250/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 20 znie:
㤠20
Týmto nariadením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.“.
2.
Prílohy č. 1 až 6 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
3.
Nadpis prílohy č. 14 znie:
„Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
4.
Príloha č. 14 sa dopĺňa šesnástym, sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:
„16.
Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 193, 22. 7. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 823/2009 z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010), nariadenia Komisie (EÚ) č. 361/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 436/2011 z 5. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 118, 6. 5. 2011), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 355/2012 z 24. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 113, 25. 4. 2012), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 707/2014 z 25. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).
17.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).
18.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Robert Fico v. r.