Predpis bol zrušený predpisom 305/2013 Z. z.

25/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015 do 31.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. januára 2014,
o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
obsah žiadosti o zápis miesta, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „obslužné miesto“) do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest (ďalej len „zápis“),
b)
podrobnosti o zriaďovaní a označovaní obslužných miest,
c)
technické, technologické a organizačné podmienky obslužného miesta a
d)
sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta.
§ 2
(1)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje uvedené vo vzore, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Prílohami žiadosti o zápis sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, nie starší ako tri mesiace; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 55 zákona,
b)
pri žiadosti notára doklad o jeho vymenovaní za notára,
c)
vnútorné predpisy prevádzkovateľa a doklady preukazujúce splnenie podmienok.
(3)
Pri žiadosti o vykonanie zmeny v údajoch zapísaných do registra prevádzkarní obslužných miest prevádzkovateľ v elektronickej podobe najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, v ktorom ku zmene došlo, a v listinnej podobe do piatich dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom ku zmene došlo, a k žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, priloží prílohy podľa odseku 2 preukazujúce nové skutočnosti alebo splnenie podmienok obslužného miesta vo vzťahu k novým skutočnostiam.
§ 3
(1)
Prevádzkovateľ viditeľne označí obslužné miesto v deň jeho uvedenia do prevádzky označením „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO“.
(2)
Označenie je písané veľkými tlačenými písmenami, má bielu farbu podkladu, tmavomodrú alebo čiernu farbu písma, veľkosť písma je najmenej 2 cm.
§ 4
(1)
Podmienky prevádzkovania obslužného miesta sú splnené, ak prevádzkovateľ
a)
má zavedený systém vnútornej kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov,1)
b)
má zabezpečený jednotný výkon činnosti obslužných miest; ten je zabezpečený, ak na každom obslužnom mieste vykonáva najmenej tieto činnosti:
1.
kontrola totožnosti osoby, v ktorej prospech sa prostredníctvom obslužného miesta vykonávajú činnosti (ďalej len „žiadateľ“),
2.
kontrola oprávnenia konať v mene žiadateľa, ak sa pri konkrétnej službe poskytovanej prostredníctvom obslužného miesta vyžadujú údaje na overenie totožnosti žiadateľa a žiadateľ je pri jej poskytovaní zastúpený inou osobou, a uchovávanie týchto oprávnení podľa osobitného predpisu,1)
3.
vyhotovenie splnomocnenia pre prevádzkovateľa konať v mene žiadateľa, ak žiadateľ poverí prevádzkovateľa konať v jeho mene na vykonanie konkrétnej služby poskytovanej obslužným miestom, ak sa na jej poskytovanie vyžaduje súhlas a uchovávanie udelených súhlasov podľa osobitného predpisu,2)
4.
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate, elektronického podpisu prevádzkovateľa alebo elektronickej pečate prevádzkovateľa, ak sa na službu poskytovanú obslužným miestom vyžaduje,
5.
zabezpečenie overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate na získanom elektronickom odpise údajov z informačných systémov verejnej správy3) alebo inom elektronickom dokumente,
6.
nahlasovanie zmien a skutočností, ktoré majú vplyv na plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku obslužného miesta prevádzkovateľovi zo strany fyzických osôb, ktoré na základe právneho vzťahu s prevádzkovateľom zabezpečujú v obslužnom mieste činnosti (ďalej len „pracovník“), a to najmä bezpečnostných incidentov, obmedzenej funkčnosti technologického vybavenia, útokov na technické a technologické vybavenie.
c)
vedie centrálnu evidenciu o právnych úkonoch vykonaných obslužným miestom, ako aj o uskutočnených platbách za tieto právne úkony; táto evidencia sa uchováva po dobu troch rokov odo dňa vykonania právneho úkonu a sprístupňuje sa prostredníctvom informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta,
d)
vypracuje a zabezpečuje dodržiavanie
1.
bezpečnostnej politiky a dokumentácie v súlade s bezpečnostnými štandardmi podľa osobitného predpisu,5)
2.
dokumentácie obsahujúcej organizáciu bezpečnosti, klasifikáciu a riadenie ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu,1) pričom táto dokumentácia môže byť súčasťou bezpečnostnej politiky podľa prvého bodu,
3.
postupov pre prechod evidencie na právneho nástupcu, ak sa prevádzkovateľ zruší bez likvidácie, zanikne bez právneho nástupcu, ukončí výkon činnosti orgánu verejnej moci, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
e)
vedie prevádzkové záznamy,
f)
zabezpečuje v priestore obslužného miesta
1.
zverejnenie informácie na mieste viditeľnom pre žiadateľa o zásadách bezpečnostnej politiky, pravidlách prevádzky obslužného miesta, službách poskytovaných obslužným miestom, podmienkach ich poskytovania, o právnych následkoch uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri ich poskytovaní a zverejnenie sadzobníka úhrad za činnosť obslužného miesta spolu s celkovou cenou za službu,
2.
takú priestorovú kapacitu, ktorá umožní
2a.
poskytovať služby najmenej jednému žiadateľovi tak, aby mal možnosť overenia zadávaných údajov priamo na obrazovke monitora obsluhy alebo na obrazovke monitora žiadateľa, ak obslužné miesto disponuje dostatočnou priestorovou kapacitou na umiestnenie dvoch monitorov, pričom zobrazované informácie nesmú byť viditeľné iným osobám,
2b.
dostupnosť poskytovaných služieb najmenej 15 hodín týždenne,
g)
zabezpečuje, aby obslužné miesto spĺňalo požiadavky na technologické vybavenie najmenej v rozsahu
1.
pracovná stanica s prístupom do siete internet, s počítačovou myšou a klávesnicou alebo iným vstupným hardvérovým zariadením a vybavená
1a.
webovým prehliadačom,
1b.
softvérom zabezpečujúcim ochranu proti škodlivému kódu, najmä antivírusovým systémom a aktívnym firewallom umožňujúcim blokovanie nepovolenej prichádzajúcej a odchádzajúcej sieťovej komunikácie,
2.
skener s rozlíšením najmenej 1200 dpi,
3.
laserová tlačiareň s rozlíšením najmenej 600 dpi,
4.
nevyhnutné bezpečné produkty na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí a časových pečiatok, ak ich prevádzkovateľ používa pri poskytovaní služieb obslužného miesta,
5.
informačný systém, ktorý spĺňa štandardy ustanovené osobitným predpisom5) a ktorý umožňuje pripojenie na ústredný portál verejnej správy, informačný systém verejnej správy zabezpečujúci činnosť integrovaného obslužného miesta a Národný portál zdravia,
6.
individuálne požiadavky na technologickú prevádzku a technologické vybavenie jednotlivých obslužných miest, ktoré môže prevádzkovateľ zabezpečiť centrálnym riešením informačného systému,
7.
nepretržitá pripojiteľnosť do informačného systému podľa § 5 ods. 4 zákona odo dňa jeho uvedenia do prevádzky; ak ho jeho správca nesprístupní, pripojiteľnosť na spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy alebo prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa podľa § 6 ods. 7 zákona,
h)
má vytvorené podmienky na uhrádzanie úhrady za činnosť obslužného miesta podľa § 43 ods. 1 zákona a vytvorené komunikačné rozhranie s platobným modulom ústredného portálu verejnej správy odo dňa jeho uvedenia do prevádzky; uhrádza sa každé asistované zabezpečenie prístupu k službám verejnej správy poskytované orgánom verejnej moci,
i)
zabezpečuje, aby činnosti obslužného miesta vykonával len pracovník, ktorý absolvoval školenie a nadobudol kvalifikáciu podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa aspoň v oblasti
1.
práce s počítačom, počítačovými perifériami používanými pri poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta a správy súborov,
2.
práce s aplikáciami na poskytovanie služieb obslužného miesta a s bezpečnými produktmi pre elektronický podpis, elektronickú pečať a časovú pečiatku,
j)
je držiteľom platného kvalifikovaného certifikátu6) na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu alebo držiteľom platného kvalifikovaného systémového certifikátu na vyhotovovanie zaručenej elektronickej pečate.
(2)
Prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok podľa
a)
písmen a) až f) okrem písmena f) 2a. bodu vnútornými predpismi, ktoré upravujú spôsob a kontrolu plnenia týchto podmienok pre každé obslužné miesto prevádzkovateľa,
b)
písmena f) 2a. bodu a písmena g) čestným vyhlásením prevádzkovateľa, s uvedením technickej špecifikácie technologického vybavenia,5)
c)
písmena h) čestným vyhlásením prevádzkovateľa,
d)
písmena i) čestným vyhlásením prevádzkovateľa s uvedením spôsobu nadobudnutia kvalifikácie.
§ 5
(1)
Sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Celkovou úhradou za službu obslužného miesta je súčet úhrady za činnosť obslužného miesta a správneho poplatku alebo súdneho poplatku alebo poplatku za výpis z registra trestov. Úhrada za činnosť obslužného miesta sa považuje za úhradu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ platiteľom tejto dane.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2014.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR

ŽIADOSŤ O ZÁPIS
Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST
Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA
Služba Sadzba úhrady za asistovanú službu,ktorá je príjmom prevádzkovateľa*
Sprostredkovanie výpisu z registra trestov, poskytnutia výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom
členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa
položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov
1,90 eura
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania výpisu z obchodného registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov 4,50 eura
Sprostredkovanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu
sadzobníka správnych poplatkov
3,90 eura
Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v sadzobníku poplatkov** 8 eur
Sprostredkovanie ostatných elektronických služieb verejnej správy okrem služieb vymenovaných vyššie, ak nie je pre ne ustanovená
osobitná sadzba.
Najviac 50 % zo základnej sadzby poplatkov ustanovených v sadzobníku
správnych poplatkov, sadzobníku
súdnych poplatkov alebo poplatku za
výpis z registra trestov, najviac 70 eur.
Ostatné nešpecifikované služby*** Podľa sadzobníka prevádzkovateľa
Vysvetlivky
*
Uvedené sadzby úhrady sú vrátane jednej zaručenej konverzie, ktorá je súčasťou poskytnutia služby, a to na výstupe v mieste podania. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
**
Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
***
Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, sa vyberá len úhrada podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napríklad kopírovanie, napaľovanie CD) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka prevádzkovateľa za tieto úkony.
1)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
6)
§ 7 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.