371/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
Zákon
z 26. novembra 2014
o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
postup vybraných inštitúcií a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až d) pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike,
b)
vypracúvanie a schvaľovanie plánov riešenia krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike Radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len "rada"),
c)
zriadenie, pôsobnosť, činnosť a opatrenia rady pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike,
d)
zriadenie a fungovanie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ďalej len "národný fond") a vytváranie zdrojov a správu a používanie prostriedkov národného fondu.
(2)
Cieľom tohto zákona je
a)
zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až e),
b)
zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu Slovenskej republiky najmä zabránením šírenia krízy vrátane jej šírenia na finančných trhoch a zachovaním trhovej disciplíny,
c)
ochrana verejných financií minimalizáciou závislosti od mimoriadnej verejnej finančnej podpory,
d)
ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu,1) a klientov obchodníkov s cennými papiermi, ktorým sa poskytujú náhrady za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu,2)
e)
ochrana finančných prostriedkov a ďalšieho majetku iných klientov ako klientov uvedených v písmene d).
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vybranú inštitúciu, ktorou je banka3) alebo obchodník s cennými papiermi4) so základným imaním podľa osobitného predpisu,5)
b)
finančnú inštitúciu6) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo osôb podľa písmena c) alebo písmena d), nad ktorou sa vykonáva dohľad na konsolidovanom základe v súlade s osobitným predpisom,7)
c)
finančnú holdingovú spoločnosť,8) zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť9) a holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou,10) so sídlom v Slovenskej republike,
d)
materskú finančnú holdingovú spoločnosť,11) materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12) materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť,13) materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,14)
e)
pobočku vybranej inštitúcie tretej krajiny.
(4)
Ustanovenia tretej časti až trinástej časti tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa odseku 3 písm. b) až d).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48,
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"),
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "tretia krajina"),
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny,
j)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií podľa právnych predpisov príslušného členského štátu,
k)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu na úrovni skupiny,
l)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva právomoci pri riešení krízových situácií porovnateľných s právomocami rady,
m)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu,16a)
n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
o)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských štátov, možnosti požičiavania finančných prostriedkov medzi mechanizmami financovania členských štátov a mutualizácie mechanizmov financovania členských štátov,
p)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov alebo majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,
q)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,18) nariadeniami a inými aktmi Európskej únie vrátane usmernení, oznámení a upozornení uskutočnenými alebo prijatými na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
r)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ktorom má sídlo, ak jej nebolo udelené príslušné povolenie,
s)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)
t)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou podľa § 55,
u)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši prostredníctvom preklenovacej inštitúcie podľa § 55,
v)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív podľa § 57,
w)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši,
x)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň v jednom členskom štáte mohlo spôsobiť narušenie základných funkcií reálneho hospodárstva alebo narušenie finančnej stability v dôsledku veľkosti vybranej inštitúcie alebo skupiny alebo ich podielu na trhu, vonkajšej a vnútornej prepojenosti, zložitosti alebo cezhraničných činností, a to s osobitným zreteľom na nahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií,
y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,
z)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
aa)
nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, práva alebo záväzky alebo akékoľvek ich kombinácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
ab)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine, ktorá je umiestnená na území Slovenskej republiky,
ac)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ae)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
af)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ag)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19g) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré má podobný obsah a účinky,
ah)
predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné vklady, ktorých vyplatenie je zaručené Fondom ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,1) a predpokladaným výťažkom Fondu ochrany vkladov z konkurzného konania,
ai)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára alebo uznáva dlh,
aj)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom na kritérium ročného obratu podľa osobitného predpisu.19i)
DRUHÁ ČASŤ
RADA
§ 3
Zriadenie rady
(1)
Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové situácie vybraných inštitúcií. Rada sa nezapisuje do obchodného registra a jej sídlom je Bratislava.
(2)
Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí rady zabezpečuje Národná banka Slovenska,20) pritom Národná banka Slovenska zabezpečí21) zriadenie osobitného organizačného útvaru na vykonávanie týchto úloh s cieľom predchádzať konfliktu záujmov a zabezpečiť nezávislosť vykonávania týchto úloh od ostatných úloh Národnej banky Slovenska. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sa nesmú podieľať na výkone dohľadu nad vybranými inštitúciami vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti rady. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sú oprávnení vykonávať dohľad podľa tohto zákona alebo vykonávať úkony v konaní vo veciach zverených rade podľa tohto zákona, ak na to sú podľa tohto zákona určení radou alebo členom rady (ďalej len „určený zamestnanec“).
§ 4
Zloženie rady
(1)
Rada má desať členov. Štyria členovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom aspoň jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vo funkcii člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vedúci zamestnanec, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí organizačný útvar podľa § 3 ods. 2, a štyria členovia sú vedúci zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), pričom aspoň jeden zástupca ministerstva je vo funkcii štátneho tajomníka. Členov rady za Národnú banku Slovenska vymenováva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska a členov rady za ministerstvo vymenováva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Ďalším členom rady je riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a riaditeľ Štátnej pokladnice.
(2)
Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu22) Národnej banky Slovenska.
(3)
Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.
(4)
Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.22a)
(5)
Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné.22b) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účely preukázania a preskúmania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba pred jej vymenovaním údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov22ba) o tejto osobe, a kópiu svojho dokladu totožnosti a kópiu svojho rodného listu na účely preverenia jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy22bb) s tým, že žiadosti o výpis z registra trestov je príslušné podávať22bb) ministerstvo, ak ide o osoby, ktoré vymenúva minister financií Slovenskej republiky, a Národná banka Slovenska, ak ide o osoby vymenúvané guvernérom Národnej banky Slovenska. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii vedúceho zamestnanca22c) v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(6)
Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady.
(7)
Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom je povinný využívať a zohľadňovať dostupné informácie týkajúce sa výkonu jeho právomocí a pôsobnosti. Člen rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a musí sa pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena rady.
(8)
Funkcia člena rady zaniká
a)
dňom účinnosti odvolania z rady,
b)
dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané vymenovanie za člena rady,
c)
dňom
1.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22d)
2.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22e) alebo
3.
dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22f) ak v tejto lehote nebolo vydané nové osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, z trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo z úmyselného trestného činu.
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)
Rada
a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia krízových situácií,
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2, je oprávnená podávať návrhy na vyhlásenie konkurzu na vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu,23a)
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými rezolučnými orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,23) s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, orgánmi verejnej moci v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o vybraných inštitúciách alebo ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami,
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu24) okrem prípadu, ak nedodrží ani nemá v úmysle dodržať usmernenie alebo odporúčanie, a informuje o tom Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu,24)
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií,
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)
Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať radu pri vykonávaní jej činnosti.
(3)
Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až d) sa vzťahuje osobitný predpis.26) Pri výkone dohľadu patria rade a osobám, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného zákona.26) Za výkon dohľadu zodpovedá rada. Osoby, ktoré v mene rady vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných členských štátoch, v ktorých pôsobí vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej je rozhodnutie určené, alebo v ktorých pôsobia ostatní členovia skupiny, ktorej členom je táto vybraná inštitúcia, a minimalizovať negatívny vplyv svojich rozhodnutí na finančnú stabilitu a negatívne hospodárske a sociálne dôsledky svojich rozhodnutí v týchto členských štátoch.
(5)
Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.
(6)
Rozhodnutie rezolučného orgánu iného členského štátu prijaté po dohode s radou je záväzné aj pre osoby, nad ktorými vykonáva pôsobnosť rada.
(7)
Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.
§ 6
Predseda rady
(1)
Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania rozhodnutí, ktoré rada schválila v pléne, ak § 6a ods. 3 neustanovuje inak.
(2)
Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia výkonného člena rady.
§ 6a
Podpredseda rady
(1)
Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.
(2)
Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(3)
V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na podpredsedu rady. Ak nie je na rokovaní rady prítomný podpredseda rady alebo ak nebol podpredseda rady zvolený, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
§ 6b
Výkonný člen rady
(1)
Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého zo svojich členov za výkonného člena rady.
(2)
Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o
a)
prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)
výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa § 31 ods. 4,
c)
povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d)
tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na individuálnej úrovni podľa § 31 ods. 13,
e)
rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni alebo individuálnej úrovni prostredníctvom opatrení zmluvnej kapitalizácie podľa § 31 ods. 14,
f)
uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)
námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa osobitného predpisu,27)
h)
ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3)
Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre
a)
určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)
určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4)
Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(5)
Ak má výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti výkonnému členovi rady, oprávnenia výkonného člena rady v príslušnom konaní a rozhodovaní prechádzajú na podpredsedu rady. Ak je podpredseda rady vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti podpredsedovi, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
(6)
Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, ustanovenie odseku 5 druhá veta platí obdobne.
§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1)
Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b, ak § 6e ods. 6 alebo osobitný predpis28a) neustanovujú inak.
(2)
Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.
(3)
Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rada prijíma rozhodnutia v pléne väčšinou hlasov členov rady vymenovaných do tejto funkcie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.
(4)
Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,28) alebo ak rada rozhoduje podľa osobitného predpisu28) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady (ďalej len „vylúčený člen rady“), vylúčený člen rady je vylúčený z príslušného hlasovania rady a nezúčastňuje sa na ňom. Na vylúčeného člena rady sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa, a ani pri rozhodovaní rady.
(5)
Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej právomoci patrí dohľad nad finančným trhom; na tohto člena rady sa rovnako vzťahuje ustanovenie odseku 4 druhej vety. Pri rozhodovaní rady v pléne podľa § 6e ods. 9 nemá hlasovacie právo ani osoba, ktorá v tej istej veci konala ako výkonný člen rady, ak nešlo o rozhodnutie rady v pléne podľa § 6e ods. 6.
(6)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu.
(7)
Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
(8)
Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.
(9)
Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania rady. Rokovací poriadok rady môže určiť prípady, v ktorých je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo iný kvalifikovaný počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia.
(10)
Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom poriadku rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie rada prizve. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania; z rokovania rady o schválených materiáloch sa zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1)
Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach vybraných inštitúcií alebo iných osôb, sa vzťahuje osobitný predpis,26) ak druhá až ôsma časť a desiata až štrnásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
V konaní podľa odseku 1 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka Slovenska pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu;28b) dokazovanie a iné úkony v konaní vykoná rada buď sama, alebo prostredníctvom výkonného člena rady, iného určeného člena rady alebo určeného zamestnanca.
(3)
Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných a vykonateľných rozhodnutí podľa § 39 a 41 a rovnako nie je dotknutá povinnosť zverejňovať iné informácie, o ktorých tak ustanovuje § 98 ods. 7. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania.
(4)
Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) v konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak § 6e ods. 15, § 39 až 46, § 78a, § 78b a 89 neustanovujú inak. Rozhodnutie musí obsahovať odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia rady, ktoré vydal výkonný člen rady, sa uvedie jeho meno, priezvisko a funkcia; vo výroku druhostupňového rozhodnutia sa uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(5)
Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia rady a prvostupňové rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 2 podpisuje predseda rady. Podrobnosti o oprávnených osobách na podpisovanie prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí môže určiť rada.
§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1)
Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3 je príslušný výkonný člen rady, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(2)
V konaní podľa odseku 1 má výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona alebo osobitný predpis26) neustanovujú inak.
(3)
Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám, alebo prostredníctvom určeného zamestnanca.
(4)
Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 až 3, je príslušná konať a rozhodovať rada v pléne; rada je príslušná konať a rozhodovať o
a)
námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úkony v konaní, ktorého na to určila rada podľa § 6d ods. 2,
b)
vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c)
začatí rezolučného konania podľa § 39,
d)
majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. b),
e)
odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f)
vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g)
financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h)
priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i)
iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5)
V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, štvrtá až ôsma a desiata až dvanásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(6)
Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú iné závažné nedostatky v jeho konaní, pričom nápravu vo veci nemožno dosiahnuť inak, rada vec posúdi a začne konanie alebo pokračuje v konaní a rozhodne v pléne v prvom stupni alebo určí na konanie a rozhodnutie iného člena rady; takto určený člen rady má rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako výkonný člen rady.
(7)
Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti proti určenému zamestnancovi a prizvanej osobe podľa osobitného predpisu.27)
(8)
Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozklad nemá odkladné účinky okrem rozkladu podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu o uložení pokuty podľa § 98.
(9)
Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná rada v pléne.
(10)
V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková rada Národnej banky Slovenska28e) pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(11)
Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
(12)
Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno podať rozklad.
(13)
Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, možno podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) na príslušný súd.
(14)
Správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) možno na príslušný súd podať aj proti rozhodnutiu rady o rozklade.
(15)
Poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) je obsahom rozhodnutia rady v pléne.
§ 6f
Ochrana práv tretích osôb
Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ochrany práv tretích osôb nadobudnutých v dobrej viere a ich oprávnených záujmov vplyv na platnosť a účinnosť prevodu vlastníctva, ak tretia osoba nadobudla vlastníctvo k predmetu prevodu na základe alebo v súvislosti s týmto rozhodnutím. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu.28g)
§ 6g
Výkon rozhodnutí rady
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím rady, rada zabezpečí výkon rozhodnutia, ak § 92 ods. 2 písm. c) neustanovuje inak; na tento účel je rada oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.28h)
§ 6h
Protest prokurátora
O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.
§ 6i
Námietka zaujatosti
Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa osobitného predpisu;28j) o námietke zaujatosti sa podľa tohto zákona rozhodne bezodkladne po jej podaní.
§ 7
Súčinnosť pri výkone pôsobnosti rady
(1)
Národná banka Slovenska, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, Notárska komora Slovenskej republiky29) a Slovenská komora audítorov,30) notári,29) audítori,31) audítorské spoločnosti,32) centrálny depozitár cenných papierov,33) členovia centrálneho depozitára cenných papierov,33) burza cenných papierov34) a iné osoby,35) ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami, nad ktorými rada vykonáva pôsobnosť, sú povinné poskytovať rade ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu jej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.25) Pritom sú povinní bezplatne sprístupniť a poskytovať rade ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, informácie z nimi vedených evidencií a registrov. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií, len ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti alebo k sprístupneniu alebo k poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Rada je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov36) spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garančným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s vybranými inštitúciami, nad ktorými rada vykonáva pôsobnosť, alebo s ich činnosťou, sú povinné sprístupniť a poskytnúť ich rade na jej žiadosť písomne alebo ústne do zápisnice. Ak na žiadosť rady poskytnú informácie ústne do zápisnice, na vyhotovenie a náležitosti zápisnice sa vzťahuje osobitný predpis.37)
(3)
Rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,38) iným rezolučným orgánom, zahraničným orgánom dohľadu, audítorom, audítorským spoločnostiam, Fondu ochrany vkladov, zahraničným systémom ochrany vkladov, potenciálnemu nadobúdateľovi, ktorého oslovila rada v súvislosti s prevodom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie, a tiež ďalším orgánom verejnej moci a osobám, ktorých činnosť súvisí s riešením krízových situácií vybraných inštitúcií alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj upozorniť ich na také nedostatky zistené pri vykonávaní svojej pôsobnosti, na ktorých riešenie alebo odborné posudzovanie sú príslušné. Ak sa na takéto sprístupnenie a poskytovanie informácií vyžaduje zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,39) za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje aj radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi radou a príslušným orgánom alebo osobou. Informácie sprístupnené alebo poskytnuté radou podľa tohto odseku možno použiť len na účely vykonávania riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, dohľadu nad dohliadanými subjektmi a na plnenie iných zákonom ustanovených úloh40) orgánov a osôb, ktorých činnosti súvisia s riešením krízových situácií. Orgány a osoby, ktorým rada sprístupnila alebo poskytla informácie, sú povinné tieto informácie utajovať, chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť.41) Tieto informácie si orgány a osoby môžu poskytnúť navzájom výlučne na ten istý účel alebo konanie, na ktoré boli sprístupnené alebo poskytnuté radou, inak si ich môžu sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom rady. Ak podľa osobitného predpisu41) požadovaná informácia súvisí s výkonom pôsobnosti rady nad vybranými inštitúciami alebo ich činnosťou, povinná osoba ju nesprístupní a neposkytne.42) Informácie, ktoré získa rada od iných rezolučných orgánov alebo zahraničných orgánov dohľadu, sa môžu využiť len na účely výkonu pôsobnosti rady a na účely súdnych konaní o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí alebo postupu rady alebo na účely trestného stíhania. Tieto informácie môže rada sprístupniť alebo poskytnúť iným orgánom alebo osobám alebo zverejniť len so súhlasom zahraničného orgánu dohľadu, ktorý tieto informácie poskytol, alebo v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ide, alebo so súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla. Rada prijme a zverejní na svojom webovom sídle potrebné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa povinnosti mlčanlivosti a výmeny informácií.
(4)
Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 3 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi radou a príslušným orgánom alebo osobou.
(5)
Vybraná inštitúcia, členovia jej orgánov, jej zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s vybranou inštitúciou, sú povinní umožniť výkon pôsobnosti rady, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon pôsobnosti rady, a poskytnúť všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované radou alebo osobami poverenými radou.
(6)
Vybraná inštitúcia je povinná na účely výkonu pôsobnosti rady bezplatne a včas vypracúvať a predkladať rade zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú vybranej inštitúcie a jej akcionárov alebo iných spoločníkov, najmä ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov, obchodov alebo inej činnosti vybranej inštitúcie, ako aj organizácie, riadenia, štruktúry, kontroly alebo ovládania vybranej inštitúcie vrátane podielov na vybranej inštitúcii a ich majiteľov, a to na požiadanie rady. Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách, podkladoch a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukaznosti alebo pravosti, dohliadané subjekty sú povinné na vyžiadanie rady predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej radou. Také poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa osobitného predpisu.43)
(7)
Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ustanoví štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré sú vybrané inštitúcie povinné vypracúvať a predkladať rade, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, podobu, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady, prizvané osoby, zamestnanci organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 2 sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo ohroziť
a)
riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b)
záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v oblasti finančnej, hospodárskej alebo menovej politiky,
c)
obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d)
dohľad a konanie vykonávané radou a Národnou bankou Slovenska,
e)
rezolučné konanie.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v rade alebo pracovného pomeru. Rada môže z dôvodov verejného záujmu zbaviť tejto povinnosti členov rady, prizvané osoby a zamestnancov organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. 2. Na zbavenie povinnosti mlčanlivosti a poskytovanie informácií o záležitostiach súvisiacich s účasťou Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk sa rovnako vzťahujú osobitné predpisy.44) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje výmena, sprístupnenie a poskytovanie informácií podľa § 7 ods. 1 až 5.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na
a)
zamestnancov ministerstva,
b)
osobitného správcu podľa § 12,
c)
iné osoby, ktoré sa oboznámili s informáciami v súvislosti s výkonom právomoci rady,
d)
audítorov, účtovníkov, právnych a odborných poradcov, znalcov a ostatných odborníkov, ktorí sa o skutočnostiach podľa odseku 1 dozvedeli v súvislosti s výkonom ich funkcie, povolania alebo zamestnania pre radu, ministerstvo alebo potenciálneho nadobúdateľa,
e)
zamestnancov Fondu ochrany vkladov a zamestnancov Garančného fondu investícií,
f)
zamestnancov Národnej banky Slovenska a zamestnancov ďalších orgánov verejnej správy zapojených do procesu riešenia krízových situácií,
g)
zamestnancov preklenovacej inštitúcie podľa § 55 a zamestnancov správcu aktív,
h)
potenciálnych nadobúdateľov, ktorí boli oslovení radou, a to bez ohľadu na to, či sa toto oslovenie vykonalo v rámci prípravy na použitie nástroja odpredaja obchodnej činnosti alebo či toto oslovenie viedlo k nadobudnutiu,
i)
ďalšie osoby, ktoré poskytujú alebo poskytli služby priamo alebo nepriamo, pravidelne alebo príležitostne osobám uvedeným v písmenách a) až h),
j)
členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených v písmenách b), c), d), h) a i), a to i po skončení výkonu funkcie.
(4)
Orgány, osoby a inštitúcie uvedené v odseku 3 písm. a), e) až g) sú povinné zabezpečiť ochranu služobného tajomstva a upraviť vo svojich vnútorných predpisoch zabezpečenie povinnosti mlčanlivosti vrátane pravidiel na zabezpečenie odovzdávania informácií medzi osobami priamo zapojenými do riešenia krízových situácií.
(5)
Pred sprístupnením informácií, najmä údajov z plánov riešenia krízových situácií, plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, záverov posúdenia riešiteľnosti krízových situácií, sú osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 povinné uistiť sa, že poskytované informácie neobsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(6)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada a osoby podľa odsekov 3 a 4 poskytnú informácie
a)
v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ide,
b)
s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla.
(7)
Rada posúdi možné účinky zverejnenia informácií na verejný záujem, ak ide o finančnú, menovú alebo hospodársku politiku a obchodné záujmy fyzických osôb a právnických osôb na účely kontrol, skúmaní a auditov.
(8)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií medzi orgánom dohľadu26) a radou v súvislosti s plnením ich úloh. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií príslušným rezolučným orgánom tretích krajín radou, ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, ak rada, ministerstvo a Národná banka Slovenska vyhodnotia, že
a)
na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým, ktoré ustanovuje tento zákon, a
b)
poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny a informácie majú byť použité len na tento účel.
(9)
Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov, môže poskytnúť príslušným rezolučným orgánom tretích krajín len so súhlasom rezolučného orgánu iného členského štátu, ktorý informácie rade poskytol, a na účely, ktoré vo svojom súhlase vymedzil.
§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní
(1)
Rada môže v rezolučnom konaní
a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie,
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie,
e)
vykonať konverziu oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na kmeňové akcie alebo iné nástroje vlastníctva tejto vybranej inštitúcie, príslušnej materskej spoločnosti alebo preklenovacej inštitúcie podľa § 55, na ktorú sa aktíva, práva alebo záväzky danej vybranej inštitúcie prevádzajú,
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou, ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť dlhové nástroje, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1 písm. b),
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie a zrušiť45) akcie alebo iné nástroje vlastníctva,
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť vydať nové akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo iné kapitálové nástroje vrátane prioritných akcií a podmienene vymeniteľných nástrojov,
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov, ako aj nástrojov, ktoré poskytujú právo nadobudnúť dlhové nástroje, a iných oprávnených záväzkov vydaných vybranou inštitúciou alebo zmeniť výšku splatných úrokov na základe týchto nástrojov a iných oprávnených záväzkov alebo dátum splatnosti úrokového výnosu, a to aj prostredníctvom dočasného pozastavenia platby s výnimkou zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1,
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky alebo aby tieto záväzky boli kompenzované, a ukončiť finančné zmluvy alebo zmluvy o derivátoch na účely § 63,
k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej kratšej lehote podľa osobitných predpisov,46)
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení na riešenie krízových situácií a jeho prípravu vrátane aktualizácie a doplnenia informácií poskytnutých v plánoch riešenia krízových situácií a vrátane vyžadovania toho, aby sa informácie poskytovali prostredníctvom kontrol na mieste.
(2)
Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie alebo súhlas od štátneho orgánu podľa osobitného predpisu, verejnej osoby alebo súkromnej osoby vrátane akcionárov alebo veriteľov vybranej inštitúcie okrem povinnosti získať povolenie od Národnej banky Slovenska podľa § 56 ods. 3. Rada nemá povinnosť vopred oznámiť, zverejniť oznámenie alebo prospekt47) alebo predložiť akýkoľvek dokument inému orgánu alebo ho registrovať podľa osobitných predpisov.48) Tým nie sú dotknuté požiadavky na oznamovanie ustanovené rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. Rada nie je viazaná obmedzeniami, ktoré sa týkajú prevodu finančných nástrojov, aktív, práv alebo záväzkov, a nepotrebuje súhlas na takýto prevod.
(3)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona je rada oprávnená vykonávať právomoci podľa odseku 1 písm. a) až j), l) a m) primerane.
§ 10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)
Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v rámci zmluvných vzťahov vybranej inštitúcie považovať za naplnenie dôvodu na realizáciu zábezpeky, vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát alebo za začatie konkurzného konania, ak nie je dotknuté plnenie hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky. Rovnako to platí aj na účely zmluvy uzatvorenej
a)
dcérskou spoločnosťou, ak je plnenie záväzkov zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou osobou v skupine,
b)
inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)
Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky alebo prekážky v súvislosti s ozdravným plánom podľa osobitného predpisu,49) výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 25 alebo § 29, uloženie akéhokoľvek opatrenia včasnej intervencie podľa osobitného predpisu,50) vymenovanie núteného správcu podľa osobitného predpisu51) alebo výkon právomoci odpísania a konverzie podľa § 70. Opatrením riadenia krízovej situácie sa rozumie opatrenie na riešenie krízovej situácie podľa siedmej časti tohto zákona alebo vymenovanie osobitného správcu podľa § 12.
(3)
Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak také konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné konanie, považuje sa také konanie za opatrenie na riešenie krízovej situácie.
(4)
Za podmienky riadneho plnenia hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky, výlučne prijatím opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právo
a)
ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti, ak sú záväzky z nich zabezpečené osobou v skupine a zmluvné vzťahy inej osoby v skupine, ktoré obsahujú ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu,
b)
nadobudnúť držbu, vlastnícke právo k majetku vybranej inštitúcie alebo realizovať práva vyplývajúce zo zábezpeky poskytnutej vybranou inštitúciou alebo inou osobou, ktorá je súčasťou skupiny spolu s vybranou inštitúciou, na základe zmluvy, ktorá obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu,
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii alebo inej osobe v skupine, ak zmluva obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva vykonávajú v dôsledku inej skutočnosti, ako je prijatie opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, alebo skutočnosti s nimi bezprostredne súvisiacej.
(6)
Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa § 14 až 17 sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 2.
(7)
Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)
§ 11
Výkon právomocí rady v rezolučnom konaní
(1)
Začatím rezolučného konania sa pozastavuje výkon
a)
právomocí štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ak rada nerozhodne inak,
b)
hlasovacích práv akcionárov a vlastníkov iných nástrojov vlastníctva.
(2)
Právomoci podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného správcu podľa § 12.
§ 12
Osobitný správca
(1)
Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní, ako aj mimo rezolučného konania, najmä v rámci pôsobnosti rady podľa § 5 ods. 1 písm. g) a k) a § 70 ods. 1, môže vymenovať osobitného správcu. Rada o vymenovaní osobitného správcu vydá osvedčenie o vymenovaní osobitného správcu.
(2)
Rada pri vymenovaní osobitného správcu vymedzí najmä
a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie a rozsah práv akcionárov alebo vlastníkov iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie,
b)
úkony osobitného správcu, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu rady.
(3)
Rada uzatvorí s osobitným správcom zmluvu o výkone činnosti osobitného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(4)
Osobitný správca je povinný vykonávať všetky úkony potrebné na riešenie krízových situácií na účel výkonu právomocí rady podľa odseku 1 v súlade s odsekmi 2 a 3.
(5)
Rada môže osobitného správcu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať.
(6)
Osvedčením o vymenovaní osobitného správcu a osôb vykonávajúcich zahraničné opatrenie porovnateľné s úkonmi osobitného správcu podľa tohto zákona je originál dokladu o vymenovaní osobitného správcu alebo osvedčenie o vymenovaní osobitného správcu príslušným rezolučným orgánom iného členského štátu. Preklad tohto osvedčenia do úradného jazyka členského štátu nevyžaduje úradné overenie ani iný podobný postup.
(7)
Osobitným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osobitný správca, ak je ním fyzická osoba, musí byť odborne spôsobilý podľa osobitného predpisu.55) Osobitným správcom nemôže byť osoba, ktorá
a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom rady alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo členom rady kedykoľvek v období posledných dvoch rokov pred vymenovaním za osobitného správcu,
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri výkone riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin,
c)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala vo vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo osobitná správa, funkciu člena dozornej rady, člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, ak sa výkonu tejto funkcie sama dobrovoľne nevzdala,
d)
má k vybranej inštitúcii, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4, osobitný vzťah podľa osobitného predpisu,56)
e)
je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4,
f)
je zamestnancom osobitného správcu, prostredníctvom ktorého sa výkon činnosti podľa odseku 4 vykonáva, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, ktorej výkon činnosti podľa odseku 4 sa týka,
g)
je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej vybranej inštitúcie alebo vedúcim alebo zástupcom vedúceho inej pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie,
h)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo ktorej sa výkon činnosti podľa odseku 4 týka, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tejto vybranej inštitúcie.
(8)
Osobitným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný výkon advokácie alebo je audítorskou spoločnosťou podľa osobitných predpisov,57) ak táto právnická osoba má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou57) pri výkone osobitnej správy a s výkonom funkcie osobitného správcu alebo má dostatočnú výšku vlastných zdrojov financovania a spoločníkmi tejto právnickej osoby, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu tejto právnickej osoby ani zamestnancami tejto právnickej osoby nie je ani jedna fyzická osoba uvedená v odseku 7.
(9)
Vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis osobitného správcu podáva rada; pri podaní tohto návrhu sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.58)
(10)
Do obchodného registra sa zapisuje
a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo osobitného správcu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osobitného správcu, ak ide o právnickú osobu.
(11)
Osobitný správca môže navrhnúť, aby výkon jeho činnosti podľa odseku 4 bol zapísaný v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom registri vedenom v inom členskom štáte, na ktorého území je umiestnená pobočka vybranej inštitúcie, ktorej sa výkon činnosti osobitného správcu podľa odseku 4 týka, ak takýto zápis umožňuje právny poriadok príslušného členského štátu.
(12)
Osobitný správca je povinný vypracovať pre radu, ktorá ho vymenovala, správu o hospodárskej a finančnej situácii vybranej inštitúcie a správu o postupe pri plnení svojich povinností. Osobitný správca tieto správy predkladá v pravidelných intervaloch, ktoré určí rada, a na začiatku a na konci výkonu svojej funkcie.
(13)
Osobitný správca sa vymenúva na jeden rok. Toto obdobie je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť, ak rada vydá rozhodnutie, že podmienky na vymenovanie osobitného správcu sú aj naďalej splnené.
(14)
Ak rada plánuje vymenovať osobitného správcu pre vybranú inštitúciu na úrovni skupiny, zváži, či je vhodnejšie vymenovať rovnakého osobitného správcu pre všetky dotknuté vybrané inštitúcie v záujme účelnosti a uľahčenia riešenia krízových situácií dotknutých vybraných inštitúcií.
(15)
Výkon funkcie osobitného správcu sa skončí
a)
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo
b)
dňom jeho odvolania z funkcie.
(16)
Náklady spojené s výkonom funkcie osobitného správcu vrátane odmien správcu uhrádza vybraná inštitúcia, ktorej sa výkon činnosti osobitného správcu podľa odseku 4 týka.
(17)
Valné zhromaždenie vybranej inštitúcie môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť alebo navrhnúť rade, aby sa v stanovách určilo, že oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia na účel prijatia rozhodnutia o zvýšení základného imania sa vydá v kratšom čase, ako ustanovuje § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak sa valné zhromaždenie neuskutoční skôr ako o 10 kalendárnych dní od jeho zvolania a sú splnené podmienky na použitie opatrení podľa osobitného predpisu alebo sú splnené podmienky na vymenovanie dočasného správcu vybranej inštitúcie podľa osobitného predpisu a zvýšenie kapitálu je potrebné na odvrátenie splnenia podmienok na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1.
§ 13
Doplnkové právomoci rady
(1)
Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj
a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení podľa § 81; akýkoľvek nárok na kompenzáciu podľa tohto zákona sa nepovažuje za záväzok ani vecné bremeno,
b)
zrušiť predkupné práva na nadobúdanie akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila prijímanie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo prijímanie finančných nástrojov podľa osobitného predpisu,59)
d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane všetkých práv alebo povinností týkajúcich sa účasti na regulovanom trhu a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ak § 53 a 55 neustanovujú inak,
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a nadobúdateľa poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo nadobúdateľ.
(2)
Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(3)
Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť nadobúdateľovi riadenie obchodných činností vybranej inštitúcie, čo zahŕňa
a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup nadobúdateľa do práv a záväzkov vybranej inštitúcie,
b)
právne nástupníctvo nadobúdateľa namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných nástrojov, práv, aktív a záväzkov, ktoré boli predmetom prevodu.
(4)
Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami zmluvy, v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany vybranej inštitúcie, pred prevodom alebo zo strany nadobúdateľa po prevode, ak § 14 až 17 neustanovujú inak.
§ 14
Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov
(1)
Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade splatnosti a úhrady alebo iného plnenia záväzku vybranej inštitúcie odo dňa uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení oznámenia.
(2)
Uplynutím doby pozastavenia podľa odseku 1 sa obnovuje splatnosť záväzku.
(3)
Počas odloženej alebo pozastavenej splatnosti záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je pozastavená splatnosť záväzku druhej zmluvnej strany.
(4)
Ustanovenie odseku 1 neplatí na
a)
chránené vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
vklady podľa osobitného predpisu,1)
c)
platby a iné plnenia voči prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálnym protistranám a centrálnym bankám,
d)
oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu.
§ 15
Právomoc rady obmedziť výkon zabezpečovacích práv
(1)
Rada je oprávnená obmedziť záložných veriteľov vybranej inštitúcie pri výkone záložných práv vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie odo dňa uverejnenia oznámenia o obmedzení záložných veriteľov do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení tohto oznámenia.
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky, vo vzťahu k akejkoľvek zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou.
(3)
Rada dbá, aby obmedzenia boli uplatňované rovnako voči všetkým členom skupiny, voči ktorým sa obmedzenie uplatňuje.
§ 16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva umiestneným v tretej krajine
(1)
Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, právami, záväzkami, akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ktoré sa riadia právnym poriadkom tretej krajiny, uložiť povinnosť
a)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, ako aj nadobúdateľovi konať tak, aby prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon v rámci rezolučného konania nadobudol účinnosť,
b)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje vykonávať držbu aktív, práv, akcií a iných nástrojov vlastníctva alebo uhradiť záväzok v mene nadobúdateľa do momentu, kým sa prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon stanú účinnými.
(2)
Účelne vynaložené výdavky nadobúdateľa v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú podľa § 52 ods. 6.
(3)
Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je vysoko nepravdepodobné, že sa stanú účinnými vo vzťahu k príslušným aktívam nachádzajúcim sa v tretej krajine, právam, záväzkom, akciám alebo iným nástrojom vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje právny poriadok tretej krajiny. Rada neuskutoční takýto prevod, odpísanie, konverziu alebo iný úkon v rámci rezolučného konania, a ak už rozhodla o prevode, odpísaní, konverzii alebo inom úkone; takéto rozhodnutie sa považuje za neplatné vo vzťahu k príslušným aktívam, akciám, nástrojom vlastníctva, právam alebo záväzkom.
§ 17
Právomoc rady dočasne pozastaviť právo ukončiť zmluvu
(1)
Rada je oprávnená obmedziť práva osôb, ktoré sú zmluvnou stranou vybranej inštitúcie, ak by výkon práv týchto osôb smeroval k zrušeniu zmluvy alebo k inej forme ukončenia zmluvného vzťahu.
(2)
Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie,
a)
ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej inštitúcie,
c)
pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.
pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu byť prevedené na nadobúdateľa,
2.
ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3)
Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po dni uverejnenia podľa § 41 ods. 4.
(4)
Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky.
(5)
Ukončenie zmlúv sa môže vykonať pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, ak rada písomne potvrdí, že práva a záväzky zo zmluvy nie sú predmetom
a)
prevodu na nadobúdateľa,
b)
odpísania alebo konverzie pri kapitalizácii podľa § 58 ods. 1 písm. a).
(6)
Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva môžu byť v súlade s § 10 opätovne vykonané po uplynutí doby, počas ktorej bol ich výkon pozastavený, ak
a)
boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu len ak vznikne dôvod alebo trvá dôvod ukončenia zmluvy podľa pôvodných podmienok zmluvy aj po prevode na nadobúdateľa,
b)
nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu podľa pôvodných podmienok zmluvy uplynutím lehoty podľa odseku 3.
(7)
Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), aby uchovávala podrobné záznamy týkajúce sa finančných zmlúv. Rada alebo Národná banka Slovenska má právo vyžadovať potrebnú súčinnosť od archívu obchodných údajov60a) pri poskytovaní archívnych informácií pre plnenie záväzkov podľa osobitného predpisu.61)
§ 18
Súčinnosť v rezolučnom konaní
(1)
Rada je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie a od osôb v skupine, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, súčinnosť v podobe poskytnutia služieb a materiálneho vybavenia na účel efektívneho riadenia obchodných činností, ktoré boli prevedené na nadobúdateľa. To platí aj, ak sa vybraná inštitúcia alebo osoba v skupine nachádza v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu;62) správca má podľa osobitného predpisu62) rovnakú povinnosť ako vybraná inštitúcia podľa prvej vety.
(2)
Osoba so sídlom v Slovenskej republike patriaca do skupiny vybranej inštitúcie je povinná poskytnúť rovnakú súčinnosť podľa odseku 1, ak vybraná inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, podlieha právomoci rezolučného orgánu iného členského štátu.
(3)
Súčinnosťou nie je poskytovanie finančných prostriedkov.
(4)
Poskytovanie súčinnosti sa riadi podmienkami, ktoré platili pred vstupom vybranej inštitúcie do rezolučného konania, inak obvyklými podmienkami.
§ 19
Právomoc rady vyžadovať súčinnosť príslušných orgánov iných členských štátov
(1)
Na účely prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov v inom členskom štáte alebo práv alebo záväzkov spravujúcich sa právnym poriadkom iného členského štátu je rada oprávnená požadovať súčinnosť príslušných orgánov v tomto členskom štáte.
(2)
Právny úkon akcionára, veriteľa alebo inej osoby týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva aktív, práv alebo záväzkov, ktorý smeruje k sťaženiu alebo mareniu výkonu právomoci rady alebo príslušného rezolučného orgánu, sa považuje za neplatný od počiatku.
(3)
Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj vo vzťahu k príslušným kapitálovým nástrojom v súlade s § 70, medzi oprávnené záväzky alebo príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie patria aj
a)
nástroje alebo záväzky, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného členského štátu,
b)
záväzky voči veriteľom z iného členského štátu.
(4)
Rada je povinná poskytnúť príslušnému rezolučnému orgánu iného členského štátu potrebnú súčinnosť pre zníženie alebo odpísanie sumy istiny nástrojov alebo záväzkov, alebo pre odpísanie alebo konverziu nástrojov alebo záväzkov vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike.
(5)
Veritelia dotknutí výkonom právomoci odpísania alebo konverzie podľa odseku 3 sú povinní strpieť výkon právomoci príslušného rezolučného orgánu iného členského štátu. K výkonu svojej právomoci odpísania alebo konverzie je rada oprávnená požadovať všetku potrebnú súčinnosť príslušného rezolučného orgánu iného členského štátu, ktorého veritelia sú dotknutí výkonom tejto právomoci.
§ 20
Medzinárodná spolupráca pri riešení krízových situácií
(1)
Rezolučný orgán iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k pobočke zahraničnej vybranej inštitúcie alebo dcérskej spoločnosti zahraničnej vybranej inštitúcie, pričom táto zahraničná vybraná inštitúcia podlieha dohľadu príslušného zahraničného orgánu dohľadu. Rezolučný orgán tretej krajiny môže vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií na území Slovenskej republiky nad činnosťou vybranej inštitúcie, ktorá je pobočkou zahraničnej vybranej inštitúcie alebo dcérskou spoločnosťou zahraničnej vybranej inštitúcie, len na základe dohody uzavretej medzi radou a príslušným rezolučným orgánom tretej krajiny; takú dohodu môže rada uzavrieť len na základe vzájomnosti. Rada o uzavretí takej dohody informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(2)
Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný rezolučný orgán povinný vopred oznámiť rade a Národnej banke Slovenska. Poverené osoby príslušného rezolučného orgánu majú pri vykonávaní dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako osoby poverené výkonom dohľadu na mieste na základe poverenia Národnej banky Slovenska, nemajú však povinnosť vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade na mieste ani povinnosť určiť a oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonanom dohľade na mieste.
(3)
Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak rada dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 85 ods. 7 alebo k vybranej inštitúcii tretej krajiny, o ktorej pobočku ide, nezačal rezolučné konanie rezolučný orgán tretej krajiny.
(4)
Opatrenia rady pri vykonávaní pôsobnosti vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny musia byť v súlade s cieľmi tohto zákona podľa § 1 ods. 2, základnými zásadami rezolučného konania podľa § 33 a všeobecnými zásadami, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií podľa § 52.
(5)
Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak je ich výkon nevyhnutný vo verejnom záujme a ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)
pobočka vybranej inštitúcie tretej krajiny už viac nespĺňa alebo pravdepodobne nebude spĺňať podmienky na udelenie povolenia a požiadavky na podnikanie podľa osobitného predpisu93) a nedá sa predpokladať, že akýmkoľvek opatrením súkromného sektora, zahraničného orgánu dohľadu alebo iného orgánu tretej krajiny by sa obnovil súlad pobočky vybranej inštitúcie tretej krajiny s týmito podmienkami a požiadavkami alebo že akýmkoľvek takýmto opatrením by sa v primeranom čase zabránilo zlyhaniu pobočky,
b)
vybraná inštitúcia z tretej krajiny nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať splatné záväzky alebo záväzky uzavreté prostredníctvom jej pobočky a príslušný orgán tretej krajiny voči tejto vybranej inštitúcii tretej krajiny nezačal alebo v blízkej dobe pravdepodobne nezačne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie alebo
c)
príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie voči vybranej inštitúcii z tretej krajiny, ktorej je pobočka členom.
(6)
Rada je účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.63) Rada môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti riešenia krízových situácií a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách. Rada zabezpečuje plnenie úloh, ktoré pre radu vyplývajú z právne záväzných aktov Európskej únie.
§ 20a
Dohody s tretími krajinami
(1)
Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu s treťou krajinou vo veciach spolupráce rady s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií, ak
a)
má materská spoločnosť z tretej krajiny dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku zriadenú na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
b)
materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, má jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti v tretej krajine alebo
c)
vybraná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, má jednu pobočku alebo viaceré pobočky v jednej tretej krajine alebo vo viacerých tretích krajinách.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda s príslušnou treťou krajinou vo veciach spolupráce s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií vymedzených v odseku 1 a podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.63a)
(3)
Rada vyvinie úsilie na uzatvorenie nezáväznej dohody o spolupráci v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) s rezolučným orgánom tretej krajiny, v ktorej
a)
sídli materská spoločnosť alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) a jej dcérska spoločnosť je zriadená na území Slovenskej republiky a v aspoň jednom inom členskom štáte,
b)
sídli vybraná inštitúcia, ktorá má zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
c)
je zriadená aspoň jedna dcérska spoločnosť materskej spoločnosti alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, alebo
d)
je zriadená aspoň jedna pobočka vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte.
(4)
Dohoda podľa odseku 3 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda podľa odseku 2 alebo ak predmetom dohody podľa odseku 2 nie je postup na
a)
výmenu informácií potrebných na prípravu plánov riešenia krízových situácií, vykonávanie právomocí a rozhodovanie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj obdobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
b)
konzultáciu a spoluprácu pri vypracúvaní plánov riešenia krízových situácií vrátane zásad pre výkon právomocí podľa § 20 a 85 a podobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
c)
včasné upozornenie alebo konzultáciu o spolupráci pred vykonaním každého významného úkonu v rámci rezolučného konania, ktoré môže mať vplyv na dotknutú vybranú inštitúciu alebo skupinu,
d)
koordináciu zverejňovania pri spoločných úkonoch v rámci rezolučného konania alebo
e)
výmenu informácií a spoluprácu podľa písmen a) až d), ak je to potrebné aj prostredníctvom ustanovenia a fungovania skupín pre krízové riadenie.
(5)
Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o každej dohode uzavretej podľa odseku 3.
TRETIA ČASŤ
PLÁNY RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY
§ 21
Plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s rezolučným orgánom iného členského štátu, v ktorom sídli významná pobočka64) vybranej inštitúcie, v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie má vzťahovať na významnú pobočku vybranej inštitúcie, vypracuje plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktorá nie je súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad orgán dohľadu členského štátu alebo orgán dohľadu tretej krajiny.
(2)
V pláne riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada upraví svoj postup vo vzťahu k vybranej inštitúcii pri riešení krízových situácií.
(3)
Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:
a)
zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
b)
zhrnutie všetkých podstatných zmien vo vybranej inštitúcii, ku ktorým došlo od posledného predloženia informácií týkajúcich sa riešenia krízových situácií,
c)
opis spôsobu právneho a ekonomického oddelenia kritických funkcií a hlavných oblastí obchodnej činnosti vybranej inštitúcie tak, aby boli pri jej zlyhaní zachované,
d)
odhad doby na realizáciu jednotlivých častí plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
e)
podrobné posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonané v súlade s odsekom 5 a § 24,
f)
opis všetkých opatrení na riešenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie podľa § 25 na základe posúdenia vykonaného podľa § 24,
g)
určenie postupov ocenenia a spôsobu predaja podniku, časti podniku alebo aktív vybranej inštitúcie, ktoré súvisia s kritickými funkciami alebo hlavnými oblasťami obchodnej činnosti vybranej inštitúcie v súlade s Obchodným zákonníkom,
h)
spôsob zabezpečenia aktuálnosti a dostupnosti informácií vyžadovaných podľa tohto paragrafu,
i)
spôsob financovania riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie bez poskytnutia
1.
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
2.
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
3.
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru,
j)
podrobný opis rôznych stratégií riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktoré by sa mohli uplatniť v rôznych možných scenároch a lehotách,
k)
opis kritických vzájomných prepojení,
l)
opis možností zachovania prístupu k systémom platobných služieb a službám zúčtovania a vyrovnania obchodov a iným infraštruktúram a posúdenie možnosti prevodov pozícií klientov,
m)
analýza vplyvu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie na zamestnancov vybranej inštitúcie vrátane posúdenia nákladov, ktoré s tým súvisia, a popis plánovaných postupov konzultácií so zamestnancami v rámci procesu riešenia krízových situácií,
n)
plán komunikácie s médiami a verejnosťou,
o)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky požadované podľa § 31 a lehota na splnenie tejto požiadavky vybranou inštitúciou,
p)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a zmluvné nástroje kapitalizácie podľa § 31 a lehota na splnenie tejto požiadavky,
q)
opis základných činností a systémov potrebných na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov vybranej inštitúcie,
r)
stanovisko vybranej inštitúcie k zhrnutiu kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ak vybraná inštitúcia stanovisko zaslala rade.
(4)
Rada zašle vybranej inštitúcii zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie.
(5)
Pri vypracovávaní plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie rada identifikuje prekážky riešenia krízovej situácie a navrhne spôsob ich odstránenia v súlade s týmto zákonom.
(6)
Pri vypracovávaní plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada prihliada na všetky relevantné možnosti vývoja krízovej situácie, a to najmä na možnosť jednotlivého zlyhania vybranej inštitúcie, možnosť vzniku krízovej situácie v čase všeobecnej finančnej nestability a možnosť vzniku krízovej situácie v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(7)
Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie neobsahuje opatrenia spočívajúce v poskytnutí podpory podľa odseku 3 písm. i) prvého až tretieho bodu.
(8)
Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie obsahuje analýzu postupu vybranej inštitúcie na získanie prístupu k likviditným operáciám Národnej banky Slovenska a určenie aktív vybranej inštitúcie, ktoré by mohli, ak je to potrebné, byť využité ako zábezpeka za ich poskytnutie.
(9)
Rada raz ročne preskúmava aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, a ak je to potrebné, vykoná jeho aktualizáciu. Rada aktualizuje tento plán vždy, ak nastane podstatná zmena v organizačnej štruktúre vybranej inštitúcie, jej obchodnej alebo finančnej situácii.
(10)
Národná banka Slovenska a vybraná inštitúcia sú povinné oznámiť rade každú podstatnú zmenu organizačnej štruktúry obchodnej alebo finančnej situácie vybranej inštitúcie, ktoré vyžadujú preskúmanie aktuálnosti alebo aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie.
(11)
Rada môže uložiť povinnosť vybranej inštitúcii viesť záznamy o všetkých finančných zmluvách, ktorých je zmluvnou stranou, a určiť lehotu na ich predloženie rade.
(12)
Na účely odseku 11 sa finančnou zmluvou rozumie
a)
zmluva o cenných papieroch vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo pôžičke cenného papiera, skupiny alebo indexu cenných papierov,
2.
opcie na cenný papier alebo skupinu alebo index cenných papierov,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akýkoľvek takýto cenný papier, skupinu alebo index,
b)
zmluva o komoditách vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo požičaní komodity alebo skupiny alebo indexu komodít s vysporiadaním v budúcnosti,
2.
opcie na komoditu alebo skupinu alebo index komodít,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akúkoľvek takúto komoditu, skupinu alebo index,
c)
futures a forwardy na kúpu, predaj alebo prevod komodity alebo majetku akéhokoľvek iného druhu, služby, práva alebo podielu za bližšie určenú cenu k určenému dátumu okrem zmluvy podľa písmena b),
d)
swap vrátane
1.
swapu a opcie týkajúcej sa úrokových sadzieb spotovej alebo inej dohody o devízových transakciách, menovej dohody, kapitálového indexu alebo kapitálu, dlhového indexu alebo dlhu, komoditných indexov alebo komodít, počasia, emisií alebo inflácie,
2.
swapu celkového výnosu, swapu úverového rozpätia alebo úverového swapu,
3.
akejkoľvek dohody alebo transakcie, ktorá je podobná dohode uvedenej v prvom bode alebo druhom bode, ktorá je predmetom opakovaného obchodovania na trhu so swapmi alebo derivátmi,
e)
zmluva o pôžičke medzi vybranými inštitúciami, ak splatnosť takejto pôžičky nepresahuje tri mesiace,
f)
rámcová dohoda pre ktorúkoľvek zmluvu alebo dohodu uvedenú v písmenách a) až e).
§ 22
Informácie na účely plánov riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)
Vybraná inštitúcia je povinná poskytnúť rade súčinnosť a všetky informácie, ktoré si rada vyžiada na vypracovanie, aktualizáciu a vykonanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie.
(2)
Na účely odseku 1 môže rada požadovať najmä
a)
podrobný opis organizačnej štruktúry vybranej inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických osôb, v ktorých má vybraná inštitúcia podiel na základnom imaní,
b)
informáciu o výške podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích a iných právach každej právnickej osoby vo vybranej inštitúcii, informácie o sídle, štáte usadenia, udelení príslušného povolenia a o členoch predstavenstva a vedúcich zamestnancoch každej takejto právnickej osoby,
c)
identifikáciu priradenia najdôležitejších operácií vybranej inštitúcie a hlavných oblastí obchodnej činnosti vrátane podstatných aktív a záväzkov spojených s takými operáciami a oblasťami obchodnej činnosti k jednotlivým právnickým osobám,
d)
podrobný opis záväzkov vybranej inštitúcie voči všetkým právnickým osobám, pričom sa uvedie rozdelenie minimálne podľa druhov a výšky krátkodobých záväzkov a dlhodobých záväzkov vrátane zabezpečených, nezabezpečených alebo podriadených záväzkov,
e)
podrobnosti o tých záväzkoch vybranej inštitúcie, ktoré sú oprávnenými záväzkami,
f)
identifikáciu postupov potrebných na určenie toho, komu vybraná inštitúcia poskytla zábezpeku, v koho vlastníctve sa predmet zabezpečenia nachádza, a právneho poriadku, ktorý sa na zábezpeku vzťahuje,
g)
opis podsúvahových expozícií vybranej inštitúcie voči právnickým osobám vrátane ich priradenia k najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
h)
informácie o podstatných zabezpečovacích obchodoch vybranej inštitúcie vrátane ich priradenia k príslušnej právnickej osobe,
i)
identifikáciu hlavných alebo najdôležitejších zmluvných strán vybranej inštitúcie, ako aj analýzu vplyvu zlyhania hlavných zmluvných strán na finančnú situáciu vybranej inštitúcie,
j)
informáciu o každom systéme, v ktorom vybraná inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty významný objem obchodov, vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
k)
informáciu o platobnom systéme alebo systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorého je vybraná inštitúcia priamym členom alebo nepriamym členom, vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
l)
podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov, systémov pre riadenie rizík, účtovných systémov a systémov výkazníctva používaných vybranou inštitúciou vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám vybranej inštitúcie, najdôležitejším operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti,
m)
identifikáciu vlastníkov systémov uvedených v písmene l), dohôd o službách s nimi spojených a všetkých softvérov a systémov alebo licencií vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám v skupine, najdôležitejším operáciám a oblastiam obchodnej činnosti,
n)
identifikáciu a priradenie jednotlivých právnických osôb v rámci skupiny a ich vzájomných prepojení v skupine, najmä v týchto oblastiach:
1.
spoloční alebo zdieľaní zamestnanci,
2.
spoločné alebo zdieľané zariadenia a systémy,
3.
mechanizmy dohody v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,
4.
existujúce alebo možné úverové expozície,
5.
dohody o spoločnom zabezpečení, dohody o spoločných zábezpekách, ustanovenia o okamžitej splatnosti všetkých záväzkov (cross-default) a dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok (cross-affiliate netting),
6.
dohody o prevodoch rizika, dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky (back-to-back) a dohody o úrovni služieb,
o)
informácie o príslušnom orgáne dohľadu a príslušnom rezolučnom orgáne každej osoby v skupine,
p)
informácie o členovi riadiaceho orgánu zodpovednom za poskytovanie informácií potrebných na prípravu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ako aj o osobách, ktoré nie sú členmi riadiaceho orgánu, zodpovedných za jednotlivé osoby v skupine, najdôležitejšie operácie a oblasti obchodnej činnosti,
q)
opis mechanizmov, ktoré má vybraná inštitúcia zavedené na zabezpečenie toho, aby pri riešení krízových situácií rada dostala informácie, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií a právomocí rady,
r)
informácie o všetkých dohodách uzatvorených vybranými inštitúciami a právnickými osobami v skupine s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o ukončení dohody v súvislosti so začatím rezolučného konania, a informácie o tom, či následky ukončenia dohody môžu ovplyvniť uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií,
s)
opis možných finančných zdrojov na podporu riešenia krízových situácií,
t)
informácie o zaťažení aktív, likvidných aktívach, činnostiach súvisiacich s podsúvahovými položkami, zabezpečovacích stratégiách a o súvisiacej obchodnej evidencii.
§ 23
Predkladanie plánov riešenia krízových situácií
(1)
Rada predloží plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a jeho zmeny Národnej banke Slovenska bezodkladne po jeho vypracovaní.
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a jeho zmeny Národnej banke Slovenska.
§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vzťahuje na významnú pobočku, posúdi riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie, ktorá nie je súčasťou skupiny, pričom neprihliada na možnosť poskytnutia
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(2)
Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu alebo uskutočnením rezolučného konania voči vybranej inštitúcii nevznikli žiadne významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie vybranej inštitúcie zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(3)
Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a pri jeho aktualizácii v súlade s § 21.
(4)
Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).66)
(5)
Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje najmä skutočnosti uvedené v § 28 ods. 5.
§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie
(1)
Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, písomne oznámi tieto skutočnosti vybranej inštitúcii, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých sú umiestnené významné pobočky vybranej inštitúcie.
(2)
Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4; rada postupuje rovnako, aj ak jej bolo doručené obdobné oznámenie o existencii podstatných prekážok od iného príslušného rezolučného orgánu. Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa § 27 ods. 5.
(3)
Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa týmito opatreniami dostatočne účinne riešia alebo odstraňujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie. Ak sú navrhnuté opatrenia podľa rady dostatočné na účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím vybranej inštitúcii povinnosť prijať tieto opatrenia. V rozhodnutí určí lehotu na ich splnenie a rozhodnutie doručí dotknutej vybranej inštitúcii.
(4)
Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím vybranej inštitúcii povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí dotknutej vybranej inštitúcií. Rada v rozhodnutí zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých vybranou inštitúciou a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv opatrení na obchodnú činnosť vybranej inštitúcie, jej stabilitu a jej schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.
(5)
Vybraná inštitúcia do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia podľa odseku 4 o náhradných opatreniach navrhne rade postup na ich splnenie.
(6)
Rada je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii najmä tieto náhradné opatrenia:
a)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny, pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,
b)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,
c)
uložiť povinnosť jednorazovo alebo pravidelne poskytnúť rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,
d)
požadovať, aby vybraná inštitúcia predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo nezačala vykonávať niektoré činnosti,
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti alebo poskytovaniu nových či existujúcich produktov,
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr vybranej inštitúcie alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť tak, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení riešenia krízových situácií,
h)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť v členskom štáte alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31,
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa § 31, najmä aby sa pokúsila opätovne prehodnotiť a zmeniť každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý emitovala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa príslušného právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,
k)
požadovať, ak je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu vybranej inštitúcie, ak je to potrebné na zjednodušenie riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií a vedenia rezolučných konaní podľa tohto zákona na osoby v skupine, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.
(7)
Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na vybranú inštitúciu, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.
(8)
Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré podliehajú kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny.
§ 26
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny upravuje riešenie krízových situácií skupiny ako celku prostredníctvom riešenia krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii alebo riešenia krízových situácií dcérskych spoločností.67)
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny v spolupráci s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad vybranou inštitúciou a osobami podľa odseku 3, ktoré sú súčasťou skupiny, a po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad významnou pobočkou vybranej inštitúcie, v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny má vzťahovať na túto významnú pobočku. Rada môže pri vypracovaní plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny spolupracovať s rezolučným orgánom tretej krajiny alebo rezolučným orgánom iného členského štátu, do ktorého pôsobnosti patrí dcérska spoločnosť, finančná holdingová spoločnosť alebo významná pobočka, ak sú splnené obdobné požiadavky mlčanlivosti podľa § 8.
(3)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje postup na riešenie krízových situácií
a)
materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b)
dcérskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
c)
osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d)
dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a 85 ods. 2 až 7.
(4)
V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa
a)
uvedú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa prijmú vo vzťahu k osobám v skupine pre všetky možnosti vývoja krízovej situácie, a to
1.
opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k osobám podľa odseku 3,
2.
koordinované opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam so sídlom v Európskej únii,
b)
uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť opatrenia riešenia krízových situácií a uplatniť právomoci rezolučných orgánov vo vzťahu k osobám v skupine so sídlom v členskom štáte vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia treťou osobou skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti, prípadne ich častí, ktoré vykonávajú viaceré osoby v skupine alebo niektoré osoby v skupine a akékoľvek možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií,
c)
identifikujú mechanizmy spolupráce a koordinácie s príslušnými rezolučnými orgánmi tretích krajín a dôsledky na riešenie krízových situácií v rámci Európskej únie, ak skupina zahŕňa osoby založené v tretích krajinách,
d)
identifikujú opatrenia vrátane právneho a ekonomického oddelenia konkrétnych funkcií alebo oblastí obchodnej činnosti, ktoré sú potrebné na uľahčenie riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ak sú splnené podmienky na riešenie krízových situácií,
e)
určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny zamýšľa uplatňovať v súvislosti s riešením krízových situácií skupiny,
f)
identifikujú možnosti financovania riešenia krízových situácií skupiny, a v prípade, ak je potrebné, použitie národného fondu alebo mechanizmov financovania v iných členských štátoch, určia sa zásady rozdelenia zodpovednosti za takéto financovanie medzi mechanizmy financovania v rôznych členských štátoch; zásady sa určia na základe spravodlivých a vyvážených kritérií a s ohľadom na vplyv na finančnú stabilitu vo všetkých dotknutých členských štátoch.
(5)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie obsahovať opatrenia spočívajúce v poskytnutí
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory s výnimkou použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnou bankou Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(6)
Súčasne s vypracovaním a aktualizáciou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny rada posúdi riešiteľnosť krízovej situácie na úrovni skupiny v súlade s § 28. Súčasťou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny je aj podrobný opis posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie.
(7)
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie mať neprimerané dôsledky pre žiaden členský štát.
§ 27
Požiadavky a postupy vzťahujúce sa na plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)
Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike je povinná predložiť rade všetky informácie potrebné na vypracovanie a vykonanie plánu na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny vrátane informácií o všetkých osobách v skupine.
(2)
Informácie podľa odseku 1 rada postúpi
a)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v rozsahu potrebnom na vykonávanie jeho právomocí v súvislosti s plánmi na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla dcérskej spoločnosti v rozsahu dôležitom pre túto dcérsku spoločnosť,
c)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu relevantnom pre túto významnú pobočku,
d)
členom príslušného kolégia orgánov dohľadu v rozsahu dôležitom pre dcérske spoločnosti a významné pobočky,
e)
príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
(3)
Ak sa informácie podľa odseku 1 týkajú dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách, rada môže postúpiť tieto informácie orgánom podľa odseku 2 len so súhlasom príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny alebo orgánu dohľadu tretej krajiny.
(4)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad nad vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny. Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, raz ročne preskúma aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, a ak je to potrebné, vykoná jeho aktualizáciu. Rada aktualizuje plány vždy, ak nastane podstatná zmena v organizačnej štruktúre, obchodnej alebo finančnej situácii skupiny alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, a ak by taká zmena mohla mať na plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny významný vplyv alebo si vyžadovať jeho zmenu.
(5)
Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny do štyroch mesiacov odo dňa, keď rada postúpila informácie podľa odseku 1 orgánom podľa odseku 2.
(6)
Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov podľa odseku 5 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa odseku 5 a rade sa nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie podľa odseku 5, rada schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny samostatne. Rada oznámi schválenie plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny orgánom podľa odseku 5 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(7)
Ak sa v lehote podľa odseku 5 nepodarí rade dosiahnuť spoločné rozhodnutie všetkých orgánov podľa odseku 5, plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schváli s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré s rozhodnutím súhlasia.
(8)
Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. Ak rada nesúhlasí s návrhom rozhodnutia, vypracuje a schváli plán riešenia krízovej situácie pre dcérsku spoločnosť. Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). To neplatí, ak rada oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí z dôvodu, že zasahuje do fiškálnej zodpovednosti Slovenskej republiky. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada schváli plán riešenia krízových situácií dcérskej spoločnosti.
(9)
Ak rade pri dosahovaní alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 7 oznámi príslušný rezolučný orgán, že otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, na ktorej nebolo dosiahnuté rozhodnutie, zasahuje do fiškálnej zodpovednosti štátu sídla príslušného rezolučného orgánu, rada prehodnotí návrh rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácii na úrovni skupiny alebo spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, vyvinie maximálne úsilie na prehodnotenie spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(10)
Ak otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zasahuje do fiškálnej zodpovednosti Slovenskej republiky, rada túto skutočnosť oznámi príslušnému rezolučnému orgánu zodpovednému za vypracovanie a schválenie plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
§ 28
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny
(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, s príslušným orgánom dohľadu nad dcérskou spoločnosťou a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, posúdi riešiteľnosť krízovej situácie skupiny, pričom neprihliada na možnosť poskytnutia
a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona,
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutej s mimoriadnym termínom splatnosti alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(2)
Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine likvidáciou alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona by nevznikli významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie osôb v skupine, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(3)
Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie skupiny rada uskutočňuje v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a pri jeho aktualizácii.
(4)
Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo).
(5)
Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny zohľadňuje najmä tieto skutočnosti:
a)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže priradiť hlavné oblasti obchodnej činnosti a najdôležitejšie operácie ku konkrétnym právnickým osobám,
b)
rozsah, v ktorom sú právne a podnikové štruktúry zladené s hlavnými oblasťami obchodnej činnosti a najdôležitejšími operáciami,
c)
rozsah, v ktorom sú zavedené mechanizmy, ktoré zaručujú, aby osoba v skupine mala k dispozícii zamestnancov, infraštruktúru, financovanie, likviditu a kapitál na podporu a zachovanie hlavných oblastí obchodnej činnosti a najdôležitejších operácií,
d)
rozsah, v ktorom možno pri riešení krízových situácií osoby v skupine plne vynucovať dohody o službách uzavreté osobou v skupine,
e)
rozsah, v ktorom je riadiaca štruktúra osoby v skupine primeraná na riadenie a zabezpečenie zhody s vnútornými politikami osoby v skupine so zreteľom na dohody o úrovni služieb,
f)
rozsah, v ktorom má osoba v skupine pri oddelení kritických funkcií alebo hlavných oblastí obchodnej činnosti vypracovaný postup na prevod služieb poskytovaných na základe dohôd o úrovni služieb na tretie strany,
g)
rozsah, v ktorom sú zavedené núdzové plány a opatrenia na zabezpečenie kontinuity prístupu k platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov,
h)
primeranosť riadiacich informačných systémov na zabezpečenie toho, aby príslušné rezolučné orgány dokázali získať presné a úplné informácie týkajúce sa hlavných oblastí obchodnej činnosti a najdôležitejších operácií s cieľom uľahčiť rýchle rozhodovanie,
i)
schopnosť riadiacich informačných systémov poskytovať informácie dôležité na účinné riešenie krízových situácií osoby v skupine vždy, dokonca aj v rýchlo sa meniacich podmienkach,
j)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vyskúšala svoje riadiace informačné systémy na základe scenárov stresových situácií určených príslušnými rezolučnými orgánmi,
k)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže zabezpečiť kontinuitu svojich riadiacich informačných systémov, a to tak pre dotknutú osobu v skupine, ako aj novú osobu v skupine, ak sa najdôležitejšie operácie a hlavné oblasti obchodnej činnosti oddelia od zvyšných operácií a oblastí obchodnej činnosti,
l)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vypracovala vhodné postupy na zabezpečenie toho, aby poskytovala príslušným rezolučným orgánom informácie potrebné na identifikáciu vkladateľov a súm chránených vkladov systémom ochrany vkladov,
m)
rozsah, v ktorom sa tieto záruky poskytujú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia rizík vzťahujúce sa na tieto záruky dostatočné; to platí, ak skupina používa záruky v rámci skupiny,
n)
rozsah, v ktorom sa tieto dohody vykonávajú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia rizík vzťahujúce sa na tieto dohody dostatočné; to platí, ak skupina využíva dohody o vzájomnom poskytovaní pôžičiek (back-to-back),
o)
rozsah, v ktorom používanie záruk podľa písmena m) alebo dohôd podľa písmena n) prispieva k šíreniu krízovej situácie v rámci skupiny,
p)
rozsah, v ktorom právna štruktúra skupiny bráni uplatňovaniu opatrení na riešenie krízových situácií v dôsledku počtu právnických osôb, zložitosti štruktúry skupiny alebo problémov pri priraďovaní oblastí obchodnej činnosti osobám v skupine,
q)
objem a typ oprávnených záväzkov osoby v skupine,
r)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo inými finančnými inštitúciami, mohlo mať nepriaznivý vplyv na nefinančnú časť skupiny; to platí, ak posúdenie zahŕňa holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou,
s)
existenciu a dostatočnosť dohôd o úrovni služieb,
t)
či rezolučné orgány tretích krajín majú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sú potrebné na podporu opatrení na riešenie krízových situácií, ktoré prijali príslušné rezolučné orgány členských štátov, a aké možnosti existujú pre koordinované opatrenia medzi rezolučnými orgánmi tretích krajín a rezolučnými orgánmi členských štátov,
u)
realizovateľnosť opatrení na riešenie krízových situácií takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, a to vzhľadom na dostupné opatrenia a štruktúru osôb v skupine,
v)
rozsah, v ktorom štruktúra skupiny umožňuje rade, aby vyriešila krízovú situáciu celej skupiny alebo jednej alebo viacerých jej osôb bez toho, aby to spôsobilo významný priamy alebo nepriamy nepriaznivý vplyv na finančný systém, dôveru na trhu alebo hospodárstvo, a to s cieľom maximalizovať hodnotu skupiny ako celku,
w)
mechanizmy a prostriedky, ktorými by sa pri skupinách, ktorých dcérske spoločnosti majú sídlo v iných členských štátoch, mohlo uľahčiť riešenie krízových situácií,
x)
do akej miery je dôveryhodné používanie opatrení na riešenie krízových situácií spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, vzhľadom na možný vplyv na veriteľov, zmluvné strany, klientov a zamestnancov a možné opatrenia, ktoré môžu prijať rezolučné orgány tretích krajín,
y)
rozsah, v ktorom možno primerane hodnotiť vplyv riešenia krízových situácií osôb v skupine na finančný systém a na dôveru na finančnom trhu,
z)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný priamy alebo nepriamy nepriaznivý vplyv na finančný systém, dôveru na trhu alebo hospodárstvo,
aa)
rozsah, v ktorom by sa šírenie krízovej situácie v rámci skupiny do iných vybraných inštitúcií alebo finančných trhov mohlo obmedziť prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a príslušných právomocí,
ab)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný vplyv na fungovanie platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov.
(6)
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny sa vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií podľa § 84.
§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s kolégiom orgánov dohľadu a príslušnými rezolučnými orgánmi v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií posúdenie podľa § 28 a vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uložení povinnosti osobe v skupine prijať náhradné opatrenia podľa § 25 ods. 4.
(2)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom68) pripraví a po prerokovaní s príslušnými zahraničnými orgánmi dohľadu predloží materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky správu, ktorá obsahuje analýzu podstatných prekážok účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií a vykonávania právomocí v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k skupine. Rada v správe zváži vplyv na obchodný model osôb v skupine a odporučí primerané opatrenia, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto prekážok.
(3)
Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej osobe v skupine.
(4)
Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa odseku 2 predložiť k správe pripomienky a navrhnúť rade náhradné opatrenia na odstránenie prekážok uvedených v správe.
(5)
Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku.
(6)
Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku, a zahraničným orgánom dohľadu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku, spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností vyvinie v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o tom, či existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie na úrovni skupiny, o opatreniach na ich odstránenie, o náhradných opatreniach navrhnutých materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike a o opatreniach, ktoré navrhli rada a príslušný rezolučný orgán dcérskej spoločnosti, pričom zohľadnia možný vplyv opatrení na finančnú stabilitu v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, v ktorých sídlia osoby v skupine.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 6 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike doručila rade pripomienky podľa odseku 4, alebo do štyroch mesiacov od márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 4 podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Rada rozhodnutie doručí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(8)
Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa odseku 6 o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) podľa osobitného predpisu,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie rezolučných orgánov podľa odseku 6, rada vydá rozhodnutie o opatreniach, ktoré sa prijmú na úrovni skupiny. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rada doručí svoje rozhodnutie rezolučným orgánom podľa odseku 6 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(9)
Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, snaží sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote podľa odseku 7, ktorá sa vzťahuje na príslušný rezolučný orgán na úrovni skupiny a materskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte. Ak sa neprijme spoločné rozhodnutie v lehote podľa odseku 7, vydá rada samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti o opatreniach na odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie podľa § 25 ods. 4. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rozhodnutie sa doručí dcérskej spoločnosti a príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny. Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou a nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k), môže v lehote podľa odseku 7 požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia s príslušným rezolučným orgánom. Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov, ktorý vykonáva pôsobnosť nad osobou v skupine, požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia vo veci opatrenia podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) v súlade s osobitným predpisom,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada vydá samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti. Rozhodnutie doručí aj príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny.
§ 30
Ustanovenia o proporcionalite pri riešení krízových situácií
(1)
Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný vplyv zlyhania vybranej inštitúcie a iných osôb v skupine na finančný systém, vrátane dopadu zlyhania vybranej inštitúcie na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 21, 22, 24, 26 a § 28 ods. 5 a určiť odlišne lehotu na vypracovanie plánu riešenia krízových situácií a frekvenciu jeho aktualizácie. Rada pritom prihliadne na povahu a zložitosť činnosti vybranej inštitúcie, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu70) a na investičné služby poskytované týmito osobami. Ak dôjde k zmene okolností, môže rada vyžadovať od vybranej inštitúcie, aby vypracovala a predložila plán riešenia krízovej situácie v rozsahu podľa § 21 a 26 a aktualizovala ho podľa § 21 ods. 9.
(2)
Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
§ 31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky
(1)
Vybraná inštitúcia je povinná sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len "minimálna požiadavka"). Minimálna požiadavka sa vypočíta ako podiel súčtu vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov na súčte celkových záväzkov a vlastných zdrojov vybranej inštitúcie. Záväzky z derivátov sa zahŕňajú do celkových záväzkov. Na účely výpočtu záväzkov z derivátov vybraná inštitúcia vzájomne započíta plne uznané záväzky z derivátov s protistranou, s ktorou má uzavretú právne účinnú a vymáhateľnú dohodu o vzájomnom započítavaní záväzkov. Minimálna požiadavka sa vyjadruje v percentách.
(2)
Oprávnené záväzky na účely podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
nástroj je vydaný a v plnej miere splatený,
b)
nejde o záväzok voči vybranej inštitúcii samotnej ani o záväzok, ktorého splnenie zabezpečuje vybraná inštitúcia formou záložného práva, ručiteľského záväzku, bankovej záruky alebo iného obdobného zabezpečovacieho prostriedku,
c)
kúpa nástroja nebola priamo alebo nepriamo financovaná vybranou inštitúciou,
d)
záväzok má zostávajúcu splatnosť najmenej jeden rok, ak oprávnený zo záväzku má právo na predčasné splnenie záväzku, záväzok sa považuje za splatný prvým dňom, v ktorom je vybraná inštitúcia povinná predčasne plniť,
e)
záväzok nevyplýva z derivátu,
f)
záväzok nevyplýva z vkladu, ktorý má prednostné poradie v rámci konkurzného konania podľa osobitného predpisu.59a)
(3)
Ak sa záväzok spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, vybraná inštitúcia je na požiadanie rady povinná preukázať, že rozhodnutie rady odpísať alebo konvertovať záväzok nadobudne účinky aj podľa právneho poriadku tretej krajiny, inak sa záväzok nezapočíta do minimálnej požiadavky.
(4)
Výšku minimálnej požiadavky podľa odseku 1 určí rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, pričom zohľadní
a)
potrebu zaistiť, aby sa situácia vybranej inštitúcie mohla vyriešiť použitím opatrení riešenia krízových situácií vrátane kapitalizácie spôsobom, ktorý spĺňa ciele riešenia krízových situácií,
b)
potrebu zaistiť, aby vybraná inštitúcia mala dostatok oprávnených záväzkov na to, aby pri kapitalizácii bolo možné straty absorbovať a ukazovateľ vlastného kapitálu Tier 1 obnoviť na úroveň, ktorá postačuje na to, aby vybraná inštitúcia spĺňala podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu71) a udržala si dostatočnú dôveru ostatných inštitúcií finančného trhu,
c)
potrebu zaistiť, ak plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie predpokladá, že určité triedy oprávnených záväzkov môžu byť vylúčené z kapitalizácie podľa § 59 ods. 2 alebo že určité triedy oprávnených záväzkov môžu byť prevedené na nadobúdateľa v plnej výške v rámci čiastočného prevodu aktív, aby vybraná inštitúcia mala dostatok oprávnených záväzkov na to, aby pri kapitalizácii bolo možné straty absorbovať a ukazovateľ vlastného kapitálu Tier 1 obnoviť na úroveň, ktorá postačuje na to, aby vybraná inštitúcia spĺňala podmienky na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov,71)
d)
veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil inštitúcie,
e)
rozsah, v ktorom by Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií mohol prispieť k financovaniu riešenia krízových situácií podľa § 96 ods. 2 písm. d),
f)
rozsah, v ktorom by zlyhanie vybranej inštitúcie malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu vrátane dôsledkov prepojenia vybranej inštitúcie s inými vybranými inštitúciami alebo so zvyškom finančného systému prostredníctvom šírenia krízy na iné vybrané inštitúcie.
(5)
Vybraná inštitúcia je povinná plniť minimálne požiadavky na individuálnej úrovni. Rada môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť, že povinnosť vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku má aj osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(6)
Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike má povinnosť plniť aj minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni. Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni určí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska v súlade s odsekom 7, pričom zohľadní kritériá ustanovené v odseku 4 a skutočnosť, či sa krízová situácia dcérskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike so sídlom v tretej krajine má podľa plánu riešenia krízových situácií riešiť oddelene.
(7)
Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni v lehote štyroch mesiacov, odkedy rada oznámi návrh výšky minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni rezolučným orgánom iných členských štátov, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami.
(8)
Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 7 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky v súlade s osobitným predpisom,66) rada počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada je povinná určiť výšku minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov podľa odseku 7 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc a rade sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie, rada určí výšku minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni samostatne. Rada oznámi výšku minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni orgánom podľa odseku 7 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(9)
Rada pri určovaní výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti zohľadní skutočnosti podľa odseku 4, predovšetkým prihliadne na veľkosť, obchodný model a rizikový profil dcérskej spoločnosti vrátane jej vlastných zdrojov. Rada zároveň zohľadní aj výšku minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni určenej pre skupinu podľa odseku 7. Návrh výšky minimálnej požiadavky oznámi rada rezolučnému orgánu na úrovni skupiny a spolu s týmto orgánom a príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti v lehote štyroch mesiacov, odkedy rada doručí oznámenie rezolučnému orgánu na úrovni skupiny.
(10)
Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti v súlade s osobitným predpisom,66) rada počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada je povinná určiť minimálnu požiadavku v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak rezolučný orgán na úrovni skupiny nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia, rada určí výšku minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti samostatne. Rada oznámi výšku minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti rezolučnému orgánu na úrovni skupiny a dcérskej spoločnosti.
(11)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti v lehote štyroch mesiacov, odkedy rezolučný orgán, ktorý vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, oznámi rade návrh výšky minimálnej požiadavky.
(12)
Rada môže v lehote podľa odseku 11 požiadať o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o určení výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.66) To neplatí, ak príslušný rezolučný orgán, ktorý vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, navrhol takú výšku minimálnej požiadavky, ktorá sa od minimálnej požiadavky na konsolidovanej úrovni odchyľuje o menej ako jeden percentuálny bod.
(13)
Rada môže rozhodnúť, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni podľa odseku 5, ak
a)
dcérska spoločnosť aj jej materská spoločnosť podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska,
b)
dcérska spoločnosť je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vybranej inštitúcie, ktorá je materskou spoločnosťou,
c)
vybraná inštitúcia skupiny na najvyššej úrovni v členskom štáte dcérskej spoločnosti na subkonsolidovanom základe, ak nejde o materskú vybranú inštitúciu v Európskej únii, spĺňa minimálnu požiadavku ustanovenú podľa odseku 4,
d)
neexistuje podstatná praktická alebo právna prekážka na vykonanie urýchleného prevodu vlastných zdrojov alebo splatenie záväzkov v prospech dcérskej spoločnosti jej materskou spoločnosťou alebo nie je možné očakávať, že by takáto prekážka vznikla,
e)
materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku o obozretnom riadení dcérskej spoločnosti a súčasne materská spoločnosť vyhlási, že ručí za splnenie záväzkov dcérskej spoločnosti alebo že riziká dcérskej spoločnosti sú bezvýznamné; Národná banka Slovenska o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje radu,
f)
postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku spoločnosť,
g)
materská spoločnosť má v držbe viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na kapitáli dcérskej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozornej rady dcérskej spoločnosti a
h)
Národná banka Slovenska rozhodla, že dcérska spoločnosť nemusí plniť kapitálovú požiadavku na individuálnej úrovni v plnom rozsahu v súlade s osobitným predpisom.
(14)
Rada môže určiť, že vybraná inštitúcia môže čiastočne alebo úplne splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni alebo individuálnej úrovni prostredníctvom opatrení zmluvnej kapitalizácie.
(15)
Vybraná inštitúcia je povinná preukázať rade, že opatrenie zmluvnej kapitalizácie spĺňa tieto podmienky:
a)
obsahuje dojednanie, podľa ktorého, ak rada rozhodne o kapitalizácii, toto opatrenie sa v požadovanom rozsahu odpíše alebo konvertuje pred tým, ako sa odpíšu alebo konvertujú iné oprávnené záväzky, a
b)
obsahuje dojednanie o podriadenosti, na základe ktorého má v prípade konkurzného konania postavenie podriadeného záväzku oproti iným oprávneným záväzkom a nie je možné ho splatiť, kým nie sú vyrovnané ostatné oprávnené záväzky splatné v tom čase.
(16)
Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska overuje, či vybraná inštitúcia dodržiava minimálnu požiadavku. Na tento účel je vybraná inštitúcia povinná vypracúvať a predkladať rade a Národnej banke Slovenska výkaz, ktorého štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(17)
Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) výšku minimálnej požiadavky a rozhodnutie podľa odseku 14.
(18)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej spoločnosti výnimku z povinnosti dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni, ak
a)
materská spoločnosť spĺňa minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni podľa odseku 6,
b)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na úrovni skupiny v plnom rozsahu udelila materskej spoločnosti výnimku podľa osobitného predpisu.71a)
ŠTVRTÁ ČASŤ
REZOLUČNÉ KONANIE
§ 32
(1)
Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu.
(2)
Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2 a likvidácia vybranej inštitúcie alebo riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní62) by neviedlo k naplneniu tohto cieľa.
(3)
O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.
§ 33
Základné pravidlá rezolučného konania
(1)
Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:
a)
akcionári a vlastníci iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú ako prví nepriaznivé dôsledky krízovej situácie,
b)
veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky krízovej situácie po akcionároch a vlastníkoch iných nástrojov vlastníctva v súlade s poradím ich nárokov ako v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62)
c)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, sa vymenia; to neplatí, ak sa usúdi, že zachovanie celého štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúcich zamestnancov alebo ich časti primerane podľa okolností je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
d)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, poskytnú potrebnú pomoc na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
e)
s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f)
veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného predpisu62) pri zohľadnení ochranných opatrení podľa § 76 až 83,
g)
ochrana krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného predpisu2) rezolučným konaním nie je dotknutá,
h)
opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § 76 až 83,
i)
ak je vybraná inštitúcia osobou v skupine, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ciele podľa § 1 ods. 2 a aby sa minimalizoval vplyv na ostatné osoby v skupine a na skupinu ako celok; súčasne sa využívajú opatrenia, ktorými sa minimalizuje nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Európskej únii a jej členských štátoch, najmä v členských štátoch, v ktorých skupina pôsobí.
(2)
Vybraná inštitúcia, na ktorú bolo uplatnené opatrenie predaja majetku podniku alebo jeho častí, opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie alebo opatrenie oddelenia aktív, môže byť predmetom konkurzného konania podľa osobitného predpisu.62)
(3)
O uplatňovaní opatrení v rámci rezolučného konania rada informuje zástupcov zamestnancov a konzultuje ich s nimi.
(4)
Rada uplatňuje opatrenia v rámci rezolučného konania v súlade s Obchodným zákonníkom upravujúcim zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch.
§ 34
Podmienky rezolučného konania
(1)
Rada posúdi, či sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania. Posudzuje, či
a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
existuje verejný záujem a
c)
pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne opatrenia súkromného sektora, opatrenia dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) alebo odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona, v dôsledku ktorých by bolo možné v primeranom čase predísť zlyhaniu vybranej inštitúcie.
(2)
Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
sú splnené podmienky alebo existujú okolnosti, ktoré by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať rozhodnutie o odobratí príslušného povolenia vybranej inštitúcie,
b)
aktíva vybranej inštitúcie sú nižšie ako jej záväzky alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že aktíva vybranej inštitúcie budú v blízkej budúcnosti nižšie ako jej záväzky,
c)
vybraná inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že vybraná inštitúcia v blízkej budúcnosti nebude schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti, alebo
d)
vybranej inštitúcii má byť poskytnutá mimoriadna verejná finančná podpora s výnimkou prípadov, keď s cieľom vyhnúť sa vážnemu narušeniu hospodárstva alebo ho napraviť pri zachovaní finančnej stability má mimoriadna verejná finančná podpora niektorú z týchto foriem:
1.
štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú centrálne banky podľa podmienok centrálnych bánk,
2.
štátna záruka na novoemitované záväzky alebo
3.
doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými sa vybraná inštitúcia nezvýhodňuje, ak sa v čase udelenia mimoriadnej verejnej finančnej podpory nevyskytujú okolnosti uvedené v písmenách a) až c) a ani okolnosti podľa § 70 ods. 3; forma mimoriadnej verejnej finančnej podpory podľa predchádzajúcej vety je obmedzená len na účel doplnenia kapitálu do požadovanej výšky kapitálovej primeranosti určenej na základe stresových testov,71b) preskúmania kvality aktív alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných Európskou centrálnou bankou, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) alebo príslušnými orgánmi členských štátov po schválení príslušným orgánom dohľadu, ak tak vyžaduje vnútroštátne právo príslušného členského štátu.
(3)
V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané inštitúcie a sú podmienené schválením v súlade s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc. Predmetné opatrenia majú preventívnu a dočasnú povahu a sú primerané na nápravu dôsledkov vážneho narušenia hospodárstva. Tieto opatrenia nie je možné použiť na vyrovnanie strát, ktoré vybranej inštitúcii vznikli alebo v blízkej budúcnosti pravdepodobne vzniknú.
(4)
Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť rade. Národná banka Slovenska v oznámení podľa prvej vety uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k tomuto záveru. Ak rada zistí splnenie niektorej z podmienok podľa odseku 2, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Národnú banku Slovenska.
(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá, môže konštatovať Národná banka Slovenska po prerokovaní s radou alebo rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska. Rada počas celého rezolučného konania skúma, či trvajú podmienky podľa odseku 1. Ak zistí, že podmienky netrvajú, rozhodnutím rezolučné konanie zastaví a ďalej postupuje podľa tohto zákona.
(6)
Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou starostlivosťou vyhodnotilo, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2, oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
§ 35
Účastníci rezolučného konania
(1)
Účastníkom rezolučného konania je vybraná inštitúcia, ktorej sa rezolučné konanie týka.
(2)
Rada môže aj z vlastného podnetu rozhodnúť, že priberie do rezolučného konania ako účastníka inú osobu, ktorej sa môže rozhodnutie podstatne dotknúť.
§ 36
Zastúpenie
(1)
Účastník rezolučného konania sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva iba advokátom.
(2)
Ak má rezolučné konanie viac účastníkov, títo si môžu zvoliť spoločného advokáta.
§ 37
Postup pred začatím rezolučného konania
(1)
Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania môže požiadať o stanovisko Národnú banku Slovenska, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c); Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť takéto stanovisko bezodkladne.
(2)
Ak to rada považuje za potrebné, vyžiada si pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania stanovisko od vybranej inštitúcie.
§ 38
Začatie rezolučného konania
(1)
Rezolučné konanie možno začať na návrh alebo bez návrhu, ak sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48.
(2)
Návrh na začatie rezolučného konania môže podať
a)
Národná banka Slovenska,
b)
vybraná inštitúcia prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(3)
Návrh sa podáva písomne a musí obsahovať dôvody na začatie rezolučného konania, sledovaný cieľ rezolučného konania vo vzťahu k vybranej inštitúcii a iným dotknutým osobám, návrh opatrení a odôvodnenie. Ak ide o návrh podľa odseku 2 písm. b), návrh musí obsahovať aj všeobecné náležitosti podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c) alebo podľa § 48.
(5)
Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48 nie sú splnené, návrh na začatie rezolučného konania zamietne. Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c) sú splnené, pričom však nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b), je oprávnená podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu,23a) tým nie je dotknuté právo rady podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu počas alebo pri skončení rezolučného konania, ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(6)
Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného predpisu,71c) ku dňu začatia rezolučného konania.
§ 39
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania
(1)
Rezolučné konanie sa začína rozhodnutím rady o začatí rezolučného konania.
(2)
Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre začatie rezolučného konania a poučenie o opravných prostriedkoch podľa odseku 4.
(3)
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí rezolučného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku podľa osobitného zákona72) a uverejňuje na webovom sídle rady, Národnej banky Slovenska a webovom sídle dotknutej vybranej inštitúcie, ak rada nerozhodne inak.
(4)
Doručením je rozhodnutie o začatí rezolučného konania právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
§ 40
Účinky začatia rezolučného konania
(1)
Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ktoré sa týkajú majetku vybranej inštitúcie, ak rada v rozhodnutí o začatí rezolučného konania nerozhodne inak. Súčasne sa prerušuje plynutie premlčacích dôb podľa osobitných zákonov.
(2)
Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej inštitúcie, ako aj zavedeniu nútenej správy nad vybranou inštitúciou.
(3)
V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene a na účet vybranej inštitúcie.
(4)
Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne dojednané účinky, sú počas rezolučného konania neúčinné, ak rada nerozhodne inak. Rada môže určiť alebo zmeniť rozsah účinkov týchto úkonov alebo rozhodnúť, že ich účinok nastane pri splnení ďalších skutočností.
(5)
Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené v rozsahu, v ktorom prechádza oprávnenie na radu podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich činnosť vybranej inštitúcie.
(6)
Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich mohol uplatniť správca pri vyhlásení konkurzu na majetok vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.62)
(7)
Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov a pohľadávok z hypotekárnych obchodov73) alebo obdobných obchodov, ktorých predmetom je nehnuteľnosť, a splatnosť je dlhšia ako štyri roky, nie je začatím konania dotknutá. Ak došlo k splatnosti pohľadávky z hypotekárneho obchodu alebo obdobného obchodu na základe zmluvy alebo jednostranným úkonom v lehote kratšej ako šesť mesiacov pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania alebo iného rozhodnutia podľa tohto zákona, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia o rezolučnom konaní, môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane alebo rade, že sa dožaduje účinkov podľa druhej vety; na základe písomného oznámenia nastávajú účinky podľa druhej vety a na splatnosť pohľadávok alebo záväzkov z hypotekárnych obchodov alebo obdobných obchodov sa hľadí akoby nenastala. Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na splatnosť tých pohľadávok a záväzkov, ktoré svojou povahou, predmetom a splatnosťou majú obdobné postavenie hypotekárnym obchodom.
(8)
Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu rady. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie vybranej inštitúcie možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom rady.
(9)
Na základe žiadosti akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, alebo ak stanovy určujú aj akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota je menšia ako 5 % základného imania, o zaradenie nimi určenej záležitosti na program valného zhromaždenia zvolaného na rozhodnutie o zvýšení základného imania pri splnení podmienok podľa odseku 1, doručené po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov vybranej inštitúcie.
(10)
Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o
a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania alebo o znížení základného imania,77)
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania,79)
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla postúpiť svoje pohľadávky postupníkovi bez súhlasu klienta.81c)
(11)
Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 10.
(12)
Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona.
§ 41
Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1)
Rada rozhodne o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcii rozhodnutím o uložení opatrenia.
(2)
Pri rozhodovaní podľa odseku 1 postupuje rada samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná návrhmi účastníkov a iných osôb.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre uloženie opatrenia a poučenie o opravných prostriedkoch podľa § 6e ods. 12 a § 99a ods. 3.
(4)
Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 1 sa doručí zástupcom vybranej inštitúcie do vlastných rúk. Rozhodnutie o uložení opatrenia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku82) a uverejňuje na webovom sídle rady a Národnej banky Slovenska a webovom sídle vybranej inštitúcie, ak rada nerozhodne inak.
(5)
Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.
(6)
Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v rezolučnom konaní najavo. Rada dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Na rozhodnutie je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase jeho vydania.
§ 42
Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o uložení opatrení môže vymenovať najviac troch osobitných správcov.
§ 43
Zánik postavenia účastníka v rezolučnom konaní
(1)
Postavenie účastníka v rezolučnom konaní zaniká vykonaním práv alebo splnením povinností určených v rozhodnutí o uložení opatrenia, ktoré sa účastníka priamo týkajú, ak ďalším postupom alebo úkonmi v rezolučnom konaní nie sú priamo dotknuté iné jeho práva alebo povinnosti alebo ak inak nepreukáže, že existujú také skutočnosti, ktoré odôvodňujú, aby sa s ním konalo aj naďalej ako s účastníkom rezolučného konania.
(2)
Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že má byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže správnou žalobou podľa osobitného predpisu83) napadnúť rozhodnutie, ktorým rada odmietne návrh podľa § 38 ods. 2.
§ 44
Prerušenie rezolučného konania
Rada je oprávnená prerušiť rezolučné konanie. Rezolučné konanie je prerušené až do vydania rozhodnutia, ktorým sa v rezolučnom konaní pokračuje, alebo do vykonania úkonu voči účastníkovi v rezolučnom konaní. V rozhodnutí o prerušení konania rada rozhodne, ktoré z účinkov začatia rezolučného konania sa počas prerušenia konania naďalej uplatňujú.
§ 45
Zastavenie rezolučného konania
(1)
Rada na návrh alebo aj bez návrhu rezolučné konanie zastaví, ak odpadnú dôvody, pre ktoré sa rezolučné konanie začalo. Návrh na zastavenie rezolučného konania je oprávnená podať len Národná banka Slovenska.
(2)
Rozhodnutím rady o zastavení rezolučného konania sa rezolučné konanie zastavuje a zanikajú účinky spojené so začatím rezolučného konania podľa § 38, ak nie je v rozhodnutí určené inak.
(3)
Rezolučné konanie sa zastavuje aj na základe rozhodnutia súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o začatí rezolučného konania.
§ 46
Skončenie rezolučného konania
(1)
Rada rozhodne o skončení rezolučného konania po splnení účelu rezolučného konania rozhodnutím o skončení rezolučného konania.
(2)
V rozhodnutí o skončení konania môže určiť, ktoré účinky spojené so začatím rezolučného konania zanikajú. V rozhodnutí o skončení rezolučného konania môže rada určiť ďalšie práva a povinnosti účastníka alebo inej osoby, ktoré je potrebné upraviť pre skončenie rezolučného konania.
§ 47
Spoločné ustanovenie
(1)
Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní
a)
príslušným orgánom dohľadu nad pobočkami vybranej inštitúcie,
b)
Národnej banke Slovenska,
c)
Fondu ochrany vkladov,
d)
Garančnému fondu investícií,
e)
príslušným rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je to potrebné,
f)
ministerstvu,
g)
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
h)
príslušným orgánom dohľadu na konsolidovanom základe,
i)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo),
j)
Európskemu výboru pre systémové riziká,
k)
Európskej komisii,
l)
Európskej centrálnej banke,
m)
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy,
n)
Európskemu orgánu dohľadu pre poisťovníctvo,
o)
prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorých je vybraná inštitúcia členom,
p)
Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to prostriedkami používanými pre šírenie regulovaných informácií podľa osobitného predpisu,83a)
r)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak jej sú známi z databáz alebo iných informácií poskytnutých vybranou inštitúciou.
(2)
Minister financií Slovenskej republiky bezodkladne informuje vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o vydaní rozhodnutia v rezolučnom konaní.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE FINANČNEJ INŠTITÚCIE, HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY
§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1)
Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. 3 písm. b), ak sú vzhľadom na finančnú inštitúciu a materskú spoločnosť podliehajúcu dohľadu na konsolidovanom základe splnené podmienky podľa § 34 ods. 1.
(2)
Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobám podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ak sú vzhľadom na tieto osoby a zároveň vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo na viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo ak rezolučný orgán tretej krajiny alebo orgán vykonávajúci dohľad nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v tretej krajine vydá vyhlásenie, že táto dcérska spoločnosť splnila podmienky na riešenie krízovej situácie v súlade s právnymi predpismi príslušnej tretej krajiny.
(3)
Ak sú vybrané inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, v priamej držbe alebo v nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, prijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti a neprijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.
(4)
Rada môže, po zohľadnení ustanovenia odseku 3, prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), aj ak nespĺňa podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 a ak platí, že
a)
jedna dcérska spoločnosť alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, spĺňajú podmienky podľa § 32 ods. 2 a § 34 ods. 1 a 2 a ich aktíva a záväzky sú také, že ich zlyhanie ohrozuje vybranú inštitúciu alebo skupinu ako celok alebo
b)
konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa ku skupine pristupovalo ako k celku a opatrenie na riešenie krízovej situácie vzhľadom na osobu podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) je potrebné na riešenie krízovej situácie jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerých dcérskych spoločností, ktoré sú vybranými inštitúciami, alebo na riešenie krízovej situácie skupiny ako celku.
(5)
Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo na viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, sa na základe spoločnej dohody medzi príslušným rezolučným orgánom vybranej inštitúcie a príslušným rezolučným orgánom osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) nezohľadnia prevody kapitálu alebo strát medzi osobami v skupine vrátane výkonu právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu.
§ 48a
Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát
(1)
Rada pri výkone svojich právomocí podľa tohto zákona, ktoré môžu mať vplyv na viac ako jeden členský štát, postupuje podľa týchto zásad:
a)
efektívne rozhodovanie a udržanie čo najnižších nákladov na riešenie krízových situácií pri prijímaní opatrení na riešenie krízových situácií,
b)
prijímanie rozhodnutí a opatrení včas a s primeranou naliehavosťou,
c)
vzájomná spolupráca s príslušnými rezolučnými orgánmi, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov a inými orgánmi s cieľom koordinovaného a efektívneho prijímania rozhodnutí,
d)
primerané zohľadnenie záujmov členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
e)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom má sídlo dcérska spoločnosť, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
f)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu,
g)
vyvažovanie záujmov dotknutých členských štátov v záujme predchádzania nespravodlivého poškodenia alebo uprednostňovania záujmov konkrétneho členského štátu pred iným členským štátom vrátane predchádzania nespravodlivého zdieľania nákladov,
h)
postup v rezolučnom konaní v súlade s plánmi riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
i)
transparentnosť rezolučného konania vždy, keď je pravdepodobné, že navrhované rozhodnutie bude mať vplyv na finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku ktoréhokoľvek z príslušných členských štátov,
j)
koordinácia a spolupráca na účely zníženia celkových nákladov riešenia krízových situácií.
(2)
Ak sa vyžaduje prerokovanie s príslušným orgánom pred prijatím rozhodnutia podľa tohto zákona, jeho predmetom budú tie prvky rozhodnutia, ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať vplyv na
a)
materskú spoločnosť v Európskej únii, dcérsku spoločnosť alebo pobočku vybranej inštitúcie z tretej krajiny,
b)
stabilitu členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, dcérska spoločnosť alebo v ktorom sa nachádza pobočka vybranej inštitúcie z tretej krajiny.
§ 49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny
(1)
Rada bezodkladne oznámi rezolučnému orgánu na úrovni skupiny, orgánu dohľadu na úrovni skupiny a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií skutočnosť, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. V oznámení alebo kedykoľvek v lehote do 24 hodín od doručenia oznámenia rezolučnému orgánu na úrovni skupiny môže rada udeliť súhlas s tým, aby rezolučný orgán na úrovni skupiny posúdil možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu v lehote dlhšej ako 24 hodín. Ak rade do uplynutia 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote podľa tretej vety rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutého opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte alebo ak lehota márne uplynie, rada môže prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu v súlade s predchádzajúcim oznámením.
(2)
Ak rade v lehote podľa odseku 1 rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, a navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 21, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(4)
Ak rada postupuje podľa odseku 3 a prijme samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégií pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
(5)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prijatí oznámenia príslušného rezolučného orgánu o tom, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania a jeho prerokovaní s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií, posúdi možný vplyv navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu dcérskej spoločnosti na skupinu a na osoby v skupine so sídlom v iných členských štátoch. V rámci posúdenia najmä vyhodnotí, či v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie, alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte.
(6)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania nebudú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu v lehote 24 hodín od doručenia oznámenia alebo v lehote dlhšej ako 24 hodín so súhlasom príslušného rezolučného orgánu, ktorý doručil oznámenie.
(7)
Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo návrhu na vyhlásenie konkurzu je pravdepodobné, že podmienky na začatie rezolučného konania budú splnené aj vo vzťahu k osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušnému rezolučnému orgánu a v lehote podľa odseku 6 navrhne program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a predloží ho príslušnému kolégiu pre riešenie krízových situácií. Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(8)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny všetkých príslušných rezolučných orgánov, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, prijme rada spoločné rozhodnutie s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktoré s programom súhlasia.
(9)
Program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musí
a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia, že ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike alebo viacerých dcérskych spoločností tak, aby boli naplnené ciele riešenia krízových situácií,
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý zohľadní zásady rozdelenia zodpovednosti ustanovené v súlade s § 26 ods. 4 písm. f) a všeobecné zásady spoločného využívania prostriedkov podľa § 96.
§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny
(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Národnej banke Slovenska a členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií. Rada zároveň oznámi opatrenie na riešenie krízovej situácie, ktoré navrhuje uložiť osobe podľa prvej vety alebo skutočnosť, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. Rada môže oznámiť, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vypracovaného podľa § 49 ods. 9, ak
a)
je pravdepodobné, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti spôsobí, že budú splnené podmienky na začatie rezolučného konania voči osobe v skupine so sídlom v inom členskom štáte,
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti nebude dostatočné alebo nepovedie k dosiahnutiu cieľov rezolučného konania v potrebnej miere,
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa oznámenia príslušných rezolučných orgánov alebo
d)
prijatie opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iného opatrenia na úrovni skupiny bude pre dcérske spoločnosti prospešnejšie.
(2)
Rada vyvinie spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny; inak rada postupuje podľa § 49 ods. 2. Rada alebo príslušné rezolučné orgány, na ktoré sa program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje, môžu pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.66)
(3)
Ak rada oznámi, že nebude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, po konzultácii s členmi príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií prijme rozhodnutie, v ktorom zohľadní
a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia podľa okolností prípadu, že ciele riešenia krízových situácií sa účinnejšie dosiahnu prijatím opatrení, ktoré nie sú určené v plánoch riešenia krízových situácií,
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(4)
Ak rade rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(5)
Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 21, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
(6)
Ak rada postupuje podľa odseku 5 a prijme iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, pravidelne o nich a o ich priebežnom plnení informuje členov príslušných kolégií pre riešenie krízových situácií. Rada je naďalej povinná spolupracovať v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť koordinovanú stratégiu riešenia krízových situácií pre všetky osoby v skupine, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú.
ŠIESTA ČASŤ
OCEŇOVANIE AKTÍV, PRÁV A ZÁVÄZKOV
§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií
(1)
Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov zabezpečí vykonanie verného a pravdivého ocenenia aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48. Ak sú splnené všetky podmienky ustanovené v tomto paragrafe, ocenenie sa považuje za konečné.
(2)
Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorých aktíva a záväzky bude oceňovať. Ak osoba podľa odseku 3 zistí skutočnosti, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o jej nestrannosti, je povinná oznámiť tieto skutočnosti rade bezodkladne po ich zistení. Oznamovaciu povinnosť má osoba podľa odseku 3 aj, ak zistí tieto skutočnosti počas výkonu ocenenia.
(3)
Ocenenie vykonáva osoba určená radou. Rada uzatvorí s osobou podľa prvej vety zmluvu o ocenení, ktorá podrobnejšie vymedzí práva a povinnosti tejto osoby a upraví jej zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym ocenením.
(4)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48, je povinná bezodkladne poskytnúť pravdivé údaje a požadovanú súčinnosť osobe podľa odseku 3 pri výkone ocenenia.
(5)
Účelom oceňovania je
a)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie opatrení na riešenie krízových situácií a zabezpečiť informácie pre rozhodnutie rady o vhodnom opatrení na riešenie krízových situácií,
c)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia alebo zriedenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ako aj o rozsahu odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov, ak sa uplatňuje právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov,
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie,
e)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ako aj rozhodnutie o výške protihodnoty, ktorá sa má vyplatiť vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom, alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva, ak sa ukladá opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie alebo opatrenie oddelenia aktív,
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ak sa ukladá opatrenie prevodu majetku,
g)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v čase uloženia opatrení na riešenie krízových situácií alebo výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov.
(6)
Rada zabezpečí vykonanie oceňovania podľa odseku 1 v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(7)
Rada a ňou určená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou. Ak rada zistí, že osoba podľa odseku 3 závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nie je schopná ocenenie riadne vykonať, alebo sú naplnené skutočnosti podľa odseku 2, môže túto osobu odvolať a vymenovať inú osobu podľa odseku 3. Odvolaná osoba je povinná poskytnúť novourčenej osobe požadovanú súčinnosť s cieľom vykonať ocenenie podľa odseku 1.
(8)
Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v budúcnosti od okamihu uloženia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo uplatnenia právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov mohla poskytnúť mimoriadna verejná finančná podpora alebo krátkodobý úver Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity, alebo iná finančná pomoc Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečená neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutá s mimoriadnym termínom splatnosti, alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
(9)
Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových situácií
a)
môže rada od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vymáhať všetky oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6,
b)
môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi poskytnutými vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(10)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pri oceňovaní predloží
a)
priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá zohľadní ocenenie a bude vypracovaná v úplnej štruktúre podľa osobitných predpisov,85)
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch o príslušných úveroch a úrovniach priority podľa uplatniteľného konkurzného práva.62)
(11)
Ak je to potrebné, môžu sa informácie podľa odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej hodnoty aktív a záväzkov.
(12)
Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ktoré by sa podľa očakávaní uplatňovalo na každú triedu akcionárov a veriteľov, ak by vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) bola v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu.62) Odhad zaobchádzania nemá vplyv na uplatnenie zásady podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(13)
Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 12 alebo ak rada nemôže zabezpečiť vykonanie ocenenia podľa odseku 2, rada môže vykonať predbežné ocenenie.
(14)
Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, určí požiadavky podľa odsekov 10 a 12. Predbežné ocenenie musí obsahovať rezervu na dodatočné straty spolu s primeraným odôvodnením.
(15)
Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou podľa odsekov 2 a 3, považuje sa za predbežné ocenenie, až kým osoba podľa odsekov 2 a 3 nevykoná ocenenie, ktoré je v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa odsekov 10 až 12. Také ocenenie sa vykoná bezodkladne a jeho účelom je
a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
podložiť rozhodnutie pripísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty v súlade s odsekom 16.
(16)
Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe ocenenia presahuje odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe predbežného ocenenia, rada môže
a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali na základe opatrenia záchrany pomocou vnútorných zdrojov,
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami vyplatili vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, ďalšiu protihodnotu alebo aby takú protihodnotu vyplatili vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v súvislosti s akciami alebo nástrojmi vlastníctva.
(17)
Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady
a)
o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
pre výkon právomocí odpísania kapitálových nástrojov alebo konverzie kapitálových nástrojov.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií
(1)
Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií patrí
a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(2)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových situácií.
(3)
Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových situácií jednotlivo alebo v akejkoľvek kombinácii.
(4)
Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, použijú iba opatrenia na riešenie krízových situácií uvedené v odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a tieto budú použité len na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), táto vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa v primeranom čase zruší likvidáciou alebo vstúpi do konkurzu.
(5)
Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa vykoná s ohľadom na povinnosť vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) poskytovať súčinnosť podľa § 18 nadobúdateľovi aktív, práv alebo záväzkov podľa odseku 4 tak, aby mu bolo umožnené pokračovať vo vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, ktoré prostredníctvom prevodu nadobudol, ako aj na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého je pokračovanie činnosti vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie alebo dodržania zásad riešenia krízovej situácie v súlade s týmto zákonom.
(6)
Rada môže od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, vymáhať všetky oprávnené výdavky, ktoré riadne vynaložila v súvislosti s uložením opatrení na riešenie krízových situácií, výkonom právomocí rady riešiť krízovú situáciu vrátane nákladov spojených s výkonom osobitnej správy, ocenením aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo vládnymi stabilizačnými opatreniami, a to jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom a držiteľom iných nástrojov vlastníctva,
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív.
(7)
Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), sa na základe žiadosti rady doručenej ministerstvu môžu uhradiť zo štátnych finančných aktív, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte podľa osobitného predpisu.85a) Takto uhradené výdavky rada refunduje na účet podľa prvej vety bezodkladne potom, ako uplatní spôsob ich vymáhania podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c).
(8)
Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) opatrenie na riešenie krízových situácií, ktoré by viedlo k stratám pre veriteľov alebo ku konverzii ich pohľadávok, pristúpi rada k výkonu právomoci odpísať a konvertovať kapitálové nástroje podľa ôsmej časti tohto zákona bezprostredne pred uplatnením opatrenia na riešenie krízových situácií alebo spolu s jeho uplatnením.
Opatrenie prevodu majetku
§ 53
Opatrenie prevodu majetku
(1)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia prevodu majetku, predmetom ktorého je prevod na nadobúdateľa, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou, ak ide o
a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.
(2)
Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo iných osôb, ktorých práva môžu byť prevodom alebo spätným prevodom dotknuté, ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak. Na prevod podľa prvej vety sa nevyžaduje splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov86) okrem požiadaviek podľa § 54. Vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.93b)
(3)
Rada postupuje pri prevode s prihliadnutím na obvyklé plnenia v obchodnom styku, najmä v súlade s ocenením vykonaným podľa § 51.
(4)
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne nadobúdateľ za aktíva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) protiplnenie v prospech
a)
akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydanými vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom niektorých alebo všetkých aktív alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(5)
Rada môže pri uložení opatrenia prevodu majetku vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo prevod aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie aj opakovane.
(6)
Rada môže so súhlasom nadobúdateľa rozhodnúť o spätnom prevode majetku. Vybraná inštitúcia alebo pôvodní vlastníci sú povinní prijať späť všetky také aktíva, práva, záväzky, akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(7)
V čase prevodu musí byť nadobúdateľ oprávnený na výkon činností podľa osobitných predpisov,87) ktoré sa týkajú aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ktoré nadobúda. Ak nadobúdateľ nemá príslušné oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov,87) predloží žiadosť o udelenie povolenia na výkon činnosti podľa osobitných predpisov87) príslušnému orgánu dohľadu.
(8)
Ak prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vyžaduje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na vybranej inštitúcii podľa osobitného predpisu,88) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa osobitného predpisu88) v primeranej lehote tak, aby nebolo uloženie opatrenia prevodu majetku zmarené.
(9)
Ak rada uložila opatrenie prevodu majetku, a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 ešte nebolo rozhodnuté, platí, že
a)
prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva je účinný,
b)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa hlasovacie práva nadobúdateľa akcií alebo iných nástrojov vlastníctva spojené s týmito akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva pozastavia a prevedú sa v plnom rozsahu rade, ktorá môže vykonávať hlasovacie práva na základe vlastného uváženia a nenesie zodpovednosť za vykonanie alebo nevykonanie takých hlasovacích práv,
c)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa neuplatňujú sankcie alebo iné opatrenia na nápravu za nesplnenie požiadaviek na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na vybranej inštitúcii.
(10)
Právoplatným rozhodnutím, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa osobitného predpisu,88) nadobúdateľ v plnom rozsahu nadobúda hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ktoré sú predmetom prevodu.
(11)
Ak sa právoplatným rozhodnutím zamieta žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa osobitného predpisu,88)
a)
ostávajú v platnosti hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva podľa odseku 9 písm. b),
b)
môže rada vyžadovať, aby nadobúdateľ spätne previedol akcie alebo iné nástroje vlastníctva počas lehoty na prevod, ktorú určí rada, pričom zohľadní prevládajúce trhové podmienky,
c)
ak sa neuskutoční prevod podľa písmena b) z dôvodov na strane nadobúdateľa akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v lehote určenej radou, Národná banka Slovenska môže so súhlasom rady uložiť sankcie a iné opatrenia na nápravu za nesplnenie požiadaviek na nadobudnutie alebo prevod kvalifikovanej účasti.
(12)
Prevody vykonané na základe rozhodnutia o uložení opatrenia prevodu majetku podliehajú ochranným opatreniam podľa desiatej časti tohto zákona.
(13)
Nadobúdateľ majetku vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch a systémoch zúčtovania a vyrovnania obchodov, na burzách cenných papierov, v systémoch ochrany klientskeho majetku a systémoch ochrany vkladov, ako aj práva na prístup k nim, ak spĺňa kritériá členstva a účasti v týchto systémoch. Nadobúdateľ vykonáva práva podľa prvej vety, aj ak
a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý sa vyžaduje na udelenie prístupu do týchto systémov,
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od nadobudnutia majetku; na žiadosť nadobúdateľa môže rada lehotu predĺžiť.
(14)
Akcionári vybranej inštitúcie alebo veritelia vybranej inštitúcie a iné osoby, ktorých aktíva, práva alebo záväzky neboli predmetom prevodu podľa odseku 1, strácajú všetky práva vo vzťahu k prevedeným aktívam, právam alebo záväzkom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 76 až 83. Prevodu aktív, práv alebo záväzkov nemožno odporovať.
§ 54
(1)
Rada ponúkne na predaj aktíva, práva a záväzky alebo akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie alebo prijme ponuku na kúpu alebo predaj aktív, práv a záväzkov alebo akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, pričom tieto môžu byť ponúknuté v celku alebo oddelene.
(2)
Rada pri ponuke podľa odseku 1 dbá najmä na
a)
transparentnosť zverejnených informácií o aktívach, právach, záväzkoch, akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva vybranej inštitúcie,
b)
okolnosti konkrétneho prípadu so zreteľom na potrebu zachovania finančnej stability,
c)
nediskriminačný prístup ku všetkým potenciálnym nadobúdateľom, pričom nesmie poskytnúť žiadnemu z potenciálnych nadobúdateľov neoprávnenú výhodu,
d)
predchádzanie konfliktu záujmov medzi zúčastnenými osobami (radou, vybranou inštitúciou, potenciálnymi nadobúdateľmi, klientmi vybranej inštitúcie a tretími stranami),
e)
efektívne a rýchle uloženie opatrenia prevodu majetku,
f)
maximalizáciu predajnej ceny aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktoré sa rozhodla previesť.
(3)
Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté právo rady rokovať s prípadným nadobúdateľom pri dodržaní pravidla podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Vybraná inštitúcia môže oddialiť povinnosť zverejniť uvedenie na trh v súlade a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.89)
(5)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak existujú skutočnosti, ktoré by bránili naplneniu niektorého z cieľov podľa § 1 ods. 2, a najmä, ak rada usúdi, že
a)
existuje závažné ohrozenie finančnej stability spôsobené zlyhaním alebo pravdepodobným zlyhaním vybranej inštitúcie,
b)
ponuka na predaj by narušila účinnosť opatrenia prevodu majetku pri riešení tohto ohrozenia.
§ 55
Opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie
(1)
Rada môže na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo viacerých vybraných inštitúcií rozhodnúť o prevode na preklenovaciu inštitúciu
a)
akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných jednou alebo viacerými vybranými inštitúciami,
b)
všetkých alebo niektorých aktív, práv alebo záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií.
(2)
Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ktorá nie je preklenovacou inštitúciou. Na prevod podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.90)
(3)
Celková hodnota záväzkov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nesmie presiahnuť celkovú hodnotu prevedených práv a aktív prevedených z vybranej inštitúcie alebo poskytnutých z iných zdrojov.
(4)
Opatrenie kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. b) uplatní rada tak, aby neobmedzila alebo neohrozila kontrolu rady nad preklenovacou inštitúciou.
(5)
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) protiplnenie v prospech
a)
akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie vykonalo prevodom akcií alebo nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)
vybranej inštitúcie alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie vykonalo prevodom niektorých alebo všetkých aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(6)
Rada môže pri uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo prevod aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie aj opakovane.
(7)
Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva z preklenovacej inštitúcie na
a)
vybranú inštitúciu alebo pôvodných vlastníkov pri splnení podmienok podľa odsekov 8 a 9, pričom vybraná inštitúcia alebo pôvodní vlastníci sú povinní prijať späť všetky takéto aktíva, práva, záväzky, akcie alebo iné nástroje vlastníctva,
b)
tretiu osobu.
(8)
Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky späť z preklenovacej inštitúcie na pôvodných vlastníkov alebo vybranú inštitúciu, ak
a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv alebo záväzkov je výslovne uvedená v rozhodnutí rady o uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie alebo
b)
konkrétne akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv alebo záväzkov určených v rozhodnutí rady o uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie alebo nespĺňajú podmienky na prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv alebo záväzkov určené v tomto rozhodnutí.
(9)
Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné podmienky určené radou v rozhodnutí o uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie.
(10)
Preklenovacia inštitúcia je oprávnená poskytovať služby vybranej inštitúcie v rozsahu aktív, práv alebo záväzkov, ktoré preberá od vybranej inštitúcie.
(11)
Výkon iných činností preklenovacej inštitúcie v rozsahu aktív, práv alebo záväzkov, ktoré preberá od vybranej inštitúcie, môže rada určiť v rozhodnutí, ktorým ukladá opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie.
(12)
Preklenovacia inštitúcia vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch a systémoch zúčtovania a vyrovnania obchodov, na burzách cenných papierov, v systémoch ochrany klientskeho majetku a systémoch ochrany vkladov, ako aj práva na prístup k nim, ak spĺňa kritériá členstva a účasti v týchto systémoch.
(13)
Preklenovacia inštitúcia je oprávnená vykonávať práva podľa odseku 12, aj ak
a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý sa vyžaduje na udelenie prístupu do týchto systémov,
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od nadobudnutia majetku; na žiadosť preklenovacej inštitúcie môže rada túto lehotu predĺžiť.
§ 56
Prevádzka preklenovacej inštitúcie
(1)
Preklenovacia inštitúcia je akciová spoločnosť,91) ktorá
a)
je kontrolovaná radou a ňou vydané akcie sú čiastočne alebo úplne v správe alebo vlastníctve rady alebo iného orgánu verejnej moci,
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo časti alebo všetkých aktív, práv alebo záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií.
(2)
Súčasťou žiadosti preklenovacej inštitúcie o udelenie bankového povolenia a povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa osobitných predpisov93) je súhlas rady
a)
so zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou92) a stanovami preklenovacej inštitúcie,
b)
s členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie a rozsahom ich zodpovednosti,
c)
so zásadami odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie,
d)
so stratégiou a rizikovým profilom preklenovacej inštitúcie,
e)
so zmenami skutočností podľa písmen a) až d).
(3)
V rozsahu potrebnom na pokračovanie poskytovania služieb a výkon činností vybranej inštitúcie, ktoré preklenovacia inštitúcia nadobudne prevodom aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, sa preklenovacej inštitúcii pred uložením opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie udelí povolenie podľa osobitného predpisu.93) V rámci konania o udelení povolenia podľa osobitného predpisu93) Národná banka Slovenska zohľadňuje osobitné postavenie tejto inštitúcie, ako aj skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak v čase rozhodovania o udelení povolenia podľa osobitného predpisu93) preklenovacia inštitúcia nespĺňa podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu93) a ich plnenie by mohlo zmariť ciele podľa § 1 ods. 2, rada požiada Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa osobitného predpisu,93) aj keď preklenovacia inštitúcia nespĺňa podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu.93) Národná banka Slovenska môže na žiadosť rady udeliť preklenovacej inštitúcii povolenie, aj keď nie sú splnené podmienky na udelenie povolenia podľa osobitného predpisu,93) pričom v rozhodnutí o udelení povolenia určí lehotu, v ktorej je preklenovacia inštitúcia povinná dodatočne splniť tieto podmienky. Pri zániku povolenia alebo odobratí povolenia sa postupuje podľa osobitného predpisu.93a)
(4)
Rada zabezpečí, že činnosť preklenovacej inštitúcie je v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. Preklenovacia inštitúcia podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
(5)
Štatutárny orgán preklenovacej inštitúcie zabezpečí vykonávanie kritických funkcií vybranej inštitúcie, a ak nastanú vhodné obchodné podmienky, vykoná predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov jednému alebo viacerým nadobúdateľom zo súkromného sektora. Opatrením využitia preklenovacej inštitúcie nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane hospodárskej súťaže. 93b)
(6)
Rada rozhodne, že preklenovacia inštitúcia prestane plniť účel preklenovacej inštitúcie, ak
a)
prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1,
b)
sa zlúči alebo splynie s inou osobou,
c)
vykoná predaj väčšiny alebo všetkých svojich aktív, práv alebo záväzkov tretej strane,
d)
uplynie lehota podľa odseku 8 alebo odseku 9,
e)
zanikli alebo boli vysporiadané aktíva a záväzky preklenovacej inštitúcie.
(7)
Predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov sa uskutoční za obvyklých obchodných podmienok spôsobom, ktorý neznevýhodňuje alebo nediskriminuje prípadných nadobúdateľov, pričom sa zohľadnia okolnosti konkrétneho predaja.
(8)
Ak nenastane žiadny z prípadov uvedených v odseku 6 písm. a) až c) a e), rada ukončí prevádzku preklenovacej inštitúcie v lehote dvoch rokov odo dňa uskutočnenia posledného prevodu aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie na základe rozhodnutia rady o uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie.
(9)
Rada môže lehotu uvedenú v odseku 8 predĺžiť o jeden rok aj opakovane, ak také predĺženie
a)
slúži na splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo písm. e) alebo
b)
je potrebné na zaistenie nepretržitého poskytovania služieb vybranej inštitúcie.
(10)
Rada rozhodnutie o predĺžení lehoty podľa odseku 9 zdôvodní a uvedie podrobné posúdenie situácie preklenovacej inštitúcie a hodnotenie trhových podmienok, ktorými potrebu predĺženia lehoty odôvodňuje.
(11)
Pri ukončení prevádzky podľa odseku 6 písm. c) alebo písm. d) sa preklenovacia inštitúcia zruší likvidáciou.
(12)
Ak rada nevymáha oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6, plynú výnosy dosiahnuté v dôsledku ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie v prospech akcionárov preklenovacej inštitúcie.
(13)
Ak sa opatrenie preklenovacej inštitúcie využije na prevod aktív a záväzkov viac ako jednej vybranej inštitúcie, podmienky podľa odseku 6 písm. c) a d) sa vzťahujú na aktíva a záväzky každej vybranej inštitúcie samostatne, a nie na preklenovaciu inštitúciu samotnú.
(14)
Členovia štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, iba ak škodu zavinili tým, že konali s hrubou nedbanlivosťou.
(15)
Na preklenovaciu inštitúciu pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, neprechádzajú právne povinnosti a záväzky s takým majetkom spojené. Prevodu vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt nemožno odporovať.
§ 57
Opatrenie oddelenia aktív
(1)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie na jedného alebo viacero správcov aktív.
(2)
Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ktorá nie je preklenovacou inštitúciou. Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.86)
(3)
Správcom aktív je právnická osoba, ktorá
a)
je kontrolovaná radou a je čiastočne alebo úplne vo vlastníctve rady alebo iného orgánu verejnej moci a
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých aktív, práv a záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií alebo preklenovacej inštitúcie na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. 2.
(4)
Správca aktív spravuje aktíva, ktoré boli naňho prevedené s cieľom maximalizácie ich hodnoty na účel ich predaja alebo riadnej likvidácie.
(5)
Rada vo vzťahu k správcovi aktív
a)
schvaľuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
schvaľuje členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív a určuje rozsah ich zodpovednosti,
c)
schvaľuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív,
d)
schvaľuje stratégiu a rizikový profil správcu aktív.
(6)
Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky na základe odseku 1, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
situácia na príslušnom trhu je pre tieto aktíva taká, že ich speňaženie v konkurznom konaní by mohlo mať nepriaznivý vplyv na jeden alebo viaceré finančné trhy,
b)
prevod je potrebný na zabezpečenie riadneho fungovania vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie alebo
c)
prevod je potrebný na maximalizáciu výnosov z predaja alebo riadnej likvidácie.
(7)
Pri uložení opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva alebo záväzky prevedú na správcu aktív v súlade s § 51. Protihodnota môže mať kladnú hodnotu alebo zápornú hodnotu.
(8)
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), sa vyplatí v prospech vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d). Protihodnota sa môže vyplatiť vo forme dlhových cenných papierov, ktoré vydáva správca aktív.
(9)
Ak sa uložilo opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie, správca aktív môže aktíva, práva alebo záväzky nadobudnúť od preklenovacej inštitúcie.
(10)
Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky z vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie na jedného alebo viacerých správcov aktív, a to aj opakovane.
(11)
Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ak sú splnené podmienky podľa odseku 12, a vybraná inštitúcia je povinná prijať späť všetky také aktíva, práva alebo záväzky.
(12)
Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ak
a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych aktív, práv alebo záväzkov je výslovne uvedená v rozhodnutí rady o uložení opatrenia oddelenia aktív alebo
b)
konkrétne aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried aktív, práv alebo záväzkov bližšie určených v rozhodnutí rady o uložení opatrenia oddelenia aktív alebo nespĺňajú podmienky na prevod aktív, práv alebo záväzkov stanovené v tomto rozhodnutí.
(13)
Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné podmienky určené radou v rozhodnutí o uložení opatrenia oddelenia aktív.
(14)
Členovia štatutárneho orgánu správcu aktív zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, iba ak škodu zavinili tým, že konali s hrubou nedbanlivosťou.
(15)
Na správcu aktív pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, neprechádzajú právne povinnosti a záväzky s takýmto majetkom spojené. Prevodu vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt nemožno odporovať.
§ 58
Kapitalizácia
(1)
Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia kapitalizácie na účely
a)
doplnenia vlastných zdrojov vybranej inštitúcie, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia osobitných požiadaviek vyžadovaných na udelenie povolenia, zachovanie povolených činností podľa osobitných predpisov94) a obnovu dôvery na finančnom trhu,
b)
konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na vlastné imanie alebo zníženia sumy istiny záväzkov alebo dlhových nástrojov vybranej inštitúcie prevedených na preklenovaciu inštitúciu podľa § 55 s cieľom poskytnúť vlastné zdroje preklenovacej inštitúcii a pri prevode majetku podľa § 53 alebo pri oddelení aktív podľa § 57.
(2)
Postup podľa odseku 1 písm. a) sa použije, ak je odôvodnený predpoklad, že uložením opatrení na riešenie krízovej situácie vrátane reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 65 sa obnoví finančné zdravie vybranej inštitúcie; inak sa postupuje podľa odseku 1 písm. b) a podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c).
(3)
Rada pri uložení opatrenia kapitalizácie zachová právnu formu vybranej inštitúcie okrem prípadov, keď je zmena právnej formy nevyhnutná na dodržanie cieľov podľa § 1 ods. 2.
§ 59
Rozsah kapitalizácie
(1)
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie sú predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových nástrojov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krycieho súboru a ktoré sú zabezpečené spôsobom ako kryté dlhopisy, a to do výšky hodnoty zabezpečenia,
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré sú v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) je depozitárom tohto fondu podľa osobitného predpisu95b) a klient je osobitne chránený podľa osobitného predpisu,2)
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom za predpokladu, že taký nadobúdateľ je chránený podľa konkurzného práva alebo občianskeho práva,
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s pôvodne dohodnutou lehotou splatnosti menej ako sedem dní,
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa osobitného predpisu95ba) alebo voči systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa osobitného predpisu95bb) alebo voči prevádzkovateľom týchto systémov alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takom systéme,
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem variabilnej zložky odmeňovania, ktorá sa neupravuje v rámci kolektívneho vyjednávania; to sa nevzťahuje na variabilnú zložku odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovná činnosť má významný vplyv na rizikový profil inštitúcie,95c) a to ani na úpravu variabilnej zložky odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania,
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických pre každodenné fungovanie vybranej inštitúcie vrátane služieb informačných technológií, verejnoprospešných služieb, služieb súvisiacich s prenájmom, prevádzkou a údržbou priestorov,
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov alebo Garančnému fondu investícií.
(2)
Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak
a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a obchodov,
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného predpisu,62) ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov vrátane trhovej infraštruktúry spôsobom, ktorý by mohol viesť k vážnemu narušeniu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, ako keby tieto záväzky boli vylúčené.
(3)
Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený na iné oprávnené záväzky v súlade s pravidlom podľa § 33 ods. 1 písm. f).
(4)
Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej inštitúcii z národného fondu, ak straty, ktoré mali byť absorbované prostredníctvom kapitalizácie týchto oprávnených záväzkov neboli prenesené v celom rozsahu na iných veriteľov. Príspevok sa môže poskytnúť na účely
a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami a obnovu čistej hodnoty aktívna na nulu podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa § 60 ods. 1 písm. b).
(5)
Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak
a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových nástrojov a ostatných oprávnených záväzkov podieľali na znášaní strát a doplnení vlastných zdrojov v miere najmenej 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov ocenené v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51, a to prostredníctvom odpísania, konverzie alebo iným spôsobom a
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia opatrenia v súlade s oceňovaním podľa § 51.
(6)
Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať
a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a),
b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) v súlade s § 89 ods. 8 a
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 93 ods. 5, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné.
(7)
Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov financovania podľa § 93 ods. 3
a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 5 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia okrem chránených vkladov podľa osobitného predpisu.1)
(8)
V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť príspevok aj zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. 1 písm. a).
(9)
Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť aj za podmienky, že
a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná sume najmenej 20 % rizikovo vážených aktív,
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. a), ktorá sa rovná sume najmenej 3 % krytých vkladov,
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(10)
Rada pri postupe podľa odseku 2 zohľadní
a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia prednosti,
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov,
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(11)
Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť z odpísania v obmedzenom rozsahu. Rada pred vylúčením záväzkov podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.
§ 60
Výška kapitalizácie
(1)
Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu
a)
odpisovaných oprávnených záväzkov tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b)
konvertovaných oprávnených záväzkov na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo plnenie požiadaviek na vlastný kapitál Tier 1 vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo preklenovacej inštitúcie.
(2)
Suma oprávnených záväzkov určená na odpísanie a konverziu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia kritérií pre položky vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie s ohľadom na prípadný kapitálový vklad na základe ustanovených finančných podmienok podľa § 91 ods. 3 písm. d) s cieľom udržať dôveru trhových subjektov, plniť podmienky na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov87) a zachovať predmet činnosti po dobu prevyšujúcu jeden rok. Pri zámere oddeliť aktíva podľa § 57 je potrebné zohľadniť oprávnené kapitálové požiadavky pre správcu aktív.
(3)
Ak objem odpísaného kapitálu prevyšuje požadovanú sumu, rada je oprávnená rozhodnúť o pripísaní kapitálu veriteľom a akcionárom v určenej sume, a to za predpokladu, že k odpísaniu kapitálu došlo podľa § 70 a 71 v súlade s § 58 ods. 1, predbežné ocenenie sa vykoná podľa § 51 ods. 13 a na základe ocenenia podľa § 51 ods. 15 sa zistí výška sumy prevyšujúca nutný rozsah odpísania. Pripísanie sa vykoná najprv voči veriteľom a následne akcionárom v nevyhnutnom rozsahu.
(4)
Na účely odsekov 1 až 3 si rada obstará úplné a aktuálne informácie o aktívach a záväzkoch vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.
§ 61
Postavenie akcionárov pri kapitalizácii, odpise alebo konverzii kapitálových nástrojov
(1)
Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva môže rozhodnúť o
a)
zrušení alebo prevode akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,
b)
zriedení existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na základe ocenenia podľa § 51 kladná, prostredníctvom konverzie do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva príslušných kapitálových nástrojov podľa § 70 alebo oprávnených záväzkov podľa § 9 ods. 1 písm. e); zriedením akcií alebo iných nástrojov vlastníctva sa rozumie zmena veľkosti podielov jednotlivých akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva na základnom imaní vybranej inštitúcie.
(2)
Konverzia podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná takým konverzným koeficientom, ktorý výrazne zriedi existujúce podiely akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva.
(3)
Postup podľa odseku 1 platí aj pre akcionárov alebo držiteľov príslušných nástrojov vlastníctva, ktorí nadobudli akcie v dôsledku konverzie dlhových nástrojov v súlade so zmluvnými podmienkami pôvodných dlhových nástrojov alebo nadobudli akcie alebo iné nástroje vlastníctva v dôsledku konverzie príslušných kapitálových nástrojov na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 postupom podľa § 71.
(4)
Rada pri rozhodovaní podľa odseku 1 berie do úvahy
a)
ocenenie podľa § 51,
b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje v súlade s § 71 ods. 1,
c)
celkovú sumu kapitalizácie určenú podľa § 60.
(5)
Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu lehotu na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo nadobudnutie kvalifikovaného podielu ustanovenú osobitným predpisom.96)
(6)
Ak sa nedodrží ustanovená lehota podľa odseku 5, platí pre nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti lehota podľa § 53 ods. 9.
§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii
(1)
Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 postupuje takto:
a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celková suma zníženia podľa písmena a) je nižšia ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celkové zníženie podľa písmen a) a b) je nižšie ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní, v spojení s odpísaním podľa písmen a), b) a c) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a príslušných kapitálových nástrojov podľa písmen a) až c) je nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v konkurznom konaní vrátane postavenia vkladov podľa osobitného predpisu,1) v spojení s odpísaním podľa písmen a) až d) sa zníži v požadovanom rozsahu, ak je celkové zníženie hodnoty akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa písmen a) až d) nižšie ako celková suma podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky toho istého postavenia tak, že sa zníži istina alebo splatný zostatok týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a oprávnených záväzkov, a to v rovnakom rozsahu pomerne k ich hodnote podľa ocenenia vykonaného podľa § 51; to neplatí, ak je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v § 59 ods. 2. To nebráni tomu, aby sa so záväzkami, ktoré boli vylúčené z odpisovania dlhu podľa § 59 ods. 1 a 2, nezaobchádzalo priaznivejšie ako s oprávnenými záväzkami, ktoré majú v rámci konkurzného konania rovnaké postavenie.
(3)
Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny nástrojov uvedených v odseku 1 písm. b) až d), ak tieto nástroje neboli konvertované a obsahujú tieto podmienky v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo úrovňou vlastných zdrojov vybranej inštitúcie:
a)
suma istiny nástroja sa znižuje alebo
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)
Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v odseku 3 písm. a), dlh sa odpíše alebo konvertuje v zostávajúcej sume v súlade s odsekom 1.
(5)
Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré sú voči nim v podriadenom postavení, ostávajú plne nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané, ak § 59 ods. 1 a 2 neustanovujú inak.
(6)
Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, ako aj záväzky, ktoré sa v konkurze uspokojujú rovnako ako podriadená pohľadávka.96a)
§ 63
Deriváty
(1)
Rada je oprávnená odpísať alebo konvertovať záväzky plynúce z derivátových zmlúv pri uzatváraní pozície alebo po uzatvorení pozície z derivátovej zmluvy. Po začatí rezolučného konania môže rada ukončiť derivátovú zmluvu a zavrieť s tým súvisiacu pozíciu z derivátovej zmluvy. Ak záväzky plynúce z derivátových zmlúv boli vylúčené z uloženia opatrení kapitalizácie podľa § 59 ods. 1, nemôžu sa derivátové zmluvy ukončiť alebo zavrieť súvisiace derivátové pozície.
(2)
Ak obchod s derivátmi je súčasťou dohody o konečnom čistom zúčtovaní, rada alebo nezávislá osoba určia v rámci ocenenia podľa § 51 výšku záväzkov z toho plynúcu v čistej výške v súlade s podmienkami dohody.
(3)
Rada určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov na základe
a)
vhodných metodík na určenie hodnoty tried derivátov vrátane transakcií, ktoré podliehajú dohodám o konečnom zúčtovaní,
b)
zásad na určenie relevantného okamihu, v ktorom by sa mala určiť hodnota derivátovej pozície, a
c)
vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej kapitalizácie derivátov so sumou strát, ktorú by deriváty znášali v rámci kapitalizácie.
§ 64
Miera konverzie dlhu na vlastné imanie
(1)
Rada môže uplatniť rôzny konverzný pomer pre rôzne triedy kapitálových nástrojov a záväzkov pri postupe podľa § 9 ods. 1 písm. e) a § 70 ods. 3 podľa týchto kritérií:
a)
konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania dlhu alebo konverzie,
b)
pri použití rôznych konverzných pomerov konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú za nadriadené záväzky, musí byť vyšší ako konverzný pomer použitý na podriadené záväzky, ktorým zodpovedajú podriadené pohľadávky podľa osobitného predpisu.62)
§ 65
Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu
(1)
Rada súčasne s uložením opatrenia kapitalizácie vybranej inštitúcie podľa § 58 ods. 1 písm. a) zabezpečí vypracovanie a vykonanie plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66.
(2)
Rada môže vypracovaním a vykonaním plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66 poveriť osobitného správcu vymenovaného podľa § 12.
§ 66
Plán reorganizácie obchodnej činnosti
(1)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vypracuje a predloží plán reorganizácie obchodnej činnosti vybranej inštitúcie v lehote jedného mesiaca od uloženia opatrenia kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. a). V prípade uloženia rámca Európskej únie pre štátnu pomoc osoba podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán zabezpečí súlad plánu reorganizácie s podmienkami pre plán reštrukturalizácie, ktorý predkladá Európskej komisii v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.
(2)
Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie obchodnej činnosti vypracuje materská inštitúcia v Európskej únii, pričom tento plán sa vzťahuje na všetky vybrané inštitúcie v skupine podľa osobitného predpisu,97) a predloží ho rezolučnému orgánu na úrovni skupiny.
(3)
Rada môže výnimočne predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia kapitalizácie. Ak sa plán reorganizácie obchodnej činnosti musí oznámiť v súlade s rámcom štátnej pomoci Európskej únie, rada môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia opatrenia kapitalizácie alebo až do termínu určeného v rámci štátnej pomoci Európskej únie podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
(4)
V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa určia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie alebo častí obchodnej činnosti v primeranom čase. Tieto opatrenia sa zakladajú na realistických predpokladoch, ak ide o hospodárske podmienky a podmienky na finančných trhoch. V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa zohľadňuje aktuálny stav finančných trhov a ich vyhliadky do budúcnosti, pričom sa do úvahy berú odhady najlepšej a najhoršej situácie na finančných trhoch vrátane kombinácie udalostí umožňujúcich zistiť hlavné zraniteľné miesta vybraných inštitúcií. Predpoklady sa porovnávajú s primeranými referenčnými hodnotami pre celý sektor.
(5)
Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje najmenej tieto prvky:
a)
podrobnú identifikáciu faktorov a problémov, ktoré spôsobili zlyhanie vybranej inštitúcie alebo jej ohrozenie zlyhaním, a okolnosti, ktoré viedli k jej ťažkostiam,
b)
opis opatrení zameraných na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie, ktoré sa majú prijať,
c)
časový harmonogram vykonávania týchto opatrení.
(6)
Opatrenia namierené na obnovu dlhodobej stability vybranej inštitúcie môžu zahŕňať
a)
reorganizáciu činností,
b)
zmeny prevádzkových systémov a infraštruktúry,
c)
upustenie od stratových činností,
d)
úpravu existujúcich činností tak, aby sa stali konkurencieschopnými,
e)
odpredaj aktív alebo oblastí obchodnej činnosti.
(7)
Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, či sa vykonávaním tohto plánu obnoví dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie. Posúdenie sa dokončí so súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak sa pomocou tohto plánu reorganizácie obchodnej činnosti dá dosiahnuť dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, rada ho schváli a oznámi jeho schválenie štatutárnemu orgánu alebo osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1.
(8)
Ak rada nie je toho názoru, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, so súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi svoje námietky osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárnemu orgánu vybranej inštitúcie a požiada ich o zmenu plánu spôsobom, ktorý vznesené námietky odstráni.
(9)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie do dvoch týždňov od prijatia oznámenia predloží zmenený plán reorganizácie obchodnej činnosti na schválenie. Rada do jedného týždňa posúdi zmenený plán a oznámi, či boli námietky odstránené, alebo oznámi ďalšie nevyhnutné zmeny plánu.
(10)
Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vykoná opatrenia schváleného plánu reorganizácie obchodnej činnosti a najmenej každých šesť mesiacov podáva rade správu o dosiahnutom pokroku pri vykonávaní plánu.
(11)
Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena plánu reorganizácie obchodnej činnosti na dosiahnutie dlhodobej stability vybranej inštitúcie, osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie tento plán upravia a každú revíziu predložia na schválenie rade.
§ 67
Účinky kapitalizácie
(1)
Rozhodnutie rady podľa § 9 ods. 1 písm. d) až h) a § 70 ods. 1 je pre veriteľov a akcionárov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, záväzné.
(2)
Rada je oprávnená na všetky súvisiace úkony podľa osobitných predpisov týkajúce sa výkonu právomocí podľa § 9 ods. 1 písm. d) až h) a § 70 ods. 1 vrátane podania návrhu na
a)
zápis alebo zmenu údajov v obchodnom registri alebo iných registroch podľa osobitného predpisu,20)
b)
zrušenie kótovania a pozastavenie obchodovania s akciami, inými nástrojmi vlastníctva alebo dlhovými nástrojmi,
c)
kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
d)
opätovné kótovanie a opätovné prijatie na obchodovanie dlhových nástrojov, ktoré boli predmetom odpísania, a to bez nutnosti opätovne zostaviť prospekt cenného papiera.
(3)
Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok záväzku zníži na nulu, sa považuje tento záväzok za uhradený a spolu s ním aj všetky nároky, ktoré v súvislosti s ním vznikli. V konaniach podľa osobitných predpisov62) sa nepripúšťa dôkaz opaku ani voči vybranej inštitúcii v rezolučnom konaní ani voči jej právnemu nástupcovi ani pri dodatočnej likvidácii podľa osobitného predpisu.62)
(4)
Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok záväzku zníži len z časti, sa záväzok považuje za uhradený v rozsahu tejto zníženej časti, a v zostávajúcej časti záväzok naďalej trvá, okrem úrokov viažucich sa na zníženú časť istiny záväzku alebo iných podmienok viažucich sa na zníženú časť záväzku na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. i).
§ 68
Odstránenie procesných prekážok pri kapitalizácii
(1)
Rada môže vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) uložiť povinnosť udržiavať dostatočnú výšku schváleného základného imania alebo nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, aby pri postupe podľa § 9 ods. 1 písm. d) a e) bolo možné vydať dostatočný počet nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na účely konverzie záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo jej dcérskej spoločnosti na akcie alebo iné nástroje vlastníctva; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. h).
(2)
Rada posúdi, či je primerané uložiť povinnosti podľa odseku 1 vzhľadom na plán riešenia krízovej situácie a s ohľadom na ostatné úkony rezolučného konania podľa plánu riešenia krízovej situácie. Ak plán riešenia krízovej situácie predpokladá kapitalizáciu, rada zistí, či schválené základné imanie alebo iné nástroje vlastného kapitálu Tier 1 stačia na pokrytie sumy podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).
(3)
Pri konverzii záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na akcie alebo na iné nástroje vlastníctva sa neprihliada na predkupné práva, na podmienky v zakladateľských zmluvách, stanovách alebo iných zmluvných dokumentoch a nevyžaduje sa žiadny súhlas orgánov spoločnosti.
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté iné povinnosti podľa osobitných predpisov.86)
§ 69
Zmluvné uznanie kapitalizácie
(1)
Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že záväzok môže podliehať odpísaniu alebo konverzii, ak o tom rozhodne príslušný rezolučný orgán a súhlas veriteľa so znížením istiny záväzku alebo nesplatenej sumy záväzku, s konverziou záväzku alebo zrušením záväzku na základe rozhodnutia príslušného rezolučného orgánu, ak tento záväzok
a)
nie je vylúčený podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je chráneným vkladom podľa osobitného predpisu,1)
c)
sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny a
d)
bol uzavretý alebo zmenený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; to neplatí pre takú zmenu záväzku vrátane automatickej zmeny, ktorá nemá vplyv na základné práva a povinnosti zmluvnej strany príslušného záväzku.
(2)
Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že záväzok môže podliehať právomoci rady rozhodnúť o jeho odpísaní alebo konverzii podľa právneho poriadku tretej krajiny alebo medzinárodnej zmluvy uzavretej s treťou krajinou. Rada je oprávnená od vybranej inštitúcie požadovať právne stanovisko týkajúce sa vymožiteľnosti a účinnosti pri postupe podľa prvej vety.
(3)
Nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 vybranou inštitúciou nie je prekážkou na výkon právomocí rady rozhodnúť o odpísaní alebo konverzii vo vzťahu k záväzkom, ktorých sa porušenie týka.
ÔSMA ČASŤ
ODPÍSANIE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV
§ 70
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov
(1)
Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 71
a)
nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo
b)
v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie.
(2)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii príslušných kapitálových nástrojov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
(3)
Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom konaní,
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), alebo k takému záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti,
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.
(4)
Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina nepovažuje za stabilnú, ak
a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek opatrenie vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora a opatrení dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) okrem rozhodnutia podľa odseku 1 zabrániť zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupiny v primeranom čase.
(5)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 34 ods. 2.
(6)
Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina porušuje, alebo existujú okolnosti na základe ktorých v blízkej budúcnosti poruší, požiadavky na obozretné podnikanie na konsolidovanom základe podľa osobitných predpisov95) tak, že to vyžaduje opatrenie príslušného orgánu dohľadu z dôvodu vzniknutých strát skupiny alebo pravdepodobnosti vzniku strát, ktorými sa vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo ich významná časť.
(7)
Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.
§ 70a
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov na úrovni skupiny
(1)
Rada vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov, ak
a)
je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe,
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia.
(2)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, rada prijme vlastné rozhodnutie postupom podľa § 50 ods. 3.
(3)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rozhodne o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie, ak
a)
je vybraná inštitúcia materskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto materskej spoločnosti na individuálnom základe alebo skupiny na konsolidovanom základe,
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia.
(4)
Príslušný kapitálový nástroj vydaný dcérskou spoločnosťou nemôže byť podľa odseku 1 odpísaný vo väčšom rozsahu alebo konvertovaný za horších podmienok ako kapitálový nástroj s obdobným zaradením vydaný materskou spoločnosťou.
§ 70b
Oznamovacie povinnosti proti orgánom iných členských štátov
(1)
Rada bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, oznámi túto skutočnosť
a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia,
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu zodpovedný za posudzovanie podmienok na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov.
(2)
Ak rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny dospela k záveru, že je splnená podmienka podľa § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k zahraničnej vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto zahraničnej dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť
a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad touto zahraničnou vybranou inštitúciou,
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu zodpovedný za posudzovanie podmienok na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov.
(3)
Rada v oznámení podľa odsekov 1 a 2 uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok na odpísanie alebo konverziu príslušných kapitálových nástrojov. Rada zároveň požiada orgány, ku ktorým oznámenie urobila, o ich vyjadrenie k týmto dôvodom.
(4)
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie v súlade s § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) zohľadní možné vplyvy odpisu alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie na všetky členské krajiny, v ktorých vybraná inštitúcia vykonáva činnosť.
§ 71
Postup pri odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov
(1)
Rada pri odpisovaní alebo konverzii postupuje podľa poradia pohľadávok určeného podľa osobitného predpisu62) takto:
a)
najprv sa znížia položky vlastného kapitálu Tier 1 v pomere k strate, v rozsahu ich kapacity, rada postupuje voči držiteľom nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 podľa § 61 ods. 1,
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší,
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu príslušného kapitálového nástroja, a to podľa toho, ktorý rozsah je nižší.
(2)
Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú, okrem postupu podľa § 60 ods. 3, a záväzky voči majiteľovi príslušného kapitálového nástroja zanikajú v rozsahu uskutočneného odpísania okrem záväzku už vyrovnaného a záväzku z dôvodu zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným postupom alebo rozhodnutím rady. Náhrada za odpísanie príslušného kapitálového nástroja sa poskytuje výlučne podľa odseku 4.
(3)
Zánik záväzkov podľa odseku 2 nebráni postupu podľa odseku 4.
(4)
Na účely konverzie príslušných kapitálových nástrojov podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) môže rada uložiť vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), aby vydala nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 v prospech majiteľov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sú predmetom konverzie. Na konverziu príslušných kapitálových nástrojov platia tieto podmienky:
a)
nástroje vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo jej materskej spoločnosti sa vydajú iba so súhlasom príslušného rezolučného orgánu,
b)
vydanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na účel poskytnutia vlastných zdrojov zo strany štátu,
c)
prevod nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa vydajú oproti príslušným kapitálovým nástrojom, sa určí podľa § 64.
DESIATA ČASŤ
OCHRANNÉ OPATRENIA
§ 76
Zaobchádzanie s akcionármi a veriteľmi pri čiastočnom prevode a kapitalizácii
(1)
Ak na základe rozhodnutia rady došlo len k čiastočnému prevodu aktív, práv a záväzkov, akcionári a tí veritelia, ktorých pohľadávky sa nepreviedli v rámci rozhodnutia rady o prevode aktív, práv a záväzkov, majú právo na náhradu do výšky, v ktorej by boli uspokojené ich pohľadávky v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62) v čase, keď bolo rozhodnutie o začatí rezolučného konania podľa § 38 prijaté.
(2)
Akcionári a veritelia, ktorých pohľadávky boli odpísané alebo konvertované na vlastné imanie na základe rozhodnutia rady o kapitalizácii, nenesú straty prevyšujúce výšku, ktorú by znášali, ak by sa uskutočnilo uspokojovanie pohľadávok v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu, 62) v čase, keď sa prijalo rozhodnutie o začatí rezolučného konania podľa § 38.
§ 77
Ocenenie rozdielneho zaobchádzania
(1)
Rada určí nezávislú osobu na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi vybranej inštitúcie a osoby v skupine v rezolučnom konaní v porovnaní s výškou uspokojenia pohľadávok pri konkurznom konaní podľa osobitného predpisu.62) Ocenenie rozdielneho zaobchádzania sa vykoná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o skončení rezolučného konania ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia, ocenenie rozdielneho zaobchádzania sa vykonáva nezávisle od oceňovania podľa § 51.
(2)
Ocenenie rozdielneho zaobchádzania zahŕňa
a)
posúdenie zaobchádzania, ktoré by sa vzťahovalo na akcionárov a veriteľov vybranej inštitúcie a osoby v skupine vrátane Fondu ochrany vkladov, ak by vybraná inštitúcia alebo osoba v skupine v rezolučnom konaní, ktorej sa rozhodnutie týka, vstúpila do konkurzného konania v čase, keď sa prijalo rozhodnutie o začatí rezolučného konania podľa § 38,
b)
vyhodnotenie skutočného priebehu a posúdenie postavenia a spôsobu zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi vrátane príslušných systémov na ochranu vkladov v rezolučnom konaní ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o skončení rezolučného konania,
c)
vyhodnotenie rozdielov podľa písmen a) a b).
(3)
Na účely oceňovania podľa odseku 2 písm. a)
a)
sa predpokladá že vybraná inštitúcia alebo osoba v skupine v rezolučnom konaní, ktorej sa rozhodnutie týka, vstúpila do konkurzného konania v čase, keď sa prijalo rozhodnutie o začatí rezolučného konania podľa § 38,
b)
sa neprihliada na účinky prijatého rozhodnutia v rezolučnom konaní,
c)
sa neprihliada na poskytnutie mimoriadnej verejnej finančnej podpory vybranej inštitúcii alebo osobe v skupine v rezolučnom konaní.
§ 78
Ochranné opatrenia týkajúce sa akcionárov a veriteľov
Akcionári a veritelia, ktorí znášajú stratu v dôsledku rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutia o uložení opatrenia v rezolučnom konaní presahujúcu výšku, ktorú by znášali v rámci uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní, majú nárok na náhradu vo výške zisteného rozdielu podľa § 77. Náhrada patrí aj Fondu ochrany vkladov1) podľa § 97 ods. 3.
§ 78a
Výzva na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)
Ak rozhodnutie rady o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutie o uložení opatrenia zasahuje do práv vlastníkov nástrojov vlastníctva alebo práv veriteľov, je súčasťou takého rozhodnutia výzva pre vlastníkov nástrojov vlastníctva a veriteľov na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania podľa § 77 (ďalej len „prihláška na vyplatenie náhrad“).
(2)
Lehota na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad uplynie posledným dňom šiesteho mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia rady.
(3)
Uplynutím lehoty podľa odseku 2 právo na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania podľa § 77 vlastníkov nástrojov vlastníctva a veriteľov zaniká. Vzor prihlášky na vyplatenie náhrad spolu s jej náležitosťami zverejní rada na svojom webovom sídle.
§ 78b
Rozhodnutie o priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)
O priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania vlastníkom nástrojov vlastníctva a veriteľom prihlásených podľa § 78a rozhodne rada.
(2)
Podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1 je ocenenie rozdielneho zaobchádzania podľa § 77.
(3)
Vo výrokovej časti rozhodnutia rada uvedie najmä výšku náhrad vyplývajúcich z rozdielneho zaobchádzania, osobu oprávnenú na prijatie náhrady a osobu povinnú na vyplatenie náhrady.
§ 79
Ochranné opatrenia pre zmluvné strany pri čiastočných prevodoch
(1)
Na základe rozhodnutia rady o prevode časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie v rezolučnom konaní na inú osobu, o čiastočnom prevode z preklenovacej inštitúcie alebo zo správcu aktív na inú osobu alebo pri výkone právomoci podľa § 13 ods. 1 písm. f) nie sú podľa § 80 až 82 s obmedzeniami podľa § 16 a 17 dotknuté práva podľa odseku 2.
(2)
Rozhodnutím rady nie sú dotknuté práva
a)
zo zaisťovacích dohôd, v rámci ktorých má osoba zaistenie v podobe skutočného alebo podmieneného podielu na aktívach alebo právach podliehajúcich prevodu bez ohľadu na to, či je uvedený podiel zaistený konkrétnymi aktívami alebo právami alebo pohyblivým záložným právom alebo podobným mechanizmom,
b)
z dohôd o finančnej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, v rámci ktorých je poskytnutá zábezpeka na zaistenie alebo krytie plnení konkrétnych záväzkov prevodom vlastníctva aktív z poskytovateľa zábezpeky na nadobúdateľa zábezpeky za podmienok určujúcich, že nadobúdateľ zábezpeky prevedie aktíva, ak sú splnené uvedené špecifikované záväzky,
c)
z dohôd o vzájomnom započítaní, na základe ktorých je možné navzájom si započítať dva alebo viac nárokov alebo záväzkov splatných medzi vybranou inštitúciou a protistranou,
d)
z dohôd o čistom zúčtovaní,
e)
z krytých dlhopisov,99)
f)
z dohôd o financovaní vrátane sekuritizácie a nástrojov, ktoré sa používajú na účely hedžingu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť krytých fondov a ktoré sú zabezpečené podobným spôsobom ako kryté dlhopisy, ktoré zahŕňajú poskytovanie a držbu zaistenia jednou zo zmluvných strán dohody alebo osobitným správcom, splnomocnencom alebo určeným zástupcom.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez ohľadu na právny dôvod vzniku zmluvy alebo záväzku, povahu alebo počet zmluvných strán alebo právny poriadok, podľa ktorého bola zmluva uzatvorená.
§ 80
Ochrana dohôd o finančnej zábezpeke, vzájomnom započítaní a konečnom zúčtovaní
(1)
Rada prostredníctvom použitia doplnkových právomocí podľa § 13 chráni práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd o finančnej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, z dohôd o vzájomnom započítaní a z dohôd o konečnom zúčtovaní uzatvorených medzi vybranou inštitúciou v rezolučnom konaní a inou osobou, pred prevodmi chránených častí práv a záväzkov, zmenou alebo ukončením týchto práv alebo záväzkov. Práva z dohôd a záväzky sa chránia rovnako, ak strany dohody majú nárok na vzájomné započítanie alebo zúčtovanie týchto práv a záväzkov. V rámci rezolučného konania sa pri ochrane práv a záväzkov použijú primerane ustanovenia podľa osobitného predpisu.100)
(2)
Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov
a)
previesť kryté vklady1) a chránený klientsky majetok,2) ktoré sú súčasťou dohôd podľa odseku 1, bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov, ktoré sú súčasťou týchto dohôd,
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov1) a chráneného klientskeho majetku.2)
§ 81
Ochrana zabezpečovacích dohôd
(1)
Nakladanie so záväzkami, ktorých plnenie je zabezpečené, alebo so záväzkami, ktorých zabezpečenie sa viaže na výnos, je obmedzené a ani výkonom doplnkových právomocí rady podľa § 13 nie je možné
a)
samostatne previesť aktíva zabezpečujúce záväzky bez prevodu zabezpečovaných záväzkov,
b)
previesť zabezpečený záväzok bez prevodu výnosu z poskytnutého zabezpečenia,
c)
previesť výnos z poskytnutého zabezpečenia bez prevodu zabezpečovaného záväzku,
d)
zmeniť alebo ukončiť poskytnuté zabezpečenie, ak by viedlo k zrušeniu poskytnutého zabezpečenia.
(2)
Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov1)
a)
previesť samostatne kryté vklady,1) ktoré sú súčasťou akejkoľvek dohody podľa odseku 1, bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov,
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov.1)
§ 82
Ochrana dohôd o štruktúrovanom financovaní a krytých dlhopisov
(1)
Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní alebo dohody podľa § 79 ods. 2 písm. d) až f) je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, tak ani výkonom doplnkových právomocí rady podľa § 13 nie je možné
a)
previesť samostatne len časť aktív, práv alebo záväzkov tvoriacich predmet alebo súčasť dohody,
b)
ukončiť alebo zmeniť práva týkajúce sa aktív, iných práv alebo záväzkov, ktoré sú predmetom dohody.
(2)
Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov1)
a)
previesť samostatne kryté vklady,1) a to bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov v súvislosti so zmluvou o štruktúrovanom financovaní,
b)
previesť, meniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov.1)
§ 83
Ochrana systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania
Rozhodnutie rady, ktorým sa prevádza časť aktív, práv alebo záväzkov alebo sa vykonávajú doplnkové právomoci podľa § 13, ktorými rada mení alebo ruší zmluvu, ktorej účastníkom je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, sa nedotýka práv, povinností alebo záväzkov týkajúcich sa zúčtovania v platobných systémoch zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi,101) v rámci ktorých dochádza k výkonu prevodných príkazov, vysporiadaniu záväzkov, započítaniu alebo k výkonu zabezpečovacích práv.
JEDENÁSTA ČASŤ
KOLÉGIÁ
§ 84
Kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na vykonávanie úloh podľa § 26 až 29, 48, 49 a 59 a na zabezpečenie spolupráce a koordinácie s rezolučnými orgánmi z tretích krajín.
(2)
Kolégium podľa odseku 1 sa vytvorí na výkon týchto úloh:
a)
výmena informácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
výkon preventívnych právomocí vo vzťahu k skupinám a pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny,
c)
vypracovanie plánov riešenia krízových situácií podľa § 26 a 27 a posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 28 na úrovni skupiny,
d)
výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 29,
e)
rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa § 48 a 49,
f)
koordinovanie zverejňovania stratégií, programov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a používania mechanizmov financovania zriadených podľa dvanástej časti tohto zákona,
g)
prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(3)
Kolégium podľa odseku 1 tvoria zástupcovia rezolučných orgánov, ktorí vzájomne spolupracujú a sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach vždy, keď sú na programe zasadnutia záležitosti podliehajúce spolurozhodovaniu alebo týkajúce sa osoby v skupine, ktorá patrí do pôsobnosti rezolučných orgánov. Kolégium tvoria zástupcovia týchto orgánov:
a)
rady,
b)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska spoločnosť podliehajúca dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií skupiny a ktorá je vybranou inštitúciou,
d)
rezolučných orgánov, do pôsobnosti ktorých patria významné pobočky,
e)
orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ak rada je členom kolégia pre riešenie krízových situácií,
f)
príslušných ministerstiev, ak nimi nie sú rezolučné orgány, ktoré sú členmi kolégia pre riešenie krízových situácií,
g)
orgánu, ktorý je zodpovedný za systém ochrany vkladov členského štátu a za systém ochrany klientskeho majetku, ak orgán pre riešenie krízových situácií je členom kolégia pre riešenie krízových situácií,
h)
rezolučných orgánov tretích krajín, ak materská spoločnosť v Európskej únii alebo vybraná inštitúcia so sídlom v členskom štáte má dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku so sídlom v tretej krajine, sú na vlastnú žiadosť pri zachovaní požiadavky dôvernosti pozvané na zasadnutia kolégia ako pozorovatelia,
i)
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorí nemajú hlasovacie právo v kolégiu.
(4)
Rada nie je povinná zriaďovať kolégium podľa odseku 1, ak iné skupiny alebo kolégiá vykonávajú tie isté funkcie a úlohy, dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách podľa odseku 1.
(5)
Rada predsedá kolégiu podľa odseku 1 a postupuje takto:
a)
po porade s ostatnými členmi kolégia podľa odseku 1 písomne určí opatrenia a postupy na fungovanie kolégia,
b)
koordinuje všetky činnosti kolégia podľa odseku 1,
c)
zvoláva všetky zasadnutia,
d)
vopred informuje všetkých členov kolégia podľa odseku 1 o jeho organizovaní, o hlavných bodoch rokovania a prijatých rozhodnutiach rady a o ich výsledkoch,
e)
rozhoduje o pozvaní členov kolégia podľa odseku 1 a pozorovateľov, zohľadňujúc možný vplyv na finančnú stabilitu v dotknutých členských štátoch.
(6)
Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným orgánom iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným rezolučným orgánom, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).
§ 85
Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)
Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti zriadené v Slovenskej republike a v jednom alebo viacerých členských štátoch, alebo dve alebo viacero pobočiek, ktoré sa považujú za významné v Slovenskej republike a jednom alebo viacerých členských štátoch, rada po dohode s rezolučnými orgánmi iných členských štátov, v ktorých sú usadené tieto dcérske spoločnosti alebo v ktorých sa tieto významné pobočky nachádzajú, zriadi európske kolégium pre riešenie krízových situácií (ďalej len „európske kolégium“), ktoré vykonáva funkcie a plní úlohy podľa § 20.
(2)
Ak je rada členom európskeho kolégia, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré sú členmi európskeho kolégia o uznaní rozhodnutia tretej krajiny zameraného na riešenie krízových situácií, ktoré sa vzťahuje na vybranú inštitúciu alebo materskú spoločnosť tretej krajiny, ktorá
a)
má dcérske spoločnosti usadené v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo pobočky, ktoré sa považujú za významné, nachádzajúce sa v dvoch alebo viacerých členských štátoch,
b)
má aktíva, práva alebo záväzky, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo sa riadia ich právnym poriadkom.
(3)
Postup podľa odseku 2 sa uplatňuje, len ak nie je platná dohoda podľa § 20a ods. 2 alebo ak predmetom tejto dohody nie je postup vo veci uznávania rozhodnutí tretích krajín zameraných na riešenie krízových situácií a ich výkonu. Po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 2 rada zabezpečí výkon uznaného rozhodnutia. Uznávaním a výkonom rozhodnutia tretej krajiny zameraného na riešenie krízových situácií nie je dotknuté konanie podľa osobitného predpisu.62)
(4)
Rada môže v rezolučnom konaní na účely tohto paragrafu
a)
riešiť krízovú situáciu vo vzťahu k
1.
aktívam vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
2.
právam alebo záväzkom vybranej inštitúcie tretej krajiny, ktoré sú zaúčtované pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny v Slovenskej republike alebo sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo nároky voči ním sú vymáhateľné na území Slovenskej republiky,
b)
dokončiť alebo vyžadovať dokončenie prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva dcérskej spoločnosti v Európskej únii zriadenej na území Slovenskej republiky,
c)
vykonávať právomoci podľa § 14, 15 a 17 v súvislosti s právami ktorejkoľvek zmluvnej strany spoločného rozhodnutia podľa odseku 2, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu rozhodnutí tretej krajiny zameraných na riešenie krízových situácií,
d)
umožniť nevymožiteľnosť akéhokoľvek zmluvného práva ukončiť, zrušiť alebo predčasne plniť zmluvy alebo ovplyvniť zmluvné práva osôb podľa odseku 2 a iných osôb skupiny, ak také práva vznikli na základe rezolučného konania voči vybranej inštitúcii alebo materskej spoločnosti tretej krajiny alebo iných osôb v skupine, rezolučného orgánu tretej krajiny alebo inak v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny za predpokladu, že sa naďalej plnia základné zmluvné povinnosti vrátane úhrad platieb a dodávok plnení alebo poskytnutej zábezpeky.
(5)
Rada môže vykonávať právomoci v rezolučnom konaní a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k materskej spoločnosti, ak je ich výkon nevyhnutný vo verejnom záujme, ak príslušný orgán tretej krajiny rozhodol, že vybraná inštitúcia riadiaca sa právom tejto tretej krajiny spĺňa podmienky na riešenie krízovej situácie podľa právneho poriadku tejto tretej krajiny; na tento účel je rada oprávnená vykonávať všetky právomoci v rezolučnom konaní vo vzťahu k tejto materskej spoločnosti.
(6)
Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 2 s rezolučnými orgánmi zúčastnenými v európskom kolégiu alebo ak takéto európske kolégium nebolo zriadené, rada príjme vlastné rozhodnutie o tom, či uzná rozhodnutie tretej krajiny zamerané na riešenie krízových situácií týkajúce sa vybranej inštitúcie tretej krajiny alebo materskej spoločnosti tretej krajiny. Pri prijímaní vlastného rozhodnutia rada zohľadní záujmy každého členského štátu, v ktorom pôsobí vybraná inštitúcia alebo materská spoločnosť tretej krajiny podľa odseku 2, najmä možný vplyv uznania a výkonu rozhodnutí tretích krajín zameraných na riešenie krízových situácií na finančnú stabilitu týchto dotknutých členských štátov ako aj na iné osoby v skupine.
(7)
Rada môže po konzultácii s ostatnými rezolučnými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, odmietnuť uznať alebo vykonať rozhodnutie tretej krajiny zamerané na riešenie krízovej situácie, ak
a)
by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Slovenskej republike, alebo ak zastáva názor, že toto rozhodnutie by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu iného členského štátu,
b)
je nevyhnutné uložiť nezávislé opatrenie na riešenie krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov riešenia krízových situácií,
c)
by sa podľa neho veriteľom a vkladateľom, ktorí sa nachádzajú alebo sú príslušní na výplatu v Slovenskej republike nedostalo rovnakého zaobchádzania ako veriteľom a vkladateľom z tretej krajiny s podobnými právami,
d)
by jeho uznanie alebo výkon malo pre Slovenskú republiku závažné fiškálne dôsledky alebo účinky takého uznania alebo výkonu by boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(8)
Európskemu kolégiu predsedá na účely dohľadu na konsolidovanom základe rezolučný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe, ak ide o dcérske spoločnosti v držbe finančnej holdingovej spoločnosti zriadenej v Európskej únii alebo ak k nej patria významné pobočky. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, rada spolu s ostatnými členmi európskeho kolégia navrhuje a schváli predsedu európskeho kolégia.
(9)
Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa európske kolégium nemusí zriadiť, ak iné kolégiá alebo skupiny vykonávajú rovnaké funkcie a plnia rovnaké úlohy a dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách; ustanovenia o európskych kolégiách sa primerane vzťahujú na tieto iné kolégiá alebo skupiny.
§ 86
Výmena informácií
(1)
Rada, iné príslušné rezolučné orgány, Národná banka Slovenska a príslušné orgány dohľadu členských štátov si na žiadosť a bezodkladne navzájom poskytujú všetky informácie,102) ktoré sú dôležité pre výkon ustanovených úloh na základe tohto zákona, pričom sú povinné zachovávať mlčanlivosť podľa § 8.
(2)
Ak na základe žiadosti poskytol rezolučný orgán tretej krajiny informácie, rada požiada tento orgán o súhlas s ďalším poskytnutím týchto informácií; to neplatí, ak rezolučný orgán tretej krajiny už vyslovil súhlas s ďalším poskytnutím týchto informácií.
(3)
Príslušné rezolučné orgány si vymieňajú informácie s ministerstvom, ak sa týkajú rozhodnutia alebo veci, ktorá si vyžaduje oznámenie, konzultáciu alebo súhlas ministerstva alebo ktorá môže mať dosah na verejné financie.
(4)
Rada, príslušné rezolučné orgány, príslušné orgány dohľadu, ministerstvo a príslušné ministerstvá si vymieňajú dôverné informácie v zmysle požiadaviek na dôvernosť informácií vrátane plánov ozdravenia s príslušnými orgánmi z tretích krajín iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
orgány z tretích krajín spĺňajú požiadavky a štandardy týkajúce sa služobného tajomstva,
b)
informácie sú nevyhnutné na to, aby príslušné orgány z tretích krajín vykonávali svoje funkcie zamerané na riešenie krízových situácií podľa právneho poriadku tretích krajín.
(5)
Ak dôverné informácie pochádzajú z iného členského štátu, rada, príslušné rezolučné orgány, Národná banka Slovenska, príslušné orgány dohľadu, ministerstvo a príslušné ministerstvá môžu poskytnúť tieto informácie rezolučným orgánom z tretej krajiny, ak rezolučný orgán členského štátu, ktorý tieto informácie poskytol s ich ďalším poskytnutím súhlasí v rozsahu a na účel určený v súhlase rezolučného orgánu členského štátu.
DVANÁSTA ČASŤ
FINANCOVANIE RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
§ 87
Národný fond
(1)
Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií uhrádzaním príspevkov na financovanie účinného riešenia krízových situácií podľa tohto zákona (ďalej len „príspevky“).
(2)
Na sústreďovanie príspevkov podľa odseku 1 a na ich používanie na účely riešenia krízových situácií podľa tohto zákona a osobitných predpisov25) sa pre radu zriaďuje národný fond.
(3)
Národný fond nie je právnickou osobou a prostriedky národného fondu netvoria súčasť prostriedkov štátneho rozpočtu ani iných rozpočtov sektora verejnej správy.
(4)
Za národný fond sa pre radu vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje samostatná účtovná závierka, súvaha, podsúvaha a poznámky k nim, pričom ich vedenie a zostavovanie zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady. Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou.
§ 88
Druhy príspevkov
(1)
Vybrané inštitúcie sú povinné uhrádzať do národného fondu tieto príspevky:
a)
ročný príspevok,
b)
mimoriadny príspevok.
(2)
Ročný príspevok je pravidelne sa opakujúci príspevok vybranej inštitúcie a uhrádza sa
a)
v eurách,
b)
neodvolateľným platobným záväzkom podľa § 89 ods. 3.
(3)
Mimoriadny príspevok je príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného fondu za výdavky na financovanie realizácie opatrení na riešenie krízových situácií a právomocí rady a uhrádza sa v eurách.
§ 89
Výška príspevkov
(1)
Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov pre každú vybranú inštitúciu. Výšku ročného príspevku pre vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu102aa) určuje Jednotná rada pre riešenie krízových situácií102ab) postupom podľa osobitného predpisu.102ac)
(2)
Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie znížených o vlastné zdroje vybranej inštitúcie a kryté vklady podľa osobitného predpisu1) k záväzkom všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky znížených o hodnotu vlastných zdrojov a krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) všetkých vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosti na území Slovenskej republiky. Pri výpočte ročného príspevku sa zohľadnia fáza obchodného cyklu a možný procyklický vplyv na finančnú pozíciu prispievajúcej vybranej inštitúcie a rizikový profil vybranej inštitúcie.
(3)
Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej inštitúcie, ktorého splnenie je v plnej miere zabezpečené majetkom s nízkym rizikom a vysokou likviditou, ktorý nie je zaťažený právom tretej osoby a ktorý možno použiť na účely podľa § 92 ods. 5. Podiel neodvolateľných platobných záväzkov nesmie presiahnuť 30 % z celkovej sumy ročných príspevkov, ktoré má príslušná vybraná inštitúcia uhradiť do národného fondu v príslušnom roku.
(4)
Výšku ročného príspevku určuje rada podľa odseku 1 tak, aby v prechodnom období do 31. decembra 2024 kumulované prostriedky národného fondu dosiahli hodnotu 1 % krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“) vybraných inštitúcií vykonávajúcich činnosť na území Slovenskej republiky. Ak sa v prechodnom období z národného fondu realizovali platby presahujúce hodnotu 0,5 % krytých vkladov podľa osobitného predpisu,1) rada môže toto prechodné obdobie predĺžiť až o štyri roky. Rada určí výšku ročných príspevkov na jednotlivé roky tak, aby boli čo najrovnomernejšie rozložené v čase.
(5)
Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú úroveň, určia sa ročné príspevky v takej výške, aby sa opätovne dosiahla cieľová úroveň národného fondu.
(6)
Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu cieľovej úrovne, rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov určí ročný príspevok na takej úrovni, aby bolo možné dosiahnuť cieľovú úroveň do šiestich rokov od dátumu poklesu hodnoty prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu.
(7)
Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na doplnenie zdrojov národného fondu za výdavky na financovanie realizácie opatrení riešenia krízových situácií a právomocí rady, určiť po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov mimoriadny príspevok spôsobom podľa odseku 2, ak osobitný predpis neustanovuje inak.63)
(8)
Ak sa mimoriadny príspevok určuje pred určením výšky ročného príspevku, výška mimoriadneho príspevku vybranej inštitúcie nemôže presiahnuť trojnásobok ročného príspevku vybranej inštitúcie za predchádzajúci rok.
(9)
Rada môže vybranú inštitúciu úplne alebo čiastočne oslobodiť od povinnosti platiť mimoriadny príspevok z dôvodu možného ohrozenia likvidity a platobnej schopnosti tejto vybranej inštitúcie. Oslobodenie môže byť udelené najviac na šesť mesiacov a na základe žiadosti vybranej inštitúcie môže rada udeliť oslobodenie opakovane.
(10)
Po skončení doby oslobodenia podľa odseku 9 je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny príspevok do národného fondu vo výške, ktorú by musela zaplatiť, ak by nebola oslobodená od platenia príspevku.
(11)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady o príspevku sa nevzťahuje osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu26) ani všeobecný predpis o správnom konaní,69) pričom rada toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do národného fondu.
(12)
Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahovať výšku určeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku a musia v ňom byť uvedené ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu,102a) podľa ktorých bola určená výška príspevku a podľa ktorých je príspevok splatný do národného fondu v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo určenej radou na základe tohto zákona. V písomnom vyhotovení rozhodnutia o príspevku sa tiež uvedie, kto toto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, identifikačné údaje vybranej inštitúcie, ktorá má povinnosť uhradiť určený príspevok, v rozsahu jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla, ako aj poučenie, že toto rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok. Rozhodnutie musí obsahovať aj odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie predsedu alebo osoby vykonávajúcej pôsobnosť predsedu; v rozhodnutí sa výslovne uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(13)
Rozhodnutie rady o určení príspevku nadobúda právoplatnosť dňom doručenia tohto rozhodnutia príslušnej vybranej inštitúcii; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.102b)
(14)
Doručené rozhodnutie rady o určení príspevku je vykonateľné, len čo uplynie lehota splatnosti určeného príspevku.
(15)
Exekučným titulom a podkladom na vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rady o určení príspevku.
(16)
Rada kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú vybranú inštitúciu.
§ 90
Splatnosť príspevkov
(1)
Ročný príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ak rada neurčí inú splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(2)
Mimoriadny príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu v lehote určenej rozhodnutím rady.
(3)
Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná z dlžnej sumy zaplatiť úroky z omeškania.103)
(4)
Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá zodpovednosť vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.104)
§ 91
Prostriedky národného fondu
(1)
Prostriedky národného fondu tvoria
a)
prostriedky na riešenie krízovej situácie vo vybraných inštitúciách prevedené do národného fondu z jednotného fondu na riešenie krízových situácií ustanoveného osobitným predpisom,105)
b)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. a) a ods. 3 (ďalej len „peňažné príspevky“),
c)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. b),
d)
úrok z omeškania podľa § 90 ods. 3,
e)
príjmy z úrokov z použitia prostriedkov podľa § 92 ods. 4 písm. g),
f)
úvery poskytnuté pre národný fond od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4,
g)
úvery poskytnuté pre národný fond od mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 5,
h)
ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)
(2)
Prostriedky národného fondu podľa odseku 1 sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska; peňažné prostriedky národného fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia105ab) a sú z neho vylúčené. Pre každý druh príjmu podľa odsekov 1 a 3 a pre peňažné prostriedky z každého prijatého úveru sa zriadi samostatný účet okrem príjmov podľa odseku 1 písm. d), e) a h). Tieto príjmy podľa odseku 1 písm. d), e) a h) sa ukladajú na účtoch úverov, ktorých sú príslušenstvom.
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa § 97 ods. 1 a podmienky ustanovené osobitným predpisom,105) môžu byť zdrojom financovania národného fondu peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté podľa osobitného predpisu.105a)
(4)
Rada môže uzatvoriť zmluvy o úvere určenom pre národný fond podľa odseku 1 písm. f), ak výška prostriedkov získaných podľa odseku 1 písm. a) až e) nie je dostatočná alebo v národnom fonde nie sú dostupné prostriedky na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie.
(5)
Rada môže požiadať o poskytnutie úveru určeného pre národný fond aj mechanizmy financovania iných členských štátov, ak prostriedky národného fondu získané podľa § 88 ods. 1 nie sú dostatočné alebo dostupné na pokrytie strát, nákladov alebo iných výdavkov spojených s účinným riešením krízovej situácie a úver podľa odseku 1 písm. f) nie je možné získať za primeraných podmienok.
(6)
Úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmami financovania iných členských štátov, dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov. Zmluvy o úvere, na základe ktorých budú poskytnuté peňažné prostriedky každého mechanizmu financovania, musia mať rovnakú úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky, ak sa všetky zúčastnené mechanizmy financovania nedohodli inak. Výška úveru od mechanizmu financovania iného členského štátu zodpovedá pomeru krytých vkladov členského štátu mechanizmu financovania k celkovej výške krytých vkladov členských štátov, ktoré poskytujú úver národnému fondu, ak sa nedohodne inak.
(7)
Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať do cieľovej úrovne národného fondu.
(8)
Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 3 sú vyššie ako predpokladané straty Fondu ochrany vkladov, ktoré by musel Fond ochrany vkladov znášať, ak by sa majetok vybranej inštitúcie speňažil v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62) Fond ochrany vkladov má nárok na uhradenie takto vzniknutého rozdielu z prostriedkov národného fondu, pričom na určovanie výšky rozdielu sa použije postup podľa § 77.
(9)
Za úvery poskytnuté národnému fondu môže štát poskytnúť štátnu záruku podľa osobitného predpisu.105b)
§ 92
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1)
O správe a použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.
(2)
Správu prostriedkov národného fondu pre radu podľa osobitného zákona105c) zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady, pričom Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou; Fond ochrany vkladov je v rámci správy prostriedkov národného fondu príslušný a oprávnený konať za radu a národný fond,105d) pričom je tiež príslušný a oprávnený
a)
zabezpečovať a vymáhať uhrádzanie peňažných príspevkov do národného fondu vrátane ich príslušenstva,
b)
vyhotovovať výkazy nedoplatkov vybraných inštitúcií,
c)
zabezpečovať výkon rozhodnutí, ktoré sa týkajú prostriedkov národného fondu alebo ich príslušenstva, pričom na tieto účely a na účely podľa písmena a) je Fond ochrany vkladov oprávnený za radu taktiež predkladať podania a návrhy na súdy, iné orgány verejnej moci a na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom,105d) ako aj udeľovať plnomocenstvá na zastupovanie a uzatvárať dohody o poskytovaní právnych služieb106) súvisiacich so správou prostriedkov národného fondu,
d)
nakladať s prostriedkami národného fondu vrátane vykonávania prevodov prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.
(3)
Za národný fond sa pre radu vedie evidencia, vykonáva sa oceňovanie pohľadávok a oceňovanie zábezpek poskytnutých na zabezpečenie pohľadávok, dopĺňajú sa zábezpeky na ich pôvodný rozsah, ak zábezpeka predčasne zanikne, ak sa počas trvania zábezpeky zníži jej hodnota alebo ak by príjem z uplatnenia zábezpeky z iných dôvodov pravdepodobne nepostačoval na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky; vedenie tejto evidencie, vykonávanie tohto oceňovania a dopĺňanie týchto zábezpek zabezpečuje Fond ochrany vkladov na svoje náklady. Fond ochrany vkladov vykonávaním týchto činností alebo časti týchto činností môže poveriť tretiu osobu, ktorú vyberie a poverí po prerokovaní s radou.
(4)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na financovanie účinného riešenia krízových situácií podľa tohto zákona na
a)
ručenie za záväzky klientov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, voči tejto vybranej inštitúcii, alebo ručenie za záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, jej dcérskych spoločností, preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív,
b)
poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcom aktív,
c)
bezodplatné alebo nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi aktív,
d)
vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom podľa desiatej časti tohto zákona,
e)
poskytnutie peňažných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov niektorých veriteľov, ak sa ukladá opatrenie kapitalizácie a rada sa rozhodne vylúčiť niektorých veriteľov z rozsahu pôsobnosti nástroja kapitalizácie podľa § 59 ods. 2,
f)
dobrovoľné poskytovanie úverov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom výška peňažných prostriedkov poskytnutých národným fondom sa určí pomerom krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) k súhrnu krytých vkladov a chráneného klientskeho majetku ostatných zúčastnených mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sa rada, Fond ochrany vkladov a mechanizmy financovania iných členských štátov nedohodnú inak; úrokovú sadzbu, lehotu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté peňažné prostriedky mechanizmom financovania iných členských štátov, dohodnú rada a mechanizmy financovania iných členských štátov,
g)
splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom,
h)
akékoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až g).
(5)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj na poskytnutie úveru nadobúdateľovi pri uložení opatrenia prevodu majetku podniku.
(6)
Rada je oprávnená uzatvoriť zmluvy o úvere aj vtedy, ak o to požiada mechanizmus financovania iného členského štátu.
(7)
Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95 a podľa § 91 ods. 8 a na úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných predpisov.106a)
(8)
Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie a iných osôb ani na doplnenie vlastných zdrojov podľa § 58 ods. 1 písm. a). Ak by nepriamym dôsledkom použitia národného fondu podľa odseku 5 mohlo byť čiastočné prenesenie strát vybranej inštitúcie na národný fond, uplatní sa postup podľa § 59.
§ 93
(1)
Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná v súlade s § 92, osobitným predpisom105) a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.106b)
(2)
Vláda zastúpená ministerstvom je oprávnená uzavrieť s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií102ab) dohodu o úverovom mechanizme pre potreby financovania riešenia krízových situácií bánk.3)
§ 94
Práva a povinnosti rady v súvislosti s národným fondom
Rada môže žiadať od vybranej inštitúcie na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jej činnosťou. Vybraná inštitúcia je povinná bezodkladne poskytnúť rade podľa jej pokynov všetky informácie a podklady v listinnej podobe a elektronickej podobe priamo spojené s metodikou výpočtu príspevkov podľa § 89 ods. 1. Ak rada zistí nezrovnalosti v poskytnutých informáciách, tak zistené nezrovnalosti oznámi dotknutej vybranej inštitúcii, pričom táto vybraná inštitúcia je povinná oznámené nezrovnalosti bezodkladne odstrániť a opravené informácie odovzdať rade. Rada preverí odstránenie nezrovnalostí v opravených informáciách a vykoná potrebné opatrenia na účely zabezpečenia korektného vykonávania svojich činností. Rada má právo vykonávať vo vybranej inštitúcii, v ktorej boli opakovane zistené nezrovnalosti, kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení tohto zákona a s tým súvisiacich činností.
§ 95
Využitie prostriedkov národného fondu pri riešení krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)
Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, rozhodne o riešení krízovej situácie na úrovni skupiny, rada rozhodne o použití peňažných prostriedkov národného fondu v súlade s týmto zákonom.
(2)
Rada na žiadosť rezolučného orgánu na úrovni skupiny spolupracuje pri vypracovaní plánu financovania podľa § 96.
§ 96
Plán financovania
(1)
Plánom financovania rozumieme plán, ktorý zostaví rezolučný orgán na úrovni skupiny v súlade s postupmi rozhodovania podľa § 84 a 85.
(2)
Nevyhnutnou súčasťou plánu financovania sú tieto náležitosti:
a)
ocenenie v súlade s § 51,
b)
výška straty, ktorú každá vybraná inštitúcia v rámci skupiny vykáže v okamihu uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,
c)
výška straty za každú vybranú inštitúciu skupiny, ktorú by utrpeli jednotlivé triedy akcionárov a veriteľov,
d)
každý príspevok, ktorý by sa vyžadoval od Fondu ochrany vkladov podľa osobitného predpisu1) alebo Garančného fondu investícií podľa osobitného predpisu,2)
e)
celkový príspevok všetkých mechanizmov financovania vrátanie vymedzenia účelu a podoby príspevku,
f)
základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých sa vybraná inštitúcia skupiny nachádza, vyžaduje ako príspevok na financovanie opatrení na riešenie krízovej situácie na úrovni skupiny s cieľom skompletizovať celkový príspevok podľa písmena e),
g)
suma, ktorá sa od mechanizmu financovania členského štátu, v ktorom sa nachádzajú vybrané inštitúcie skupiny, vyžaduje ako príspevok na financovanie riešenia krízovej situácie vrátane podoby príspevkov,
h)
suma úveru, ktorú mechanizmy financovania členských štátov na úrovni skupiny zmluvne zabezpečia podľa § 93,
i)
časový plán použitia prostriedkov mechanizmov financovania členských štátov vrátane možnosti jeho predĺženia.
(3)
Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie celkového príspevku mechanizmu financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny bude najmä
a)
podiel rizikovo vážených aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
b)
podiel aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
c)
podiel strát, ktoré vznikli jednotlivým vybraným inštitúciám v skupine a zároveň viedli k potrebe riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny,
d)
podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej situácie na úrovni skupiny,
e)
súlad so zásadami určenými v pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 26 ods. 4 písm. f), ak sa v pláne financovania nedohodlo inak.
(4)
Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia mechanizmov financovania na úrovni skupiny medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania na úrovni skupiny je veľkosť príspevkov na financovanie riešenia krízových situácií.
§ 97
Princípy použitia peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov
(1)
Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) na riešenie krízovej situácie a zabezpečenie priebežného prístupu vkladateľov k svojim vkladom. Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov pri uložení
a)
opatrenia kapitalizácie v sume odpísaných krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do opatrenia kapitalizácie a odpísané v rovnakom rozsahu ako iné záväzky s rovnakou úrovňou priority podľa osobitného predpisu,62) vo výške podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)
iného opatrenia ako opatrenia kapitalizácie v sume strát vkladateľov krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do iného opatrenia, v rozsahu strát ostatných veriteľov s rovnakou úrovňou priority podľa osobitného predpisu.62)
(2)
Pri uložení opatrenia kapitalizácie rada nemôže použiť peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov na krytie nákladov vzniknutých doplnením vlastných zdrojov vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie podľa § 58 ods. 1.
(3)
Ak sa na základe ocenenia podľa § 77 určilo, že peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté na riešenie krízovej situácie boli vyššie ako predpokladané straty Fondu ochrany vkladov, Fond ochrany vkladov má v súlade s § 78 právo na výplatu tohto rozdielu z národného fondu.
(4)
Rada zabezpečí, aby určenie sumy peňažných prostriedkov podľa § 96 ods. 2 písm. d) v súlade s odsekom 1 zodpovedalo podmienkam uvedeným v § 51.
(5)
Peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov podľa odseku 1 sa poskytnú v eurách.
TRINÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 98
(1)
Ak rada zistí nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v rozhodnutí rady uložených vybranej inštitúcii, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na riešenie krízových situácií bánk, môže rada podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť
a)
vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
b)
vybranej inštitúcii skončiť nepovolenú činnosť,
c)
povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zodpovedná fyzická osoba, vybraná inštitúcia, finančná vybraná inštitúcia, materský podnik únie alebo iná právnická osoba, ako aj povaha porušenia,
d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo vedúcemu zamestnancovi vybranej inštitúcie alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu zodpovednú za porušenie,
e)
pokutu vybranej inštitúcii od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 10 % celkového čistého obratu za predchádzajúci rok, ak právnická osoba je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti; relevantným čistým obratom je obrat vyplývajúci z konsolidovaných účtovných závierok hlavnej materskej spoločnosti za predchádzajúci hospodársky rok,
f)
pokutu do výšky dvojnásobku sumy výnosu vyplývajúceho z porušenia, ak tento výnos možno určiť,
g)
opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa rady alebo audítora,
h)
uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú vybraná inštitúcia uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
i)
zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
j)
vybranej inštitúcii prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
k)
vybranej inštitúcii znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
l)
vybranej inštitúcii udržiavať stanovený rozsah aktív v určenej výške,
m)
vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo výkon niektorého druhu obchodov.
(2)
Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala vybranej inštitúcii povolenie na výkon činnosti.
(3)
Rada môže uložiť členovi štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcemu pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie, zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi vybranej inštitúcie alebo pobočky zahraničnej vybranej inštitúcie za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na riešenie krízových situácií, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným radou, pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky 5 000 000 eur.
(4)
Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Pokutu alebo opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,107) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie alebo inej osoby, nad ktorou vykonáva rada pôsobnosť podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.108)
(6)
Rada je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy a prerokovať nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie s členmi štatutárneho orgánu vybranej inštitúcie, banky, členmi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcimi zamestnancami, vedúcimi útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktorí sú povinní poskytnúť rade ňou požadovanú súčinnosť.
(7)
Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 3, proti ktorým už nie je prípustný rozklad, ako aj informácie o podaní rozkladu proti daným sankciám a o jeho výsledku rada zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne po tom, ako bola vybraná inštitúcia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná. Rada zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie sa zverejnia anonymne až do uplynutia doby, keď dôvody na anonymné zverejnenie pominú, ak ide o
a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,109)
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(8)
Rada oznamuje Európskemu orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uložila, na účely výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu prostredníctvom centrálnej databázy sankcií vedenej Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Rada poskytuje Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) všetky potrebné informácie na aktualizáciu tejto centrálnej databázy.
(9)
Rada je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorý poskytol rade akúkoľvek informáciu o nedostatkoch v činnosti vybranej inštitúcie.
(10)
Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 99
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.110)
(2)
Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa tohto zákona a osobitných predpisov sa vzťahuje osobitný zákon.28g)
§ 99a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2016, zostávajú zachované.
(2)
Ustanovenia § 4 až 8 o členoch rady v znení účinnom od 1. januára 2016 sa od 1. januára 2016 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov rady vymenované pred 1. januárom 2016; podmienku podľa § 4 ods. 5 sú osoby vymenované za členov rady pred 1. januárom 2016 povinné splniť najneskôr do 1. januára 2017.
(3)
Opravný prostriedok111) proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o určení výšky príspevku podľa § 89, možno podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky,112) a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady najneskôr však do 30. júna 2016.
(4)
Do 30. júna 2016 sa na prvostupňové rozhodnutia rady vo veciach, ktoré neboli zverené výkonnému členovi nevzťahuje osobitný predpis.113)
(5)
Do 30. júna 2016 je zákonnosť právoplatných rozhodnutí rady vydaných podľa tohto zákona okrem rozhodnutia o určení výšky príspevku podľa § 89 preskúmateľná podľa osobitného predpisu;114) na preskúmanie jej rozhodnutí alebo postupov je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
(6)
Od 1. júla 2016 je zákonnosť rozhodnutí rady preskúmateľná podľa Správneho súdneho poriadku.
§ 100
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa osobitného zákona1a) (ďalej len "národný fond").".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z požiadavky na hodnotu vlastných finančných zdrojov fondu vo výške ustanovenej v § 6 ods. 2 tretej vete, ak Rada fondu nerozhodne inak.“.
3.
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z požiadavky na hodnotu vlastných finančných zdrojov fondu vo výške ustanovenej v § 6 ods. 2 tretej vete v dôsledku využitia fondu podľa odseku 4 písm. g), Rada fondu určí ročný príspevok v takej výške, aby sa dosiahla cieľová úroveň fondu podľa § 6 ods. 3 do šiestich rokov od poklesu finančných prostriedkov fondu o jednu tretinu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných prostriedkov ustanovených podľa osobitného zákona,1a) Fond má nárok na náhradu tohto rozdielu.“.
5.
V § 17 ods. 1 písm. j) sa slovo "riadnych" nahrádza slovom "ročných".
6.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zabezpečovať výkon správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného fondu a zabezpečovať plnenie ďalších úloh podľa rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného zákona.1a)“.
7.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady a nezúčastňujú sa na činnosti a rozhodovaní rady pri výkone jej pôsobnosti vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) na ich hlasy sa v týchto veciach neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa ani pri rozhodovaní rady.
(4)
Členovia rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa činnosti, aktivít alebo majetku fondu alebo správy peňažných prostriedkov národného fondu podľa osobitného zákona.1a) Členovia rady sú tiež oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa s informáciami, dokladmi a záznamami o peňažných príspevkoch jednotlivých vybraných inštitúcií do národného fondu podľa osobitného zákona1a) a s inými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa jednotlivých vybraných inštitúcií vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) toto oprávnenie však nemajú členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky.“.
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) súvisiacich s riešením krízových situácií.“.
9.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania dozornej rady a nezúčastňujú sa na činnosti a rozhodovaní dozornej rady pri výkone jej pôsobnosti vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) na ich hlasy sa v týchto veciach neprihliada pri posudzovaní schopnosti dozornej rady uznášať sa ani pri rozhodovaní dozornej rady.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
10.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa činnosti, aktivít alebo majetku fondu alebo správy peňažných prostriedkov národného fondu podľa osobitného zákona.1a) Členovia dozornej rady sú tiež oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa s informáciami, dokladmi a záznamami o peňažných príspevkoch jednotlivých vybraných inštitúcií do národného fondu podľa osobitného zákona1a) a s inými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa jednotlivých vybraných inštitúcií vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) toto oprávnenie však nemajú členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky.“.
11.
V § 21a sa za slovo "orgánov" vkladajú slová "vrátane činností týkajúcich sa národného fondu".
12.
§ 22b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami nadobudnutými podľa § 12 vo veciach týkajúcich sa riešenia krízových situácií podľa osobitného zákona.1a)“.
13.
V § 28 sa slová "ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom financií19)" nahrádzajú slovami "ktorá je takú poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky oprávnená vykonávať podľa osobitného zákona19)".
14.
Doterajší text v prílohe sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný plán").“.
2.
V § 23 sa vypúšťa odsek 10.
3.
V § 27 ods. 3 sa nad slovom "predpisu" odkaz "26g)" nahrádza odkazom "26ga)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:
„26ga)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 33n sa vkladajú § 33o až 33z, ktoré znejú:
㤠33o
(1)
Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe, banka, ktorá podlieha dohľadu Európskej centrálnej banky podľa osobitného predpisu,30zw) alebo banka, ktorá má významný podiel na finančnom systéme, je povinná vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán obsahujúci opatrenia, ktoré prijme s cieľom obnoviť svoju finančnú pozíciu po tom, čo by došlo k jej výraznému zhoršeniu. Banka má významný podiel na finančnom systéme, ak
a)
celková hodnota jej aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jej celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jej aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.
(2)
Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä
a)
zhrnutie kľúčových prvkov ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť banky obnoviť svoju finančnú situáciu po výraznom zhoršení finančnej situácie banky,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v banke od naposledy predloženého ozdravného plánu,
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia banka prijme na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu zdravia banky a finančnej situácie banky,
e)
odhad časového rámca pre realizáciu každého vecného aspektu ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia vplyvu na zvyšok skupiny, klientov a zmluvné protistrany; skupinou sa na účely § 33o až 33z rozumie materská spoločnosť a dcérska spoločnosť,
g)
identifikovanie kritických funkcií banky,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a predajnosti operácií, hlavných oblastí obchodnej činnosti, jednotlivých činností a aktív banky,
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia banky, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov banky,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu banky k zdrojom núdzového financovania, ktoré banke umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky banky, najmä posúdenie
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
mechanizmy a opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov banky vrátane infraštruktúry a služieb týkajúcich sa informačných technológií,
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability banky,
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,
s)
prípravné opatrenia, ktoré banka prijala a ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie banky,
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých banka môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie banky a musia byť jednoducho sledovateľné bankou,
u)
opatrenia, ktoré by mohla prijať banka, ak sú splnené podmienky podľa § 50 ods. 12 alebo ods. 14,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže banka na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktív, ktoré by banka mohla použiť ako zábezpeku.
(3)
Banka je povinná ukazovatele podľa odseku 2 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán banky považuje za primerané, môže rozhodnúť o
a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 s odôvodnením banka bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.
(5)
Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.
(6)
Ozdravný plán musí obsahovať primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia banky. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť banka vystavená vzhľadom na charakter vykonávaných bankových činností, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.
(7)
Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán banky a banka ho následne predloží Národnej banke Slovenska so žiadosťou o zaujatie stanoviska.
(8)
Banka je povinná aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 7.
§ 33p
(1)
Národná banka Slovenska vydá písomný súhlas s ozdravným plánom do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti podľa § 33o ods. 7, ak
a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré banka uskutočnila alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu zdravia banky a finančnej situácie banky alebo skupiny, ktorej je súčasťou,
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa banka nachádza vo finančnom strese, a pri čo najväčšom zabránení akýmkoľvek významným nepriaznivým vplyvom na finančný systém, aj keby ostatné banky realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.
(2)
Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu a financovania banky k zložitosti organizačnej štruktúry banky a rizikovému profilu banky.
(3)
Ak má banka v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska vydá súhlas podľa odseku 1 po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.
(4)
Národná banka Slovenska do dvoch pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa § 33o ods. 7 zašle ozdravný plán Rade pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len "rezolučná rada"), ktorá ho môže preskúmať. Ak rezolučná rada zistí, že ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť riešiteľnosť krízovej situácie banky, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Oznámenie rezolučnej rady má charakter odporúčania.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada banku, aby v lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti Národnej banke Slovenska odstránila nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť banky predĺžiť najviac o jeden mesiac.
(6)
Ak banka nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže banke uložiť povinnosť vykonať v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.
(7)
Ak banka nedodrží lehotu podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky a zároveň nedostatky nemožno odstrániť uložením povinnosti podľa odseku 6, Národná banka Slovenska uloží banke povinnosť navrhnúť v lehote, ktorú určí, opatrenia na zlepšenie. Takými opatreniami môže byť okrem opatrení podľa § 50 aj povinnosť
a)
znížiť rizikový profil banky a riziko likvidity,
b)
umožniť včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
upraviť stratégiu a štruktúru banky,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania banky s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií banky, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú bankové činnosti, ktoré pre banku alebo skupinu, ktorej súčasťou je banka, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované bankou, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť banky alebo skupiny, jej trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia banky.
(8)
Na opatrenia podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.30zy)
§ 33q
(1)
Ak je banka materskou spoločnosťou na úrovni skupiny, je povinná vypracovať a predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu (ďalej len "skupinový ozdravný plán"). Skupinový ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán banky.
(2)
Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán
a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá je bankou, a kolégiu,
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka banky, ak skupinový ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú významnej pobočky banky,
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.30zz)
(3)
V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná banka, ktorá je materskou spoločnosťou, a jej dcérske spoločnosti. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej situácie skupiny alebo banky pri zohľadnení finančnej situácie ostatných členov skupiny. Skupinový ozdravný plán zahŕňa mechanizmy na zabezpečenie koordinácie a konzistentnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni materskej spoločnosti, na úrovni finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, ako aj opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni dcérskych spoločností a na úrovni významných pobočiek.
(4)
Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým dcérskym spoločnostiam a jeho súčasťou je aj zmluva o skupinovej podpore, ak bola uzavretá.
(5)
Pre každý scenár makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ozdravnom pláne uvedie, či existujú prekážky brániace vykonávaniu opatrení v rámci skupiny, a to aj na úrovni jednotlivých členov, na ktoré sa skupinový ozdravný plán vzťahuje, a či existujú podstatné praktické alebo právne prekážky brániace rýchlemu prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu pasív alebo aktív v rámci skupiny.
§ 33r
(1)
Národná banka Slovenska vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami a po prerokovaní s príslušnými orgánmi dohľadu nad významnými pobočkami a kolégiom maximálne úsilie na dosiahnutie spoločnej dohody v lehote štyroch mesiacov od predloženia skupinového ozdravného plánu podľa § 33q ods. 2 o
a)
súhlase so skupinovým ozdravným plánom podľa § 33p ods. 1 a 3,
b)
povinnosti banky, ktorá je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, vypracovať individuálny ozdravný plán podľa § 33o,
c)
uložení povinností a opatrení podľa § 33p ods. 5,
d)
uložení povinností podľa § 33p ods. 6,
e)
uložení opatrení na zlepšenie podľa § 33p ods. 7 písm. a) až c) a e),
f)
uložení opatrení na zlepšenie podľa § 33p ods. 7 písm. d).
(2)
Na vydanie súhlasu so skupinovým ozdravným plánom sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 33p ods. 1 a 2 s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo materská spoločnosť a dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e) v súlade s osobitným predpisom,30zza) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom dohľadu podľa odseku 1 a materskej spoločnosti.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov dohľadu podľa odseku 1 vo veciach podľa odseku 1 písm. b) až f) vo vzťahu k materskej spoločnosti a dcérskym spoločnostiam, Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 1 písm. e) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.19) Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa predchádzajúcej vety, konanie preruší a prijme rozhodnutie v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 1 sa na ňu vzťahuje rovnako. Národná banka Slovenska informuje v lehote podľa odseku 1 orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe o vplyve ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu. Pri rozhodovaní vo veciach podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e) Národná banka Slovenska rozhodne v súlade so spoločným rozhodnutím orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa druhej vety požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) a je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pri rozhodovaní vo veciach podľa odseku 1 písm. b) a f) Národná banka Slovenska nedosiahne spoločné rozhodnutie s orgánmi dohľadu podľa odseku 1, v týchto veciach rozhodne vo vzťahu k dcérskej spoločnosti, nad ktorou vykonáva dohľad, samostatne.
§ 33s
Ustanovenia o proporcionalite
(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný dopad zlyhania banky na finančný systém, ostatné inštitúcie vrátane podmienok ich financovania a hospodárstvo ako celok, rozhodnutím primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 33o a 33q a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne k povahe podnikania banky, zložitosti jej činnosti, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu 26g) a k investičným službám poskytovaným touto bankou. Ak dôjde k zmene okolností, rezolučná rada môže kedykoľvek toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nahradiť novým rozhodnutím, ktorým banke určí nový rozsah povinností podľa § 33o a 33q.
(2)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
§ 33t
Zmluva o finančnej podpore v rámci skupiny
(1)
Materská banka, materská banka v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou so sídlom v Slovenskej republike, materská finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a ich dcérska spoločnosť, ktorá je inštitúciou alebo finančnou inštitúciou podliehajúcou dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona (ďalej len "podskupina"), môže uzatvoriť s jedným alebo viacerými členmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnúť finančnú podporu, aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) alebo porovnateľné opatrenie podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo (ďalej len "zmluva o skupinovej podpore"), a to za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 7 a v § 33u až 33z. Predmetom finančnej podpory môže byť poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na účely zabezpečenia záväzku (ďalej len "skupinová podpora"). Príjemca skupinovej podpory má právo použiť predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore.
(2)
Ustanovenia odsekov 3 až 7 a § 33o až 33z sa nevzťahujú na mechanizmus financovania medzi členmi podskupiny, ak žiadnemu z účastníkov tohto mechanizmu financovania nebolo uložené opatrenie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) alebo porovnateľné opatrenie podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutý člen sídlo.
(3)
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky ustanovené v odsekoch 2, 4 až 7 a v § 33s až 33y, skupinovú podporu možno poskytnúť aj bez predchádzajúceho uzatvorenia zmluvy o skupinovej podpore, ak je taký postup v súlade s vnútornými pravidlami dotknutej skupiny a člen podskupiny, ktorý zamýšľa skupinovú podporu poskytnúť, vyhodnotí, že poskytnutie skupinovej podpory je potrebné a nepredstavuje riziko pre dotknutú skupinu. O poskytnutí skupinovej podpory člen podskupiny bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska, ak nad ním vykonáva dohľad podľa tohto zákona alebo ak vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou.
(4)
Zmluva o skupinovej podpore môže obsahovať dohodu, ktorou sa člen podskupiny prijímajúci skupinovú podporu zaväzuje poskytnúť skupinovú podporu členovi podskupiny, ktorý poskytuje podporu.
(5)
Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená len vtedy, ak
a)
uzavretie zmluvy o skupinovej podpore musí byť prejavom slobodnej vôle zmluvných strán,
b)
zmluva o skupinovej podpore obsahuje zásady ustanovenia hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory,
c)
k ustanoveniu hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory nedôjde skôr ako v čase poskytnutia skupinovej podpory,
d)
pri prijímaní rozhodnutia o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore a ustanovení hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory každá zo zmluvných strán koná vo svojom vlastnom záujme, pričom môže zohľadniť všetky priame alebo nepriame výhody, ktoré jej môžu vzniknúť v dôsledku poskytnutia skupinovej podpory,
e)
pred ustanovením protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory a pred prijatím každého rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory je zmluvná strana, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory, povinná sprístupniť zmluvnej strane, ktorá má byť poskytovateľom skupinovej podpory, všetky informácie relevantné pre ustanovenie protiplnenia alebo prijatie rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory,
f)
podmienky na poskytnutie skupinovej podpory sú ustanovené v súlade s požiadavkami podľa § 33w,
g)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa môžu zohľadniť informácie, ktoré nie sú verejne dostupné a ktoré má zmluvná strana poskytujúca skupinovú podporu na základe toho, že patrí do rovnakej skupiny ako zmluvná strana prijímajúca finančnú podporu, k dispozícii,
h)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa nemusí zohľadniť predpokladaný dočasný vplyv na trhové ceny, ktorý má pôvod v okolnostiach mimo dotknutej skupiny.
(6)
Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená, len ak v čase jej uzatvárania orgány dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad osobami, ktoré majú uzatvoriť zmluvu o skupinovej podpore, neskonštatujú, že ktorákoľvek zo zmluvných strán spĺňa podmienky na uloženie opatrenia podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) alebo porovnateľného opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo.
(7)
Práva zo zmluvy o skupinovej podpore vykonávajú zmluvné strany samostatne, na zmluvy o právach iných osôb sa neprihliada.
§ 33u
Preskúmanie návrhu zmluvy o skupinovej podpore
(1)
Ak členovia skupiny, nad ktorou vykonáva Národná banka Slovenska dohľad na konsolidovanom základe, dosiahnu dohodu o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore, materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike požiada Národnú banku Slovenska o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore. Žiadosť musí obsahovať opis a zdôvodnenie každej z podmienok na uzavretie zmluvy o skupinovej podpore a príslušné doklady potvrdzujúce splnenie podmienok. K žiadosti sa priloží aj návrh zmluvy o skupinovej podpore s označením členov skupiny, ktorí sa majú stať stranami tejto zmluvy.
(2)
Ak je Národnej banke Slovenska doručená žiadosť podľa odseku 1, Národná banka Slovenska zašle rovnopis tejto žiadosti orgánom dohľadu, ktoré vykonávajú dohľad nad osobami, ktoré majú byť stranami zmluvy o skupinovej podpore.
(3)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Prihliadne pritom na možné následky svojho rozhodnutia vrátane fiškálnych následkov poskytnutia plnenia na základe zmluvy o skupinovej podpore v členských štátoch, v ktorých dotknutá skupina pôsobí. Ak je návrh zmluvy o skupinovej podpore v súlade s podmienkami podľa § 33t ods. 5, žiadosť schváli, inak žiadosť zamietne. Národná banka Slovenska pritom vyvinie maximálne úsilie, aby rozhodnutie vydala na základe dohody s príslušným orgánom dohľadu nad dcérskou spoločnosťou, ktorá má byť stranou zmluvy o skupinovej podpore. Ak túto dohodu nie je možné dosiahnuť v lehote ustanovenej na rozhodnutie o žiadosti, Národná banka Slovenska prihliadne na stanoviská a pripomienky uplatnené orgánom dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá má byť stranou zmluvy o skupinovej podpore. Národná banka Slovenska v tom prípade doručí rovnopis rozhodnutia aj tomuto orgánu dohľadu.
(4)
Povinnosť podľa odseku 3 vyvinúť maximálne úsilie, aby rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 bolo vydané na základe dohody s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu, platí obdobne aj v tom prípade, ak bol Národnej banke Slovenska v konaní o žiadosti o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore orgánom dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou žiadateľa, a od príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, doručený rovnopis žiadosti o schválenie návrhu zmluvy o skupinovej podpore.
(5)
Pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 alebo pred dosiahnutím dohody o schválení návrhu zmluvy o skupinovej podpore podľa odseku 3 alebo odseku 4 je Národná banka Slovenska oprávnená požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.19)
(6)
Ak Národná banka Slovenska alebo príslušný orgán dohľadu vykonávajúci dohľad nad osobou, ktorá sa má stať zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore, požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom19) pred uplynutím lehoty alebo pred dosiahnutím dohody o schválení návrhu zmluvy o skupinovej podpore podľa odseku 3, Národná banka Slovenska preruší konanie o vydanie rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 1 do doby vydania rozhodnutia Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a vydá rozhodnutie, ktoré bude v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(7)
Členovia dotknutej podskupiny sú povinní dodržať rozhodnutie o zmluve o skupinovej podpore, ktoré vydal orgán dohľadu vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou.
§ 33v
Schválenie zmluvy o skupinovej podpore akcionármi
(1)
Po schválení návrhu zmluvy o skupinovej podpore podľa § 33u budúca zmluvná strana predloží návrh zmluvy o skupinovej podpore na schválenie valnému zhromaždeniu. Zmluva o skupinovej podpore je platná len vtedy, ak ju schváli valné zhromaždenie, ktoré zároveň udelí štatutárnemu orgánu právo rozhodnúť o prijatí alebo poskytnutí skupinovej podpory v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o skupinovej podpore a ustanoveniami § 33t až 33z. Odvolaním práva udeleného štatutárnemu orgánu rozhodnúť o prijatí alebo poskytnutí skupinovej podpory sa zmluva stáva neplatnou.
(2)
Štatutárny orgán každej osoby, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí skupinovej podpory, každý rok podáva valnému zhromaždeniu správu o plnení zmluvy o skupinovej podpore a o prijatí akéhokoľvek rozhodnutia na jej základe.
§ 33w
Podmienky poskytnutia skupinovej podpory
Člen podskupiny môže poskytnúť skupinovú podporu, len ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a)
existuje dôvodný predpoklad, že poskytovanou podporou sa významne napravia finančné ťažkosti osoby prijímajúcej skupinovú podporu,
b)
poskytnutie skupinovej podpory má za cieľ zachovať alebo obnoviť finančnú stabilitu dotknutej skupiny ako celku alebo ktoréhokoľvek člena tejto skupiny a je v záujme člena podskupiny, ktorý ju poskytuje,
c)
skupinová podpora sa poskytuje za protihodnotu a v súlade s ďalšími podmienkami podľa § 33t ods. 5,
d)
na základe informácií dostupných štatutárnemu orgánu člena podskupiny, ktorý poskytuje skupinovú podporu, v čase prijatia rozhodnutia o poskytnutí skupinovej podpory existuje dôvodný predpoklad, že člen podskupiny, ktorý túto podporu prijíma, uhradí protiplnenie za podporu, ktorá sa má poskytnúť, a ak sa má skupinová podpora poskytnúť vo forme
1.
úveru, ak tento úver sa včas splatí,
2.
vystavenia záruky, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po uplatnení práv zo záruky získa úhradu zodpovedajúcu výške plnenia poskytnutého zo záruky a z dohodnutých úrokov,
3.
poskytnutia inej formy zabezpečenia, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po realizácii zabezpečenia získa úhradu zodpovedajúcu výške majetkovej ujmy, ktorú v dôsledku realizácie zabezpečenia utrpel, a dohodnutých úrokov,
e)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí likvidita ani platobná schopnosť člena podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť,
f)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí finančná stabilita najmä toho členského štátu, v ktorom má sídlo člen podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť,
g)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť, spĺňa požiadavky týkajúce sa kapitálu a likvidity podľa tohto zákona a poskytnutie skupinovej podpory nepovedie k porušeniu týchto požiadaviek okrem prípadu, ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad dotknutým členom podskupiny udelí súhlas na neplnenie týchto požiadaviek,
h)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny spĺňa požiadavky na majetkovú angažovanosť (large exposures) podľa tohto zákona a poskytnutie skupinovej podpory nepovedie k porušeniu týchto požiadaviek okrem prípadu, ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad dotknutým členom podskupiny udelí súhlas na neplnenie týchto požiadaviek,
i)
poskytnutie skupinovej podpory nenaruší riešiteľnosť krízových situácií člena podskupiny, ktorý má skupinovú podporu poskytnúť.
§ 33x
Rozhodnutie o poskytnutí skupinovej podpory
(1)
O poskytnutí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu poskytnúť. Rozhodnutie musí byť vyhotovené v písomnej forme a obsahovať odôvodnenie vrátane opisu, ako je zabezpečený súlad s požiadavkami tohto zákona, najmä s podmienkami uvedenými v § 33t a 33w, a uviesť cieľ poskytnutia skupinovej podpory.
(2)
O prijatí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu prijať.
(3)
Člen podskupiny podľa odseku 1 je povinný rozhodnutie podľa odseku 1 doručiť
a)
Národnej banke Slovenska,
b)
orgánu dohľadu členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad členom podskupiny, ktorému sa má skupinová podpora poskytnúť,
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, ak je odlišný od orgánov dohľadu uvedených v písmenách a) a b),
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(4)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad skupinou, medzi členmi ktorej má dôjsť k poskytnutiu skupinovej podpory, o rozhodnutí podľa odseku 1 bezodkladne informuje ostatných členov kolégia, rezolučnú radu a členov kolégia pre riešenie krízových situácií.30zzb)
(5)
Pred poskytnutím alebo prijatím skupinovej podpory člen podskupiny preverí, či bola splnená podmienka podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak má protistrana sídlo v inom členskom štáte, overí, či bola splnená obdobná podmienka ustanovená právnym poriadkom tohto členského štátu.
§ 33y
Predchádzajúci súhlas na poskytnutie skupinovej podpory
(1)
Štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý má zámer poskytnúť skupinovú podporu, oznámi tento zámer pred poskytnutím podpory
a)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva nad ním dohľad,
b)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad členom podskupiny, ktorému sa má skupinová podpora poskytnúť,
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na úrovni skupiny nad dotknutou skupinou, ak je odlišný od orgánov dohľadu uvedených v písmenách a) a b),
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje odôvodnené rozhodnutie štatutárneho orgánu podľa § 33x a podrobný opis všetkých ďalších relevantných aspektov navrhovanej skupinovej podpory, ktoré nie sú súčasťou rozhodnutia štatutárneho orgánu spolu s kópiou zmluvy o skupinovej podpore a potvrdením o jej platnosti vo vzťahu k navrhovaným stranám zmluvy o skupinovej podpore, ak taká zmluva bola uzatvorená.
(3)
Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie podľa odseku 2 bankou, nad ktorou vykonáva dohľad, toto oznámenie sa považuje za žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie skupinovej podpory. Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na poskytnutie skupinovej podpory, len ak sú splnené podmienky na jej poskytnutie ustanovené týmto zákonom. Inak poskytnutie skupinovej podpory zakáže alebo obmedzí. Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do piatich dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1.
(4)
O svojom rozhodnutí podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska orgány dohľadu podľa odseku 1.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad skupinou, o rozhodnutí povoliť, zakázať alebo obmedziť poskytnutie skupinovej podpory, ktoré vydala alebo ktoré jej oznámil iný orgán dohľadu, bezodkladne informuje ostatných členov kolégia, rezolučnú radu a členov kolégia pre riešenie krízových situácií.30zzb)
(6)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory, nesúhlasí s rozhodnutím orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorým bolo obmedzené alebo zakázané poskytnutie skupinovej podpory dotknutej banke, do dvoch dní, odkedy sa dozvie o vydaní takého rozhodnutia, môže požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom.19)
(7)
Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 3 alebo v lehote podľa odseku 2 nevydá žiadne rozhodnutie, skupinová podpora sa môže poskytnúť v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení a jeho prílohách podľa odseku 2.
(8)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej skupinový ozdravný plán obsahuje možnosť využiť skupinovú podporu, a orgán dohľadu nad členom tejto skupiny rozhodol o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory medzi členmi tejto skupiny, Národná banka Slovenska
a)
môže prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r,
b)
môže vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska na individuálnom základe a ktorému bolo znemožnené prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené, aby aktualizoval svoj ozdravný plán,
c)
je povinná prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r, ak o to požiada orgán dohľadu nad členom skupiny, ktorému bolo zakázané prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené.
(9)
Ak orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej skupinový ozdravný plán obsahuje možnosť využiť skupinovú podporu, a niektorý z orgánov dohľadu nad členmi tejto skupiny rozhodol o zákaze alebo obmedzení poskytnutia skupinovej podpory členovi skupiny, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska na individuálnom základe, Národná banka Slovenska môže
a)
požiadať orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, aby prehodnotil skupinový ozdravný plán, alebo
b)
vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorému bolo zakázané prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie bolo obmedzené, aby aktualizoval svoj ozdravný plán.
§ 33z
Informačná povinnosť
Člen podskupiny je povinný informovať na svojom webovom sídle, či uzatvoril zmluvu o skupinovej podpore a opis všeobecných podmienok tejto zmluvy vrátane označenia všetkých zmluvných strán. Člen podskupiny je povinný túto informáciu aktualizovať aspoň raz ročne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30zw až 30zzb znejú:
„30zw)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013).
30zx)
§ 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30zy)
§ 10 zákona č. 371/2014 Z. z.
30zz)
§ 2 písm. j) zákona č. 371/2014 Z. z.
30zza)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
30zzb)
§ 84 zákona č. 371/2014 Z. z.“.
5.
V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú orgány verejnej moci povinné bezplatne sprístupniť a poskytovať informácie a podklady z verejných aj neverejných častí nimi vedených registrov,37aba) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín vrátane obchodného registra, živnostenského registra, registra organizácií a registra zamestnávateľov, a to aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aba znie:
„37aba)
Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 47 ods. 15 písm. m) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "spoločné rozhodnutie dosiahnuté s príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe je záväzné pre banku, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe.".
7.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až za), ktoré znejú:
„t)
uložiť banke povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne banky tak, aby došlo k náprave v lehote určenej Národnou bankou Slovenska,
u)
uložiť banke povinnosť vykonať aktualizáciu ozdravného plánu banky,
v)
uložiť banke povinnosť zvolať valné zhromaždenie banky a určiť jeho program; ak banka túto povinnosť nesplní, zvolať valné zhromaždenie banky a určiť jeho program,
w)
uložiť banke povinnosť odvolať v určitej lehote člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca banky,
x)
uložiť banke povinnosť vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi banky,
y)
uložiť banke povinnosť vykonať zmeny v obchodnej stratégii banky,
z)
uložiť banke povinnosť vykonať zmeny v organizačnej štruktúre banky a vo výkone bankových činností,
za)
uložiť banke povinnosť predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií banky alebo prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov banky podľa osobitného predpisu.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z.“.
8.
V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov,46) iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností,“.
9.
V § 50 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. s) až z) aj vtedy, ak banka pravdepodobne v blízkej budúcnosti poruší ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich z tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov,46) iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, najmä ak na základe zistenia Národnej banky Slovenska úroveň primeranosti vlastných zdrojov presahuje požiadavku na vlastné zdroje o menej ako 1,5 percentuálneho bodu z dôvodu zhoršujúcej sa finančnej situácie banky vrátane likviditnej situácie, zvyšovaniu finančnej páky, objemu nesplácaných úverov alebo zvyšujúcemu sa riziku koncentrácie.".
10.
§ 50 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:
„(18)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší, ak dotknutá osoba závažným spôsobom porušila právne predpisy alebo stanovy banky alebo ak sa dopustila závažných pochybení pri plnení svojich úloh.
(19)
Národná banka Slovenska do dvoch pracovných dní od vydania rozhodnutia podľa § 50 zašle rozhodnutie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť banke povinnosť, aby začala rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu banky alebo jej časti podľa osobitného predpisu.48f)
(20)
Na opatrenia podľa odseku 1 písm. t) až za) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.30zy)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48f znie:
„48f)
§ 53 zákona č. 371/2014 Z. z.“.
11.
Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý znie:
㤠50b
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zámer vydať rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) určené banke, ktorá je materskou spoločnosťou, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje s členmi kolégia. Národná banka Slovenska zohľadní vplyv opatrenia navrhnutého v rozhodnutí na dcérske spoločnosti. Vydané rozhodnutie Národná banka Slovenska doručí členom kolégia a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(2)
Ak Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oznámi zámer vydať rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad spoločnosťou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska môže posúdiť pravdepodobný vplyv rozhodnutia na skupinu alebo na členov skupiny z iných členských štátov a oznámiť svoje pripomienky príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu do troch dní.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi zámer vydať rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) určené banke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje ho s príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad na konsolidovanom základe. Rozhodnutie sa doručí aj členom kolégia a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska konanie preruší a rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(4)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe na základe oznámenia podľa odseku 2 zistí, že zámer vydať rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) má aj orgán dohľadu vykonávajúci dohľad nad bankou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska s cieľom zjednodušiť prijatie riešení na obnovenie finančnej situácie dotknutej banky spolupracuje s orgánom dohľadu podľa odseku 2 v záujme určenia, či je vhodnejšie skoordinovať opatrenia podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) vo vzťahu k viac ako jednej banke. Ak sa Národná banka Slovenska nedohodne s orgánom dohľadu podľa prvej vety do piatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2, Národná banka Slovenska rozhodne ohľadom banky so sídlom v Slovenskej republike samostatne. Ak v lehote podľa druhej vety ktorýkoľvek orgán dohľadu požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody ohľadom opatrení podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) v nadväznosti na § 33o ods. 2 písm. d), j), k) a s) alebo § 50 ods. 1 písm. w), x) alebo z) v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska konanie preruší a rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne ohľadom banky so sídlom v Slovenskej republike samostatne. Národná banka Slovenska doručí rozhodnutie aj príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zámerom príslušného orgánu dohľadu vydať rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. t) až za) v nadväznosti na § 33o ods. 2 písm. d), j), k) a s) alebo § 50 ods. 1 písm. w), x), z) vo vzťahu k materskej spoločnosti, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku spolu s dcérskou spoločnosťou, nad ktorou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, alebo dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, je oprávnená pred skončením prerokovania v kolégiu požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.19)“.
12.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
13.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
14.
V § 53 odsek 2 znie:
„(2)
Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva tretích osôb.“.
15.
V § 53 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "Národná banka Slovenska zavedie nútenú správu podľa prvej vety, len ak odvolanie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady podľa § 50 ods. 1 písm. w) a voľba nového člena predstavenstva alebo člena dozornej rady a výkon ich funkcie v banke neviedlo k odstráneniu nedostatkov v činnosti banky, ktoré ohrozujú jej bezpečné fungovanie alebo ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jej klientov, neviedlo k odstráneniu iných závažných nedostatkov v činnosti banky alebo neviedlo k náprave finančnej situácie banky spočívajúcej v strate prevyšujúcej 30 % zo základného imania banky ako výsledku hospodárenia bežného obdobia a predchádzajúcich období.".
16.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska môže pre tú istú banku vymenovať aj viacerých nútených správcov.".
17.
V § 54 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová "zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba".
18.
V § 54 ods. 4 písm. a) sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "alebo členom rezolučnej rady".
19.
V § 54 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo spolupracovať so štatutárnym orgánom banky na riadení banky a jej zamestnancov" a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Štatutárny orgán je povinný poskytnúť správcovi všetku súčinnosť potrebnú na výkon jeho kompetencií.".
21.
V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slová "orgánov banky" vkladajú slová "okrem valného zhromaždenia" a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.
22.
V § 55 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
23.
V § 55 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
24.
V § 55 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
25.
V § 55 ods. 5 sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "a rezolučnej rady".
26.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú v spolupráci so štatutárnym orgánom na riadení banky.“.
27.
V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Národná banka Slovenska môže od správcu požadovať, aby jej pravidelne predkladal správu o finančnej pozícii banky. Správu je správca povinný predložiť najneskôr dva týždne pred skončením nútenej správy.".
28.
V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "To neplatí, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú v spolupráci so štatutárnym orgánom na riadení banky.".
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54)
§ 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
30.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa za slovo "správcu," vkladajú slová "zástupcu správcu".
31.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa za slovo "správy" vkladá bodkočiarka a slová "to neplatí, ak podľa posúdenia Národnej banky Slovenska po uplynutí 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy pretrvávajú dôvody na jej zavedenie,".
32.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:
㤠62a
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zámer vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, ktorá je materskou spoločnosťou, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), členom kolégia a prerokuje s kolégiom. Národná banka Slovenska zohľadní vplyv zavedenia nútenej správy na dcérske spoločnosti. Vydané rozhodnutie Národná banka Slovenska doručí kolégiu a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(2)
Ak Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oznámi zámer vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad spoločnosťou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska môže posúdiť pravdepodobný vplyv rozhodnutia na skupinu alebo na členov skupiny z iných členských štátov a oznámiť svoje pripomienky príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu do troch dní.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi zámer vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje ho s príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad na konsolidovanom základe. Rozhodnutie sa doručí aj kolégiu a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska konanie preruší a rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(4)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe na základe oznámenia podľa odseku 2 zistí, že zámer vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení má príslušný orgán dohľadu vykonávajúci dohľad nad bankou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánom dohľadu podľa odseku 2 v záujme určenia, či je v záujme zlepšenia hospodárskej situácie banky účelnejšie vymenovať jedného núteného správcu pre všetky dotknuté banky. Ak sa Národná banka Slovenska nedohodne s orgánom dohľadu podľa prvej vety do piatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2, Národná banka Slovenska rozhodne, ak ide o banku, samostatne. Ak v lehote podľa druhej vety ktorýkoľvek z orgánov dohľadu požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne, ak ide o banku, samostatne. Národná banka Slovenska doručí rozhodnutie aj príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zámerom príslušného orgánu dohľadu vydať rozhodnutie o zahraničnom reorganizačnom opatrení vo vzťahu k materskej spoločnosti, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku spolu s dcérskou spoločnosťou, nad ktorou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, alebo dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, je oprávnená pred skončením prerokovania v kolégiu požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.19)“.
33.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57)
§ 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 98 ods. 2 písm. b) zákona č. 371/2014 Z. z.“.
34.
V § 89 ods. 4 sa za slová "Národnú banku Slovenska," vkladajú slová "rezolučnú radu".
35.
V § 91 ods. 3 sa za slová "ods. 2," vkladajú slová "rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30zx)".
36.
Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý znie:
㤠92c
Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov1a) a na štatistické účely oprávnené požiadať záujmové združenie86f) bánk a pobočiek zahraničných bánk o podanie vyjadrenia, vysvetlenia a iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti ministerstvu oprávnené zhromažďovať a spracovávať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich ministerstvu.“.
37.
V § 93 ods. 2 sa za slová "osobitného predpisu8)" vkladajú slová "a rezolučnej rady pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu 30zx)".
38.
Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Čl. IV
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 53e sa vkladá § 53f, ktorý znie:
㤠53f
Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke alebo obmedzenia účinku záložného práva, mechanizmov konečného čistého zúčtovania alebo vzájomného započítania vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.47i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47i znie:
„47i)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 71de sa vkladajú § 71df až 71dl, ktoré znejú:
㤠71df
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu obchodníka s cennými papiermi (ďalej len "ozdravný plán") podľa odseku 2.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, je povinný vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán obsahujúci opatrenia, ktoré prijme s cieľom obnoviť svoju finančnú pozíciu po tom, čo by došlo k jej výraznému zhoršeniu. Obchodník s cennými papiermi má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, ak
a)
celková hodnota jeho aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jeho celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jeho aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.
(3)
Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä
a)
zhrnutie kľúčových prvkov ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť obchodníka s cennými papiermi obnoviť svoju finančnú situáciu po výraznom zhoršení jeho finančnej situácie,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v obchodníkovi s cennými papiermi od naposledy predloženého ozdravného plánu,
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia prijme obchodník s cennými papiermi na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu stability a finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
odhad časového rámca na realizáciu každého vecného aspektu ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia vplyvu na zvyšok skupiny, klientov a zmluvné protistrany; skupinou sa na účely § 71df až 71dl rozumie materská spoločnosť a dcérska spoločnosť,
g)
identifikovanie kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a predajnosti operácií, hlavných oblastí obchodnej činnosti, jednotlivých činností a aktív obchodníka s cennými papiermi,
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia obchodníka s cennými papiermi, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu obchodníka s cennými papiermi k zdrojom núdzového financovania, ktoré mu umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky, najmä posúdenie
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
mechanizmy a opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov obchodníka s cennými papiermi vrátane infraštruktúry a služieb týkajúcich sa informačných technológií,
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi,
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,
s)
prípravné opatrenia, ktoré obchodník s cennými papiermi prijal, alebo plány, ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu, vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie obchodníka s cennými papiermi,
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a musia byť jednoducho sledovateľné obchodníkom s cennými papiermi,
u)
opatrenia, ktoré by mohol prijať obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené podmienky podľa § 144 ods. 24 alebo ods. 29,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže obchodník s cennými papiermi na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktíva, ktoré by obchodník s cennými papiermi mohol použiť ako zábezpeku.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný ukazovatele podľa odseku 3 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi považuje za primerané, môže rozhodnúť o
a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4 s odôvodnením obchodník s cennými papiermi bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.
(6)
Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.
(7)
Ozdravný plán obsahuje primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia obchodníka s cennými papiermi. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený vzhľadom na charakter vykonávaných bankových činností, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.
(8)
Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi a obchodník s cennými papiermi ho následne predloží Národnej banke Slovenska so žiadosťou o zaujatie stanoviska.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 8.
§ 71dg
(1)
Národná banka Slovenska vydá písomný súhlas s ozdravným plánom do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti podľa § 71df ods. 8, ak
a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím na prípravné kroky, ktoré obchodník s cennými papiermi uskutočnil alebo plánuje uskutočniť na uľahčenie realizácie ozdravného plánu, povedie k zachovaniu alebo obnoveniu stability a finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, ktorej je súčasťou,
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo finančnom strese, a pri čo najväčšom zabránení akýmkoľvek významným nepriaznivým vplyvom na finančný systém, aj keby ostatné banky a obchodníci s cennými papiermi realizovali svoje ozdravné plány v tom istom čase.
(2)
Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu a financovania obchodníka s cennými papiermi, k zložitosti jeho organizačnej štruktúry a jeho rizikovému profilu.
(3)
Ak má obchodník s cennými papiermi v inom členskom štáte zriadenú významnú pobočku a ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú tejto pobočky, Národná banka Slovenska vydá súhlas podľa odseku 1 po prerokovaní s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom sa významná pobočka nachádza.
(4)
Národná banka Slovenska do dvoch pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa § 71df ods. 8 zašle ozdravný plán Rade pre riešenie krízových situácií (ďalej len "rezolučná rada"), ktorá ho môže preskúmať. Ak rezolučná rada zistí, že ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť riešiteľnosť krízovej situácie obchodníka s cennými papiermi, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Oznámenie rezolučnej rady má charakter odporúčania.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada obchodníka s cennými papiermi, aby do dvoch mesiacov odstránil nedostatky ozdravného plánu. Lehotu na odstránenie nedostatkov ozdravného plánu môže Národná banka Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi predĺžiť najviac o jeden mesiac.
(6)
Ak obchodník s cennými papiermi nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže obchodníkovi s cennými papiermi uložiť povinnosť vykonať v ozdravnom pláne konkrétne zmeny.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi nedodrží lehotu podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný plán, v ktorom nie sú odstránené nedostatky a zároveň ich nemožno odstrániť uložením povinnosti podľa odseku 6, Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť navrhnúť v lehote, ktorú určí, opatrenia na zlepšenie. Takými opatreniami môže byť okrem opatrení podľa § 144 aj povinnosť
a)
znížiť rizikový profil obchodníka s cennými papiermi a riziko likvidity,
b)
umožniť včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
upraviť stratégiu a štruktúru obchodníka s cennými papiermi,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania obchodníka s cennými papiermi s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti a kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi, pričom na účely tohto zákona sa hlavnými oblasťami obchodnej činnosti rozumejú činnosti, ktoré pre obchodníka s cennými papiermi alebo skupinu, ktorej súčasťou je obchodník s cennými papiermi, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo hodnotu duševného vlastníctva; kritickými funkciami sa rozumejú činnosti, služby alebo operácie vykonávané alebo poskytované obchodníkom s cennými papiermi, ktorých prerušenie by s ohľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi alebo skupiny, jeho trhový podiel, vonkajšiu a vnútornú prepojenosť, zložitosti alebo rozsah cezhraničných činností, nenahraditeľnosť týchto činností, služieb alebo operácií pravdepodobne viedlo k narušeniu fungovania reálnej ekonomiky alebo narušeniu finančnej stability,
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia obchodníka s cennými papiermi.
§ 71dh
(1)
Ak je obchodník s cennými papiermi materskou spoločnosťou na úrovni skupiny, je povinný vypracovať a predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu (ďalej len "skupinový ozdravný plán"). Skupinový ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán
a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, a kolégiu,
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka obchodníka s cennými papiermi, ak skupinový ozdravný plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú jeho významnej pobočky,
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.56bb)
(3)
V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná obchodník s cennými papiermi, ktorý je materskou spoločnosťou, a jeho dcérske spoločnosti. Účelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnuť stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoločnosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finančnej situácie skupiny alebo obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení finančnej situácie ostatných subjektov skupiny. Skupinový ozdravný plán zahŕňa mechanizmy na zabezpečenie koordinácie a konzistentnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni materskej spoločnosti, na úrovni finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, ako aj opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni dcérskych spoločností a na úrovni významných pobočiek.
(4)
Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 71df ods. 3 a 7 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým dcérskym spoločnostiam a jeho súčasťou je aj zmluva o skupinovej podpore, ak bola zmluva uzavretá.
(5)
Pre každý scenár makroekonomických a stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ozdravnom pláne uvedie, či existujú prekážky brániace vykonávaniu opatrení v rámci skupiny, a to aj na úrovni jednotlivých členov, na ktoré sa skupinový ozdravný plán vzťahuje, a či existujú podstatné praktické alebo právne prekážky brániace rýchlemu prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu pasív alebo aktív v rámci skupiny.
§ 71di
(1)
Národná banka Slovenska vyvinie spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami a po prerokovaní s príslušnými orgánmi dohľadu nad významnými pobočkami a kolégiom maximálne úsilie na dosiahnutie spoločnej dohody v lehote štyroch mesiacov od doručenia skupinového ozdravného plánu orgánom podľa § 71dh ods. 2 o
a)
súhlase so skupinovým ozdravným plánom podľa § 71dh ods. 1 a 3,
b)
povinnosti obchodníka s cennými papiermi, ktorý je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, vypracovať individuálny ozdravný plán podľa § 71df,
c)
uložení povinností a opatrení podľa § 71dg ods. 5,
d)
uložení povinností podľa § 71dg ods. 6,
e)
uložení opatrení na zlepšenie podľa § 71dg ods. 7 písm. a) až c) a e),
f)
uložení opatrení na zlepšenie podľa § 71dg ods. 7 písm. d).
(2)
Na vydanie súhlasu so skupinovým ozdravným plánom sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 71dg ods. 1 a 2 s tým, že Národná banka Slovenska spolu s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami posúdi vplyv ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v členských štátoch, v ktorých má sídlo materská spoločnosť a dcérske spoločnosti.
(3)
Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa ods. 1 písm. a), c), d) a e) v súlade s osobitným predpisom,56bc) Národná banka Slovenska počká, kým vydá rozhodnutie Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z orgánov dohľadu podľa odseku 1 nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody a Národnej banke Slovenska sa nepodarilo dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov podľa odseku 1, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne. Národná banka Slovenska doručí svoje rozhodnutie orgánom podľa odseku 1 a materskej spoločnosti.
(4)
Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov podľa odseku 1 vo veciach uvedených v odseku 1 písm. b) až f) vo vzťahu k materskej spoločnosti a dcérskym spoločnostiam, Národná banka Slovenska prijme rozhodnutie v týchto veciach len vo vzťahu k materskej spoločnosti. Pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska požiadať o pomoc pri dosiahnutí dohody o záležitostiach podľa odseku 1 písm. e) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Národná banka Slovenska postupuje podľa druhej vety, konanie preruší a prijme rozhodnutie v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 1 sa na ňu vzťahuje rovnako. Národná banka Slovenska informuje v lehote podľa odseku 1 orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe o vplyve ozdravných opatrení v skupinovom ozdravnom pláne na finančnú stabilitu v Slovenskej republike. Pri rozhodovaní o záležitostiach podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e) Národná banka rozhodne v súlade so spoločným rozhodnutím orgánov dohľadu podľa odseku 1. Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa druhej vety požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pri rozhodovaní o záležitostiach podľa odseku 1 písm. b) a f) Národná banka Slovenska nedosiahne spoločné rozhodnutie s orgánmi dohľadu podľa odseku 1, v týchto záležitostiach rozhodne vo vzťahu k dcérskej spoločnosti, nad ktorou vykonáva dohľad, samostatne.
§ 71dj
Ustanovenia o proporcionalite
(1)
Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný dopad zlyhania obchodníka s cennými papiermi na finančný systém, ostatné inštitúcie vrátane podmienok ich financovania a hospodárstvo ako celok, rozhodnutím primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 71df a 71dh a určiť odlišne lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. Národná banka Slovenska pritom prihliadne na povahu podnikania obchodníka s cennými papiermi, zložitosti jeho činnosti, jeho akcionársku štruktúru, rizikový profil, veľkosť, právne postavenie, previazanosť s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu56bd) a na investičné služby poskytované týmto obchodníkom s cennými papiermi. Ak dôjde k zmene okolností, rezolučná rada môže kedykoľvek toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nahradiť novým rozhodnutím, ktorým banke určí nový rozsah povinností podľa § 71df a 71dh.
(2)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa odseku 1, a o podrobnostiach svojho postupu.
§ 71dk
Finančná podpora v rámci skupiny
(1)
Materský obchodník s cennými papiermi, materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou so sídlom v Slovenskej republike, materská finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a ich dcérska spoločnosť, ktorá je inštitúciou alebo finančnou inštitúciou podliehajúcou dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona (ďalej len "podskupina"), môže uzatvoriť s jedným alebo viacerými členmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnúť finančnú podporu, aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y) alebo porovnateľné opatrenie podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom má dotknutá zmluvná strana sídlo (ďalej len "zmluva o skupinovej podpore"), a to za podmienok podľa osobitného zákona.56be) Predmetom finančnej podpory môže byť poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na účely zabezpečenia záväzku (ďalej len "skupinová podpora"). Príjemca skupinovej podpory má právo použiť predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore.
(2)
Na poskytovanie finančnej podpory v rámci skupiny sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.56bd)
§ 71dl
(1)
Ustanovenia § 71df až § 71dl a § 144 ods. 8 písm. f), § 144 ods. 29 až 31 a § 144a sa vzťahujú len na obchodníka s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11.
(2)
Na nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)
(3)
Na skupinovú nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje požiadavka na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 11, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o skupinovej nútenej správe nad bankou.56bg)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56ba až 56bg znejú:
„56ba)
§ 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z.
56bb)
§ 2 zákona č. 371/2014 Z. z.
56bc)
Čl. 31 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
56bd)
Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
56be)
§ 33t až 33y zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
56bf)
§ 33t až 33v zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
56bg)
§ 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.“.
3.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu47i) a na štatistické účely oprávnené požiadať záujmové združenie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi o podanie vyjadrenia, vysvetlenia a iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti ministerstvu oprávnené zhromažďovať a spracovávať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich ministerstvu.“.
4.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.47i)“.
5.
§ 118l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje použitie opatrení na riešenie krízových situácií na finančnom trhu podľa tohto alebo osobitného zákona.47i)“.
6.
§ 135 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Rozhodnutie príslušného orgánu dohľadu na konsolidovanom základe iného členského štátu vydané po dohode s Národnou bankou Slovenska je záväzné aj pre osoby podliehajúce dohľadu Národnej banky Slovenska na konsolidovanom základe, ktorým je určené.“.
7.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až y), ktoré znejú:
„r)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne tak, aby došlo k náprave v lehote určenej Národnou bankou Slovenska,
s)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať aktualizáciu ozdravného plánu,
t)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program, ak obchodník s cennými papiermi túto povinnosť nesplní, zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program,
u)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť odvolať v určitej lehote člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca obchodníka s cennými papiermi,
v)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi obchodníka s cennými papiermi,
w)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v obchodnej stratégii obchodníka s cennými papiermi,
x)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a výkone jeho činností,
y)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií obchodníka s cennými papiermi alebo prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov obchodníkovi s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.47i)“.
8.
V § 144 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností.“.
9.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 29 až 31, ktoré znejú:
„(29)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. r) až y), aj ak obchodník s cennými papiermi pravdepodobne v blízkej budúcnosti poruší ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich z tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností, najmä ak na základe zistenia Národnej banky Slovenska úroveň primeranosti vlastných zdrojov presahuje požiadavku na vlastné zdroje o menej ako 1,5 percentuálneho bodu z dôvodu zhoršujúcej sa finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi, zvyšovania finančnej páky alebo zvyšujúcemu sa riziku koncentrácie.
(30)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. e) aj vtedy, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší, ak dotknutá osoba závažným spôsobom porušila právne predpisy alebo stanovy obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa dopustila závažných pochybení pri plnení svojich úloh.
(31)
Národná banka Slovenska do dvoch pracovných dní od vydania rozhodnutia podľa tohto paragrafu zašle rozhodnutie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, aby začal rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu podniku obchodníka s cennými papiermi súlade s ustanoveniami osobitného zákona.47i)“.
10.
Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:
㤠144a
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zámer vydať rozhodnutie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y) určené obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je materskou spoločnosťou, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje s členmi kolégia. Národná banka Slovenska zohľadní vplyv opatrenia navrhnutého v rozhodnutí na dcérske spoločnosti. Vydané rozhodnutie Národná banka Slovenska doručí členom kolégia a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(2)
Ak Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe oznámi zámer vydať rozhodnutie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y) orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad spoločnosťou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska môže posúdiť pravdepodobný vplyv rozhodnutia na skupinu alebo na subjekty skupiny z iných členských štátov a oznámiť svoje pripomienky príslušnému orgánu dohľadu z iného členského štátu do troch dní.
(3)
Národná banka Slovenska oznámi zámer vydať rozhodnutie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y) určené obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prerokuje ho s príslušným orgánom dohľadu vykonávajúcim dohľad na konsolidovanom základe. Rozhodnutie sa doručí aj členom kolégia a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak pred skončením lehoty na prerokovanie zámeru Národnej banky Slovenska podľa prvej vety člen kolégia požiada o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Národná banka Slovenska konanie preruší a rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne samostatne.
(4)
Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe na základe oznámenia podľa odseku 1 zistí, že zámer vydať rozhodnutie podľa § 144 ods. 1 písm. r) až y) má aj orgán dohľadu vykonávajúci dohľad nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku, Národná banka Slovenska s cieľom zjednodušiť prijatie riešení na obnovenie finančnej situácie dotknutého obchodníka s cennými papiermi spolupracuje s orgánom dohľadu podľa odseku 1 v záujme určenia, či je vhodnejšie skoordinovať opatrenia podľa § 144 ods. 1 písm. r) až z) vo vzťahu k viac ako jednému obchodníkovi s cennými papiermi. Ak sa Národná banka Slovenska nedohodne s orgánom dohľadu podľa prvej vety do piatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, Národná banka Slovenska rozhodne ohľadom obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike samostatne. Ak v lehote podľa druhej vety ktorýkoľvek orgán dohľadu požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody ohľadom opatrení podľa § 71df ods. 3 písm. d), j), k), s), § 144 ods. 1 písm. r) až y) alebo § 144 ods. 1 písm. e) alebo písm. g) v súlade s osobitným predpisom, Národná banka Slovenska konanie preruší a rozhodne v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do troch dní po doručení žiadosti o pomoc, Národná banka Slovenska rozhodne ohľadom obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike samostatne. Národná banka Slovenska doručí rozhodnutie aj príslušným orgánom dohľadu z iných členských štátov.
(5)
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zámerom príslušného orgánu dohľadu vydať rozhodnutie podľa § 71df ods. 3 písm. d), j), k), s), § 144 ods. 1 písm. r) alebo § 144 ods. 1 písm. e) alebo písm. g) vo vzťahu k materskej spoločnosti, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku spolu s dcérskou spoločnosťou, nad ktorou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, alebo dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, je oprávnená pred skončením prerokovania v kolégiu požiadať o pomoc Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).“.
11.
Príloha sa dopĺňa bodom 27, ktorý znie:
„27.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Čl. V
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 364/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu.73a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a)
§ 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,73a)“.
3.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) (odsek 21).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:
4.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane. Opravné položky k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) sa zahrnú do základu dane počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom sa začína rezolučné konanie.“.
5.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
peňažné príspevky platené na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu.105a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 sa slová "Ak súd počas konkurzného konania začne" nahrádzajú slovami "Ak sa počas konkurzného konania začne konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu8a) alebo ak súd začne", za slovo "zastavenia" sa vkladajú slová "konania o riešení krízovej situácie na finančnom trhu alebo" a za slovo "prebiehajúceho" sa vkladajú slová "konania o riešení krízovej situácie na finančnom trhu alebo".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka alebo Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,8a) ak sa preukáže, že vo vzťahu k dlžníkovi sa pripravuje konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu.8a) Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od prerušenia konkurzného konania. Dlžník alebo Rada pre riešenie krízových situácií je oprávnená počas prerušenia konania navrhnúť, aby súd o prerušení konania rozhodol opakovane, ak osvedčí, že dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené, trvajú.“.
3.
V § 32 ods. 11 nad slovom "predpisu" sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 47 ods. 2 sa za slovo "neprerušuje" vkladajú slová "konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu,8a)".
5.
Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý znie:
㤠180a
Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, chránené vklady podľa osobitného predpisu32a) sa uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate, pred inými nezabezpečenými pohľadávkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
4)
§ 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
6)
§ 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
7)
Čl. 6 až 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
8)
§ 33a písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
9)
§ 33a písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
10)
§ 33a písm. l) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
11)
§ 33a písm. n) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
12)
§ 33a písm. p) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
13)
§ 33a písm. t) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
14)
§ 33a písm. u) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
15)
§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
15a)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
16)
§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
16a)
Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
17)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
18)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
19)
Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19a)
Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19b)
Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19c)
Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19d)
§ 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
19f)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
§ 2 zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
19g)
Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19h)
§ 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
19i)
Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
22)
§ 5 ods. 2 časť prvej vety za bodkočiarkou zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22ba)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
22bb)
§ 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2001 Z. z.
23)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
23a)
§ 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
25)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30. 7. 2014).
26)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 14 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
Napríklad čl. 70 ods. 2 a 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
28b)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28c)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28d)
§ 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28g)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28h)
§ 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28i)
§ 22 až 24 a 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
28j)
§ 14 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 2, 3, 29 a § 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
30)
§ 34 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
33)
§ 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1092/2010, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
40)
Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
42)
Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
46)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 120 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49)
§ 33p ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
50)
51)
§ 54 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008).
55)
§ 7 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
58)
§ 5b zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
59)
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59a)
§ 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
60)
§ 132p zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
60a)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.
61)
Čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
62)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
Nariadenie (EÚ) č. 806/2014.
63a)
Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
64)
§ 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
67)
§ 7 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
68)
Čl. 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
70)
Čl. 113 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
71)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71a)
Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
71aa)
§ 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 135 až 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71b)
Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
71c)
§ 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
72)
Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
73)
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
74)
§ 59b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
75)
§ 193 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
77)
§ 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.
78)
§ 204a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
79)
§ 211 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
80)
§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
81)
§ 215 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
81a)
§ 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81c)
§ 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83a)
§ 47 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
85)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
85a)
§ 4 ods. 3 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
86)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
87)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)
§ 28 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89)
Čl. 17 ods. 1, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 06. 2014).
90)
Napríklad § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
91)
§ 154 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
92)
§ 162 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
93)
§ 7 a 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 54 a 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93a)
§ 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 144 až 146a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
93b)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
94)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
95)
§ 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
95a)
§ 4 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95ba)
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95bb)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95c)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6. 6. 2014) v platnom znení.
96)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
96a)
§ 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
97)
§ 23 ods. 1, § 33o a 33p zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
99)
§ 89 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
101)
§ 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 130/2011 Z. z.
102)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
102a)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmu financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).
102aa)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
102ab)
Čl. 42 až 48 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
102ac)
Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
102b)
Napríklad § 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 7 písm. h) zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.
103)
Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).
104)
Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
105)
Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
105ab)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).
105b)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 219/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106)
§ 21 ods. 2, § 24 prvá veta a § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
§ 22 až 24 a 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
§ 1 ods. 2 a 3, § 12 a 30 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
106a)
Napríklad § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 711 ods. 1 Obchodného zákonníka.
106b)
Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 78/2016 Z. z.).
107)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
109a)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
110)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
111)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
112)
§ 244 až 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.