262/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

262
ZÁKON
z 10. septembra 2014
o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach
1.
sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania obmedzených prekurzorov výbušnín a regulovaných prekurzorov výbušnín,
2.
nahlasovania podozrivých transakcií prekurzorov výbušnín,
b)
opatrenia na kontrolu zaobchádzania s prekurzormi výbušnín.
§ 2
Orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín
Orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín1)
a)
Hlavný banský úrad,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
c)
obvodné banské úrady,
d)
colné úrady.
§ 3
Hlavný banský úrad
(1)
Hlavný banský úrad vo veciach prekurzorov výbušnín
a)
riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín,
b)
spolupracuje s Európskou komisiou a inými členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu,2)
c)
zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty3) v súlade s osobitným predpisom,4)
d)
zhromažďuje informácie a údaje, spracúva súhrnné správy a poskytuje ich Európskej komisii.5)
(2)
Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona bude považovať za nepatrné množstvo, ustanovuje príloha. Na účely posudzovania porušenia tohto zákona sa hľadí na každý obmedzený prekurzor výbušnín samostatne.
§ 4
Ministerstvo vnútra
(1)
Ministerstvo vnútra zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o nahlasovaných podozrivých transakciách,14) zamietnutých podozrivých transakciách, významných stratách alebo krádežiach regulovaných prekurzorov výbušnín,15) ktoré je mu povinný poskytnúť hospodársky subjekt, člen širokej verejnosti alebo profesionálny používateľ15a) podľa osobitného predpisu.15b) Podobné informácie prijíma od orgánov iných členských štátov Európskej únie, informácie takto získané poskytuje príslušným orgánom, vrátane orgánov iných členských štátov Európskej únie, pokiaľ je to nevyhnutné v záujme udržania bezpečnosti.
(2)
Kontaktné miesto16) zriaďuje ministerstvo vnútra na účel zberu informácií podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo vnútra je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín.16a)
(4)
Ministerstvo vnútra poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy [§ 3 ods. 1 písm. d)].
§ 5
Obvodný banský úrad
Obvodný banský úrad
a)
kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín16a) pri predaji alebo poskytovaní služieb členom širokej verejnosti,17)
b)
kontroluje dodržiavanie povinností hospodárskeho subjektu alebo profesionálneho používateľa sprístupňujúceho regulované prekurzory výbušnín na online trhy podľa osobitného predpisu,18)
c)
poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy podľa [§ 3 ods. 1 písm. d)],
d)
prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 8 alebo § 9.
§ 6
Colný úrad
(1)
Colný úrad vykonáva kontrolu dodržiavania zákazu dovozu obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti v rámci colného dohľadu podľa osobitného predpisu.19)
(2)
Ak pri dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín došlo k spáchaniu colného priestupku20) a dovezený obmedzený prekurzor výbušnín patrí jeho páchateľovi, colný úrad v konaní o colnom priestupku vždy uloží sankciu prepadnutie tovaru alebo veci; colný úrad môže v takom prípade uložiť v konaní o colnom priestupku sankciu prepadnutie tovaru alebo veci samostatne alebo spolu s pokutou.
(3)
Ak colný úrad v konaní o colnom priestupku neuloží sankciu prepadnutie tovaru alebo veci podľa odseku 2, vždy rozhodne o zhabaní obmedzeného prekurzora výbušnín podľa osobitného predpisu.21)
§ 7
Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu, profesionálneho používateľa
a člena širokej verejnosti
(1)
Hospodársky subjekt nesmie obmedzený prekurzor výbušniny sprístupniť alebo dovážať členom širokej verejnosti.22)
(2)
Hospodársky subjekt vedie evidenciu nadobudnutých a spotrebovaných obmedzených prekurzorov výbušnín a uvedie na žiadosť správnych orgánov uvedených v § 2 písm. a) a c) bezodkladne informácie podľa osobitného predpisu.23)
(3)
Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa23a) regulované prekurzory výbušnín je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2 podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu.23b)
(4)
Profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt je povinný preukázať hodnoverným spôsobom inému hospodárskemu subjektu, že obmedzený prekurzor výbušnín, ktorý od neho zamýšľa nadobudnúť, je nevyhnutný na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti.23c) Za profesionálneho používateľa sa na účely tohto zákona považuje aj osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a ktorá nadobúda obmedzené prekurzory výbušnín na základe jej osobitného oprávnenia alebo odbornej spôsobilosti na účely výkonu jej osobitného oprávnenia.
(5)
Profesionálny používateľ je povinný preukázať orgánom oprávneným vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín,16a) že obmedzené prekurzory výbušnín, ktoré nadobudol alebo zamýšľa nadobudnúť, sú nevyhnutné na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti.
(6)
Člen širokej verejnosti nesmie obmedzený prekurzor výbušnín držať alebo používať podľa tohto zákona a osobitného predpisu.23d)
(7)
Člen širokej verejnosti alebo profesionálny používateľ je povinný podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu vo vzťahu k regulovanému prekurzoru výbušnín bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2.
§ 8
Iné správne delikty
(1)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur hospodárskemu subjektu, ktorý
a)
neposkytne požadované informácie príslušnému správnemu orgánu podľa § 2 písm. a) alebo písm. c),
b)
neoznačí obmedzené prekurzory výbušnín alebo regulovaný prekurzor výbušnín podľa osobitného predpisu,24)
c)
nevedie evidenciu vykonanej transakcie s obmedzeným prekurzorom výbušnín v ustanovenom rozsahu alebo ju neuchováva počas určenej lehoty podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,23)
d)
nezaistí alebo nepreukáže že zaistil, či jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín sú oboznámení s tým, ktoré z výrobkov, ktoré sprístupňujú, obsahujú regulované prekurzory výbušnín podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,25)
e)
nezavedie náležité, vhodné a primerané postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií podľa osobitného predpisu,25a)
f)
neoznámi kontaktnému miestu informácie podľa § 7 ods. 3, alebo
g)
neoznámi kontaktnému miestu informácie o podozrivej transakcii alebo pokuse o ňu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.25b)
(2)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur hospodárskemu subjektu vykonávajúcemu operácie na online trhoch,25c) ktorý
a)
sprístupní obmedzené prekurzory výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,23d)
b)
neoverí, že potenciálny zákazník je profesionálnym používateľom alebo hospodárskym subjektom alebo jeho zamýšľané použitie je v súlade s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,25d) alebo
c)
neprijme opatrenia podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.25e)
(3)
Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur profesionálnemu používateľovi, ktorý je právnickou osobou za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 4 alebo ods. 5.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na konanie o uložení pokuty za správny delikt sa vzťahuje správny poriadok.
§ 9
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí člen širokej verejnosti, ktorý
a)
nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,26)
b)
drží obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.26)
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží vždy sankciu prepadnutie veci a pokutu do 5 000 eur.
(3)
Priestupku sa dopustí profesionálny používateľ, ktorý je fyzickou osobou, ak nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 4 alebo ods. 5.
(4)
Za priestupok podľa odseku 3 obvodný banský úrad uloží pokutu do 15 000 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.21) Na colné priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný predpis.27)
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Spolupráca orgánov štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín
(1)
Orgány štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín podľa § 2 spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona, najmä si navzájom poskytujú informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.26)
(2)
Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo orgány ministerstva vnútra pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov28) zistia nesprávne zaobchádzanie s regulovanými prekurzormi výbušnín, túto skutočnosť bezodkladne oznámia obvodnému banskému úradu a kontaktnému miestu.
§ 11
Spracovanie osobných údajov
Hospodársky subjekt a orgán štátnej správy podľa § 2 spracúvajú na účel kontroly oprávnenosti sprístupnenia obmedzených prekurzorov výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo inému hospodárskemu subjektu osobné údaje29) v tomto rozsahu:
a)
meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo identifikátor zahraničnej fyzickej osoby podľa zákona o e-Governmente,30) číslo dokladu totožnosti31) a adresa pobytu profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou,
b)
názov, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v mene profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu a názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, v ktorého mene táto fyzická osoba koná.
§ 12
Prechodné ustanovenie
Člen širokej verejnosti, ktorý nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín pred účinnosťou tohto zákona je povinný do 2. marca 2016 obmedzený prekurzor výbušnín predať hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu.31)
§ 12a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2022
Člen širokej verejnosti, ktorý legálne nadobudol obmedzené prekurzory výbušnín do 30. apríla 2022 je povinný obmedzené prekurzory výbušnín scudziť hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu,32) oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2 podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež obmedzených prekurzorov výbušnín do 30. júna 2022.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. g) sa za slová "dovoz určených látok" vkladajú slová "alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 36u znie:
"36u) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl. III
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 36 znie:
㤠36
Príslušný kontrolný orgán podľa § 24 ods. 6 uloží pokutu
a)
od 500 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 3, § 34 ods. 3 písm. h) a j) a ods. 4 písm. b), § 35 písm. c), g) až i),
b)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. c) až e), § 34 ods. 1 písm. g), § 34 ods. 2 písm. b) až d) a g), § 34 ods. 3 písm. a), c) až g) a k), § 34 ods. 4 písm. a), c) a d), § 34 ods. 5, § 35 písm. a), b), d) až f), k), m) až p),
c)
od 500 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b), § 33 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. d) až f), k), l), n) a o), § 34 ods. 2 písm. a), e) a f), § 34 ods. 3 písm. b) a i), § 34 ods. 7 a 8, § 35 písm. j), l) a q),
d)
od 1 000 eur do 99 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až s), § 34 ods. 6, § 35 písm. r).“.
2.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014
Konania o uložení pokuty podľa § 36 začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v. r.
Príloha
k zákonu č. 262/2014 Z. z.
Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely tohto zákona považuje za nepatrné množstvo

Stĺpec 1
Systematický názov látky
Registračné číslo Chemical Abstract Service (CAS)
Stĺpec 2
Prahová hodnota koncentrácie vyjadrená hmotnostným zlomkom
[%]
Stĺpec 3
Látkové množstvo považované za nepatrné množstvo
[kmol]
Kyselina dusičná
7697-37-2
3,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,160
Peroxid vodíka
7722-84-1
12,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,150
Kyselina sírová
7664-93-9
15,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,100
Nitrometán
75-52-5
16,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,060
Dusičnan amónny
6484-52-2
16,00 obsah dusíka vo vzťahu k hmotnosti dusičnanu amónneho 0,070
Chlorečnan draselný
3811-04-9
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,040
Chloristan draselný
7778-74-7
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,040
Chlorečnan sodný
7775-09-9
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,040
Chloristan sodný
7601-89-0
40,00 vo vzťahu k hmotnosti látky 0,040
1)
Príloha I a Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019) v platnom znení.
2)
Čl. 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
3)
Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
4)
Čl. 9 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
5)
Čl. 19, čl. 20 ods. 3 a čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
14)
Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15)
Čl. 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15a)
Čl. 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
15b)
Čl. 8 ods. 3 a čl. 9 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
16)
Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
16a)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
17)
§ 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 7 ods. 1 až 3 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
19)
§ 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 71 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23)
Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23a)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23b)
Čl. 9 ods. 1, 2, 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23c)
Čl. 3 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
23d)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
24)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25a)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25b)
Čl. 9 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25c)
Čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25d)
Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
25e)
Čl. 8 ods. 5 a čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
26)
Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
27)
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 14 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
29)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
§ 3 písm. n) prvý bod zákona o e-Governmente.
31)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1148.
32)
Zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.