226/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. augusta 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „príloha“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „príloha č. 1“ v príslušnom tvare.
2.
§ 2 znie:
㤠2
V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, ak v § 3b nie je ustanovené inak, sa na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnia informácie o
a)
údajoch v hlásení v rozsahu časti B hlásenia, a to
1.
objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a kreditných kariet kumulatívne za všetkých veriteľov,
2.
priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a kreditných kariet,
b)
údajoch podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 2, a to
1.
objemy kreditných kariet a ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za banky a pobočky zahraničných bánk,
2.
priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov kreditných kariet a ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za banky a pobočky zahraničných bánk.“.
3.
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. augusta 2014
Za druhý štvrťrok 2014 sa informácie podľa § 2 písm. b) zverejnia 15. augusta 2014.“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 289/2010 Z. z.
VZOR
Súhrnné informácie o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.
v z. Vazil Hudák v. r.