56/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Poučenie, ktoré predchádza informovanému súhlasu podľa § 40 ods. 3 zákona, sa vykoná bezodkladne po podaní žiadosti o vykonanie sterilizácie. Poučenie vykoná ošetrujúci zdravotnícky pracovník zdravotníckeho zariadenia, v ktorom osoba žiada o vykonanie sterilizácie, spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 zákona.
(2)
Vzory písomného informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Vzory písomného informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v jazykoch národnostných menšín sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 56/2014 Z. z.
VZORY PÍSOMNÉHO INFORMOVANÉHO SÚHLASU PRED VYKONANÍM STERILIZÁCIE OSOBY V ŠTÁTNOM JAZYKU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 56/2014 Z. z.
VZORY PÍSOMNÉHO INFORMOVANÉHO SÚHLASU PRED VYKONANÍM STERILIZÁCIE OSOBY V JAZYKOCH NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN