355/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 30.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

355
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014
o centrálnom registri exekúcií
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 335/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii podľa § 211a ods. 1 zákona do centrálneho registra exekúcií (ďalej len "register exekúcií") sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor (ďalej len "exekútor") dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov, a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(2)
Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra exekúcií do 14 dní, odkedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.
§ 2
Exekútor vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov podľa § 211a ods. 1 a 2 zákona do registra exekúcií v dávke alebo jednotlivo elektronickými prostriedkami prostredníctvom aplikácie určenej Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len "komora").
§ 3
(1)
Prístupom do registra exekúcií je prístup založený na individuálnom vyhľadávaní exekúcií alebo nepretržitom sledovaní exekúcii.
(2)
Komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena, ktorej výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto:
a)
do 500 prístupov .....................................2 eurá,
b)
od 501 do 1 000 prístupov .....................1 euro,
c)
od 1 001 do 10 000 prístupov ............... 0,50 eura,
d)
od 10 001 do 500 000 prístupov .......... 0,25 eura,
e)
od 500 001 prístupov ............................ 0,20 eura.
(3)
Prístupom do registra exekúcií podľa odseku 2 je na účely individuálneho vyhľadávania exekúcií zobrazenie
a)
výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na to, či je výsledok pozitívny alebo negatívny alebo či obsahuje údaje o viacerých subjektoch alebo o viacerých exekúciách spĺňajúcich kritériá vyhľadávania, alebo
b)
konkrétnych údajov o exekúcii.
(4)
Prístupom do registra exekúcií podľa odseku 2 je na účely nepretržitého sledovania exekúcií v registri exekúcií
a)
vloženie subjektu do režimu nepretržitého sledovania exekúcií a súčasné zobrazenie výsledku vyhľadávania podľa odseku 3 písm. a),
b)
prvé zobrazenie konkrétnych údajov o každej exekúcii alebo
c)
zobrazenie zmeny vo výsledkoch vyhľadávania podľa písmena a) alebo písmena b).
(5)
Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Tomáš Borec v. r.