317/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2014,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 sa mení takto:
V § 4 sa slová "okrem § 4" nahrádzajú slovami "okrem § 3".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Ľudmila Benkovičová v. r.