie na vykonávanie ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín vydané do 31. mája 2014, ktorých platnosť nebola obmedzená, sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.
(4)
Osvedčenie alebo oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané do 31. mája 2014 sa považuje za osvedčenie alebo oprávnenie vydané podľa tohto zákona; ich platnosť sa skončí dňom, mesiacom a rokom uvedeným v osvedčení alebo oprávnení. Ak v osvedčení alebo oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti, osvedčenie alebo oprávnenie stráca platnosť uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania alebo predĺženia platnosti.
(5)
Oprávnenie o odbornej spôsobilosti pyrotechnika – strelca skupiny A vydané do 31. mája 2014 sa považuje za oprávnenie pyrotechnika skupiny B vydané podľa tohto zákona. Hlavný banský úrad vykoná zmenu zápisu v preukaze pyrotechnika pri skúške vykonávanej na účel predĺženia platnosti oprávnenia pyrotechnika skupiny B.
(6)
Držiteľ pyrotechnického oprávnenia pyrotechnika skupiny C, ktoré vydal Hlavný banský úrad, môže bez absolvovania odbornej prípravy požiadať Hlavný banský úrad o skúšku na získanie pyrotechnického oprávnenia pyrotechnika skupiny D alebo E.
(7)
Poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov vydané školiacemu zariadeniu do 31. mája 2014, ktorých platnosť nebola obmedzená, sa považujú za poverenia vydané podľa tohto zákona, ich platnosť sa skončí dňom, mesiacom a rokom uvedeným v poverení.
(8)
Školiace zariadenie, ktoré má poverenie na výučbu podľa odseku 6, predloží Hlavnému banskému úradu na schválenie aktualizované učebné osnovy a texty na výučbu do 31. augusta 2014.
(9)
Sklady výbušnín, výbušných predmetov a munície a objekty, v ktorých sa vykonáva výskum, vývoj, skúšanie, výroba a spracovanie a ktoré boli schválené do 31. mája 2014, sa považujú za sklady a objekty schválené podľa tohto zákona, ak príslušný orgán štátnej správy nerozhodne inak.
(10)
Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III uvedených na trh pred 1. júlom 2017 predavač týchto pyrotechnických výrobkov musí overiť, či kupujúci má platný preukaz odpaľovača ohňostrojov, a predaj zaeviduje. O predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí viesť evidenciu s uvedením mena a priezviska odpaľovača ohňostrojov, ktorému predal pyrotechnické výrobky, čísla preukazu, množstva a druhu pyrotechnických výrobkov.
(11)
Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na pyrotechnické výrobky kategórie F1, F2, F3, T1 a P1, sa vzťahujú aj na pyrotechnické výrobky triedy I, II a podtriedy T0 a T1, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2017, až do skončenia doby ich použiteľnosti.
(12)
Na pyrotechnické výrobky triedy IV sa primerane vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F4.
(13)
Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác. Oznámenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),
b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,
c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.
§ 88a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na pyrotechnické výrobky kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3 a kategórie 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F1, kategórie F2, kategórie F3 a kategórie F4.
§ 88b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. mája 2022
Podľa § 57 a § 87 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2022 a podľa príslušného vykonávacieho právneho predpisu vydaného na ich vykonanie možno postupovať až do zániku autorizácie autorizovanej osoby oprávnenej na preskúšanie, ktorá bola udelená do 30. apríla 2022.
§ 88c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
(1)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť 1. septembra 2022.
(2)
Poverenia na odbornú prípravu v rozsahu pre predavačov pyrotechnických výrobkov vydané Hlavným banským úradom podľa § 27 ods. 3 strácajú platnosť 1. septembra 2022. V ostatnom rozsahu odbornej prípravy ostávajú tieto poverenia nedotknuté.
§ 88d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neskončené do 1. januára 2024 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2024.
Záverečné ustanovenia
§ 89
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 83/1982 Zb.,
2.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 84/1982 Zb. a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 485/1990 Zb.,
3.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 486/1990 Zb.,
4.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 487/1990 Zb.,
5.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 488/1990 Zb.,
6.
vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 534/1991 Zb., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1996 Z. z. a zákona č. 58/1998 Z. z.,
7.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracovaní výbušnín v znení zákona č. 58/1998 Z. z.,
8.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov v znení zákona č. 58/1998 Z. z.,
9.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín v znení zákona č. 58/1998 Z. z.,
10.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie v znení zákona č. 58/1998 Z. z.,
11.
§ 4 až 6 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 110/1138/1994 o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom (oznámenie č. 63/1994 Z. z.),
12.
výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení výnosu Slovenského banského úradu z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu (oznámenie č. 399/1990 Zb.).
§ 90
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, munície, výbušnín, výbušných predmetov a výbušných pyrotechnických zloží sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 350/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) a v § 3 písm. a) sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovom „zabezpečenie“ a v § 15 ods. 1 sa slovo „zabezpečovaní“ nahrádza slovom „zabezpečení“.
2.
V § 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „zabezpečovanie a“.
3.
V § 5 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad, musia mať fyzické osoby, ktoré
a)
vykonávajú funkciu vedúceho bane,
b)
vykonávajú funkciu vedúceho lomu,
c)
vykonávajú funkciu vedúceho inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
d)
projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len „banský projektant“); požiadavky na banského projektanta upravené osobitnými predpismi5) nie sú tým dotknuté,
e)
vykonávajú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky (ďalej len „banský bezpečnostný technik“),
f)
vykonávajú funkciu zamestnanca určeného na riadenie likvidácie havárií (ďalej len „vedúci likvidácie havárií“),
g)
vykonávajú funkciu hlavného banského merača a banského merača.
(4)
Závažné udalosti, nebezpečné stavy, prevádzkové nehody a mimoriadne udalosti a havárie, ktoré vedú bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo prevádzky a majetku v rámci organizácie alebo mimo nej (ďalej len „havárie“) a závažné pracovné úrazy4a) je organizácia povinná bezodkladne ohlásiť obvodnému banskému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 5 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) až g) majú právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom s vlastným menom, uvedením odbornej spôsobilosti a poradového čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu o odbornej spôsobilosti.“.
5.
V § 6 odseky 4 až 10 znejú:
„(4)
Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sa vzťahuje osobitný predpis,5c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Banský bezpečnostný technik pri činnostiach upravených týmto zákonom a osobitným predpisom 5d)
a)
poskytuje organizácii poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,
b)
je oprávnený uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje štatutárny orgán organizácie, platí až do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym orgánom organizácie,
c)
zúčastňuje sa zisťovania príčin závažného pracovného úrazu.
(6)
Organizácia vykonávajúca banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v podzemí je povinná určiť odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracúvať plány ich zdolávania. Hlavný banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky rozhodnutím určiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, prípadne pri inej činnosti upravenej týmto zákonom určila vo svojej organizačnej jednotke odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie likvidácie havárií a vypracovala plány ich zdolávania.
(7)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o požiadavkách na
a)
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom vrátane bezpečnosti používaných technických zariadení a požiarnej ochrany v podzemí,
b)
vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov.
(8)
Organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti na území Slovenskej republiky a vykonáva geologický prieskum ložísk alebo dobývanie ropy a zemného plynu mimo pobrežných morských vôd štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej zóny alebo jeho kontinentálnych šelfov, predloží v prípade závažnej nehody bezodkladne správu o závažnej nehode Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Európskej komisii.
(9)
Za závažnú nehodu podľa odseku 8 sa považuje
a)
udalosť, ktorá zahŕňa výbuch, požiar, stratu kontroly nad vrtom alebo únik ropy, zemného plynu a nebezpečných látok ohrozujúcich zdravie a životné prostredie, pri ktorých došlo k úmrtiu alebo vážnym zraneniam osôb, alebo hrozilo riziko, že k nim príde,
b)
udalosť vedúca k vážnemu poškodeniu dobývacieho zariadenia, kde došlo k úmrtiu alebo závažnému zraneniu osôb, alebo hrozilo riziko, že k nim príde,
c)
všetky udalosti vedúce k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu piatich alebo viac ako piatich osôb počas prevádzky dobývacieho zariadenia v pobrežných morských vodách štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v jeho výhradnej hospodárskej zóne alebo v jeho kontinentálnych šelfoch, ku ktorým došlo pri geologickom prieskume ložísk a dobývaní ropy a zemného plynu,
d)
všetky závažné environmentálne udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku udalostí uvedených v písmenách a), b) a c).
(10)
Správa o závažnej nehode podľa odseku 8 obsahuje
a)
názov a sídlo organizácie, ktorá vykonáva banskú činnosť na území Slovenskej republiky a súčasne vykonáva geologický prieskum ložísk alebo dobývanie ropy a zemného plynu mimo pobrežných morských vôd štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, jeho výhradnej hospodárskej zóny alebo jeho kontinentálnych šelfov,
b)
opis dobývacieho zariadenia a jeho prepojenia s inými zariadeniami alebo súvisiacou infraštruktúrou vrátane vrtov,
c)
doklady preukazujúce preskúmanie všetkých závažných rizík, posúdenie pravdepodobnosti rizikových situácií a ich následkov, posúdenie environmentálnych a meteorologických vplyvov, riziká vyplývajúceho zo stavu morského dna pre bezpečnú prevádzku, vykonanie kontrolných opatrení na základe havarijných bezpečnostných a environmentálnych kritérií a posúdenie, či sú tieto opatrenia vhodné na zníženie rizika závažnej nehody na prijateľnú úroveň, ako aj posúdenie účinnosti opatrení týkajúcich sa ropných škvŕn,
d)
opis pracovných úkonov, ktoré je potrebné vykonávať a predstavujú závažné riziko, ako aj maximálny počet osôb, ktoré môžu byť prítomné pri prevádzke dobývacieho zariadenia,
e)
zoznam opatrení na zabezpečenie kontroly vrtu, bezpečnosti procesu, zachytenia nebezpečných látok, zamedzenia požiaru a výbuchu, ochrany pracovníkov pred nebezpečnými látkami a ochrany životného prostredia pred vznikajúcou závažnou nehodou,
f)
opis vykonaných bezpečnostných opatrení na zamedzenie závažnej nehody a na ochranu osôb prítomných na dobývacom zariadení a opatrení na zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb v prípade ich ohrozenia z dobývacieho zariadenia, ako aj opatrení zameraných na údržbu kontrolných systémov fungujúcich s cieľom zabrániť eventuálnemu poškodeniu dobývacieho zariadenia alebo ohroziť životné prostredie v prípade evakuácie celého personálu,
g)
príslušné zákony, vykonávacie predpisy, technické normy a odborné usmernenia, ktoré normatívne upravujú problematiku výstavby a kolaudácie dobývacieho zariadenia,
h)
informácie o systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na dobývacie zariadenie,
i)
havarijný plán reakcie na jednotlivé núdzové situácie,
j)
popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky dobývacieho zariadenia,
k)
údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré dobývacie zariadenia pracujú spoločne spôsobom, ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jedného alebo viacerých dobývacích zariadení,
l)
všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie závažným nehodám pri dobývaní,
m)
všetky vykonané opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov zamerané na predchádzanie vzniku poškodenia životného prostredia pri dobývaní,
n)
všetky potrebné informácie o preventívnych opatreniach vykonaných s cieľom, aby závažné nehody pri prevádzke dobývacieho zariadenia nevyústili do poškodenia životného prostredia,
o)
analýzu potenciálnych negatívnych účinkov na životné prostredie, ktoré mohli vzniknúť narušením izolácie fungujúcej ako ochrana proti pôsobeniu znečisťujúcich látok alebo následkami závažnej nehody, a opis technických a iných opatrení, ktoré sú zamerané na zabránenie negatívnym účinkom na životné prostredie, ako aj spôsob monitorovania týchto opatrení,
p)
opis environmentálnych a meteorologických obmedzení, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky dobývacieho zariadenia, a iných obmedzení, ktoré pre bezpečnosť prevádzky dobývacieho zariadenia predstavuje morské dno, ako aj opatrení zameraných na identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno a iné potenciálne ohrozenia prevádzky dobývacieho zariadenia na mori, bezpečnosť potrubia a miesta na ukotvenie dobývacieho zariadenia,
q)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri používaní prevádzkovej jednotky,
r)
havarijný plán pri používaní prevádzkovej jednotky,
s)
popis systému nezávislého auditu bezpečnej prevádzky prevádzkovej jednotky,
t)
údaje o prevádzke v prípadoch, ak dve alebo viaceré prevádzkové jednotky pracujú spoločne spôsobom, ktorý spôsobuje riziko ohrozenia jednej alebo viacerých prevádzkových jednotiek,
u)
všetky potrebné opatrenia vykonané s cieľom, aby závažné nehody pri činnosti prevádzkovej jednotky nevyústili do ohrozenia životného prostredia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5c a 5d znejú:
„5c)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
5d) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 6a ods. 5 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Vedúci likvidácie havárie môže byť určený len pre jednu baňu, ak obvodný banský úrad nerozhodne inak.“.
7.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Bezpečnosť technických zariadení sa overuje úradnými skúškami, odbornými prehliadkami, odbornými skúškami (revíziami) a inými pravidelnými prehliadkami, kontrolami a skúškami. Na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení sa vzťahuje osobitný predpis,6a) ak tento zákon neurčuje inak. Na technické zariadenie, pri ktorom vykonávanie prehliadok a skúšok neurčujú technické predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa vzťahuje osobitný predpis.6aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6aa znejú:
„6a)
§ 14 zákona č. 124/2006 Z. z.
6aa) § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.“.
Doterajší odkaz 6a vrátane odkazu na poznámku pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako 6ab.
8.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „prístroje“ vkladajú slová „(ďalej len „vybrané banské zariadenia“)“.
9.
§ 8a vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Vyhradené technické zariadenia
(1)
Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie do tried a skupín a na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami sa vzťahuje osobitný predpis,6b) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zahŕňa
a)
overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,
b)
vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej prehliadky, kontroly a skúšky podľa osobitného predpisu6b) vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov, ak tento zákon alebo predpisy vydané na jeho základe neustanovujú inak,
c)
overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií), opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti a
d)
posudzovanie, či vyhradené technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia vyhradených technických zariadení spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.
(3)
Plnenie požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa odseku 2 je oprávnená overovať právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Hlavným banským úradom (ďalej len „oprávnená právnická osoba“). Hlavný banský úrad na základe písomnej žiadosti právnickej osoby a po preverení splnenia podmienok určených týmto zákonom vydá oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení tejto právnickej osobe.
(4)
Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo žiadateľa,
b)
druh a rozsah vyhradených technických zariadení,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická osoba preukáže, že má
1.
uzatvorený pracovný pomer s odborne spôsobilými fyzickými osobami na výkon činnosti podľa odseku 2 písm. c),
2.
technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti podľa odseku 2,
3.
výkon činnosti podľa odseku 2 odborne a organizačne zabezpečený vrátane pracovných postupov na jeho vykonávanie a má systém zabezpečovania kvality, ktorý zaručuje odbornosť, nezávislosť a nestrannosť vykonávania tejto činnosti.
(5)
Hlavný banský úrad v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo oprávnenej právnickej osoby, druh a rozsah vyhradených technických zariadení, prípadne ďalšie údaje. Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení sa vydáva na neurčitý čas. Činnosť podľa odseku 2 sa vykonáva za úhradu; na túto činnosť sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(6)
Oprávnená právnická osoba je po celý čas vykonávania činnosti podľa odseku 2 povinná dodržiavať podmienky uvedené v odseku 3; ak oprávnená osoba nedodrží tieto povinnosti alebo poruší právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní činnosti podľa odseku 2, Hlavný banský úrad jej odoberie oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Hlavný banský úrad zverejňuje zoznam oprávnených právnických osôb, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a zoznam odobratých oprávnení.
(7)
Organizácia môže vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú organizáciu len na základe oprávnenia na činnosť (ďalej len „oprávnenie“). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať tieto činnosti bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na ich vykonávanie; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom podľa odseku 10.
(8)
Oprávnenie podľa odseku 7 vydáva oprávnená právnická osoba na základe písomnej žiadosti. Podmienky na vydanie oprávnenia sú: pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti podľa odseku 10 na vykonávanie požadovaných činností a primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického, technologického, personálneho a organizačného hľadiska. Žiadosť, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok, obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu,
c)
druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie.
(9)
Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie podľa odseku 7 po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas. V oprávnení sa uvedie
a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá oprávnenie vydala,
b)
evidenčné číslo oprávnenia,
c)
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorej bolo vydané oprávnenie,
d)
druh a rozsah činnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,
e)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a meno, funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.
(10)
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti upravené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie alebo preukaz“) vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 5 ods. 6 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie údaje podľa osobitného predpisu. Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je
a)
vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neurčujú inak,
b)
vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,
c)
zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,6ba)
d)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu určenom osobitným predpisom,
e)
overenie odborných vedomostí.
(11)
Osvedčenie alebo preukaz podľa odseku 10 sa vydáva na neurčitý čas. V osvedčení a preukaze sa uvedie najmä
a)
názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo preukaz, spolu s číslom oprávnenia,
b)
evidenčné číslo osvedčenia alebo preukazu,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva osvedčenie alebo preukaz,
d)
činnosť, na ktorú sa osvedčenie alebo preukaz vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie alebo preukaz vydáva,
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
dátum a miesto vydania osvedčenia alebo preukazu,
h)
odtlačok pečiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorá vydáva osvedčenie alebo preukaz.
(12)
Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
(13)
Príslušný obvodný banský úrad odoberie oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz
a)
za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b)
za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie a osvedčenie alebo preukaz vydané.
(14)
Platnosť oprávnenia zaniká
a)
výmazom organizácie z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia u fyzických osôb,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného obvodného banského úradu o jeho odobratí.
(15)
Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť odobratím podľa odseku 13, alebo ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 12.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:
„6b)
Zákon č. 124/2006 Z. z.
6ba) § 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 8c odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje, ktoré nie sú určenými výrobkami, sa podľa tohto zákona považujú
a)
banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,
b)
analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva určené do podzemia,
c)
dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,
d)
sebazáchranné prístroje,
e)
hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická požiarna signalizácia alebo iná signalizácia ohlasujúca požiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, ak sú určené do podzemia,
f)
osobné svietidlá určené do podzemia,
g)
prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.
(2)
Ak vybrané banské zariadenie podľa odseku 1 nie je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,6ab) môže sa používať len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Povolenie Hlavného banského úradu sa vyžaduje aj na vybrané banské zariadenie, ktoré je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu,6ab) ale ktoré nebolo výrobcom určené na používanie v podzemí.
(3)
Ak ide o pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, na ktoré je potrebné povolenie podľa odseku 2, rozhodne Hlavný banský úrad.“.
11.
V § 13 nadpise sa vypúšťajú slová „Zabezpečovanie a“, v odseku 1 sa na začiatku vypúšťajú slová „Zabezpečovanie alebo“ a v odseku 2 sa vypúšťajú slová „zabezpečenia a“.
12.
Tretia časť sa vypúšťa.
13.
Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 13b, 13c, 13d, 13da, 13e, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a až 18g.
14.
V § 19 ods. 4 sa za slovami „§ 17“ vkladá čiarka a slová „a 18 a 18b“ sa nahrádzajú slovami „18, § 18b až 18d“.
15.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce,“.
16.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce,“.
17.
V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,18la)
r)
vydáva oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a rozhoduje o ich odobratí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18la znie:
„18la)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
18.
V § 41 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu,“.
19.
V § 41 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18lb) a vyšetrujú príčiny vzniku havárie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18lb znie:
„18lb)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú písmená i), j), k) a m).
Doterajšie písmená l), n), o), p) sa označujú ako písmená i) j), k), l).
21.
V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových nehôd (havárií) a závažných pracovných úrazov“ nahrádzajú slovami „vyšetrovanie príčin vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18m) a príčiny vzniku havárie“.
22.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.“.
23.
Za § 47e sa vkladá § 47f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47f
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2014
(1)
Oprávnenia organizácií na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom a obvodným banským úradom podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona.
(2)
Doklady o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom, obvodným banským úradom a organizáciami podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia alebo preukazy vydané podľa tohto zákona, ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie podľa § 5 ods. 6; inak osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014.
(3)
Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 8a ods. 3 je do 31. decembra 2014 oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vydané do 1. mája 2014 podľa osobitného predpisu.21d)
(4)
Podmienky podľa § 8a ods. 3 sa u oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 3 považujú za splnené, len ak preukáže, že je v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s fyzickou osobou, ktorá má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činností na technických zariadeniach vydaný orgánom hlavného dozoru do 1. mája 2014.
(5)
Ak nebude možné zabezpečiť overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení oprávnenou právnickou osobou podľa § 8a ods. 3, ani oprávnenou právnickou osobou podľa odsekov 3 a 4, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení sa v podmienkach hlavného dozoru vykonáva v rozsahu podľa § 8a ods. 2 písm. a) a c) a na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je príslušný obvodný banský úrad.
(6)
Lehoty skúšok, ktoré vykonáva oprávnená právnická osoba podľa osobitného predpisu,6b) plynú od 1. júna 2014. Lehoty iných prehliadok a skúšok plynú od vykonania poslednej prehliadky, odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízie alebo inej obdobnej predpísanej fyzickej kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.
(7)
Pri vyhradených technických zariadeniach, ktoré podľa doterajších predpisov neboli vyhradenými technickými zariadeniami, sa stanovuje prechodné obdobie na zabezpečenie sprievodnej technickej dokumentácie podľa osobitného predpisu do 31. decembra 2016.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21d znie:
„21d)
§ 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.“.
24.
§ 48b znie:
㤠48b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
25.
Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povoľovaní na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie, Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a o zmene smernice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a zákona č. 35/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.24f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:
„24f)
Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 80w sa vkladá § 80x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80x
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014
Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné predmety a munícia vydané podľa doterajších predpisov do 31. mája 2014 zostávajú zachované.“.
3.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia, poradové číslo 3 znie:
Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
“.
4.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 213 – Stavebníctvo, poradové číslo 16 znie:
Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
“.
5.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné, poradové čísla 46 až 49 znejú:
SKUPINA 214 – Ostatné
46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. I
47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z.
48. Vykonávanie ohňostrojných prác Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.
49. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 1. oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov,
2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
§ 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z. III
“.
6.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 49 vkladajú poradové čísla 49a až 49l, ktoré znejú:
SKUPINA 214 – Ostatné
49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov Oprávnenie pyrotechnika C § 35 ods. 5
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49b. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície  Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49c. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
predavača pyrotechnických výrobkov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49d. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti
odpaľovača ohňostrojov
Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov § 34
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49e. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov Oprávnenie technického vedúceho odstrelov § 33
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49h. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 4
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49i. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika C
Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E
§ 35 ods. 5
§ 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49j. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49k. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 7         
zákona č. 58/2014 Z. z.
 
49l. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E § 35 ods. 6
§ 35 ods. 7
zákona č. 58/2014 Z. z.
 

“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 13a sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Ak je to nevyhnutné, informačná služba je na účely plnenia úloh podľa § 2 ods. 1 až 4, spolupráce podľa § 1 ods. 3 a § 16 a zaisťovania bezpečnosti a ochrany osôb, objektov a priestorov uvedených v § 9 ods. 1 písm. b) a § 13a oprávnená držať nebezpečné látky a zakázané veci.
(2)
Nebezpečnými látkami podľa odseku 1 sú najmä omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety a jedy.
(3)
Zakázanými vecami podľa odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbraní a falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013, zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 35/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 154 dopĺňa poznámkou, ktorá znie: „Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.“.
2.
V Sadzobníku správnych poplatkov nadpis časti XI znie: „Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia“.
3.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 172 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín ..... 1 000 eur“.
4.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 177 písmeno a) znie:
„a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov alebo munície ..... 165,50 eura“.
5.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 177 sa dopĺňajú písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície ..... 33 eur
e) predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) ..... 16 eur“.
6.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 180 písm. a) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.
7.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 180 sa vypúšťa poznámka.
8.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 181 písmeno a) znie:
„a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ..... 33 eur“.
9.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke 190 sa dopĺňajú písmená f) až h), ktoré znejú:
„f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu ..... 33 eur
  g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f) ..... 16 eur
  h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f) ..... 10 eur“.
10.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa dopĺňa položka 209, ktorá znie:
„209.
a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom
  1. do 20 MW vrátane ..... 1 000 eur
  2. nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW ..... 1 000 eur
b) Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia46g)
  1. bez inštalovaného výkonu ..... 1 000 eur
  2. s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW ..... 1 000 eur.
Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46f a 46g znejú:
„46f)
§ 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
46g)
§ 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou možno vykonať len na základe súhlasného záväzného stanoviska, ktoré vydá Dopravný úrad na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa na vykonanie ohňostrojných prác, ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
názov a účel podujatia,
c)
deň, miesto, začiatok a súradnice konania podujatia a čas ukončenia podujatia,
d)
údaj o maximálnej výške doletu použitých efektov,
e)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov,
f)
e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, ktorý sa bude používať počas podujatia,
g)
podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.
(5)
Dopravný úrad vydá záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 4, v ktorom určí podmienky na ich vykonanie, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti.“.
2.
V § 48 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou (§ 7 ods. 5),“.
Doterajšie písmená l) až w) sa označujú ako písmená m) až x).
Čl. VIII
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
b) používať automobily so zvláštnymi výstražnými znameniami, signálne pištole, výbušniny a výbušné predmety podľa osobitného predpisu,6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 308/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušnému orgánu dozoru“.
2.
V § 17 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ťažkú ujmu na zdraví, aj určenie vážnej poruchy zdravia alebo vážneho ochorenia podľa § 3 písm. l)“.
3.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedený v prílohe č. 1 je 05 až 09, sa za autorizovaného bezpečnostného technika považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky podľa osobitného predpisu.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 58/2014 Z. z.“.
4.
V § 27 ods. 3 sa slová „alebo príslušným orgánom dozoru29)“ nahrádzajú slovami „a pri činnostiach upravených osobitným predpisom29) len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru“.
Čl. X
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície,43a) ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje výroba výbušnín v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou nesúhlasného vyjadrenia Hlavného banského úradu na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydaného podľa osobitného predpisu,47a) ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje výroba výbušnín v chemických prevádzkach na výrobu výbušnín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 42 ods. 4 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 58/2014 Z. z.
ZOZNAM DETEKČNÝCH LÁTOK A MINIMÁLNA KONCENTRÁCIA DETEKČNEJ LÁTKY V HOTOVOM VÝROBKU PODĽA § 11 ZÁKONA
Poradové
číslo
Chemický názov Molekulový vzorec Molekulová
hmotnosť
Minimálna
koncentrácia
v hmot. %
1. Ethylénglykol dinitrát (EGDN) C2H4/NO3/2 152 0,2
2. 2,3-dimethyl-2,3dinitrobután (DMNB) C6H12/NO2/2 176 0,1
3. Para-mononitrotoluén (p-MNT) C7H7NO2 137 0,5
4. Orto-mononitrotoluén (o-MNT) C7H7NO2 137 0,5
Poznámky:
1.
Detekčné látky uvedené v tabuľke sú určené na účely lepšej detekcie trhavín pomocou prostriedkov na zisťovanie pary. Detekčná látka sa pridá do trhaviny tak, aby bola rovnomerne rozptýlená v hotovom výrobku.
2.
Akákoľvek trhavina, ktorá ako dôsledok svojho bežného zloženia obsahuje ktorúkoľvek z určených detekčných látok s koncentráciou rovnakou alebo väčšou, ako je požadovaná minimálna koncentrácia, je považovaná za značkovanú trhavinu.
Príloha č. 2 k zákonu č. 58/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 94, 5. 4. 2008) v znení smernice Komisie 2012/4/EÚ z 22. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 50, 23. 2. 2012).
Príloha č. 3
k zákonu č. 58/2014 Z. z.
Druh pyrotechnického výrobku Špecifikácia výrobku


Pyrotechnické výrobky kategórie F4
Guľové bomby a míny priemeru efektovej časti do 125 mm (5 palcov) vrátane, mimo guľových bômb s opakovacím efektom.
Cylindrické (valcové) bomby a míny o priemere do 100 mm (4 palce) vrátane, mimo valcových bômb s opakovacím efektom.
Batérie a kombinácie s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 4 000 g vrátane.
Rímske sviece s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 1 000 g vrátane.
Jednorazové výmetníky s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 90 g vrátane.
Jednoradová batéria výmetníc s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 800 g vrátane.
Fontány s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 1 000 g vrátane.

Pyrotechnické výrobky kategórie T2
Pyrotechnické výrobky kategórie T2 s celkovou čistou hmotnosťou výbušných látok „NEC“ v jednom výrobku do 250 g vrátane.
1)
§ 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
2)
§ 4 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4)
Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších prepisov.
5)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.
6)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
7)
Príloha č.1 bod 4.6 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
9)
§ 2 ods. 1 písm. f) a § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 8 ods. 2 a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
11)
§ 9 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Kapitola 2.2 trieda 2.2.1 zväzok 1 prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v platnom znení).
13)
§ 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 6 ods. 1 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 392/2011 Z. z.
15)
§ 23 ods. 3 a § 27 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
17)
§ 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 292/2009 Z. z.
18)
§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad § 6 zákona č. 292/2009 Z. z., § 15 zákona č. 392/2011 Z. z., § 9 až 19 zákona č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 66, 71 a § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 12 a 21 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 10 a 11 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 34 a 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
21b)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 121/1999 Z. z.).
Protokol o výbušných pozostatkoch vojny k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 584/2006 Z. z.).
23a)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
23b)
Napríklad Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.), Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v znení zmien a doplnkov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.).
23c)
§ 10 až § 19 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
23d)
Zákon č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
23e)
Napríklad § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 a § 9 zákona č. 56/2018 Z. z.
23f)
25)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.