283/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
ZÁKON
z 12. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona č. 349/2012 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Dôsledné vyhľadávanie je získavanie informácií v dobrej viere z informačných zdrojov podľa prílohy č. 2 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 2 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a)
na území členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát") alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "zmluvný štát"), v ktorom bolo dielo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané,
b)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sa zdržiava usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o nevydané dielo alebo neodvysielané dielo podľa § 12a ods. 2 druhej vety,
d)
v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.“.
2.
Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osirelé dielo
§ 12a
(1)
Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme a audiovizuálne dielo, ktorého autora nemožno určiť, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené u osoby podľa § 31a ods. 1.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané alebo odvysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 31a ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že autor by nenamietal proti jeho použitiu podľa § 31a.
(3)
Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorí autori neboli určení, alebo boli určení, ale neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tým autorom, ktorí neboli takto určení alebo neboli nájdení.
(4)
Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.
(5)
Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici,1b) ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 31a.
(6)
Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 5, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 31a. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 45 ods. 1.
(7)
Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 alebo ak autor ukončil status osirelého diela podľa odseku 5.
§ 12b
Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 31a sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou diela podľa § 12a ods. 1 alebo je s ním spojené.
§ 12c
Obchodne nedostupné dielo
(1)
Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny,
a)
ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci,
b)
ktoré je uložené v knižnici,1c) archíve1d) alebo múzeu1e) a
c)
ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "zoznam"), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené.
(3)
Návrh na zaradenie diela podľa odseku 1 do zoznamu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle.
(4)
Slovenská národná knižnica zaradí dielo podľa odseku 1 do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu
a)
nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani po vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b)
autor písomne nenamietal zaradenie diela do zoznamu.
(5)
Autor je oprávnený písomne žiadať od právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo, vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Slovenská národná knižnica vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora podľa prvej vety alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa odseku 6.
(6)
Ak autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv, používateľ je oprávnený použiť obchodne nedostupné dielo vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy, ktorá zastupuje významný počet autorov k dielam podľa odseku 1, a to aj vtedy, ak táto organizácia kolektívnej správy nezastupuje autora k obchodne nedostupnému dielu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1e znejú:
„1b)
§ 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 38/2014 Z. z.“.
3.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová "Európskej únie (ďalej len "členský štát")" a slová "Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "zmluvný štát")".
4.
V § 31 ods. 1 sa slová "Knižnica,3) archív4) alebo múzeum4a)" nahrádzajú slovami "Knižnica, archív alebo múzeum".
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4 a 4a sa vypúšťajú.
5.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Použitie osirelého diela
(1)
Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu1f) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a)
vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b)
sprístupnením osirelého diela verejnosti.
(2)
Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požadovať len úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)
Na použitie podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretej vety.
(4)
Za použitie podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 12a ods. 6.
(5)
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
a)
výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,
b)
informácie o použití osirelých diel touto osobou podľa odseku 1,
c)
informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 12a ods. 5, ktoré použila podľa odseku 1,
d)
svoje kontaktné údaje.
(6)
Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu,1g) ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1f a 1g znejú:
„1f)
§ 33 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov.
1g)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16. 5. 2012).“.
6.
V § 71 ods. 1 sa za slová "§ 12" vkladajú slová "12b,".
7.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 12b, 31a sa primerane vzťahujú na zvukový záznam.“.
8.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).“.
9.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2014 Z. z.
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE
Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú:
1.
ak ide o knihy:
a)
povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,
b)
asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,
c)
existujúce databázy a registre, WATCH (spisovatelia, umelci a nositelia ich práv), ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy) a databázy kníh vydaných tlačou,
d)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
e)
zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu VIAF (virtuálny medzinárodný súbor autorít) a ARROW (prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach),
2.
ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká:
a)
ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií) pre periodické publikácie,
b)
indexy a katalógy z knižničných fondov,
c)
povinné výtlačky,
d)
združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,
e)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
3.
ak ide o diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iné diela:
a)
zdroje uvedené v prvom a druhom bode,
b)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
c)
databázy obrazových agentúr,
4.
ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy:
a)
povinnú rozmnoženinu,
b)
združenia producentov v príslušnej krajine,
c)
databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc,
d)
databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad ISAN (medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov) pre audiovizuálne materiály, ISWC (medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela) pre hudobné diela a ISRC (medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov) pre zvukové záznamy,
e)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel,
f)
titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,
g)
databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 29. októbra 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.