237/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa §37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Cieľom opatrenia je aplikácia novej európskej právnej úpravy účinnej od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Opatrením sa zároveň zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 387/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 19/2011 (oznámenie č. 506/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.