256/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015 do 24.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014
o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 12 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Na balíku obsahujúcom 500 kusov kontrolných známok (ďalej len "balík") sa uvádza označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, a to
a)
jedinečné číslo obsahujúce informáciu o všetkých identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, pozostávajúce najmenej z 12 alfanumerických znakov (ďalej len "hierarchický kód"), vyjadrené aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu,
b)
rozpätie identifikačných čísel kontrolných známok, pričom rozpätím identifikačných čísel kontrolných známok sa rozumie uvedenie najnižšieho identifikačného čísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku a najvyššieho identifikačného čísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku.
(2)
Označenie uvedené v odseku 1 sa použije obdobne aj na skupinový obal a prepravný obal, pričom označenie na
a)
skupinovom obale obsahuje informácie o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo všetkých balíkoch nachádzajúcich sa v skupinovom obale,
b)
prepravnom obale obsahuje informácie o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo všetkých balíkoch nachádzajúcich sa v prepravnom obale.
§ 2
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona (ďalej len "odberateľ kontrolných známok") oznamuje údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení liehu podľa § 51 ods. 1 zákona a jednotlivé čiarové kódy EAN týchto spotrebiteľských balení, a to podľa § 53 ods. 12 zákona prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len "elektronický systém kontrolných známok"). Ak čiarový kód EAN neobsahuje informáciu o obchodnom názve spotrebiteľského balenia liehu, objeme spotrebiteľského balenia liehu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení liehu, oznamujú sa spolu s čiarovým kódom EAN aj tieto údaje.
(2)
Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení liehu s rovnakým čiarovým kódom EAN alebo na spotrebiteľské balenie liehu s rovnakým obchodným názvom spotrebiteľského balenia liehu, objemom spotrebiteľského balenia liehu a objemovou koncentráciou liehu v spotrebiteľskom balení liehu, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku. Ak na označenie spotrebiteľského balenia liehu s rovnakým čiarovým kódom EAN alebo na spotrebiteľské balenie liehu s rovnakým obchodným názvom spotrebiteľského balenia liehu, objemom spotrebiteľského balenia liehu a objemovou koncentráciou liehu v spotrebiteľskom balení liehu nebol odberateľom kontrolných známok použitý celý balík, oznamuje sa rozpätie identifikačných čísel použitých kontrolných známok z balíka.
(3)
Zoznam všetkých spotrebiteľských balení uvádzaných do daňového voľného obehu odberateľom kontrolných známok podľa § 53 ods. 22 zákona sa oznamuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
§ 3
Údaje podľa § 2 sa oznamujú pred vydaním spotrebiteľského balenia liehu z daňového skladu, pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia liehu na daňovom území inej osobe, a to najneskôr
a)
do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebiteľské balenie liehu, ak je odberateľom kontrolných známok prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona a kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu lepí na daňovom území,
b)
jeden pracovný deň pred prepustením spotrebiteľského balenia liehu do voľného obehu, ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia a kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu sa lepia mimo daňového územia a najneskôr do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebiteľské balenie liehu, ak sa kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu lepia na daňovom území,
c)
jeden pracovný deň pred uvedením do daňového voľného obehu, ak je odberateľom kontrolných známok prevádzkovateľ daňového skladu a kontrolné známky sa lepia na spotrebiteľské balenie liehu mimo daňového územia,
d)
jeden pracovný deň pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia liehu, ak je odberateľom kontrolných známok oprávnený príjemca alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona a kontrolné známky sa lepia na spotrebiteľské balenia liehu mimo daňového územia.
§ 4
Údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu kontrolnou známkou sú
a)
obchodný názov spotrebiteľského balenia liehu, na ktoré bola kontrolná známka nalepená,
b)
objem spotrebiteľského balenia liehu,
c)
objemová koncentrácia liehu v spotrebiteľskom balení liehu,
d)
čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia liehu,
e)
vizualizácia spotrebiteľského balenia liehu, ak ju odberateľ kontrolných známok pripojil k zoznamu podľa § 53 ods. 22 zákona.
§ 5
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súlade s § 53 ods. 12 zákona zverejňuje údaje podľa § 4 prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok bezodkladne po obdržaní údajov podľa § 3.
§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
v z. Radko Kuruc v. r.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.