252/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014,
ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. (ďalej len "zákon") a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera s plošnou hmotnosťou papiera 80 g/m2 s maximálnou dolnou a hornou toleranciou 4 g/m2 bez optických zjasňovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlač kontrolnej známky, najmenej s dvoma typmi ochranných vlákien, z ktorých najmenej jeden typ vlákien je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra s fluorescenciou v ultrafialovej oblasti spektra a najmenej jeden typ vlákna nie je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra, ale je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra. Dĺžka ochranných vlákien v ceninovom papieri je od 4 do 6 milimetrov.
(2)
Kontrolná známka má tieto rozmery v milimetroch:
a)
16 x 55, ak je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu1) s objemom do 0,05 l vrátane,
b)
16 x 90, ak je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu s objemom nad 0,05 l do 0,3 l vrátane,
c)
16 x 150 alebo 16 x 210, ak je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu s objemom nad 0,3 l.
(3)
Na vyhotovenie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby, certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej známky, z ktorých najmenej jedna je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra, jedna kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra a jedna UV bifluorescenčná farba, ktorá nie je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra. Pri vyhotovovaní kontrolnej známky sa najmenej medzi dvoma farbami kontrolovateľnými vo viditeľnej oblasti spektra použije irisový prechod. Pri tlači kontrolných známok sa použije aj hĺbkotlač.
(4)
Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač, tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošové ochranné prvky, ochranný mikrotext, prípadne ďalšie prvky ochrany. Ochranná podtlač pokrýva celú plochu kontrolnej známky okrem plochy štátneho znaku Slovenskej republiky a nápisu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a okrem dvojrozmerného čiarového kódu. Plochu kontrolnej známky pod prvkami a údajmi uvedenými v odsekoch 3 a 6 pokrýva jemná linková podtlač; to neplatí, ak ide o kontrolnú známku podľa odseku 2 písm. a).
(5)
Na kontrolnej známke je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a nápis "SLOVENSKÁ REPUBLIKA".
(6)
Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásťmiestne identifikačné číslo, ktoré môže byť aplikované aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu. Identifikačné číslo kontrolnej známky musí byť po otvorení spotrebiteľského balenia liehu neporušené a čitateľné. Ak je identifikačné číslo aplikované na kontrolnú známku vo forme alfanumerického znaku aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu, po otvorení spotrebiteľského balenia liehu má byť čitateľná aspoň jedna z foriem identifikačného čísla aplikovaného na kontrolnú známku.
§ 2
Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty sa ustanovuje takto:
a)
5,07 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka rozmery v milimetroch 16 x 55 a 16 x 90,
b)
5,78 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka rozmery v milimetroch 16 x 150,
c)
7,56 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka rozmery v milimetroch 16 x 210.
§ 3
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.2)
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
v z. Radko Kuruc v. r.
1)
§ 51 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.