331/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 17. septembra 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej (predkladateľka protinávrhu) a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Kolíková & Partners, s. r. o., Radvanská 21, Bratislava, na vyslovenie nesúladu ustanovení § 28 ods. 2, 3 a 4 a § 79c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 31, čl. 131 ods. 1, čl. 133 a čl. 134 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti Národnej rady Slovenskej republiky ako účastníka konania a vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka, takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Vo zvyšnej časti návrh skupiny 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zamieta.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, ktorého účinnosť bola dočasne pozastavená uznesením č. k. PL. ÚS 8/2013-24 z 5. júna 2013 uverejneným pod č. 159/2013 Z. z., dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Ivetta Macejková v. r.

predsedníčka pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky