228/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 30.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

228
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. augusta 2014,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a)
kvalitu
1.
tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)
2.
kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),
3.
kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj“),
4.
plynných palív určených pre stacionárne zdroje,
5.
palív vyrobených z odpadov.2a)
b)
vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi a okresnému úradu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ťažkým vykurovacím olejom
1.
kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b)
vykurovacím plynovým olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
c)
tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)
d)
automobilovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
e)
motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
f)
motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov
1.
necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)
2.
poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)
3.
rekreačných plavidiel,7)
g)
lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch
1.
námorných lodí8) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,9)
2.
plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy5) alebo
3.
rekreačných plavidiel,7)
ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,
h)
lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedu DMB okrem odkazu na obsah síry,
i)
lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedy DMX, DMA a DMZ okrem odkazu na obsah síry,
j)
biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,
k)
skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,
l)
stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka,
m)
kontrolnými oblasťami emisií oxidov síry morské oblasti vymedzené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)
n)
osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá osoba okrem veliteľa osobnej lode, členov posádky a iných osôb zamestnaných alebo akokoľvek inak zúčastnených na palube plavidla v rámci jej prevádzky a okrem dieťaťa mladšieho ako jeden rok,
o)
pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi, alebo série plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo s takými pravidelnými alebo častými plavbami, že v nich možno rozoznať cestovný poriadok,
p)
vojnovou loďou plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť štátnu príslušnosť tohto plavidla, pod velením dôstojníka povereného vládou štátu, ktorého meno a priezvisko sa nachádza v zozname dôstojníkov alebo v rovnocennom zápise, s posádkou podliehajúcou vojenskej disciplíne,
q)
kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej únie počas nakladania, vykladania alebo kým slúži na ubytovanie cestujúcich vrátane času, keď neprebiehajú operácie súvisiace s nákladom,
r)
najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,11)
s)
metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na loď, alebo iný postup, alternatívne lodné palivo alebo metóda dodržiavania predpisov používané ako alternatíva voči lodným palivám s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3.
t)
druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)
u)
odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom,
v)
regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložky 2710 19 62 a 2710 19 64 colného sadzobníka,
w)
šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné palivo, ide o palivo uložené v nádrži alebo v súbore obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého druhu a chemického zloženia,
x)
dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, pre ktoré sa zisťuje a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu a vedie prevádzková evidencia,
y)
reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva
1.
množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosťami sa zhoduje s vlastnosťami sledovanej časti dávky, ktorej kvalita sa má zistiť, ak ide o tuhé druhotné palivo,
2.
vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme vzorkovaného materiálu,11e) ak ide o kvapalné druhotné palivo,
3.
vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa považuje za úplne homogénny,11f) ak ide o plynné druhotné palivo.
§ 3
Tuhé fosílne palivá
Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, nesmie obsahovať viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako
a)
1,1 g/MJ v hnedom uhlí,
b)
0,78 g/MJ v čiernom uhlí,
c)
0,6 g/MJ v briketách,
d)
0,35 g/MJ v kokse.
§ 4
Vykurovacie oleje
(1)
Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 2.
(2)
Vykurovací plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
§ 5
Motorové palivá
(1)
Automobilový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 3.
(2)
Motorová nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a 4.
(3)
Lodné palivo nesmie obsahovať viac síry ako 3,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(4)
Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry nesmie obsahovať viac síry ako
a)
1 % hmotnosti do 31. decembra 2014,
b)
0,1 % hmotnosti od 1. januára 2015
a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(5)
Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nesmie obsahovať viac síry ako
a)
3,5 % hmotnosti,
b)
0,5 % hmotnosti od 1. januára 2020
a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(6)
Lodné palivo používané v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nepatriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry určené pre osobné lode poskytujúce pravidelné služby medzi prístavmi členských štátov Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti až do 1. januára 2020 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(7)
Lodné palivo používané námornými loďami kotviacimi v prístavoch členských štátoch Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 5.
(8)
Lodná motorová nafta nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(9)
Lodný plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(10)
Motorový plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.
(11)
Motorové palivo nesmie obsahovať viac kovovej prísady trikarbonyl(metylcyklopentadienyl) mangánu (MMT) vyjadrenej ako mangán, ako 2 mg/l.
(12)
Skvapalnený ropný plyn (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.14)
(13)
Stlačený zemný plyn (CNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.15)
§ 6
Výnimky
(1)
Požiadavky na obsah síry podľa § 4 a 5 ods. 3 až 9 sa nevzťahujú na palivá
a)
určené na výskum a testovanie; také palivá nemôžu byť komerčne predávané ani dané do daňového voľného obehu,
b)
určené na spracovanie pred ich konečným spálením,
c)
určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,
d)
určené na spaľovanie vo vybraných stacionárnych zdrojoch podľa odseku 2,
e)
používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí, alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti,
f)
používané a uvedené na trh v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie za predpokladu, že bude zabezpečené, aby sa v týchto regiónoch dodržiavali normy kvality ovzdušia a nepoužívali ťažké vykurovacie oleje, ktorých obsah síry presahuje 3 % hmotnosti,
g)
používané vojenskými loďami a inými vojenskými plavidlami,
h)
používané na palubách námorných lodí plaviacich sa v prístavoch, výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania, ktoré používajú metódy znižovania emisií za podmienok uvedených v prílohe č. 3 v uzatvorenom režime bez toho, aby bol dotknutý § 5 ods. 3.
(2)
Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 %, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na spaľovanie v technologickom celku obsahujúcom
a)
spaľovacie zariadenie, ktoré je vybavené odsírovaním spalín a ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,16)
b)
iné zariadenie, ako je uvedené v písmene a), ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,17) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu,
c)
zariadenie v rafinérii, ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,18) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení podľa písmena a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.
(3)
Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe č. 2, ak nemá vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako možno v danom vznetovom motore spaľovať podľa dokumentácie jeho výrobcu, a objedná si ho prevádzkovateľ zdroja.
(4)
Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa nevzťahujú na čas nevyhnutne potrebný na dokončenie všetkých potrebných operácií súvisiacich s výmenou paliva po priplávaní námornej lode do prístavu kotvenia členského štátu Európskej únie, ako aj pred jej odplávaním z tohto prístavu kotvenia, pričom čas všetkých operácií súvisiacich s výmenou paliva sa zaznamenáva podľa osobitných predpisov.19) Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa zároveň nevzťahujú na prípady, keď sa námorná loď podľa uverejneného cestovného poriadku zdržuje v kotvisku menej ako dve hodiny alebo keď námorná loď počas kotvenia v prístave vypne všetky motory a používa pobrežnú elektrickú energiu.
§ 6a
Odpadové palivá
Odpadové palivo je určené výlučne pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo spaľovne odpadov.
§ 6b
Druhotné palivá
(1)
Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad, ktorý nesmie
a)
vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v osobitnom predpise19a) okrem odpadov klasifikovaných ako HP 3 ,Horľavý‘,19a) ktoré sú označené výstražným upozornením H220 až H226 a H228,
b)
prekročiť limitné koncentrácie perzistentných organických znečisťujúcich látok ustanovené osobitným predpisom,19b)
c)
sa zmiešavať s iným palivom alebo surovinou s cieľom riedením znížiť obsah znečisťujúcej látky a takto dosiahnuť kvalitatívne požiadavky ustanovené pre druhotné palivo.
(2)
Na výrobu druhotného paliva možno ako vstupy použiť aj suroviny a palivá, ktoré nie sú klasifikované ako odpad, ak ide o
a)
palivá, ak spĺňajú požiadavky ustanovené podľa § 4 až 6, ak sú pre daný druh paliva ustanovené,
b)
suroviny, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Všetky výrobné vstupy, ich vzájomné podiely a výsledné zloženie druhotného paliva musia byť špecifikované v reglemente výroby alebo v inom zodpovedajúcom dokumente systému manažérstva podľa odsekov 11 až 13.
(4)
Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sú uvedené v prílohe č. 3a prvej časti.
(5)
Podľa obsahu síry sa druhotné palivá delia na triedy uvedené v prílohe č. 3a prvej časti druhom bode.
(6)
Hraničná hodnota obsahu znečisťujúcej látky sa považuje za dodržanú, ak ide o
a)
plynné druhotné palivo, ak žiadna priemerná hodnota v dávke plynného druhotného paliva zistená z výsledkov meraní najmenej troch reprezentatívnych vzoriek v danej sérii neprekročí ustanovenú hraničnú hodnotu,
b)
kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota mediánu a žiadna hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z piatich po sebe nasledujúcich priebežne hodnotených šarží neprekročí ustanovenú hodnotu; ak ide o obsah síry, hodnotí sa dodržanie hornej hraničnej hodnoty ustanovenej pre triedu, do ktorej je dané druhotné palivo zaradené,
c)
tuhé druhotné palivo, ak hodnota mediánu a hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z najmenej piatich náhodne vybraných častí hodnotenej dávky neprekročí ustanovenú hodnotu,
d)
hodnotenie prvej šarže nového produktu, po podstatnej zmene technológie, zariadenia, používaných vstupov do výroby alebo zloženia druhotného paliva a ide o
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
prvé štyri šarže kvapalného druhotného paliva, do hodnotenia podľa písmena b), alebo ide o prvé štyri časti dávky tuhého druhotného paliva do hodnotenia podľa písmena c), ak výsledok merania reprezentatívnej vzorky z hodnotenej šarže alebo z hodnotenej časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián, alebo ak žiadna priemerná hodnota zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z prvej a druhej, prvej až tretej a prvej až štvrtej hodnotenej šarže alebo časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián a súčasne žiadna hodnota neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako 80. percentil,
e)
kontrolné meranie inšpekcie podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) a ide o
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
tuhé druhotné palivo alebo kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota zo série výsledkov dvoch po sebe nasledujúcich kontrolných vzoriek z rôznych šarží kvapalného druhotného paliva, z rôznych dávok tuhého druhotného paliva alebo rôznych častí kontrolovanej dávky tuhého druhotného paliva neprekročí ustanovenú hodnotu 80. percentilu.
(7)
Za výsledok stanovenia obsahu znečisťujúcej látky na účel hodnotenia kvality druhotného paliva podľa odseku 6, ak
a)
obsah znečisťujúcej látky v druhotnom palive je na úrovni medze stanoviteľnosti príslušnej analytickej metódy, uvedie sa polovičná hodnota medze stanoviteľnosti,
b)
ak obsah znečisťujúcej látky je na úrovni medze detekcie príslušnej analytickej metódy, uvedie sa nula.
(8)
Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespĺňa požiadavky podľa odsekov 1 až 6, zostáva odpadom a nesmie sa miešať s vyhovujúcim druhotným palivom. Na jeho spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(9)
Druhotné palivo možno podľa druhu paliva a triedy paliva spaľovať v stacionárnych zdrojoch od menovitého tepelného príkonu podľa prílohy č. 3a druhej časti, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.
(10)
Spaľovať druhotné palivo v spaľovacom zariadení alebo v technologickom zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW možno výlučne, ak ide o
a)
kvapalné druhotné palivo alebo plynné druhotné palivo a spaľovacie zariadenie je súčasťou stredného zdroja alebo veľkého zdroja podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona v miestne výroby druhotného paliva a nadväzujúcom na jeho výrobu alebo ak ide o spaľovanie v technologickom zariadení pre výrobu daného druhotného paliva, a
1.
najmenej raz za tri kalendárne roky sa oprávneným meraním podľa § 20 zákona preukáže dodržanie emisných limitov platných pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, ak ide o priamy procesný ohrev,17) ak osobitným predpisom, súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením19c) nie je určené inak,
2.
sú dodržané technické požiadavky a podmienky prevádzkovania17) platné pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, alebo
b)
plynné druhotné palivo dodávané do verejnej siete zemného plynu; špecifické požiadavky prevádzkovateľa verejnej siete na dodávané druhotné palivo nie sú touto vyhláškou dotknuté.
(11)
Druhotné palivo možno vyrábať len v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva kvality podľa technických noriem,19d) ktorý zároveň spĺňa požiadavky špecifickej technickej normy pre systém manažérstva výroby druhotného paliva,19e) (ďalej len „systém integrovaného manažérstva“); ak pre systém manažérstva výroby daného druhu druhotného paliva špecifická technická norma nie je vydaná, uplatňujú sa požiadavky technickej normy19e) primerane.
(12)
Systém integrovaného manažérstva najmenej raz ročne overí certifikačný orgán pre systémy integrovaného manažérstva podľa osobitného predpisu19f) s akreditáciou podľa technickej normy19g) pre činnosti NACE divízie 38 a 39 a potvrdí súlad systému integrovaného manažérstva s požiadavkami ustanovenými v technickej norme19g) alebo je kontrolovaný odborne spôsobilou osobou19h) alebo inou na tento účel schválenou certifikačnou schémou19i).
(13)
Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo certifikovaný systém manažérstva kvality možno nahradiť registráciou a pravidelným overovaním v systéme environmentálneho riadenia a auditu podľa osobitných predpisov.19f)
(14)
Špecifické požiadavky ustanovené pre druhotné palivá podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na
a)
odpad z biomasy,3a)
b)
bioplyn vyrobený z odpadu vrátane kalového plynu a skládkového plynu.
(15)
Splnenie požiadaviek na druhotné palivá podľa odseku 1 až 13 sa deklaruje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).
§ 7
Kontrola kvality paliva
(1)
Podľa § 24 ods. 2 písm. h) zákona kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)
a)
zabezpečením odberu reprezentatívnych vzoriek, ich analýzou bez zbytočného odkladu a zdokumentovaním údajov o zistenej kvalite v súlade s technickými normami a ostatnými technickými požiadavkami podľa odsekov 2 až 11,
b)
kontrolou plnenia požiadaviek na
1.
zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív podľa druhu a spôsobu dodávky vrátane lodných denníkov a dodacích listov pre nádrž lode podľa § 8 až 8a,
2.
prevádzkovú evidenciu a poskytovanie údajov podľa druhu a spôsobu predaja paliva koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi podľa § 9.
(2)
Reprezentatívne vzorky paliva sa odoberajú pravidelne, dostatočne často a v potrebnom množstve, aby reprezentovali kontrolované palivo, ak ide o
a)
lodné palivo podľa usmernenia pre odber vzoriek vykurovacieho oleja na určenie súladu s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)
b)
ostatné palivá podľa príslušnej technickej normy pre kontrolovaný druh paliva.20)
(3)
Obsah síry sa zisťuje na základe analytickej referenčnej metódy, ak ide o
a)
lodné palivo podľa postupu na kontrolu palív stanoveného v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)
b)
vykurovací olej alebo motorový plynový olej podľa technickej normy.21)
(4)
Kvalitatívne parametre automobilového benzínu sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.22)
(5)
Kvalitatívne parametre motorovej nafty sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.23)
(6)
Kvalitatívne parametre skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.14)
(7)
Kvalitatívne parametre stlačeného zemného plynu (CNG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.15)
(8)
Kvalitatívne parametre druhotného paliva sa zisťujú spôsobom a v rozsahu podľa noriem CEN; ak CEN normy nie sú dostupné, zisťujú sa podľa noriem ISO, STN noriem23a) alebo zahraničných noriem, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.
(9)
Ak na monitorovanie kvalitatívnej požiadavky daného druhotného paliva podľa odseku 8 nie je technická norma alebo technická špecifikácia vydaná alebo určená, uplatňuje sa podľa pôvodu odpadu, fyzikálno-chemických vlastností druhotného paliva a svojho významu technická norma alebo technická špecifikácia príslušná pre
a)
tuhé biopalivá, ak ide o odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti prvého bodu,
b)
tuhé odpadové palivá alebo tuhé fosílne palivá, ak ide o tuhé druhotné palivo,
c)
kvapalné ropné palivá alebo vykurovacie oleje, ak ide o kvapalné druhotné palivo,
d)
kvapalné biopalivá, ak ide o kvapalné palivá z odpadov biologického pôvodu,
e)
zemný plyn, biometán, deriváty z pyrolýzy biomasy alebo z uhlia,23b) ak ide o plynné druhotné palivo.
(10)
Odber vzoriek druhotného paliva, početnosť vzoriek, veľkosť vzoriek, príprava a uchovávanie kontrolnej vzorky druhotného paliva a stanovenie obsahu znečisťujúcich látok sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa technických noriem23c) a technických špecifikácií pre dané palivo, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.
(11)
Odber reprezentatívnej vzorky paliva, zistenie kvalitatívnych parametrov analytickými metódami a zdokumentovanie výsledkov sa zabezpečuje osobou, ktorá má pre danú činnosť systém manažérstva podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných laboratórií, inšpekčných orgánov,24) alebo podľa alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje rovnakú dôveryhodnosť výsledkov.
§ 8
Zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív
(1)
Podnikateľ zisťuje a preukazuje kvalitu palív podľa § 3 až 5 a § 6b odberom reprezentatívnej vzorky, analýzou a zdokumentovaním údajov o kvalite pre každú dodávku paliva, ak nejde o rovnakú výrobnú šaržu.
(2)
Podnikateľ pri tuhých fosílnych palivách okrem mernej sírnatosti podľa § 3 zisťuje údaje aj o obsahu vody a popola.
(3)
Reprezentatívna vzorka dodávky paliva sa odoberá a kvalitatívny parameter podľa § 3 až 5 a § 6b sa analyticky zisťuje na základe technickej normy podľa § 7, ktorá je podľa svojho významu príslušná pre dodávaný druh paliva.
(4)
Reprezentatívne vzorky z dodávky paliva odoberá, kvalitatívne parametre analyticky zisťuje osoba alebo iné obdobné pracovisko, ktoré pre danú činnosť má systém manažérstva
a)
najmenej v rozsahu požiadaviek podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť tejto osoby alebo iného obdobného pracoviska,25) alebo
b)
podľa osobitného predpisu.26)
(5)
Kvalita dodávky sa odberateľovi preukazuje protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom osoby podľa odseku 4; poskytovanie údajov inšpekcii podľa § 7 ods. 1, orgánom štátnej správy a spotrebiteľom o kvalite palív podľa § 9 tým nie je dotknuté.
§ 8a
Osobitné požiadavky na preukazovanie kvality druhotného paliva
(1)
Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva podľa § 6b sa zisťuje a preukazuje pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo dávku plynného druhotného paliva, ak podľa odseku 4 až 6 nie je ustanovené inak; požiadavky na zisťovanie kvality druhotných palív podľa § 8 sa uplatňujú primerane.
(2)
Požiadavky na zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotných palív vrátane odberu vzoriek a veľkosti dávky sú uvedené v prílohe č. 3a štvrtej časti.
(3)
Dodržanie hraničnej hodnoty obsahu znečisťujúcej látky, ktorá sa v druhotnom palive môže vyskytovať najviac na úrovni 1,5-násobku medze jej stanoviteľnosti podľa príslušnej analytickej metódy, sa zisťuje najmenej v
a)
prvých piatich dávkach alebo šaržách, ak ide o druhotné palivo vyrobené prvýkrát alebo ak vo výrobe nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti druhotného paliva a spôsobiť jeho nesúlad s kvalitatívnymi vlastnosťami, najmä ak nastala podstatná zmena technológie výroby, zmena technologického zariadenia, zmena v kvalite používaných vstupov vrátane zmeny pôvodcu odpadov, alebo ak sa podľa písmena b) zistil výskyt nad určený násobok medze stanoviteľnosti,
b)
jednej náhodne vybranej dávke alebo šarže za kalendárny rok z ostatných dávok alebo šarží ako podľa písmena a) alebo ak ide o plynné druhotné palivo, najmenej raz za tri roky, ak sú splnené tieto predpoklady:
1.
jednoznačný technologický pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska obsahu znečisťujúcej látky rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti spracovaných odpadov a surovín,
2.
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované technické riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a príslušného technologického zariadenia na výrobu druhotného paliva,
3.
vlastnosti a systém automatizovanej vstupnej kontroly alebo automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu,
4.
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ak je to relevantné,
5.
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
6.
iné vedecké, technické a technicko-organizačné predpoklady, ak sa certifikáciou podľa bodu 5 preukáže, že podľa svojho významu pre danú výrobu platia.
(4)
Kvalitatívne požiadavky určené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok podľa § 6b ods. 4 sa nepreukazujú, ak sa na výrobu druhotného paliva použili výlučne odpady uvedené v prílohe č. 3a tretej časti, pričom nedošlo k ich kontaminácii, ktorá by bola príčinou vyššieho obsahu ťažkých kovov, síry, halogénovaných zlúčenín alebo perzistentných organických látok v spracovaných odpadoch, čo výrobca deklaruje vo vyhlásení o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c). Požiadavky podľa § 6b odsekov 2 a 3 na ďalšie vstupy do výroby tým nie sú dotknuté.
(5)
Pri zisťovaní kvality druhotného paliva vyrábaného v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho riadenia a auditu19f) možno počet náhodných vzoriek z časti dávky alebo šarže podľa prílohy č. 3a štvrtej časti znížiť na polovicu.
(6)
Ak ide o dodávku jedného druhu druhotného paliva v množstve viac ako 15 000 t/rok tuhého druhotného paliva alebo kvapalného druhotného paliva do spaľovacieho zariadenia priamo nadväzujúceho na výrobu druhotného paliva v rámci priestorového celku a výrobca preukáže, že parametre a podiely vstupov do výroby ostávajú zachované, zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotného paliva určených ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sa vykoná najmenej každých 10 % z celkovej ročnej kontinuálnej dodávky vychádzajúc z množstva takto vyrobeného paliva za uplynulý kalendárny rok alebo z projektovanej výrobnej kapacity, ak ide o novú prevádzku.
(7)
Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberateľovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).
§ 9
Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých fosílnych palív v rozsahu podľa príloh č. 4 až 6 a údajov o ich kvalite podľa § 8; tieto údaje na požiadanie poskytuje okresnému úradu.
(2)
Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
a)
vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu,
b)
osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom podľa § 8 ods. 5.
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.
(4)
Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu; osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.
(5)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.
(6)
Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu.
(7)
Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu do 10 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „E10“ „Obsahuje od 5 % do 10 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.
(8)
Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením príslušnou technickou normou23) na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín viac ako 7 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje viac ako 7 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.
(9)
Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu kovových prísad jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.
(10)
Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov27) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.
(11)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva druhotné palivá,
a)
vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu podľa prílohy č. 6a,
b)
predkladá každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených druhotných palivách okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
uvedie pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo každú dávku plynného druhotného paliva v dokumentácii údaje, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo z hľadiska ochrany ovzdušia (ďalej len „vyhlásenie o druhotnom palive“),
d)
osvedčuje odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia o druhotnom palive.
(12)
Náležitosti prevádzkovej evidencie druhotných palív sú uvedené v prílohe č. 6a šiestej časti.
(13)
Údaje podľa odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú prostredníctvom Národného emisného informačného systému.27a)
(14)
Náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 3b.
(15)
Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 11 písm. d) sa neuplatňuje.
(16)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. Ak sa vyhlásenie o druhotnom palive vedie ako elektronický dokument, musí byť podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.
(17)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a podľa požiadaviek osobitného predpisu.27b)
(18)
Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak príslušný orgán cieľovej krajiny považuje tieto palivá za odpad, na vývoz týchto palív sa vzťahujú regulačné požiadavky podľa osobitného predpisu.27c)
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.27d)
§ 10
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem požiadavky na systém manažérstva odberu reprezentatívnych vzoriek podľa § 8 ods. 4, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU
Parametera) Jednotka Limityb)
Najmenej Najviac
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou 95
Oktánové číslo motorovou metódou 85
Tlak pár pre letné obdobiec) kPa 60,0
Destilácia:
odparené percento do 100°C % objemu 46,0
odparené percento do 150°C 75,0
Obsah uhľovodíkových skupín:
olefíny % objemu 18,0
aromáty 35,0
benzén 1,0
Obsah kyslíka % hmotnosti 3,7
Obsah kyslíkatých zlúčenín:
metanol % objemu 3,0
etanol (môžu sa pridať stabilizátory) 10,0
izo-propylalkohol 12,0
terc-butylalkohol 15,0
izo-butylalkohol 15,0
étery obsahujúce 5 a viac atómov uhlíka v molekule 22,0
Iné kyslíkaté zlúčeninyd) % objemu 15,0
Obsah síry mg/kg 10,0
Obsah olova g/l 0,005
Poznámky:
a)
Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.22)
b)
Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)
c)
Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra.
d)
Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej normy.22)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY
Parametera) Jednotka Limityb)
Najmenej Najviac
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo 51,0
Hustota pri 15°C kg/m3 845,0
Destilácia – 95 % získanej pri °C 360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hmotnosti 8,0
Obsah síry mg/kg 10,0
Obsah metylesterov mastných kyselín % 7,0c)
Poznámky:
a)
Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.23)
b)
Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)
c)
Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu.29)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ
A.
EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ
Námorné lode používajúce metódy znižovania emisií musia nepretržite dosahovať také zníženie emisií oxidu siričitého, ktoré je ekvivalentné zníženiu, ktoré by dosiahli pri používaní lodných palív spĺňajúcich požiadavky uvedené v § 5 ods. 4 až 9. Schválenie používania metód znižovania emisií ustanovujú osobitné predpisy.30)
Ekvivalentné hodnoty emisií pre metódy znižovania emisií:
Obsah síry v lodnom palive (% m/m) Pomer emisií SO2 (ppm)/CO2 (% V/V)
3,5 151,7
1,5 65,0
1 43,3
0,5 21,7
0,1 4,3
Poznámky:
a)
Používanie pomeru pre emisné limity sa uplatňuje len pri používaní destilátov alebo zvyškových vykurovacích olejov vyrobených na báze ropy.
b)
V odôvodnených prípadoch, keď je koncentrácia CO2 znížená pomocou jednotky na čistenie výfukových plynov, koncentráciu CO2 možno merať na vstupe tejto jednotky, ak možno jasne preukázať správnosť takej metodiky.
Ako alternatívne riešenie znižovania emisií je povolené používanie systémov na dodávku pobrežnej elektrickej energie plavidlami v dokoch.
B.
KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ
Metódy znižovania emisií musia spĺňať podľa potreby aspoň tieto kritériá:
Metóda znižovania emisií Kritériá používania
Zmes lodného paliva a odpareného plynu Rozhodnutie Komisie 2010/769/EÚ z 13. decembra 2010 o stanovení kritérií používania technologických metód v cisternových lodiach na prepravu skvapalneného zemného plynu ako alternatívy k používaniu lodných palív s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky článku 4b smernice Rady 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES o obsahu síry v lodných palivách.
Systémy čistenia výfukových plynov Rezolúcia MEPC.184(59) prijatá 17. júla 2009
„Preplachovacia voda zo systémov čistenia výfukových plynov, v ktorých sa používajú chemické látky, prídavné látky, prípravky a iné príslušné chemické látky vytvorené na mieste“, ako sa uvádza v bode 10.1.6.1 rezolúcie MEPC.184(59), sa nevypúšťa do mora, a to ani v uzavretých prístavoch, prístavoch a ústiach riek, pokiaľ prevádzkovateľ lode nepreukáže, že vypustenie takej preplachovacej vody nemá žiadny výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne ani žiadne riziko. Ak je použitou chemickou látkou lúh sodný, postačuje, ak preplachovacia voda spĺňa kritériá stanovené v rezolúcii MEPC.184(59) a jej pH nepresahuje hodnotu 8,0.
Biopalivá Používanie biopalív, ako sú vymedzené v osobitných predpisoch.31) Zmesi biopalív a lodných palív musia spĺňať požiadavky týkajúce sa obsahu síry uvedené v § 5 ods. 3 až 9.
Príloha č. 3a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU DRUHOTNÉHO PALIVA
Časť I
Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá
Hraničnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento analyzovaných vzoriek, ktoré sa vyznačujú pravdepodobne nižším a rovnakým umiestnením než práve posudzovaná vzorka.
Ak násobok počtu vzoriek (N x 0,8):
a)
nie je celé číslo, 80. percentilom je hodnota vzorky v poradí pre nasledujúce celé číslo,
b)
je celé číslo „k“, 80. percentilom je aritmetický priemer hodnôt vzoriek v poradí pre dané celé číslo „k“ a nasledujúce celé číslo „k + 1“.
Medián súboru dát zoradených podľa veľkosti predstavuje hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny počet hodnôt, medián je priemerom dvoch stredových hodnôt), pričom nezohľadňuje veľkosť hodnôt ležiacich mimo stredu.
1.
Druhotné palivá z odpadového dreva
Odpadové drevo – odpad pôvodom z dreva, ktorý nezodpovedá definícii odpadu z biomasy.3a)
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny]
Medián 80. percentil
As 1,2 1,8
Pb 10 15
Cd 0,8 1,2
Cr 10 15
Hg 0,05 0,075
Zn 140 210
Cl 250 300
F 15 20
Celkové PAH 2 3
2.
Ostatné druhotné palivá
Tuhé druhotné palivá alebo kvapalné druhotné palivá okrem druhotných palív podľa bodu 1.
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)
Medián 80. percentil
Sb 0,5 0,75
As 0,8 1,2
Pb 4 6
Cd 0,05 0,075
Cr 1,4 2,1
Co 0,7 1,05
Ni 1,6 2,4
Hg 0,02 0,03
Si 2) 15 25
Zn 2) 1,5 3
B 2) 10 20
P 2) 6 10
Polycyklické uhľovodíky (PAH) 1,5 2,5
PCB RVO Neobsahuje3)
Cl Druhotné palivá okrem RVO 100 150
RVO 0,1 % hmotnosti -
S Kvapalné druhotné palivá Trieda A < 0,1 % hmotnosti -
Trieda B ≥ 0,1 % a < 1 % hmotnosti -
Trieda C4) ≥ 1 % a < 3 % hmotnosti -
Tuhé druhotné palivá Trieda A < 0,35 g/MJ -
Trieda B ≥ 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ -
1)
Hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.
2)
Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.
3)
Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteľnosti (LOD) podľa normy.32)
4)
Predmetné palivo má obmedzené použitie podľa § 6 ods. 2.
RVO – regenerovaný vykurovací olej
3.
Plynné druhotné palivá
Požiadavky sú určené pre plynné druhotné palivá získané tepelnými postupmi ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie odpadu.
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/m3]1)
Častice/aerosóly analýza2)
Celková síra 10
Sulfán (H2S) 5
Oxid-sulfid uhličitý (COS) 5
Zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl 1
Zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF 1
Hg a jej zlúčeniny 0,05
Cd + Tl a ich zlúčeniny 0,05
Iné kovy a ich zlúčeniny analýza2)
Perzistentné organické zlúčeniny (POP´s) analýza2)
1)
Štandardné stavové podmienky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.
2)
Ak výsledok merania je ≤ LOD, uviesť metodiku a medzu stanoviteľnosti (LOD); štandardné technické normy pre analýzu čistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analýzu ovzdušia v pracovnom prostredí alebo oprávnené metodiky pre meranie emisií podľa § 20 ods. 13 zákona.
Časť II
Stacionárne spaľovacie zariadenia a technologické zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať druhotné palivá
Druhotné palivo Menovitý tepelný príkonspaľovacieho zariadenia alebo
technologického zariadenia [MW]
Druhotné palivo vyrobené výlučne z: - použitých: jedlých rastlinných olejov
- živočíšnych tukov
≥ 0,3
Odpadové drevo1) ≥ 0,3
Ostatné druhotné
palivo
Tuhé palivo Trieda A ≥ 0,3
Trieda B ≥ 50
Kvapalné palivo Trieda A ≥ 0,32)
Trieda B ≥ 0,33)
Trieda C ≥ 504)
Plynné druhotné palivá ≥ 0,32)
1)
Odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti bodu 1.
2)
Spaľovať druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW možno len za podmienok ustanovených v § 6b ods. 10.
3)
Palivo triedy B má obmedzené použitie podľa osobitného predpisu.33)
4)
Palivo triedy C možno spaľovať len v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2.
Časť III
Odpady, ktoré majú výnimku z preukazovania kvalitatívnych požiadaviek
1.
Použité jedlé rastlinné oleje.
2.
Živočíšne tuky.
Časť IV
Požiadavky na veľkosť dávky, šarže, odber vzoriek a ich analýzu
1.
Veľkosť dávky alebo šarže
Veľkosť dávky alebo šarže a veľkosť časti dávky alebo šarže, pre ktorú sa pripravuje reprezentatívna vzorka, zisťuje obsah znečisťujúcich látok a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu podľa § 6b ods. 4, musia byť určené individuálne výrobcom druhotného paliva v certifikovanej dokumentácii systému manažérstva v pláne vzorkovania v súlade s technickou normou pre príslušný druh druhotného paliva, ak je vydaná.
Ak technická norma na určenie veľkosti dávky príslušného druhu druhotného paliva nie je vydaná a ide o:
1.1
tuhé druhotné palivo
- výrobu ≥ 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje 1 500 t tuhého druhotného paliva a
za reprezentatívnu časť dávky 150 t tuhého druhotného paliva, ak podľa § 8a ods. 6 nie je povolené inak,
- výrobu < 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje množstvo zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a
za reprezentatívnu časť dávky paliva 150 t tuhého druhotného paliva,
1.2
kvapalné druhotné palivo,
za veľkosť šarže sa považuje množstvo kvapalného druhotného paliva zodpovedajúce projektovanej kapacite expedičnej nádrže, produkčného alebo iného zodpovedajúceho zásobníka kvapalného druhotného paliva jedného druhu,
1.3
plynné druhotné palivo,
za reprezentatívnu dávku sa považuje množstvo plynného druhotného paliva za najviac
- 3 mesiace výroby, ak ide o prvý rok výroby na novom zariadení alebo po jeho podstatnej zmene,
- jeden rok výroby v ďalších rokoch.
2.
Odber vzorky a analýza vzorky
2.1
Tuhé druhotné palivá
Z každej časti dávky tuhého druhotného paliva sa manuálnym alebo automatizovaným odberom a spracovaním náhodných vzoriek v rozsahu a postupmi podľa technickej normy11d) pripraví reprezentatívna vzorka a vykoná analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti , ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.
1.2
Kvapalné druhotné palivá
Z každej šarže sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy11d) a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.
1.3
Plynné druhotné palivá
Z každej dávky sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 a 4 nie je určené inak.
Príloha č. 3b k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
VYHLÁSENIE O DRUHOTNOM PALIVE
Vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo podľa § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky č.
1. Údaje o vyhlásení: Evidenčné číslo:
Dátum vydania:
Platnosť do:
2. Dovozca druhotného paliva (ak je): Obchodné meno a IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Číslo telefónu.:
E-mailová adresa:
3. Výrobca druhotného paliva: Obchodné meno a IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
E-mail (ak je):
4. Zariadenie/prevádzka: Názov:
Sídlo:
Evidenčné číslo (VARPCZ, iné).
5. Druhotné palivo: Druh:
Obchodný názov (ak je):
Predpis/technická špecifikácia výrobcu (ak je):
Doklad o REACH č.:
6. Systém manažérstva kvality: Názov systému:
Podľa predpisu/normy:
Označenie certifikátu/dokladu:
Vydanie certifikátu/dokladu dňa:
Platnosť certifikátu/dokladu od – do:
Certifikát/doklad vydal:
Uverejnenie certifikátu/dokladu (web):
7. Výrobná dávka/ šarža: Množstvo dávky:
Dátum výroby:
Evidenčné (iné obdobné) číslo:
Zloženie paliva:*
Kód(y) použitých odpadov:
Druh (špecifikácia) suroviny /odpadu podľa pôvodu:
8. Dodané druhotné palivo (dodávka, zásielka) Množstvo: tuhé/kvapalné [kg] plynné: [m3]
Vzorkovanie manuálne – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
Číslo osvedčenia:
Platnosť osvedčenia od – do:
Osvedčenie vydal:
Číslo certifikátu o odbere vzorky:
Deň odberu vzorky:

Analytické stanovenie – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
Číslo osvedčenia:
Platnosť osvedčenia od – do:
Osvedčenie vydal:
Číslo analytického certifikátu:
Deň vydania analytického certifikátu:
Kvalita dávky:
Parameter Hraničná hodnota Skutočnosť
Meridián/ priemerná hodnota Percentil Meridián/ priemerná hodnota Percentil
9. Spaľovacie zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať dané druhotné palivo Menovitý tepelný príkon: ≥ ... MW.
10. Oprávnená osoba na vyhlásenie Meno, priezvisko, funkcia:
Vlastnoručný/elektronický podpis:
* Obsah/podiel v % odpadov (podľa duhu odpadov) a obsah iných surovín na výrobu druhotných palív.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA VYROBENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV
Výrobca
Názov:                    IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
Množstvo vyrobených tuhých fosílnych palív
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej  
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej  
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej  
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej  
Množstvo vyrobených vykurovacích olejov
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 %  
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Regenerovaný vykurovací olej  
Množstvo vyrobených motorových palív
Druh motorového paliva Množstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Skvapalnený ropný plyn (LPG)  
Stlačený zemný plyn (CNG)  
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA DOVEZENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV
Dovozca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
Množstvo dovezených tuhých fosílnych palív
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej  
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej  
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej  
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej  
Množstvo dovezených vykurovacích olejov
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 %  
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Regenerovaný vykurovací olej  
Množstvo dovezených motorových palív
Druh motorového paliva Množstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Skvapalnený ropný plyn (LPG)  
Stlačený zemný plyn (CNG)  
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA PREDANÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV
Predajca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
Predajné miesto
Názov:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
Množstvo predaných tuhých fosílnych palív
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej  
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej  
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej  
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej  
Množstvo predaných vykurovacích olejov
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 %  
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Regenerovaný vykurovací olej  
Množstvo predaných motorových palív
Druh motorového paliva Množstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej  
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Skvapalnený ropný plyn (LPG)  
Stlačený zemný plyn (CNG)  
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Príloha č. 6a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV
Prevádzková evidencia o druhotných palivách sa skladá
a)
zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
doklad o registrácii REACH druhotného paliva podľa osobitného predpisu11b) alebo dokumentácia, ktorá preukazuje, že sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,34)
2.
certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o manažérstve kvality alebo doklad o certifikácii odborne spôsobilou osobou,35)
b)
z ročnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
ročná evidencia o výrobe druhotných palív,
2.
ročná evidencia o dovoze druhotných palív,
3.
ročná evidencia o predaji druhotných palív,
4.
ročná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),
c)
z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
vyhlásenie o druhotnom palive,
2.
certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoločný s certifikátom podľa tretieho bodu,
3.
analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu znečisťujúcej látky.
Ročná evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív
Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:
1.
spotrebe odpadov podľa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,
2.
dodávateľoch odpadov,
3.
množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,
4.
údaje o priemerných hodnotách obsahu znečisťujúcich látok.
Ročná evidencia o predaji druhotných palív
Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:
1.
odberateľovi paliva,
2.
množstve predaného paliva.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011) a smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014).
2.
Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
2a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
3)
STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (65 6124).
4)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.
6)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lestných traktorov.
7)
§ 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
8)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.
9)
Tabuľka I STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502).
10)
Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 344/2013 Z. z.).
11)
Čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
11b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
§ 7 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
11d)
STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504).
11e)
STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005).
11f)
STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103).“.
14)
STN EN 589+A1 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (65 6503).
15)
STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).
19a)
Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
19b)
Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.
19c)
§ 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19d)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).
19e)
STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu pri výrobe tuhých alternatívnych palív (65 7503).
19f)
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19g)
STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).
19h)
§14d ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad STN 44 1307 Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek (44 1307), STN ISO 5069-1 Hnedé uhlie a lignity. Zásady odberu vzoriek. Časť 1: Odber vzoriek na stanovenie obsahu vody a na všeobecný rozbor (44 1314), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (65 6005), STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov (65 6006), STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (65 6486), STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) (65 6193), STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach (65 6194), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (38 5519).
21)
Napríklad STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6114), STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6115), STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (65 6111), metóda pre obsah síry od 3 – 500 mg/kg vhodná pre automobilové palivá a motorový plynový olej s obsahom S menej ako 10 mg/kg.
22)
STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).
23)
STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).
23a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b)
Napríklad STN EN ISO 13686 Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686) (38 6116).
23c)
Napríklad STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005), STN EN 14778 Tuhé biopalivá. Odber vzoriek (65 7404).
24)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).
25)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), súbor STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (01 0320), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (01 5256), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (83 9001).
26)
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Kapitola II nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
Kapitola V nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. ES L 181, 12. 7. 2012).
27a)
§ 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
27c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení.
27d)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
28)
STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam (65 6004).
29)
STN EN 14214+A1 Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6531).
30)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
Článok 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania lodí (Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).
31)
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
32)
STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) (65 6205).
34)
Zákon č. 67/2010 Z. z.