397/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015 je ustanovený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa po prvýkrát použije v mesiaci marec 2015 pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac január 2015.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Viliam Čislák v. r.
Príloha k vyhláške č. 397/2014 Z. z.
ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2015
Číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny Kód farmaceuticko-nákladovej skupiny Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo liečby Anatomicko-terapeuticko-chemická skupina (ďalej len "ATC skupina") Kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie choroby
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 - J47
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, LO4AA23, M03BX01 G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 - J47
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 - K52
6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21)
7. DM1 Diabetes typu I A10A E10 - E14
8. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09] alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) I10 - I25
9. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
10. HIV HIV/AIDS J05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX okrem (J05AX05) B20 - B24
11. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem (C10AC01, C10BX03) E78
12. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03AC01 I20 - I52
13. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04 C00 - D48
14. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
15. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
16. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
17. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 - N19, D46
18. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02 M05 - M09, M30 - M36
19. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)
20. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02
21. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 - D48
22. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16
23. HEM Hemofília B02BD okrem B02BD01 D66 - D68
24. GLA Glaukóm S01E H40 - H42
25. THY Poruchy štítnej žľazy H03A, H03B E00 - E07
(1)
Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
(2)
Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.