385/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
Zákon
zo 4. decembra 2014
o štátnom rozpočte na rok 2015
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 sa rozpočtujú sumou 14 494 921 188 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 sa určujú sumou 17 478 557 825 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2015 sa určuje sumou 2 983 636 637 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2015 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2015 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 110 299 760 eur; z toho do rozpočtov obcí 698 787 792 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 411 511 968 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2015 rozpočtujú v celkovej sume 64 921 396 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2015 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2015 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2015 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2015 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2015 je 5 846 248 748 eur.5)
(2)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2015 prevziať rámcové úvery od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 do výšky 1 700 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2015 prevziať rámcové úvery od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020 do výšky 700 000 000 eur.
(4)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2015 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania vhodných projektov v rámci Nástroja pre spájanie Európy do výšky 350 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify6) sa v roku 2015 zvýšia o 0 % od 1. januára 2015, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2015 nedohodne inak.
(2)
Stupnica platových taríf8) sa v roku 2015 zvýši o 0 % od 1. januára 2015, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2015 nedohodne inak.
(3)
Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2015 zvýši o 0 % od 1. januára 2015.
(4)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2015 zvýšia o 0 % od 1. januára 2015.
(5)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2015 zvýšia o 0 % od 1. januára 2015.
(6)
Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2015 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p. odvedú za rok 2015 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len "osobitný odvod") v sume 5 300 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 300 000 eur do 31. októbra 2015.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 7
(1)
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. odvedú za rok 2015 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 20 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 20 000 eur do 31. októbra 2015.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2015 (v eurách)
Príloha č. 2 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Príjmy kapitol na rok 2015 (v eurách)
Príloha č. 3 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (v eurách)
Príloha č. 4 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2015
Príloha č. 5 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2015 (v eurách)
Príloha č. 6 k zákonu č. 385/2014 Z.z.
Rezervy štátného rozpočtu (v eurách)
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
8)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2013 Z. z.
13)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 462/2013 Z. z.
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.