47/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 12. februára 2014 č. MF/000664/2014-321, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2005 Z. z.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Výnos sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.