266/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. augusta 2014,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.“.
2.
V prílohe č. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "90 - tabaková surovina," a v písmene b) sa za slová "13 - platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu," vkladajú slová "14 - platiteľ dane z tabakovej suroviny,".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
v z. Radko Kuruc v. r.