377/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

377
ZÁKON
z 9. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 5 sa za slovo "školám" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu.14a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.
2.
V § 13 ods. 6 sa za slová "v školách" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripája táto veta: "Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.14a)".
3.
V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy
a)
zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky, a
b)
zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4.
V § 65 ods. 6 sa číslovka "10" nahrádza číslovkou "7".
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo "a" za slovom "(ministerstvo)" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len "príspevok na učebnice") podľa osobitného predpisu,20b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
§ 13 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.
2.
V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.“.
3.
V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová "odseku 1 písm. a) až c) a g)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. a) až c), g) a k)".
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy1) príspevok na učebnice uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu.24fa) Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:
„24fa)
§ 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 528/2010 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len "zmluva")".
2.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "vzniknutých po podpise zmluvy".
3.
V § 11d ods. 1 písm. d) sa za slovo "zmluvy" vkladajú slová "o poskytnutí dotácie (ďalej len "zmluva")".
Čl. IV
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 325/2012 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová "1. januára 2015" nahrádzajú slovami "1. januára 2016".
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.