219/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
z 9. júla 2014
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“),
b)
podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
§ 2
Sociálna práca
(1)
Sociálna práca na účely tohto zákona je odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom.1) Odborná činnosť je súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(2)
Sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom na účel ustanovený osobitným predpisom.1) Špecializovaná odborná činnosť je súbor pracovných činností užšieho zamerania sociálnej práce v ustanovenom špecializovanom odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu.
(3)
Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných metód práce v závislosti od zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce vykonávaná vo vzájomnej súvislosti s inými odbornými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON SOCIÁLNEJ PRÁCE
§ 3
(1)
Podmienkou na výkon sociálnej práce je
a)
odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce,
b)
povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (ďalej len „povolenie“), ak je sociálna práca vykonávaná ako samostatná prax.
(2)
Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(3)
Asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce
§ 4
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce je splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 5.
(2)
Počas výkonu sociálnej práce je súčasťou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce (ďalej len „sústavné vzdelávanie v sociálnej práci“).
§ 5
(1)
Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti
a)
sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
b)
asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(2)
Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej činnosti je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce.
(3)
Splnenie kvalifikačného predpokladu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)
b)
odseku 1 písm. b) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 2 sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu vydaným príslušnou vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania3) (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) alebo doloženým rozhodnutím o uznaní osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej práce vydaného zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu.
(5)
Sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce, špecializačné vzdelávacie programy podľa špecializovaných odborov sociálnej práce a štandardy špecializačných vzdelávacích programov ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením.
§ 6
(1)
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci zabezpečuje pre sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce vykonávajúcich sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax vykonáva komora.
Povolenie
§ 7
(1)
Podmienkou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka je povolenie vydané komorou.
(2)
Podmienkou na vydanie povolenia je, aby
a)
žiadateľ o povolenie spĺňal ustanovený kvalifikačný predpoklad,
b)
žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky,
c)
výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňoval právny predpis,
d)
žiadateľ o povolenie bol bezúhonný,
e)
žiadateľ o povolenie mal spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
žiadateľ o povolenie mal zabezpečenú supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a
g)
žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo
1.
odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa písmena c),
2.
uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a).
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené.
(4)
Podmienka spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu sa považuje za splnenú, ak sa nepreukáže opak.
(5)
Žiadateľ o povolenie môže supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka zabezpečiť len fyzickou osobou, ktorá skončila odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
§ 8
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje
a)
osobné údaje žiadateľa o povolenie, ktorými sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
b)
uvedenie právneho predpisu, na účely ktorého bude samostatná prax sociálneho pracovníka vykonávaná,
c)
miesto výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka vrátane kontaktných údajov.
(2)
Prílohy žiadosti o vydanie povolenia tvoria
a)
doklad preukazujúci splnenie ustanoveného kvalifikačného predpokladu,
b)
doklad o doterajšej praxi,
c)
výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
d)
písomne vypracovaný spôsob zabezpečenia supervízie výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
§ 9
(1)
Ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok na vydanie povolenia, komora vydá povolenie a zapíše vydanie povolenia do registra povolení; písomné rozhodnutie o vydaní povolenia sa nevydáva.
(2)
Povolenie sa vydáva na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú fyzickú osobu.
(3)
Povolenie obsahuje registračné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a trvalý pobyt držiteľa povolenia a oblasť výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa povolenie vzťahuje. Povolenie je opatrené odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom predsedu komory.
(4)
Zmenu mena, priezviska, titulu a trvalého pobytu držiteľa povolenia komora vyznačí v povolení do 30 dní od ich oznámenia držiteľom povolenia; na tento účel komora vyhotoví povolenie so zmenenými údajmi.
(5)
Komora vyhotoví na žiadosť držiteľa povolenia do 30 dní rovnopis povolenia.
§ 10
(1)
Držiteľ povolenia je povinný
a)
spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) počas platnosti povolenia,
b)
bezodkladne oznámiť zmenu v plnení podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) komore,
c)
spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce,
d)
spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností podľa § 12 ods. 1, ak ju vykonáva; spôsob plnenia podmienky podľa § 13 ods. 1 písm. d) oznamuje držiteľ povolenia na požiadanie komore,
e)
spĺňať podmienky ustanovené právnym predpisom pre oblasť výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa povolenie vzťahuje,
f)
vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
sústavne vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka.
(2)
Sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka je sústavné vykonávanie sociálnej práce, ktoré nie je prerušené na viac ako na jeden rok. Za sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa považuje aj obdobie pozastavenia platnosti povolenia podľa § 11 ods. 1.
§ 11
(1)
Platnosť povolenia sa pozastavuje dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o prerušení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, od ktorého má byť platnosť povolenia pozastavená, na obdobie uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dňa pozastavenia platnosti povolenia, ak dôvodom prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka nie je nespĺňanie podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f); súčasťou písomného oznámenia je aj uvedenie dôvodu prerušenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(2)
Platnosť povolenia zaniká
a)
dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o ukončení výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.
(3)
Komora odníme povolenie, ak držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c), d) a f).
(4)
Komora môže odňať povolenie, ak
a)
držiteľ povolenia neplní povinnosť podľa § 10 ods. 1 písm. e),
b)
držiteľ povolenia závažne alebo opakovane porušil tento zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis v súvislosti s výkonom sociálnej práce.
TRETIA HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON NIEKTORÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
§ 12
(1)
Sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce môže v oblasti sociálnych vecí a rodiny na účel ustanovený osobitným predpisom1) vykonávať niektoré odborné činnosti, ktoré vyžadujú špecifické vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej len „nadstavbové odborné činnosti“).
(2)
Nadstavbové odborné činnosti môže v oblasti sociálnych vecí a rodiny na účel ustanovený osobitným predpisom1) vykonávať aj psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo iná fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Podmienkou na výkon nadstavbových odborných činností je odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností.
(4)
Ustanovením podmienky na výkon nadstavbových odborných činností podľa odseku 3 nie je dotknuté plnenie podmienok na výkon sociálnej práce a nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb podľa osobitných predpisov.5)
§ 13
Odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností je
a)
splnenie kvalifikačného predpokladu, ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore a stupni vysokoškolského štúdia ustanovených pre príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť,
b)
splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, ak je pre príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť ustanovené splnenie tohto osobitného kvalifikačného predpokladu,
c)
splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť,
d)
vzdelávanie na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti“) počas výkonu nadstavbových odborných činností.
(2)
Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydaným príslušnou vzdelávacou inštitúciou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu. Na preukazovanie splnenia kvalifikačného predpokladu podľa odseku 1 písm. a) a osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 1 písm. b) sa primerane vzťahuje § 5 ods. 3 a 4.
(3)
Sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti fyzických osôb podľa § 12 ods. 1 a 2 vykonávajúcich nadstavbové odborné činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zabezpečuje zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.4) Spôsob plnenia podmienky sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti oznamuje sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax na požiadanie komore.
(4)
Sústavu nadstavbových odborných činností, kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 písm. a) a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 písm. b) pre príslušnú nadstavbovú odbornú činnosť, vzdelávacie programy podľa nadstavbových odborných činností, štandardy vzdelávacích programov a kvalifikačné predpoklady pre prijatie do vzdelávacieho programu ustanoví vláda nariadením.
DRUHÁ ČASŤ
KOMORA
§ 14
Zriadenie a postavenie komory
(1)
Zriaďuje sa komora ako profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
(2)
Komora je právnická osoba, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na území Slovenskej republiky.
(3)
Štatút komory bližšie upraví činnosť komory, najmä
a)
podrobnosti o organizácii komory, orgánoch komory a činnosti orgánov komory,
b)
podrobnosti o členstve v komore,
c)
počet členov predstavenstva komory, dozornej rady komory, profesijnej rady komory a disciplinárnej komisie komory,
d)
dĺžku funkčného obdobia predsedu komory a členov predstavenstva komory, dozornej rady komory, profesijnej rady komory a disciplinárnej komisie komory.
(4)
Komora upraví
a)
spôsob voľby predsedu komory a členov orgánov komory volebným poriadkom komory,
b)
spôsob rokovania orgánov komory rokovacím poriadkom komory,
c)
postup disciplinárnej komisie a podrobnosti disciplinárneho konania disciplinárnym poriadkom komory,
d)
pravidlá hospodárenia hospodárskym poriadkom komory.
§ 15
Pôsobnosť komory
(1)
Komora najmä
a)
chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom sociálnej práce, poskytuje členom komory bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce a sprostredkúva členom komory v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
b)
plní úlohy vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
c)
rozhoduje vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o absolvovaní vzdelávania vydaný zahraničnou inštitúciou“),
d)
koná vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vydáva v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vnútorné predpisy komory a etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej len „etický kódex“),
f)
vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
g)
poskytuje údaje zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických zisťovaní,
h)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, profesijnými združeniami, stavovskými združeniami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími osobami,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami,
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Komora vedie, pravidelne aktualizuje a sprístupňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam
1.
členov komory, ktorý obsahuje evidenčné číslo člena komory, meno, priezvisko, titul, dátum zapísania do zoznamu členov komory, zániku členstva v komore, prerušenia členstva v komore alebo obnovenia členstva v komore,
2.
hosťujúcich členov komory, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum zapísania do zoznamu hosťujúcich členov komory a dátum ukončenia hosťujúceho členstva v komore,
3.
čestných členov komory, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul a dátum zapísania do zoznamu čestných členov,
4.
členov orgánov komory okrem snemu komory, ktorý obsahuje vyznačenie funkcie v orgáne komory, meno, priezvisko a titul,
b)
register povolení, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul sociálneho pracovníka, ktorému bolo vydané povolenie, údaj o splnenom ustanovenom kvalifikačnom predpoklade, údaj o doterajšej praxi, údaje podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) a dátum pozastavenia platnosti povolenia, obnovenia platnosti povolenia, zániku povolenia alebo odňatia povolenia.
§ 16
Členstvo v komore
(1)
Komora združuje členov komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory.
(2)
Členom komory môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
je odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce,
b)
vykonáva sociálnu prácu,
c)
komoru písomne požiada o zápis do zoznamu členov komory.
(3)
Predstavenstvo komory zapíše fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b), do zoznamu členov komory do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu členov komory a dokladov preukazujúcich splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon sociálnej práce a vykonávanie sociálnej práce v praxi. Predstavenstvo komory doručí fyzickej osobe zapísanej do zoznamu členov komory potvrdenie o členstve do 30 dní odo dňa zápisu do zoznamu členov komory.
(4)
Ak predstavenstvo komory nezapíše fyzickú osobu do zoznamu členov komory v lehote podľa odseku 3, písomne jej túto skutočnosť oznámi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu členov komory. Súčasťou tohto oznámenia je odôvodnenie nezapísania a poučenie o možnosti podať námietku proti nezapísaniu do zoznamu členov komory v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. O námietke rozhodne profesijná rada komory do 60 dní odo dňa doručenia námietky.
(5)
Ak predstavenstvo komory nezapíše fyzickú osobu do zoznamu členov komory alebo ak predstavenstvo komory neoznámi nezapísanie do zoznamu členov komory do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu členov komory, zápis do zoznamu členov komory sa považuje za vykonaný dňom doručenia žiadosti o zápis do zoznamu členov komory.
(6)
Členstvo v komore sa prerušuje
a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o prerušení členstva v komore, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, od ktorého má byť členstvo v komore prerušené, na obdobie uvedené v oznámení, najviac na tri roky odo dňa prerušenia členstva v komore,
b)
dňom pozastavenia platnosti povolenia podľa § 11 ods. 1, ak člen komory nevykonáva sociálnu prácu podľa § 3 ods. 2,
c)
uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. c).
(7)
Členstvo v komore zaniká
a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o ukončení členstva v komore, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia členstva v komore,
b)
smrťou člena komory alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. d),
d)
uplynutím jedného roka, počas ktorého člen komory nevykonával sociálnu prácu, ak mu členstvo v komore nebolo prerušené,
e)
odňatím povolenia podľa § 11 ods. 4 písm. b).
§ 17
Práva a povinnosti člena komory
(1)
Člen komory má právo
a)
byť volený za predsedu komory a do orgánov komory,
b)
využívať bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
c)
na sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
d)
predkladať návrhy na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory a na udelenie čestného členstva v komore,
e)
zúčastniť sa rokovania orgánu komory a vyjadriť sa k veci, ak je predmetom rokovania vec, ktorou je priamo dotknutý.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
b)
dodržiavať štatút komory a vnútorné predpisy komory,
c)
oznamovať predstavenstvu komory skutočnosti rozhodujúce pre členstvo v komore do 30 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
d)
riadne a včas platiť členský príspevok okrem obdobia prerušenia členstva v komore.
(3)
Člen komory má právo podľa odseku 1 písm. b), c) a e) a povinnosť podľa odseku 2 písm. a) a c) aj počas obdobia prerušenia členstva v komore.
§ 18
Hosťujúci člen komory a čestný člen komory
(1)
Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo v komore.
(2)
Postavenie hosťujúceho člena komory môže na návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej desiatich členov komory snem komory priznať členovi iného profesijného združenia alebo iného stavovského združenia z oblasti vzdelávania, odborníkovi z oblasti vzdelávania alebo odborníkovi z oblasti sociálnych vecí a rodiny. Hosťujúci člen komory má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu komory bez hlasovacieho práva a byť zvolený do profesijnej rady komory.
(3)
Čestné členstvo v komore môže na návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory snem komory udeliť fyzickej osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju sociálnej práce. Čestný člen komory má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu komory bez hlasovacieho práva.
§ 19
Orgány komory
(1)
Orgány komory sú
a)
snem komory,
b)
predstavenstvo komory,
c)
dozorná rada komory,
d)
profesijná rada komory,
e)
disciplinárna komisia komory.
(2)
Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.
(3)
Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkcie v orgánoch komory sú čestné.
(4)
Členovi orgánu komory podľa odseku 1 písm. b) až e) patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu6) vzniknutých v súvislosti s výkonom funkcie v orgáne komory.
§ 20
Snem komory
(1)
Snem komory je najvyšší orgán komory. Snem komory tvoria členovia komory.
(2)
Snem komory
a)
schvaľuje štatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex,
b)
volí a odvoláva predsedu komory a ostatných členov orgánov komory,
c)
priznáva postavenie hosťujúceho člena komory a udeľuje čestné členstvo v komore,
d)
schvaľuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 40 ods. 1,
e)
schvaľuje správu o hospodárení komory za uplynulý kalendárny rok,
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí alebo ktoré sú upravené v štatúte komory.
(3)
Zasadnutia snemu komory sa konajú podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Predstavenstvo komory je povinné zvolať zasadnutie snemu komory do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti
a)
predsedu komory,
b)
najmenej tretiny členov komory alebo
c)
dozornej rady komory.
§ 21
Predstavenstvo komory
(1)
Predstavenstvo komory je výkonný a riadiaci orgán komory, ktorý
a)
zvoláva zasadnutia snemu komory,
b)
plní uznesenia snemu komory,
c)
schvaľuje rozpočet na kalendárny rok,
d)
hospodári s majetkom komory,
e)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu členov komory,
f)
vedie a aktualizuje zoznam členov komory, hosťujúcich členov komory a čestných členov komory,
g)
predkladá správy o činnosti predstavenstva komory snemu komory,
h)
podáva záväzné stanovisko k uplatňovaniu vnútorných predpisov komory,
i)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory.
(2)
Predstavenstvo komory je odvolací orgán proti rozhodnutiam profesijnej rady komory podľa § 23 ods. 3 písm. d) a proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie komory.
§ 22
Dozorná rada komory
Dozorná rada komory
a)
kontroluje
1.
činnosť komory,
2.
plnenie uznesení snemu komory,
3.
hospodárenie komory,
4.
činnosť predstavenstva komory a predsedu komory,
5.
dodržiavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,
b)
predkladá správu o hospodárení komory,
c)
podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
d)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov dozornej rady komory.
§ 23
Profesijná rada komory
(1)
Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
(2)
Členov profesijnej rady komory volí snem komory z členov komory a z hosťujúcich členov komory tak, aby bol zachovaný väčšinový podiel členov komory v profesijnej rade komory. Hosťujúci člen komory má v profesijnej rade komory rovnaké práva a povinnosti ako člen profesijnej rady komory okrem práva byť zvolený za predsedu profesijnej rady komory. Profesijná rada komory volí a odvoláva predsedu a podpredsedu alebo podpredsedov profesijnej rady komory.
(3)
Profesijná rada komory
a)
vydáva
1.
etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre členov komory záväzný,
2.
odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
3.
pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
b)
hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax a informuje sa o sústavnom vzdelávaní v nadstavbových odborných činnostiach sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
c)
podáva
1.
stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
2.
návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
d)
rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
e)
rozhoduje o námietke proti nezapísaniu do zoznamu členov komory,
f)
vydáva potvrdenie o dĺžke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na účely preukazovania praxe,
g)
vedie a aktualizuje register povolení,
h)
navrhuje zástupcov komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania (ďalej len „akreditačná komisia“).
§ 24
Disciplinárna komisia komory
(1)
Disciplinárna komisia komory
a)
rozhoduje v prvom stupni v mene komory v disciplinárnom konaní na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z vlastného podnetu,
b)
posudzuje podnety vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu,
c)
plní oznamovaciu povinnosť o skutočnostiach z disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach,
d)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie komory.
(2)
Predseda disciplinárnej komisie komory zriaďuje pre každé disciplinárne konanie najmenej trojčlenný disciplinárny výbor zložený z členov disciplinárnej komisie komory.
§ 25
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárnym previnením člena komory je porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo porušenie vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu.
(2)
Za disciplinárne previnenie disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní uloží tieto disciplinárne opatrenia:
a)
písomné napomenutie za porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. b) až d),
b)
peňažnú pokutu až do výšky 150 eur za opakované porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. b) a c) alebo za porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a),
c)
prerušenie členstva v komore od dvoch mesiacov do dvoch rokov za závažné alebo opakované porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) alebo za opakované porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. d),
d)
vylúčenie člena komory z komory najviac na päť rokov za opakované závažné porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) alebo za neplnenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. d) za obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada disciplinárna komisia najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti a na spôsob konania.
(4)
Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 nemožno uložiť súbežne. Výkon disciplinárnych opatrení podľa odseku 2 písm. b) až d) možno podmienečne odložiť najviac na dva roky. Ak počas tohto obdobia bude členovi komory uložené ďalšie disciplinárne opatrenie, podmienečne uložené disciplinárne opatrenie sa vykoná. Disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ak prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na charakter porušenej povinnosti a na spôsob konania.
§ 26
Disciplinárne konanie
(1)
Disciplinárna komisia komory rozhodne o disciplinárnom previnení do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Disciplinárna komisia komory je povinná o predĺžení lehoty podľa druhej vety s uvedením dôvodov predĺženia lehoty upovedomiť účastníka konania.
(2)
Disciplinárna komisia komory uloží disciplinárne opatrenie do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 27
Hospodárenie a majetok komory
(1)
Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.
(2)
Ak rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory v období od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu na príslušný rozpočtový rok rozpočtovým provizóriom. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória v každom miesiaci rozpočtového roka nesmú prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka; výnimku počas rozpočtového provizória tvoria výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov a nevyhnutné výdavky spojené so zasadnutím snemu. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok po jeho schválení.
(3)
Komora môže podnikať iba v oblasti vzdelávania a vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh.
(4)
Príjmy komory tvoria
a)
členské príspevky,
b)
pokuty uložené v disciplinárnom konaní,
c)
poplatky podľa § 40 ods. 1,
d)
dary,
e)
príjmy z podnikateľskej činnosti podľa odseku 3,
f)
iné príjmy.
TRETIA ČASŤ
AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
§ 28
Akreditačná komisia
(1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhoduje o akreditácii špecializačného vzdelávacieho programu a o akreditácii vzdelávacieho programu na výkon nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „vzdelávací program“) po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie.
(2)
Ministerstvo zriaďuje akreditačnú komisiu ako poradný orgán na overovanie plnenia podmienok podľa § 29 ods. 1 písm. b) až d) a na overenie plnenia podmienok udelenia akreditácie podľa § 33 ods. 3.
(3)
Predsedu akreditačnej komisie, podpredsedu akreditačnej komisie a členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z odborníkov teórie a praxe pôsobiacich v oblasti sociálnej práce. Univerzity a vysoké školy sú v akreditačnej komisii zastúpené najmenej tromi členmi a profesijná rada komory je v akreditačnej komisii zastúpená najmenej jedným členom. Podrobnosti o zložení akreditačnej komisie a o jej činnosti upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Činnosť predsedu akreditačnej komisie, podpredsedu akreditačnej komisie a členov akreditačnej komisie je úkonom vo všeobecnom záujme.7) Cestovné náhrady hradí ministerstvo podľa osobitného predpisu;6) spôsob dopravy určí predseda akreditačnej komisie.
Podmienky udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a vzdelávací program
§ 29
(1)
Podmienkou udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a akreditácie na vzdelávací program (ďalej len „akreditácia“) je
a)
skutočnosť, že žiadateľ o udelenie akreditácie je vzdelávacia inštitúcia,
b)
skutočnosť, že špecializačný vzdelávací program a vzdelávací program zodpovedajú štandardom ustanoveným nariadením podľa § 5 ods. 5 a § 13 ods. 4,
c)
zabezpečenie vykonania špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným týmto zákonom,
d)
zabezpečenie odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého
1.
garanta špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
2.
lektorského zboru na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
e)
utvorenie materiálno-technických podmienok na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu vrátane materiálno-technických podmienok na získanie praktických zručností,
f)
prax vzdelávacej inštitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so sociálnou prácou alebo s nadstavbovými odbornými činnosťami a
g)
neodňatie akreditácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) a b) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie.
(2)
Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo garant vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo mu bol udelený vedecko-pedagogický titul8) v odbore, ktorého sa špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program týka,
b)
má najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program týka.
(3)
Lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak
a)
získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka,
b)
má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka.
(4)
Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo garant vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej tri roky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti. Lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej jeden rok pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti.
(5)
Podmienka odbornej praxe lektora podľa odseku 3 písm. b) sa považuje za splnenú, ak lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je vysokoškolský učiteľ alebo má udelený vedecko-pedagogický titul8) a predmetom jeho predpokladanej lektorskej činnosti má byť oblasť jeho pedagogickej činnosti alebo oblasť, v ktorej mu bol udelený vedecko-pedagogický titul.8) Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe lektora podľa odseku 3 písm. b) alebo uznanie podmienky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti lektora podľa odseku 4 za splnenú, ak to umožňuje zameranie predpokladanej lektorskej činnosti.
(6)
Odborná spôsobilosť podľa odsekov 2 a 3 sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní príslušného vysokoškolského štúdia vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu2) a potvrdením o dĺžke odbornej praxe.
(7)
Lektorská spôsobilosť podľa odseku 4 sa preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti alebo pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu; vysokoškolský učiteľ preukazuje splnenie podmienky lektorskej spôsobilosti potvrdením od zamestnávateľa.
§ 30
(1)
Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje
a)
názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej inštitúcie,
b)
charakteristiku vzdelávacej inštitúcie,
c)
názov špecializačného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu, o ktorého akreditáciu sa žiada,
d)
spôsob zabezpečenia vykonania špecializačnej skúšky alebo odbornej skúšky.
(2)
Prílohu žiadosti o udelenie akreditácie tvoria
a)
podrobne spracovaný špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program,
b)
doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa § 29 ods. 1 písm. a), d) až f),
c)
zoznam, ktorý obsahuje meno a priezvisko garanta špecializačného vzdelávacieho programu alebo garanta vzdelávacieho programu a lektorov lektorského zboru pre príslušný program.
(3)
Vzdelávacia inštitúcia môže požiadať o udelenie akreditácie už akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo už akreditovaného vzdelávacieho programu najskôr 120 dní pred uplynutím platnosti tejto akreditácie.
(4)
Podrobnosti o spôsobe podávania žiadosti o udelenie akreditácie zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
§ 31
Udelenie akreditácie
(1)
Ministerstvo udelí akreditáciu a vydá vzdelávacej inštitúcii osvedčenie o akreditácii, ak sú splnené podmienky udelenia akreditácie podľa tohto zákona a akreditačná komisia dala odporúčanie na udelenie akreditácie; písomné rozhodnutie o udelení akreditácie sa nevydáva.
(2)
Ministerstvo rozhodne vo veci udelenia akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ju primerane predĺžiť minister. Ministerstvo je povinné o predĺžení lehoty podľa druhej vety s uvedením dôvodov predĺženia lehoty upovedomiť účastníka konania.
(3)
Ministerstvo zastaví konanie o udelenie akreditácie, ak nie je dodržaná lehota podľa § 30 ods. 3.
(4)
Akreditácia sa udeľuje najviac na päť rokov a nemožno ju previesť na inú osobu.
§ 32
Zánik a odňatie akreditácie
(1)
Akreditácia zaniká
a)
na žiadosť vzdelávacej inštitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, dňom uvedeným v žiadosti, najskôr dňom doručenia žiadosti,
b)
zrušením alebo zánikom vzdelávacej inštitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, alebo zánikom predmetu jej činnosti, ktorým je vzdelávanie,
c)
uplynutím platnosti udelenej akreditácie.
(2)
Ministerstvo odníme akreditáciu, ak vzdelávacia inštitúcia
a)
poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie akreditácie, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie akreditácie,
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosť podľa § 33 ods. 2,
c)
uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý jej nebola udelená akreditácia, ak sa akreditácia podľa tohto zákona vyžaduje.
(3)
Ministerstvo môže odňať akreditáciu, ak vzdelávacia inštitúcia porušila povinnosť podľa § 33 ods. 2.
Práva a povinnosti vzdelávacej inštitúcie
§ 33
(1)
Vzdelávacia inštitúcia je oprávnená na základe udelenej akreditácie uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací program.
(2)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorej ministerstvo udelilo akreditáciu, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za ktorých bola akreditácia udelená,
b)
viesť dokumentáciu akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo akreditovaného vzdelávacieho programu podľa osobitného predpisu9) v príslušnom školskom roku alebo v príslušnom cykle akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
viesť zoznam vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu, názov špecializačného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu, dátum vykonania skúšky podľa § 34 ods. 1, meno, priezvisko a titul predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie,
d)
oznamovať údaje zo zoznamu podľa písmena c) ministerstvu na účely
1.
centrálnej evidencie vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti,
2.
štátnych štatistických zisťovaní,
e)
zabezpečovať profesionálne vykonávanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo akreditovaného vzdelávacieho programu.
(3)
Ak počas platnosti udelenej akreditácie nastanú zmeny v plnení podmienok udelenia akreditácie podľa § 29 ods. 1 písm. b) až e), vzdelávacia inštitúcia oznámi bezodkladne ministerstvu zmeny v plnení podmienok udelenia akreditácie alebo nový spôsob plnenia podmienok udelenia akreditácie. Na základe písomného oznámenia overí akreditačná komisia, či vzdelávacia inštitúcia spĺňa podmienky udelenia akreditácie. Ak oznámené zmeny nie sú v rozpore s podmienkami, ktorých splnenie sa požaduje na udelenie akreditácie na vzdelávací program, na ktorý bola udelená akreditácia, oznámi ministerstvo vzdelávacej inštitúcii súhlas s vykonaním zmien.
§ 34
(1)
Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi
a)
akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu osvedčenie o špecializácii po úspešnom vykonaní špecializačnej skúšky,
b)
akreditovaného vzdelávacieho programu osvedčenie o odbornej spôsobilosti po úspešnom vykonaní odbornej skúšky.
(2)
Na vykonanie špecializačnej skúšky a na vykonanie odbornej skúšky podľa odseku 1 zriadi vzdelávacia inštitúcia najmenej trojčlennú skúšobnú komisiu zloženú zo zástupcov vzdelávacej inštitúcie, ktorá špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program uskutočňuje. Členom skúšobnej komisie môže byť aj zástupca vzdelávacej inštitúcie uskutočňujúcej vzdelávací program, na ktorý je udelená akreditácia podľa tohto zákona, v ktorom je vykonávaná skúška, a člen profesijnej rady komory.
(3)
Predsedom skúšobnej komisie je odborný garant alebo lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu, v ktorom je skúška vykonávaná. Členmi skúšobnej komisie sú fyzické osoby, ktorých odborná spôsobilosť je najmenej na úrovni lektora podľa § 29 ods. 3 a ods. 5 prvej vety. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vykonanie špecializačnej skúšky a odbornej skúšky osobitný predpis.10)
(4)
Osvedčenie o špecializácii obsahuje
a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu,
c)
názov špecializačného vzdelávacieho programu,
d)
dátum vykonania špecializačnej skúšky.
(5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
názov vzdelávacieho programu,
d)
dátum vykonania odbornej skúšky.
(6)
Osvedčenie podľa odseku 1 je verejnou listinou, musí byť opatrené odtlačkom úradnej pečiatky a jeho správnosť osvedčuje podpisom štatutárny zástupca vzdelávacej inštitúcie, ktorá osvedčenie vydáva, a predseda skúšobnej komisie.
(7)
Osvedčenie podľa odseku 1 sa vydáva na neurčitý čas.
(8)
Osvedčenie podľa odseku 1, ktoré bolo vydané vzdelávacou inštitúciou, ktorej bola odňatá akreditácia podľa § 32 ods. 2 písm. a), a osvedčenie podľa odseku 1, ktoré bolo vydané absolventovi vzdelávania, na ktoré nebola vydaná akreditácia podľa tohto zákona, sú neplatné.
§ 35
Zoznam vzdelávacích inštitúcií
Ministerstvo vedie zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý je udelená akreditácia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej inštitúcie a názov špecializačného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu. Zoznam podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Profesijný titul
(1)
Sociálny pracovník má právo používať profesijný titul „sociálny pracovník“.
(2)
Asistent sociálnej práce má právo používať profesijný titul „asistent sociálnej práce“.
(3)
Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce, má právo používať profesijný titul podľa odseku 1 doplnený slovom „špecialista“. Slovo „špecialista“ môže byť v profesijnom titule podľa prvej vety nahradené slovom, ktoré ustanoví vláda nariadením pre špecializáciu podľa príslušného špecializovaného odboru sociálnej práce.
(4)
Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce, ktorí vykonávajú nadstavbové odborné činnosti, majú právo používať príslušný profesijný titul podľa odseku 1 alebo odseku 2 doplnený slovami „s osvedčením na výkon“ s uvedením príslušnej odbornej činnosti. Profesijné tituly podľa prvej vety ustanoví vláda nariadením.
(5)
Profesijný titul podľa odsekov 1 až 4 sa neskracuje a uvádza sa za menom a priezviskom používateľa.
(6)
Zakazuje sa používať profesijný titul inak, ako je upravené v tomto zákone, a zakazuje sa používať iné označenie zameniteľné s profesijnými titulmi podľa tohto zákona.
§ 37
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)
Na uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje osobitný predpis.2)
(2)
Na konanie komory o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou sa vzťahuje osobitný predpis.11)
§ 38
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí
a)
vzdelávacia inštitúcia, ak uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý nie je udelená akreditácia podľa tohto zákona, ak sa akreditácia podľa tohto zákona vyžaduje,
b)
komora, ak nepostupuje vo veciach zápisu do zoznamu členov komory podľa § 16.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu za správny delikt až do 2 000 eur.
(3)
Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(4)
Ministerstvo uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 39
Konania
(1)
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(2)
Na konanie o povolení a na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, 60, 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak § 31 ods. 2 neustanovuje inak.
(3)
Na disciplinárne konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, 49, 60, 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 40
Poplatky
(1)
Žiadateľ je povinný uhradiť komore poplatok za úkony podľa § 9 ods. 4 a 5, za podanie žiadosti o vydanie povolenia a za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou. Výšku poplatku určí komora najviac v sume
a)
66 eur za podanie žiadosti o vydanie povolenia,
b)
66 eur za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
c)
10 eur za vyznačenie zmeny v povolení, okrem vyznačenia zmeny trvalého pobytu v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc,
d)
5 eur za vyhotovenie rovnopisu povolenia.
(2)
Doklad o úhrade poplatku priloží žiadateľ o povolenie k žiadosti o vydanie povolenia, držiteľ povolenia k oznámeniu o zmenách podľa § 9 ods. 4 a k žiadosti o vydanie rovnopisu povolenia podľa § 9 ods. 5 a žiadateľ o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou k žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou.
(3)
Výnos z poplatkov je príjmom komory.
(4)
Komora nemôže požadovať úhradu iných poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.
§ 41
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti je na účely tohto zákona najmä
a)
samoštúdium,
b)
jednorazová vzdelávacia aktivita,
c)
odborná stáž,
d)
publikačná činnosť v tlači alebo publikáciách, ktorá má odborný charakter a jej obsah sa týka predmetu tohto zákona,
e)
vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa predmetu tohto zákona vrátane účasti na výskumných projektoch.
§ 42
Splnenie kvalifikačného predpokladu, osobitného kvalifikačného predpokladu a odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona sa preukazuje overenou fotokópiou dokladu.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 43
(1)
Minister zriadi prípravný výbor na zriadenie komory (ďalej len „prípravný výbor“) vymenovaním členov prípravného výboru. Členstvo v prípravnom výbore je čestné. Členovia prípravného výboru majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,6) ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou v prípravnom výbore. Cestovné náhrady podľa tretej vety hradí ministerstvo.
(2)
Nadpolovičnú väčšinu členov prípravného výboru tvoria sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce. Ministerstvo prijíma návrhy na vymenovanie za člena prípravného výboru písomne doručené od 1. januára 2015 do 31. januára 2015 na adresu sídla ministerstva; súčasťou návrhu je fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.
(3)
Prvé zasadnutie prípravného výboru zvolá ministerstvo. Prípravný výbor zvolí zo svojich členov predsedu prípravného výboru väčšinou hlasov prítomných členov. Ministerstvo poskytuje prípravnému výboru súčinnosť pri organizovaní zasadnutí.
(4)
Odôvodnený návrh na odvolanie člena prípravného výboru a na vymenovanie člena prípravného výboru môže ministrovi predložiť predseda prípravného výboru alebo traja členovia prípravného výboru. Minister je návrhom viazaný.
(5)
Prípravný výbor
a)
vypracuje návrh štatútu komory, rokovacieho poriadku komory, volebného poriadku komory, disciplinárneho poriadku komory, hospodárskeho poriadku komory a etického kódexu,
b)
určí čas a miesto zasadnutia ustanovujúceho snemu komory,
c)
vedie zoznam zakladajúcich členov komory,
d)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) zakladajúcim členom komory na ustanovujúci snem komory spolu s oznámením údajov uvedených v písmene b) v lehote 30 dní pred zasadnutím ustanovujúceho snemu komory,
e)
organizačne zabezpečí zasadnutie ustanovujúceho snemu komory do 30. septembra 2015.
(6)
Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, môžu podať žiadosť o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory prípravnému výboru od 1. februára 2015 do 30. júna 2015. Žiadosť musí byť podaná písomne na adresu sídla ministerstva s označením „Prípravný výbor“ a musí obsahovať meno, priezvisko a kontaktnú adresu žiadateľa o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory; súčasťou návrhu je overená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v odbore sociálna práca a potvrdenie o vykonávaní sociálnej práce v praxi. Do zoznamu zakladajúcich členov komory bude zapísaná fyzická osoba, ktorá doloží doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doklad o vykonávaní sociálnej práce v praxi. Zoznam zakladajúcich členov komory obsahuje meno, priezvisko, titul, kontaktnú adresu a stupeň ukončeného vysokoškolského vzdelania zakladajúceho člena komory.
(7)
Ak je k 1. júlu 2015 vedených v zozname zakladajúcich členov komory viac ako 500 zakladajúcich členov komory, fyzické osoby zapísané v zozname zakladajúcich členov komory zvolia do 31. augusta 2015 delegátov na ustanovujúci snem komory podľa pravidiel určených prípravným výborom.
(8)
Rokovanie ustanovujúceho snemu komory vedie predseda prípravného výboru. Ustanovujúci snem komory schváli štatút komory, rokovací poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory, hospodársky poriadok komory a etický kódex nadpolovičnou väčšinou prítomných zakladajúcich členov komory a zvolí orgány komory. Zvolením orgánov komory zaniká členom prípravného výboru členstvo v prípravnom výbore a prípravný výbor.
(9)
Sociálny pracovník zapísaný do zoznamu zakladajúcich členov komory a asistent sociálnej práce zapísaný do zoznamu zakladajúcich členov komory sa stávajú dňom zvolenia orgánov komory členom komory; predstavenstvo komory zapíše sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce do zoznamu členov komory s dátumom zvolenia orgánov komory.
(10)
Na účel členstva v prípravnom výbore a na účel zapísania do zoznamu zakladajúcich členov komory sa § 45 ods. 1 až 3 nepoužije.
§ 44
Ministerstvo poskytne v rokoch 2015 až 2017 finančné prostriedky na podporu činnosti komory.
§ 45
(1)
Fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1, sa považuje za
a)
sociálneho pracovníka, ak spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu,2)
b)
asistenta sociálnej práce, ak spĺňa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu,2)
c)
asistenta sociálnej práce, ak nespĺňa podmienku získaného vzdelania podľa písmena a) alebo b).
(2)
U fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.
(3)
Fyzické osoby podľa odsekov 1 a 2 nemôžu byť členom komory a vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka. Fyzické osoby podľa odsekov 1 a 2, ktoré nespĺňajú podmienku získaného vzdelania podľa odseku 1 písm. a) a b), nemôžu používať profesijné tituly podľa § 36.
(4)
U fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a) za splnený.
§ 46
Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením a nespĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, sa považuje za sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti do 31. decembra 2020.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na výkon sociálnej práce na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný predpis.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 93 ods. 2 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.“ nahrádzajú slovami „spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)“.
3.
V § 93 ods. 3 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo“ nahrádzajú slovami „spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu3a) alebo získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore“.
4.
V § 93 odsek 9 znie:
„(9)
Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce asistentom sociálnej práce podľa osobitného predpisu.3a) Plnenie úloh koordinátora pri spracúvaní individuálnych plánov práce s dieťaťom, s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)“.
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 136/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 63 odsek 2 znie:
„(2)
Sociálnu posudkovú činnosť na účely tohto zákona môže vykonávať sociálny pracovník podľa osobitného predpisu.52a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 61 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: „Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu,28a) a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Posudková činnosť podľa tohto zákona sa u fyzických osôb podľa druhej vety nevykonáva; to neplatí počas jedného roka pred dovŕšením osemnásteho roku veku mladistvého, ak ochranná výchova trvá do dovŕšenia osemnásteho roku veku mladistvého alebo počas jedného roka pred dovŕšením devätnásteho roku veku po predĺžení ochrannej výchovy alebo ak bolo začaté konanie o
a)
zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia,
b)
upustení od výkonu ochranného liečenia,
c)
prepustení z ochranného liečenia,
d)
ukončení ochranného liečenia,
e)
upustení od výkonu ochrannej výchovy,
f)
podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia,
g)
prepustení z ochrannej výchovy,
h)
prepustení z detenčného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnosť detencie.“.
2.
V § 84 odsek 7 znie:
„(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzťahuje osobitný predpis.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 84 ods. 16 sa za slová „Sociálny pracovník,“ vkladajú slová „asistent sociálnej práce,“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2015, okrem § 7 až 11 v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015 a okrem § 2 ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, tretej hlavy v prvej časti, tretej časti, § 36 ods. 3 a 4 a § 46 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
8)
§ 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 19, 20, 23 a 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.