Predpis bol zrušený predpisom 250/2017 Z. z.

291/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 1. októbra 2014,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 určuje spravodajským jednotkám,1) aké údaje budú poskytovať na príslušných štatistických formulároch podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2.2)
(2)
Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov3) je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 poskytujú spravodajské jednotky Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu.4)
(4)
Štátne štatistické zisťovania (ďalej len "štatistické zisťovanie") sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých štatistických formulárov.
(5)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami sa ustanovujú takto:
a)
spravodajská jednotka, ktorá má spravodajskú povinnosť o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie, poskytuje údaje v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 14 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 15 (Intrastat 2-12),
b)
spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe,
c)
spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99), Č. ŠZ 16 (Ceny ZO 1-12), Č. ŠZ 19 (Ceny Priem 1-12), Č. ŠZ 21 (Ceny Priem 4-95), Č. ŠZ 23 (Ceny Stav 10-04), Č. ŠZ 24 (Ceny Stav 9-95) a Č. ŠZ 50 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 48 (Dop 4-12), Č. ŠZ 49 (Dop 5-04), Č. ŠZ 52 (Dop 7-01) a Č. ŠZ 53 (Dop 8-01), môžu odovzdať Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre aj v listinnej podobe.
(6)
Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.
(7)
Každé štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov štatistického zisťovania, ktoré sú totožné so značkou a názvom štatistického formulára, určeného na zber údajov. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného štatistického formulára, značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára, názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára sú rovnaké. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých štatistických formulárov, značka a názov štatistického formulára sú odvodené od značky a názvu štatistického zisťovania.
(8)
Štatistické zisťovania uvedené v prílohe č. 2 obsahujú v značke štatistického zisťovania skratku názvu ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo štátnej organizácie, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. Zoznam skratiek názvov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnych organizácií je uvedený v prílohe č. 2.
(9)
Pod pojmom podniky zapísané v obchodnom registri sa na účely tejto vyhlášky rozumejú právnické osoby alebo fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z a vyhlášky č. 410/2013 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 291/2014 Z. z.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 291/2014 Z.z.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI, OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 291/2014 Z.z.
ROZSAH A VYUŽÍVANIE ADMINISTARATÍVNYCH ZDROJOV NA ÚČELY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
Príloha č. 4 k vyhláške č. 291/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 298, 7. 11. 2008).