419/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014
o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2014 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 419/2014 Z. z.
LIMITY VÝDAVKOV NA OBSTARANIE OSOBNÝCH AUTOMOBILOV ŠTÁTNYMI ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A ŠTÁTNYMI PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI
Obstarávanie osobných automobilov určených na prepravu limit výdavkov bez dane z pridanej hodnoty
1. štátnych tajomníkov, vedúcich služobných úradov ministerstiev, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľa Národného
bezpečnostného úradu, predsedov ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedu
Najvyššieho kontrolného úradu, predsedu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, verejného ochrancu práv, prezidenta finančnej
správy, prvého námestníka generálneho prokurátora, náčelníka
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

48 000 eur
2. podpredsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vedúcich služobných úradov ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, predsedov krajských súdov, krajských
prokurátorov, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej
republiky, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej
republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv,
splnomocnencov vlády Slovenskej republiky, námestníka
riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ďalších námestníkov
generálneho prokurátora, predsedu Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, predsedu
Dopravného úradu, podpredsedov Ústavného súdu Slovenskej
republiky, podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
podpredsedov Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedov
Najvyššieho kontrolného úradu43 000 eur
3. generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov,
okresných prokurátorov, prednostov okresných úradov,
podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb, podpredsedu Dopravného
úradu


30 000 eur
4. predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a preddavkových organizácií okrem generálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej služby 20 000 eur
5. ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií 12 000 eur