233/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. augusta 2014
o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. x) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie podľa § 5 ods. 4 písm. f) alebo § 6 ods. 3 písm. c) zákona možno vykonať pri posudkovej činnosti podľa § 13 zákona k územnoplánovacím podkladom, ak boli orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) predložené, územným plánom a k návrhom na územné konanie alebo návrhom na zmenu v užívaní stavieb.
(2)
Posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie podľa § 5 ods. 4 písm. f) alebo § 6 ods. 3 písm. c) zákona možno vykonať aj v rámci stanoviska k oznámeniu strategického dokumentu1) alebo v rámci stanoviska k zámeru pre navrhovanú činnosť.2)
§ 2
(1)
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa § 52 ods. 1 písm. d) možno vykonať ako
a)
minimálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na základe informácií a údajov, ktoré sú dostupné,
b)
maximálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na základe podrobných informácií o možných vplyvoch na zdravie, údajov z podobných hodnotení vplyvov a údajov dostupných z prospektívnych epidemiologických štúdií alebo toxikologických štúdií, ako aj analýzy údajov z podkladov spracovaných na účel tohto hodnotenia, ktorými môžu byť hluková štúdia, emisno-imisná rozptylová štúdia alebo iné štúdie.
(2)
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonáva hodnotiteľ, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona.
§ 3
(1)
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie tvorí
a)
skríning,
b)
určenie rozsahu hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
c)
hodnotenie zdravotných rizík,
d)
vypracovanie a predloženie hodnotiacej správy,
e)
monitorovanie účinnosti navrhnutých opatrení.
(2)
Skríning podrobne hodnotí predložený návrh podľa § 1 (ďalej len „návrh“), identifikuje a stručne zhodnotí možné priaznivé a nepriaznivé vplyvy na verejné zdravie obyvateľstva, slúži na určenie, či návrh vyžaduje posúdenie minimálnym hodnotením vplyvov na verejné zdravie alebo maximálnym hodnotením vplyvov na verejné zdravie.
(3)
Určenie rozsahu hodnotenia vplyvov na verejné zdravie obsahuje cieľ hodnotenia, rozsah hodnotenia, prioritné oblasti na preskúmanie, zhodnotenie miery vplyvov a miery rizika a určuje determinanty zdravia, ktoré sa majú hodnotiť; vymedzuje aj hodnotené územie, dotknutú populáciu, znevýhodnené skupiny a možné zdravotné účinky.
(4)
Ak si to charakter návrhu vyžaduje, v rámci hodnotenia vplyvov na verejné zdravie sa vykoná aj hodnotenie zdravotných rizík.
(5)
Hodnotiaca správa obsahuje dosiahnuté výsledky o zistených vplyvoch, závery, odporúčania, navrhuje priority a opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov alebo na ich zníženie. Obsah a štruktúra hodnotiacej správy primerane zodpovedá bodom, ktoré sú uvedené v prílohe; hodnotiteľ ju vypracuje s ohľadom na charakter návrhu.
(6)
Ak to vyplynie zo záverov hodnotiacej správy, vykoná sa aj monitorovanie účinnosti navrhnutých opatrení na odstránenie nepriaznivých vplyvov alebo na ich zníženie.
§ 4
(1)
Predkladateľ návrhu podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona predloží hodnotiacu správu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktorý si hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vyžiadal.
(2)
Ak sa hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonalo pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, závery hodnotiacej správy sú súčasťou správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu3) alebo správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.4)
§ 5
Závery z posúdenia potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotiaca správa z hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, ak bolo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonané, sú jedným z podkladov pre záväzné stanovisko podľa § 1 ods. 1, ktoré vydáva orgán verejného zdravotníctva.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 233/2014 Z. z.
OBSAH A ŠTRUKTÚRA HODNOTIACEJ SPRÁVY
I.
Základné údaje o posudzovanom návrhu (projektu, programu, politiky)
1.
Názov posudzovaného návrhu.
2.
Predkladateľ návrhu (identifikačné údaje).
3.
Vymedzenie územia.
II.
Fyzicko-geografické charakteristiky vymedzeného územia (Slovenská republika, kraj, okres, obec).
III.
Súčasný stav demografických ukazovateľov dotknutej populácie podľa dostupnosti údajov
1.
Údaje o počte a pohybe obyvateľov.
2.
Vekové zloženie populácie podľa pohlavia.
3.
Vývoj pôrodnosti a úmrtnosti v dotknutom území.
4.
Priemerný vek zomretých.
5.
Štruktúra zomretých podľa veku a pohlavia.
6.
Stredná dĺžka života.
Porovnanie demografických ukazovateľov dotknutej populácie s populáciou vyššieho územného celku a populáciou Slovenskej republiky, interpretácia demografických ukazovateľov.
IV.
Súčasný stav ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej populácie podľa dostupnosti údajov
1.
Údaje o špecifickej úmrtnosti dotknutej populácie – úmrtnosť na choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacej sústavy.
2.
Údaje o úmrtnosti na vybraté ochorenia podľa charakteru hodnoteného návrhu, napríklad úmrtnosť na nádory pľúc, choroby dýchacej sústavy, vonkajšie príčiny a podobne.
3.
Údaje o výskyte chronických ochorení podľa charakteru hodnoteného návrhu – onkologické, chronické ochorenia pľúc, vrodené vývojové chyby a podobne.
4.
Výsledky biomonitoringu.
Porovnanie ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej populácie s údajmi za populáciu vyššieho územného celku a populáciu Slovenskej republiky.
V.
Charakteristika súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území vo vzťahu k hodnoteniu vplyvov na verejné zdravie
Kvalita zložiek životného prostredia s predpokladaným a zistiteľným vplyvom na zdravie ľudí – kvalita ovzdušia v dotknutom území, zásobovanie pitnou vodou, kvalita pitnej vody, hluková situácia, charakter využívania územia.
VI.
Charakteristika posudzovaného návrhu a identifikácia potenciálnych vplyvov na verejné zdravie
VII.
Hodnotenie zdravotných rizík
1.
Určenie nebezpečnosti znečisťujúcich látok.
2.
Určenie vzťahov medzi dávkou (koncentráciou)/ reakciou (účinkom).
3.
Hodnotenie expozície v životnom prostredí – východiská, odhad expozície, expozičné scenáre, hodnotenie kumulatívnej expozície, kombinácia všetkých zdrojov emisií.
4.
Charakteristika rizika v životnom prostredí. Kvalitatívny a kvantitatívny popis závažnosti pravdepodobného poškodenia zdravia. Neistoty odhadu rizika.
5.
Závery hodnotenia zdravotných rizík.
VIII.
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie identifikovaných potenciálnych rizík, ktoré neboli predmetom hodnotenia zdravotných rizík podľa bodu VII
Napríklad vplyv na zamestnanosť, dostupnosť služieb, vzdelanosť, psychickú pohodu a podobne.
IX.
Predpokladané vplyvy posudzovaného návrhu na zdravie dotknutej populácie
Závery hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a hodnotenia zdravotných rizík.
Pravdepodobné vplyvy, ktoré možno na základe hodnotenia predpokladať prostredníctvom hodnotených determinantov zdravia – napríklad prostredníctvom zmien v životnom prostredí, zmien v spôsobe života vyplývajúcich z hodnoteného návrhu.
Pravdepodobné nepriaznivé vplyvy – napríklad zhoršením kvality ovzdušia, zvýšením hlukových hladín, nepriaznivé psychologické účinky a podobne.
Pravdepodobné priaznivé vplyvy – napríklad zníženie nezamestnanosti, zlepšenie životnej úrovne, vytvorenie podmienok pre zlepšenie pohybovej aktivity a podobne.
X.
Odporúčania a návrh opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na verejné zdravie
XI.
Návrh na monitorovanie vplyvov na verejné zdravie
XII.
Záverečné zhrnutie
Stručné a zrozumiteľné zhrnutie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.
Odporúčanie alebo neodporúčanie realizácie navrhovanej činnosti z hľadiska hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, odporúčaný variant.
Odporúčanie alebo neodporúčanie prijať strategický dokument, program, politiku z hľadiska hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.
XIII.
Potvrdenie správnosti údajov
Meno, priezvisko, tituly hodnotiteľa.
Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti hodnotiteľa.
Miesto a dátum vydania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, podpis hodnotiteľa.
XIV.
Podklady použité pri hodnotení vplyvov na verejné zdravie
XV.
Použité informačné zdroje
1)
§ 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
3)
§ 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.