257/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
v z. Juraj Horkay v. r.
Príloha k vyhláške č. 257/2014 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY
(SK COFOG)
01
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
01.1
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
01.1.1
Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2
Finančné a rozpočtové záležitosti
01.1.3
Zahraničné vzťahy
01.2
Zahraničná ekonomická pomoc
01.2.1
Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie
01.2.2
Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií
01.3
Všeobecné služby
01.3.1
Všeobecné personálne služby
01.3.2
Rámcové plánovacie a štatistické služby
01.3.3
Iné všeobecné služby
01.4
Základný výskum
01.4.0
Základný výskum
01.4.0.1
Základný výskum (okrem výskumu v rámci terciárneho vzdelávania)
01.4.0.2
Základný výskum v rámci terciárneho vzdelávania
01.5
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.5.0
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.6
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
01.6.0
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
01.7
Transakcie verejného dlhu
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
01.8
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
02
OBRANA
02.1
Vojenská obrana
02.1.0
Vojenská obrana
02.2
Civilná ochrana
02.2.0
Civilná ochrana
02.3
Zahraničná vojenská pomoc
02.3.0
Zahraničná vojenská pomoc
02.4
Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.4.0
Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.5
Obrana inde neklasifikovaná
02.5.0
Obrana inde neklasifikovaná
03
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.1
Policajné služby
03.1.0
Policajné služby
03.2
Ochrana pred požiarmi
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
03.3
Súdy
03.3.0
Súdy
03.4
Väzenstvo
03.4.0
Väzenstvo
03.5
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti
03.5.0
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti
03.6
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
03.6.0
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
04
EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.1
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
04.1.1
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
04.2
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
04.2.1
Poľnohospodárstvo
04.2.2
Lesníctvo
04.2.3
Rybné hospodárstvo a poľovníctvo
04.3
Palivá a energia
04.3.1
Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)
04.3.2
Ropa a zemný plyn
04.3.3
Jadrové palivo
04.3.4
Ostatné palivá
04.3.5
Elektrická energia
04.3.6
Energia iná ako elektrická
04.4
Ťažba, výroba a výstavba
04.4.1
Ťažba nerastných surovín (neenergetických)
04.4.2
Výroba
04.4.3
Výstavba
04.5
Doprava
04.5.1
Cestná doprava
04.5.2
Vodná doprava
04.5.3
Železničná doprava
04.5.4
Letecká doprava
04.5.5
Potrubná a iná doprava
04.6
Komunikácia
04.6.0
Komunikácia
04.7
Ostatné odvetvia
04.7.1
Distribučné siete a skladovanie
04.7.2
Ubytovanie a stravovanie
04.7.3
Cestovný ruch
04.7.4
Viacúčelové rozvojové projekty
04.8
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.1
Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti
04.8.2
Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a poľovníctva
04.8.3
Výskum a vývoj v oblasti palív a energie
04.8.4
Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby
04.8.5
Výskum a vývoj v oblasti dopravy
04.8.6
Výskum a vývoj v oblasti komunikácie
04.8.7
Výskum a vývoj v iných odvetviach
04.9
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
04.9.0
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
05
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1
Nakladanie s odpadmi
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.2
Nakladanie s odpadovými vodami
05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
05.3
Znižovanie znečistenia
05.3.0
Znižovanie znečistenia
05.4
Ochrana prírody a krajiny
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
05.5
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
05.5.0
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
05.6
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
05.6.0
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
06
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.1
Rozvoj bývania
06.1.0
Rozvoj bývania
06.2
Rozvoj obcí
06.2.0
Rozvoj obcí
06.3
Zásobovanie vodou
06.3.0
Zásobovanie vodou
06.4
Verejné osvetlenie
06.4.0
Verejné osvetlenie
06.5
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
06.5.0
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
06.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
07
ZDRAVOTNÍCTVO
07.1
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
07.1.1
Lieky
07.1.2
Zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny
07.1.3
Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
07.2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
07.2.1
Všeobecná zdravotná starostlivosť
07.2.2
Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekárskej starostlivosti)
07.2.3
Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť
07.2.4
Iná ambulantná zdravotná starostlivosť
07.3
Ústavná zdravotná starostlivosť
07.3.1
Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)
07.3.2
Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)
07.3.3
Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
07.3.4
Iná ústavná zdravotná starostlivosť
07.4
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
07.4.0
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
07.5
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.5.0
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
07.6.0
Zdravotníctvo inde neklasifikované
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
08.1
Rekreačné a športové služby
08.1.0
Rekreačné a športové služby
08.2
Kultúrne služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby
08.4
Náboženské a iné spoločenské služby
08.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby
08.5
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.5.0
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.6
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
09
VZDELÁVANIE
09.1
Predprimárne a primárne vzdelávanie
09.1.1
Predprimárne vzdelávanie
09.1.1.1
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
09.1.1.2
Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou
09.1.2
Primárne vzdelávanie
09.1.2.1
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
09.1.2.2
Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou
09.2
Sekundárne vzdelávanie
09.2.1
Nižšie sekundárne vzdelávanie
09.2.1.1
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
09.2.1.2
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou
09.2.1.3
Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou
09.2.1.4
Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou
09.2.2
Vyššie sekundárne vzdelávanie
09.2.2.1
Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
09.2.2.2
Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou
09.2.2.3
Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou
09.2.2.4
Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou
09.3
Postsekundárne neterciárne vzdelávanie
09.3.0
Postsekundárne neterciárne vzdelávanie
09.3.0.1
Postsekundárne neterciárne vzdelávanie všeobecné
09.3.0.2
Postsekundárne neterciárne vzdelávanie odborné
09.4
Terciárne vzdelávanie
09.4.1
Prvý stupeň terciárneho vzdelávania
09.4.1.1
Vyššie odborné vzdelávanie
09.4.1.2
Nižššie terciárne vzdelávanie (bakalárske)
09.4.1.3
Vyššie terciárne vzdelávanie (magisterské, inžinierske, doktorské)
09.4.2
Druhý stupeň terciárneho vzdelávania
09.5
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
09.5.0
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
09.6
Vedľajšie služby v školstve
09.6.0
Vedľajšie služby v školstve
09.6.0.1
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania
09.6.0.2
Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
09.6.0.3
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
09.6.0.4
Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania
09.6.0.5
Vedľajšie služby poskytované v rámci postsekundárneho vzdelávania
09.6.0.6
Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa terciárneho vzdelávania
09.6.0.7
Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania
09.6.0.8
Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne
09.7
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.7.0
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.7.0.1
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania (okrem výskumu a vývoja v oblasti terciárneho vzdelávania)
09.7.0.2
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania v rámci terciárneho vzdelávania
09.8
Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0
Vzdelávanie inde neklasifikované
10
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10.1
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10.1.1
Choroba
10.1.2
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10.2
Staroba
10.2.0
Staroba
10.3
Pozostalí
10.3.0
Pozostalí
10.4
Rodina a deti
10.4.0
Rodina a deti
10.5
Nezamestnanosť
10.5.0
Nezamestnanosť
10.6
Bývanie
10.6.0
Bývanie
10.7
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.7.0
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.8
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia
10.8.0
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia
10.9
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
10.9.0
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované