243/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Komisie 2014/44/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (Ú. v. EÚ L 82, 20. 3. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.