396/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AST Astma 0,8083
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 21,9493
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy 6,5044
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma 2,3814
5. CRO Crohnová choroba, ulcerózna kolitída 2,5525
6. DEP Liečba antidepresívami 0,6013
7. DM1 Diabetes typu I 3,0558
8. DMH Diabetes s hypertenziou 0,8821
9. EPI Epilepsia 1,1999
10. HIV HIV/AIDS 13,5570
11. CHO Hypercholesterolémia 0,3488
12. KVS Srdcové choroby 1,5892
13. ONK Malignity 17,5086
14. PAR Parkinsonova choroba 2,6954
15. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 1,5446
16. RAS Liečba rastovým hormónom 8,4062
17. REN Renálne zlyhanie 33,5878
18. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 1,5347
19. TNF Rematuciké choroby liečené inhibítormi TNF 16,5583
20. TRA Transplantácie 8,8370
21. HOR Hormonálna onkoliečba 3,0884
22. NPP Neuropatická bolesť 3,1289
23. HEM Hemofília 80,4901
24. GLA Glaukóm 0,4946
25. THY Poruchy štítnej žľazy 0,3758
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Viliam Čislák v. r.