325/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
ZÁKON
z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. e) sa za slovo "vecí" vkladajú slová "a európskych záležitostí".
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 2 sa za slovo "vecí" vkladajú slová "a európskych záležitostí".
4.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
sledovanie vývoja v oblasti európskych záležitostí, informovanie ministerstva a iných orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o európskych záležitostiach a zúčastňovanie sa na riešení európskych záležitostí v prijímajúcom štáte,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).
5.
V § 7 ods. 3 sa slová "§ 9 ods. 1" nahrádzajú slovami "§ 10a".
6.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Diplomatická misia vytvára v prijímajúcom štáte priaznivé podmienky pre rozvoj vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky, najmä na podporu exportných zámerov podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na zahraničných trhoch.“.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
8.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Stála misia plní vo vzťahu k medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnému zoskupeniu, pri ktorých je zriadená, diplomatické funkcie, ktorými sú najmä
a)
zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
b)
zastupovanie Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
c)
ochrana záujmov Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
d)
ochrana záujmov Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
e)
vedenie rokovaní s orgánmi a predstaviteľmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
f)
vedenie rokovaní s predstaviteľmi členských štátov, ktorí zastupujú jednotlivé členské štáty v rámci medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
g)
zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
h)
zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa realizujú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
i)
podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodným zoskupením,
j)
podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a štátmi, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia.“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii (ďalej len "stále zastúpenie") je stálou misiou, ktorá plní osobitné úlohy a funkcie. Stále zastúpenie okrem funkcií uvedených v odseku 5 najmä
a)
podieľa sa na príprave, prerokovávaní a schvaľovaní právnych aktov Európskej únie,
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a pri tvorbe politiky Slovenskej republiky voči Európskej únii,
c)
podieľa sa počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na koordinácii činnosti a agendy jednotlivých formácií Rady Európskej únie a predsedá príslušným pracovným skupinám a výborom.
(7)
Podrobnosti o pôsobnosti, zásadách fungovania a vzťahoch stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným štátnym orgánom Slovenskej republiky a k inštitúciám a orgánom Európskej únie ustanoví vláda v štatúte stáleho zastúpenia.“.
10.
V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová "v zahraničnej službe".
11.
V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Vedúci diplomatickej misie v členskom štáte Európskej únie alebo vedúci stáleho zastúpenia predkladá pred nástupom na výkon funkcie na prerokovanie návrh zamerania činnosti diplomatickej misie aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.".
12.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Konzulárny úrad plní v prijímajúcom štáte v konzulárnom obvode určenom podľa odseku 5 konzulárne funkcie podľa medzinárodnej zmluvy.9)“.
13.
Pod § 10 sa umiestňuje nadpis, ktorý znie: "Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom".
14.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom zriaďuje a zrušuje minister, ktorý honorárneho konzulárneho úradníka poveruje jeho vedením a zrušuje mu poverenie. Minister v poverení honorárneho konzulárneho úradníka určí rozsah konzulárnych funkcií, ktoré môže vykonávať. Pri výkone konzulárnych funkcií môže honorárny konzulárny úradník vyberať správne poplatky podľa osobitného predpisu.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 10 ods. 4 sa slová "riadi a kontroluje" nahrádzajú slovami "riadi, kontroluje a jeho činnosť koordinuje".
16.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Konzulárne funkcie
(1)
Diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne funkcie, ktorými sú najmä
a)
ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov, právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky a ochrana občanov členských štátov Európskej únie v prijímajúcom štáte12) v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom,
b)
podpora rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov a rozvíjanie priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou a prijímajúcim štátom,
c)
zisťovanie informácií a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o stave a vývoji obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života v prijímajúcom štáte,
d)
rozhodovanie o udeľovaní víz podľa osobitných predpisov,10b)
e)
prijímanie žiadostí o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10c)
f)
prijímanie žiadostí o vydanie cestovného dokladu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu podľa osobitných predpisov,10d)
g)
prijímanie žiadostí na úseku štátneho občianstva a matrík podľa osobitných predpisov,10e)
h)
činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môžu štátni občania Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi10f) Slovenskej republiky a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu,
i)
osvedčovanie verejných listín cudzích štátov na ich použitie v Slovenskej republike a osvedčovanie verejných listín Slovenskej republiky na ich použitie v cudzine podľa osobitných predpisov,10g)
j)
osvedčovanie pravosti podpisu na listine, osvedčovanie pravosti fotokópií listín, vyhotovovanie a osvedčovanie prekladov verejných listín v rozsahu nevyhnutnom na výkon konzulárnych funkcií, vyhotovovanie úradnej zápisnice na účely výkonu konzulárnych funkcií, úschova listín a výkon niektorých funkcií administratívnej povahy v rozsahu plnenia konzulárnych funkcií,10h)
k)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečení ochrany záujmov občanov Slovenskej republiky v dedičskom konaní na území prijímajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi,10i)
l)
poskytovanie súčinnosti príslušným štátnym orgánom Slovenskej republiky a orgánom prijímajúceho štátu pri zabezpečení ochrany záujmov maloletých občanov Slovenskej republiky a iných občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, najmä ak ide o poručníctvo alebo opatrovníctvo, týkajúce sa týchto osôb, alebo ak ide o návrat alebo premiestnenie dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu bez sprievodu rodiča, príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, na územie Slovenskej republiky10j) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu,
m)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní zastupovania štátnych občanov Slovenskej republiky pred súdmi a inými orgánmi prijímajúceho štátu na ochranu ich práv a záujmov, ak vzhľadom na ich neprítomnosť alebo z iných dôvodov nie sú schopní včas sa ujať obhajovania svojich práv a záujmov,
n)
doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov alebo vybavovanie dožiadaní alebo poverení na vykonanie dôkazu pre štátne orgány Slovenskej republiky,
o)
iné zverené konzulárne funkcie,10k) ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu, alebo zverené konzulárne funkcie na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná.10l)
(2)
Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu poskytovať občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí12) finančnú pomoc formou
a)
pôžičky v núdzi,
b)
nenávratného finančného príspevku.
(3)
Podmienky a spôsob poskytovania finančnej pomoci podľa odseku 2 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10l a 12 znejú:
„10b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10c)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10d)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
10f)
§ 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10g)
§ 52 a 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
10h)
§ 46, 58 a 66 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
10i)
Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007).
10j)
§ 28 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
10k)
Napríklad § 12 ods. 9 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 43 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 342/2007 Z. z., § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2012 Z. z.
10l)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 441/2008 Z. z.).
12)
Čl. 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
17.
Nadpis § 11 sa umiestňuje nad § 11.
18.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a právnych aktov Európskej únie".
19.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zastupiteľský úrad plní úlohy vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
20.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
je povinný oznámiť príslušnému vedúcemu štátnemu zamestnancovi, že opustí krajinu, do ktorej bol dočasne vyslaný, a je povinný oznámiť miesto plánovaného pobytu a dĺžku neprítomnosti v krajine dočasného vyslania.“.
21.
Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠20a
Funkcia a platová trieda
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa osobitného predpisu20) patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa charakteristiky platových tried uvedených v prílohe č. 1.
§ 20b
Platové náležitosti
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa osobitného predpisu20) patrí platová tarifa v príslušnej platovej triede pre príslušnú funkciu podľa prílohy č. 2. Na ďalšie súvisiace platové náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis.2)“.
22.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Na výberovom konaní10) na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu a ktorého služobným úradom je ministerstvo, sa môže zúčastniť iba štátny zamestnanec v stálej štátnej službe v tomto služobnom úrade.“.
23.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ktoré nie je zriadené na zastupiteľskom úrade, možno obsadiť bez výberového konania štátnym zamestnancom, ktorý vykonával zahraničnú službu na štátnozamestnaneckom mieste vedúceho zamestnanca a od skončenia výkonu tejto služby neuplynulo viac ako 60 dní.“.
24.
V § 24 ods. 2 sa slovo "najviac" nahrádza slovom "spravidla" a na konci sa pripája táto veta: "O dobe vyslania rozhoduje vedúci služobného úradu, ktorý ju môže opakovane predĺžiť.".
25.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Ministerstvo môže zamestnanca po odpracovaní najmenej desať rokov v zahraničnej službe zaradiť na jeho žiadosť mimo činnej štátnej služby na pôsobenie v oblastiach súvisiacich s činnosťami ministerstva,21a) spravidla na tri roky. Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby nepatrí zamestnancovi plat štátneho zamestnanca. Vedúci služobného úradu môže zaradenie mimo činnej štátnej služby predĺžiť, vždy však najviac o jeden rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 14 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 151/2010 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa presných postupov a podrobných pokynov v zahraničí.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi v zahraničí.
Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu v zahraničí.
Zabezpečovanie časti zverenej agendy, tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu, vyžadujúce koordinovanie činnosti v rámci organizačného útvaru v zahraničí.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov v zahraničí.
Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností v zahraničí.
Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu vyžadujúce koordinovanie činnosti v zahraničí.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu v zahraničí.
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu v rámci viacerých organizačných útvarov v zahraničí.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatná odborná činnosť spočívajúca najmä v hodnotiacej činnosti a v príprave podkladov na rozhodovanie pre výkon štátnej služby v zahraničí.
Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v zahraničí.
6.
PLATOVÁ TRIED
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku v agende finančno-hospodárskej, v agende bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií alebo v agende administrácie a technickej podpory informačných a komunikačných technológií vykonávané v zahraničí.
Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v zahraničí.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávané v zahraničí.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ministerstva vykonávané v zahraničí.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä vo výkonnej, analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávaná v zahraničí.
Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávané v zahraničí.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky na vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.
Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.
Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahraničí.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: generálny štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky vykonávaná v zahraničí.
Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.
Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahraničí.
Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY
(v eurách mesačne)
Platová trieda Funkcia Platová tarifa
1. referent 322,50
2. samostatný referent 348,00
3. odborný referent 377,00
4. hlavný referent 411,00
5. radca 490,00
6. samostatný radca 520,50
7. odborný radca 588,50
8. hlavný radca 631,50
9. štátny radca 719,50
10. hlavný štátny radca 820,50
11. generálny štátny radca 935,50“.
Čl. II
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 32d sa vkladá § 32e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
(1)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 22, sa v roku 2015 na účely výpočtu platu, náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhrady za sťažené životné podmienky v zahraničí použije platová tarifa účinná do 31. decembra 2013.
(2)
Na účely výpočtu objektivizovaného platového koeficientu sa použijú podiely zvýšení platových taríf v štátnej službe k zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie ku dňu účinnosti zvýšenia týchto platových taríf do 31. decembra 2013.“.
Čl. III
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 322/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa osobitného predpisu2a) podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta. Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.2a)“.
2.
V § 69 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v rámci projektu Európskej únie".
3.
V § 84 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
podľa osobitného predpisu59a) u štátneho zamestnanca dočasne vyslaného podľa § 40.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z. z. v znení zákona č. 325/2014 Z. z.“.
4.
V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí príplatok za zmennosť podľa odseku 1 vo výške 1,5 % až 12 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.59a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 92 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do
a)
tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu,59a)
b)
štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.59a)“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
6.
V § 92 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia 1 % až 10 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.59a)“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
7.
V § 101a ods. 1 sa slová "prílohy č. 3 alebo podľa § 113" nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu59a)".
8.
V § 103 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "ustanovenej osobitným predpisom,2a)".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.