355/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014
o centrálnom registri exekúcií
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 211a ods. 3 a § 211b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 335/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii podľa § 211a ods. 1 zákona do centrálneho registra exekúcií (ďalej len "register exekúcií") sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor (ďalej len "exekútor") dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov, a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(2)
Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra exekúcií do 14 dní, odkedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.
§ 2
Exekútor vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov podľa § 211a ods. 1 a 2 zákona do registra exekúcií v dávke alebo jednotlivo elektronickými prostriedkami prostredníctvom aplikácie určenej Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len "komora").
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Tomáš Borec v. r.