Predpis bol zrušený predpisom 436/2022 Z. z.

342/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2022 do 14.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

342
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. novembra 2014,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb1) (ďalej len "priame platby"), ktorými sú
a)
prechodný zjednodušený režim základnej platby (ďalej len "jednotná platba na plochu"),2)
b)
redistributívna platba,2a)
c)
platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie,3)
d)
platba pre mladých poľnohospodárov.4)
Minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1)
Žiadosť o priame platby (ďalej len "žiadosť") môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len "platobná agentúra") predložiť osoba,6) ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii7) dielov pôdnych blokov8) na území Slovenskej republiky (ďalej len "žiadateľ").
(2)
Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha
a)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
b)
je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)
využívaná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, vrátane dodržania maximálneho cyklu zberu,
e)
využívaná na pestovanie konope je osiata osivom odrôd podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť podporu9a) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť alebo sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa odseku 4.
(4)
Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.
(5)
Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope, je povinný
a)
najneskôr do troch dní oznámiť platobnej agentúre začiatok kvitnutia konope na príslušnom diele pôdneho bloku,
b)
pestovať plodiny konope za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň desať dní po skončení kvitnutia.
(6)
Žiadateľ môže vykonať zber konope aj skôr ako podľa odseku 5 písm. b), ak dodrží požiadavky podľa osobitného predpisu.10)
(7)
Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý
a)
spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa § 3,
b)
spĺňa pravidlá krížového plnenia podľa § 4,
c)
vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu11) alebo udržiava poľnohospodársku plochu12) podľa § 5.
(8)
Priame platby sa poskytnú aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. c), ale na poľnohospodárskej ploche vykonáva minimálnu činnosť podľa § 6.
(9)
Plocha ornej pôdy s porastom tráv alebo iných rastlinných krmív sa nezmení na plochu trvalého trávneho porastu,12a) ak bola počas piatich rokov od vytvorenia porastu tráv alebo iných rastlinných krmív preoraná.
§ 3
Požiadavky na aktívneho poľnohospodára
Priame platby sa neposkytnú, ak poľnohospodárska plocha podľa § 2 ods. 8 predstavuje viac ako 50 % celej poľnohospodárskej plochy nahlásenej podľa osobitného predpisu13) a ak sa na tejto poľnohospodárskej ploche nevykonáva minimálna činnosť podľa § 6.
§ 4
Pravidlá krížového plnenia
(1)
Žiadateľ o priame platby je povinný spĺňať pravidlá krížového plnenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 a ktoré sa týkajú týchto oblastí
a)
životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy,
b)
verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín,
c)
dobré životné podmienky zvierat.
(2)
Na účely plnenia pravidiel krížového plnenia v oblasti podľa odseku 1 písm. a) sa použijú koeficienty pre výpočet množstva vyprodukovaného dusíka uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Ak žiadateľ poruší normu, ktorá je zároveň požiadavkou uvedenou v prílohe č. 2, považuje sa to za nesplnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Ak sa podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche nahlásenej žiadateľmi v porovnaní s referenčným podielom zníži o hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,18) je žiadateľ na základe rozhodnutia platobnej agentúry19) povinný zmeniť druh poľnohospodárskej plochy na trvalý trávny porast.
§ 5
Podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie
(1)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy orná pôda povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť, aby orná pôda vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, bola obhospodarovaná; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä zabránenie rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.
(2)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, udržiavať všetky plochy kosením alebo spásaním a prvú agrotechnickú operáciu vykonať najneskôr do 30. septembra príslušného roka. Doplnkovo k udržiavaniu plochy kosením alebo spásaním podľa prvej vety je možné vykonať aj mulčovanie; doplnkovosť mulčovania spočíva v takom udržiavaní plochy, pri ktorom každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo spásaním ako hlavnou agrotechnickou operáciou a mulčovanie sa vykonáva iba ako doplnková činnosť po vykonaní alebo pred vykonaním hlavnej agrotechnickej operácie. Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby odstrániť pokosenú hmotu.
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochy trvalých trávnych porastov, na ktorých je určený spôsob obhospodarovania podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalé plodiny22) povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť ich obhospodarovanie; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.
(5)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy podľa odsekov 1, 2 alebo 4 povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, nevstupovať na túto poľnohospodársku plochu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.
§ 6
Podmienky minimálnej činnosti na poľnohospodárskej ploche prirodzene ponechanej v stave vhodnom na pastvu
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, trvalo zabezpečovať jej udržiavanie; udržiavaním plochy sa rozumie činnosť, ktorá zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.
§ 7
Jednotná platba na plochu
Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2.
§ 7a
Redistributívna platba
(1)
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2.
(2)
Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sú odstupňované takto:
a)
prvý interval do 4,99 ha vrátane,
b)
druhý interval medzi 5,00 ha a 14,99 ha vrátane,
c)
tretí interval nad 15,00 ha vrátane.
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
§ 8
Všeobecné požiadavky
(1)
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie sa poskytne žiadateľovi, ktorý
a)
spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,
b)
na poľnohospodárskej ploche dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len "postupy") podľa odseku 2, ak je to v súlade s osobitným predpisom.24)
(2)
Postupy zahŕňajú
a)
diverzifikáciu plodín,
b)
zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu,
c)
existenciu oblasti ekologického záujmu.
(3)
Postupy podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochu žiadateľa spĺňajúcu požiadavky podľa osobitného predpisu.25)
§ 9
Diverzifikácia plodín
(1)
Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru od 10 ha do 30 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 30 ha, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.27)
(3)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,28) ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho nevzťahujú.
(4)
Na účely výpočtu podielov rôznych plodín podľa odsekov 1 a 2 je rozhodujúcim obdobie od 15. mája do 15. septembra príslušného roka.
§ 10
Zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu
(1)
Ak sa trvalý trávny porast nachádza v celom rozsahu alebo čiastočne v oblastiach podľa osobitného predpisu,29) žiadateľ nesmie zmeniť druh poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast na iný druh poľnohospodárskej plochy ani ho nesmie orať.
(2)
Žiadateľ je na základe rozhodnutia platobnej agentúry19) povinný zmeniť druh poľnohospodárskej plochy na trvalý trávny porast v termíne určenom podľa osobitného predpisu,30) ak
a)
žiadateľ zmenil druh poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast na iný druh poľnohospodárskej plochy alebo preoral trvalý trávny porast podľa odseku 1,
b)
podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche nahlásenej13) žiadateľmi sa v porovnaní s referenčným podielom zníži o hodnotu ustanovenú osobitným predpisom.31)
§ 11
Existencia oblasti ekologického záujmu
(1)
Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 15 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky postupu podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1, použije na účely splnenia postupu podľa osobitného predpisu32) jeden alebo viacero typov plôch podľa odseku 3. Na výpočet výmery oblasti ekologického záujmu sa použijú váhové faktory uvedené v prílohe č. 5.
(3)
Oblasti ekologického záujmu zahŕňajú tieto plochy:
a)
orná pôda ležiaca úhorom okrem písmena i),
b)
terasy uvedené v prílohe č. 2,
c)
krajinné prvky uvedené v prílohe č. 2,
d)
nárazníkové zóny,
e)
plochy rýchlorastúcich drevín vysadené druhmi stromov uvedenými v prílohe č. 1,
f)
plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou tvorené
1.
zmesou druhov plodín, alebo
2.
vysievaním druhov tráv alebo bôbovitých druhov pod hlavnú plodinu,
g)
plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, uvedenými v prílohe č. 6,
h)
medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2,
i)
orná pôda ležiaca úhorom pre medonosné plodiny uvedené v prílohe č. 4.
(4)
Na účely odseku 3 písm. a) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom považuje plocha ornej pôdy s porastom, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka.
(5)
Na plochách podľa odseku 3 písm. a), f) a i) žiadateľ nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu rastlín. Na plochách podľa odseku 3 písm. e) žiadateľ nesmie používať minerálne hnojivá a prípravky na ochranu rastlín. Na plochách podľa odseku 3 písm. g) žiadateľ nesmie používať prípravky na ochranu rastlín.
(6)
Ak oblasť ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. d) je tvorená plochami inými ako plochami uvedenými v prílohe č. 2, ich minimálna šírka musí byť viac ako 10 m vrátane. Plochy s nárazníkovými zónami, ktoré možno odlíšiť od priľahlej poľnohospodárskej plochy, žiadateľ udržiava podľa § 5.
(7)
Plodiny, ktoré možno použiť na účely podľa odseku 3 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 7. Zmesi druhov plodín podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu musia byť v súlade s agrotechnickou praxou na ploche prítomné najmenej osem týždňov od výsevu. Letné medziplodiny je možné využiť na účely podľa odseku 3 písm. f), ak boli vysiate do 31. júla príslušného roka; ozimné medziplodiny je možné využiť, ak boli vysiate do 30. septembra príslušného roka. Plochy podľa odseku 3 písm. f) nezahŕňajú plochy vysadené druhmi plodín podľa osobitného predpisu.33) Na účely podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 90 % jednej z plodín uvedených v prílohe č. 7.
(8)
Žiadateľ je na plochách podľa odseku 3 písm. g) v rozhodujúcom období od 15. novembra príslušného roka do 15. februára nasledujúceho roka povinný zabezpečiť pokrytie plôch podľa odseku 3 písm. g) oziminou. Pri plochách s plodinami pestovanými v oblastiach podľa osobitného predpisu,34) je žiadateľ povinný dodržiavať obmedzenia podľa osobitného predpisu.35) Plochy podľa odseku 3 písm. g) môžu byť vytvorené zmesou plodín, ktoré viažu dusík, a iných druhov plodín, ak takáto zmes obsahuje viac ako 50 % plodín, ktoré viažu dusík, uvedených v prílohe č. 6.
(9)
Minimálna šírka oblasti ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. h) musí byť najmenej 10 m. Plochy s medzami, ktoré možno odlíšiť od priľahlej poľnohospodárskej plochy, žiadateľ udržiava podľa § 5.
(10)
Na účely odseku 3 písm. i) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom pre medonosné plodiny považuje plocha ornej pôdy s porastom, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka, pričom tento porast musí byť tvorený zmesou aspoň troch plodín podľa zoznamu medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4. Zmes musí obsahovať aspoň jednu plodinu z každej skupiny plodín podľa zoznamu medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4. Na účely odseku 3 písm. i) sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 80 % jednej z medonosných plodín uvedených v prílohe č. 4.
(11)
Na plochách podľa odseku 3 písm. a) a i) žiadateľ nesmie zberať plodiny ani pásť zvieratá. Po uplynutí obdobia, v ktorom plocha podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. i) leží úhorom, je možné porast zapracovať do pôdy.
(12)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,36) nevzťahuje sa na neho povinnosť podľa odseku 1.
§ 12
Platba pre mladých poľnohospodárov
(1)
Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi, ktorý
a)
spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,
b)
spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,37)
c)
má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len "členský štát") s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.
(2)
Podmienku podľa odseku 1 písm. c) nemusí spĺňať žiadateľ, ktorý má najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvoval akreditovaný38) vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte zameraný na poľnohospodárske podnikanie.
(3)
Ak je žiadateľom právnická osoba, platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne, ak mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má v roku podania žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov nad touto právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík.
(4)
Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou účinnú kontrolu, ak je oprávnený konať za právnickú osobu sám alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od právnej formy právnickej osoby a zároveň má sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za právnickú osobu, právo na najmenej 50 % ziskov spoločnosti.
(5)
Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou dlhodobú kontrolu, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho roka.
(6)
Ak sa na právnickej osobe kapitálovo alebo riadením podieľa viacero fyzických osôb vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3 sám alebo spolu s ďalšími osobami.
(7)
Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.
§ 13
Predkladanie žiadosti
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného roka formou jednotnej žiadosti, ktorá obsahuje informácie podľa osobitného predpisu,39) vrátane príloh podľa odseku 3. Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) predkladá žiadateľ na geopriestorovom formulári podľa osobitného predpisu39a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.
(2)
Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu40) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.41) Po uplynutí lehoty na predloženie žiadosti podľa odseku 1 oznamuje žiadateľ zmeny jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu41a) platobnej agentúre do 31. mája príslušného roka.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
grafický materiál poľnohospodárskej plochy, ktorá je vedená v evidencii dielov pôdnych blokov,
b)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely platby podľa § 7,
c)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely § 8 ods. 2 písm. c),
d)
čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4)
Ak sa na žiadateľa vzťahuje § 8 ods. 3, prílohou žiadosti je aj potvrdenie podľa osobitného predpisu.42)
(5)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 12, prílohou žiadosti je aj
a)
doklad o ukončenom strednom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním alebo obdobný doklad vydaný v inom členskom štáte, alebo
b)
pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2, alebo iný obdobný doklad vydaný v inom členskom štáte; ak žiadateľ nepredloží potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu podľa § 12 ods. 2 ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra 2015.
(6)
Ak žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov je právnickou osobou, prílohou žiadosti je aj doklad, ktorý preukazuje skutočnosti podľa § 12 ods. 3 v závislosti od právnej formy žiadateľa.
(7)
Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope podľa § 2 ods. 2 písm. e), prílohou žiadosti je aj
a)
náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie43) alebo jej úradne osvedčená kópia,
b)
údaj o množstve použitého osiva v kg/ha.44)
(8)
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa odseku 9, vrátane príloh podľa odseku 10.
(9)
Identifikačný list žiadateľa obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo žiadateľa a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
c)
obchodné meno , sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu,
d)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,
f)
označenie osôb, ktoré sa majú posudzovať na účely platby podľa § 12.
(10)
Prílohou identifikačného listu žiadateľa je
a)
doklad o bankovom účte žiadateľa,
b)
osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu44a) nie staršie ako 60 dní, ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka.
(11)
Na žiadateľa sa nevzťahuje ustanovenie odseku 3 písm. a), ak
a)
poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa osobitného predpisu,45) alebo
b)
nepožiadal o priame platby a poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa osobitného predpisu.45)
(12)
Ak žiadateľa predložil žiadosť podľa osobitného predpisu,46) ustanovenie odseku 8 sa na neho nevzťahuje.
§ 14
Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 150 000 eur, v príslušnom roku znížia o 5 %.
(2)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 alebo podľa § 7a, sa v príslušnom roku znížia aj žiadateľovi, u ktorého sa preukážu okolnosti podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom roku znížia podľa osobitného predpisu.48)
(4)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,49) sa určia ako násobok priamych platieb určených na základe žiadosti a koeficientu úhrady finančnej disciplíny. Koeficient úhrady finančnej disciplíny je podiel prostriedkov finančnej disciplíny získaných podľa osobitného predpisu49) a priamych platieb určených na základe žiadostí prekračujúcich 2 000 eur.
(5)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,50) ak je žiadosť predložená oneskorene.
(6)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,51) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu52) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.
(7)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu51) aj vtedy, ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu52) zistí porušenie podmienok alebo požiadaviek ustanovených v
e)
f)
(8)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,53) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu54) zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 4.
(9)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,55) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu56) zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych platieb.
(10)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7 až 8 alebo § 12 sa neposkytnú, ak platobná agentúra zistí porušenie povinnosti podľa
a)
§ 15
Sumy priamych platieb
(1)
Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "vestník") sa oznamujú sumy priamych platieb podľa
a)
§ 7 určené podľa osobitného predpisu,57)
b)
§ 7a určené podľa osobitného predpisu,57a)
c)
§ 8 určené podľa osobitného predpisu,58)
d)
§ 12 určené podľa osobitného predpisu.59)
(2)
Vo vestníku sa oznamuje aj koeficient úhrady finančnej disciplíny.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.60)
(2)
Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.61)
(3)
Žiadateľ o priame platby je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou pravidiel krížového plnenia podľa § 4.
(4)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať o vyplatenie do 15 dní odo dňa prevodu.62)
(5)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,63) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu64) na tlačive, ktoré platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.
(6)
Za poľnohospodárske plochy podľa § 2 ods. 8 sa považujú diely pôdnych blokov takto vymedzené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vedeného podľa osobitného predpisu.65)
(7)
Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu príslušného orgánu66) riadne preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.
§ 17
Prechodné ustanovenie
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2014 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2015 sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§ 17b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.
§ 17c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.
§ 17d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2018.
§ 17e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 18. apríla 2021
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 17. apríla 2021 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 17. apríla 2021.
§ 17f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2022
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2022 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2022.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 19
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z. z.
§ 20
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Zoznam rýchlorastúcich drevín a ich klonov
Názov mladiny Maximálny cyklus zberu
(v rokoch)
slovenský latinský
Topoľ a jeho klony (Populus spp.)
Topoľ osikový Populus tremula 8
Topoľ čierny Populus nigra 10
Topoľ robusta Populus x euroamericana
('Robusta')
8
Topoľ simonov Populus simonii 8
Topoľ chlpatoplodý Populus trichocarpa 8
Topoľ maximowiczov Populus maximowiczii 8
Vŕba a jej klony (Salix spp.)
Vŕba biela Salix alba 8
Vŕba košikárska Salix viminalis 5
Vŕba rakytová Salix caprea 8
Vŕba lykovcovitá Salix daphnoides 5
Jelša a jej klony (Alnus spp.)
Jelša lepkavá Alnus glutinosa Gaertn. 8
Jelša sivá Alnus incana. 8
Jelša zelená Alnus viridis 8
Ostatné
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior 8
Breza previsnutá Betula pendula 10
Gaštan jedlý Castanea sativa 10
Hrab obyčajný Carpinus betulus 10
Čerešňa vtáčia Prunus avium 10
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Zoznam medonosných plodín
Názov plodiny
slovenský latinský
1. Bôbovité plodiny
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
Ďatelina lúčna Trifolium pratense L.
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum L.
Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
Ďatelina mechúrikatá Trifolium vesiculosum Savi
Ďatelina plazivá Trifolium repens L.
Hrach siaty Pisum sativum L.
Lupina biela Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius L.
Lupina žltá Lupinus luteus L.
Vika panónska Vicia pannonica Crantz
Vika siata Vicia sativa L.
Vika huňatá Vicia villosa Roth
Vtáčia noha siata Ornitophus sativus
Komonica lekárska Melilotus officinalis (L.) Pall.
Ľadenec rožkatý Lotus corniculatus L.
Lucerna ďatelinová Medicago lupulina
Lucerna siata Medicago sativa L.
Ranostajovec pestrý Securigera varia (L.) Lassen
Sekernica vencová Hedysarum coronarium L.
Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia Scop.
2. Mrkvovité plodiny
Fenikel obyčajný Foeniculum vulgare Mill.
Bedrovník lomikameňový Pimpinella saxifraga L.
Koriander siaty Coriandrum sativum L.
Kôpor voňavý Anethum graveolens L.
Mrkva obyčajná Daucus carota L.
Paštrnák siaty (Pastinaca sativa L.)
Petržlen záhradný Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
Rasca lúčna Carum carvi L.
3. Ostatné medonosné plodiny
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum Moench
Borák lekársky Borago officinalis L.
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
Horčica biela Sinapis alba L.
Ľan siaty Linum usitatissimum L.
Ľaničník siaty Camelina sativa (L.) Crantz
Požlt farbiarsky Carthamus tinctorius L.
Slnečnica ročná Helianthus annuus L.
Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L.
Benedikt lekársky Cnicus benedictus L.
Nechtík lekársky Calendula officinalis L.
Nevädza poľná Cyanus segetum Hill
Reďkev siata Raphanus sativus L.
Slez nebadaný Malva neglecta Wallr.
Slez praslenatý Malva verticillata L.
druhy rodu Šalvia Salvia spp.
Pupalka dvojročná Oenothera biennis
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Váhové faktory
Prvky Váhový faktor
Pôda ležiaca úhorom 1
Terasy 1
Krajinné prvky:
Živé ploty 2
Samostatne stojaci strom 1,5
Stromy v rade 2
Skupina stromov 1,5
Medza 1,5
Nárazníkové zóny 1,5
Plochy s rýchlorastúcimi drevinami 0,5
Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou 0,3
Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík 1
Medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2 1,5
Pôda ležiaca úhorom pre medonosné plodiny 1,5
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Zoznam dusík viažucich plodín
Názov plodiny
slovenský latinský
Fazuľa a jej klony (Phaseolus spp.)
Fazuľa obyčajná Phaseolus vulgaris
Fazuľa ostrolistá Phaseolus acutifolius
Fazuľa šarlátová Phaseolus coccineus
Fazuľa mesiacovitá Phaseolus lunatus
Ďatelina a jej klony (Trifolium spp.)
Ďatelina hybridná Trifolium hybridum
Ďatelina lúčna Trifolium pratense
Ďatelina plazivá Trifolium repens
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum
Vika a jej klony (Vicia spp.)
Vika huňatá Vicia villosa Roth.
Vika panónska Vicia pannonica Crantz
Vika siata Vicia sativa
Lupina a jej klony (Lupinus spp.)
Lupina biela
Lupinus albus
Lupina žltá
Lupinus arboreus
Ostatné
Hrach siaty Pisum sativum
Lucerna siata Medicago sativa
Bôb obyčajný Vicia faba
Šošovica jedlá Lens culinaris
Sója fazuľová Glycine max (L.) Merrill
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.
Zoznam medziplodín
Názov plodiny
slovenský latinský
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum
Bôb obyčajný Vicia faba
Cirok zrnový Sorghum bicolor L. Moench
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia L.
Horčica biela Sinapis alba
Hrach siaty Pisum sativum
Konopa siata Cannabis sativa
Koriander siaty Coriandrum sativum
spalphaĽaničník siaty Camelina sativa
Lupina žltá Lupinus luteus
Lupina biela Lupinus albus
Lupina uzkolistá Lupinus angustum folius
Mätonoh mnohokvetý Lolium multiflorum
Mätonoh trváci Lolium perenne)
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum
Požlt farbiarsky Carthamus tinctorius L.
Proso siate Panicum miliaceum
Reďkev siata Raphanus sativus
Repica olejnatá Brassica rapa L.
Repka olejná Brassica napus
Reznačka laločnatá Dactylis glomerata L.
Slez kŕmny Malva verticillata L.
Slnečnica ročná Helianthus annuus
Sója fazuľová Glycine max (L.) Merrill
Vika huňatá Vicia villosa Roth.
Vika panónska Vicia pannonica
Vika siata Vicia sativa
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1383 z 28. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 214, 13. 8. 2015), v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141 z 30. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167, 30. 6. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
3.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2017).
4.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2017).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o požiadavky na návesky v súvislosti s žiadosťami o pomoc týkajúcimi sa plôch využívaných na pestovanie konopy (Ú. v. EÚ L 119, 15. 5. 2018).
1)
Čl. 1 písm. b) bod i), iv) a vi) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
2a)
Čl. 41 a 42 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
3)
Čl. 43 až 47 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
4)
Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
5)
§ 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
9a)
Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
10)
Čl. 9 ods. 7 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.
11)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
12)
Čl. 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
12a)
Čl. 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
13)
Hlava II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
17)
Čl. 73 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
18)
Čl. 37 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
19)
§ 7 ods. 1 písm. aa) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 115/2014 Z. z.
21)
Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 4 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
24)
Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
25)
Čl. 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.07.2007) v platnom znení.
26)
Čl. 44 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
27)
Čl. 44 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
28)
Čl. 44 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
29)
§ 26 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 42 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.
31)
Čl. 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
32)
Čl. 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
33)
Čl. 45 ods. 9 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.
34)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
35)
§ 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
36)
Čl. 46 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
37)
Čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
38)
§ 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
39)
Hlava II, kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
39a)
Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
40)
Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
41)
Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
41a)
Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
42)
§ 4 písm. b) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
43)
Napríklad § 9 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2011 Z. z.
44)
Čl. 17 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
44a)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
45)
Čl. 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
46)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.
47)
Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
48)
Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
49)
Čl. 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
50)
Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
51)
Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
52)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
53)
Hlava IV Kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
Hlava V Kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
54)
Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
55)
Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
56)
Hlava III a Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
57)
Čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
57a)
Čl. 41 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
58)
Čl. 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
59)
Čl. 50 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
60)
Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
61)
Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
62)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
63)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
64)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
66)
§ 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
69)
Zákon č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.