397/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015 je ustanovený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa po prvýkrát použije v mesiaci marec 2015 pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac január 2015.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Viliam Čislák v. r.
Príloha k vyhláške č. 397/2014 Z. z.
ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2015
Číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny Kód farmaceuticko-nákladovej skupiny Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo liečby Anatomicko-terapeuticko-chemická skupina (ďalej len "ATC skupina") Kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie choroby
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 - J47
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, LO4AA23, M03BX01 G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 - J47
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 - K52
6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21)
7. DM1 Diabetes typu I A10A E10 - E14
8. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09] alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) I10 - I25
9. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
10. HIV HIV/AIDS J05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX okrem (J05AX05) B20 - B24
11. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem (C10AC01, C10BX03) E78
12. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03AC01 I20 - I52
13. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04 C00 - D48
14. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
15. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
16. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
17. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 - N19, D46
18. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02 M05 - M09, M30 - M36
19. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)
20. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02
21. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 - D48
22. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16
23. HEM Hemofília B02BD okrem B02BD01 D66 - D68
24. GLA Glaukóm S01E H40 - H42
25. THY Poruchy štítnej žľazy H03A, H03B E00 - E07
(1)
Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
(2)
Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.