368/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
výnos z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Tento výnos upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania štátnej pomoci a pomoci de minimis na činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, spracovaní, výrobe a marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na investície zamerané na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, na nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a na výskum a vývoj v sektore pôdohospodárstva a na rozvoj vidieka.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 25/2014 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.