229/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. augusta 2014,
ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu
a)
zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,
b)
predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov.
c)
úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,
d)
daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,
e)
odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,
f)
správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.
§ 2
Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu
a)
vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,
b)
sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,
c)
osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.
d)
splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Peter Kažimír v. r.