420/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.
2.
Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE