209/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „komisia“) je päťčlenná. Členovia komisie sú vymenovaní podľa určeného druhu činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.
(2)
Predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva na
a)
Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. t) zákona,
b)
regionálnom úrade verejného zdravotníctva regionálny hygienik podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona,
c)
rezortných orgánoch štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vedúci hygienik príslušného rezortu podľa § 7 písm. f) zákona.
§ 3
(1)
Činnosť komisie riadi predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.
(2)
Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Komisia zasadá najmenej raz štvrťročne. Ak komisia nedostala žiadosť o vykonanie skúšky, ustanovenie prvej vety sa nepoužije.
(4)
Predseda komisie zabezpečuje vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach.
§ 4
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky pred komisiou podáva žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“) písomne alebo v elektronickej podobe.
(2)
Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.
(3)
Pred vykonaním skúšky komisia overí totožnosť žiadateľa a doklad o úhrade správneho poplatku.
(4)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.
(5)
Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky.
(6)
O priebehu skúšky a hodnotení žiadateľa komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Priebeh skúšky a kritériá jej hodnotenia upravuje skúšobný poriadok komisie, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(8)
Žiadateľ, ktorý skúšku podľa odseku 5 nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky; opravnú skúšku môže vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, ktorú nevykonal úspešne.
(9)
Pri opravnej skúške sa postupuje podľa odsekov 2 až 6.
§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorý osvedčenie vydal,
b)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
c)
evidenčné číslo osvedčenia,
d)
meno a priezvisko, titul žiadateľa,
e)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
f)
adresa trvalého pobytu žiadateľa,
g)
druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
h)
dátum a miesto vykonania skúšky,
i)
druh práce, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak ide o činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona,
j)
meno, priezvisko, titul predsedu komisie,
k)
odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko a podpis príslušného hygienika.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
v z. Viliam Čislák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 209/2014 Z. z.
ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY A ROZSAH AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY
I. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
a)
zabezpečenie systému kvality,
b)
metrologické zabezpečenie,
c)
princípy skúšobných metód na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
d)
validácia metód a určovanie neistoty merania,
e)
interpretácia výsledkov,
f)
pre oblasť vôd vedomosti o možných zdravotných rizikách podľa príslušných právnych noriem a štandardných postupov,
g)
právne predpisy upravujúce kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.
II. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
a)
právne predpisy upravujúce hodnotenie vplyvov na verejné zdravie,
b)
zásady hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
c)
metódy hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
d)
využívanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v rozhodovacích procesoch.
III. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
a)
právne predpisy upravujúce hodnotenie zdravotných rizík,
b)
zásady hodnotenia zdravotných rizík,
c)
metódy hodnotenia zdravotných rizík,
d)
určovanie nebezpečnosti, vzťahu dávka – odozva, hodnotenie expozície, charakteristika rizika,
e)
hodnotenie zdravotného rizika z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom,
f)
posudzovanie miery rizika vzhľadom na časové obmedzenie pôsobenia,
g)
výpočet celoživotného rizika z expozície škodlivým faktorom životného prostredia,
h)
analýza neistôt,
i)
riadenie rizika,
j)
využívanie hodnotenia zdravotných rizík v rozhodovacích procesoch,
k)
komunikácia zdravotných rizík,
l)
opatrenia na zváženie alebo odstránenie rizika.
IV. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
a)
príprava programu vzorkovania,
b)
spôsob odberu vzoriek,
c)
označovanie vzoriek a protokol o odbere,
d)
transport vzoriek,
e)
metrologické zabezpečenie vzorkovania,
f)
validácia metód vzorkovania.
V. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
a)
právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
b)
požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody,
c)
povinnosti dodávateľov pitnej vody pri výrobe a úprave pitnej vody,
d)
princípy a procesy úpravy pitnej vody,
e)
zdravotné riziká pri používaní pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
f)
opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení prenosných pitnou vodou v pôsobnosti dodávateľov pitnej vody.
VI. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
a)
právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri poskytovaní služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
b)
povinnosti pri prevádzkovaní zariadení starostlivosti o ľudské telo,
c)
hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
d)
zdravotné riziká pri poskytovaní služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
e)
základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
f)
náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
g)
kontraindikácie jednotlivých druhov poskytovaných služieb,
h)
zásady prvej pomoci pri poranení,
i)
požiadavky na ochranu zdravia nefajčiarov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
VII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
a)
povinnosti pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
b)
povinnosti pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
c)
opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
d)
základné protiepidemické postupy a dekontaminácia.
VIII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov
a)
správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
b)
povinnosti pri výrobe kozmetických výrobkov,
c)
opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
d)
základné protiepidemické postupy a dekontaminácia.
IX. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
a)
právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia pri prevádzkovaní umelých kúpalísk,
b)
požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách,
c)
povinnosti pri prevádzkovaní umelých kúpalísk,
d)
princípy a procesy úpravy vody na kúpanie,
e)
zdravotné riziká z vody na kúpanie,
f)
opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení prenosných vodou na kúpanie v pôsobnosti prevádzkovateľov umelých kúpalísk,
g)
náležitosti prevádzkového poriadku umelého kúpaliska.
X. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
a)
právne predpisy upravujúce problematiku uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
1.
podmienky uvádzania nebezpečných látok a zmesí na trh a ich používanie,
2.
nebezpečné látky a zmesi, špecifikácia tried nebezpečnosti,
3.
systémy klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, osobitne veľmi toxických látok a zmesí, účinnosť uplatňovania právnych úprav v praxi,
4.
označovanie a balenie, výstražné symboly, slová a upozornenia,
5.
požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov, expozičný scenár,
6.
obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok a zmesí,
b)
právne predpisy upravujúce výkon práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
1.
právny rámec ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,
2.
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,
3.
zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji a skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
4.
povinnosti zamestnávateľov – identifikácia rizika, posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
5.
všeobecné zásady prevencie rizika,
6.
špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
7.
špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
8.
kontrola expozície a rizika,
9.
informovanie orgánu verejného zdravotníctva v súvislosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
10.
zdravotný dohľad,
c)
toxikológia
1.
základné pojmy – toxicita látky alebo zmesi (LD50, LC50), chronická (NOAEL, ADI),
2.
toxicita, nebezpečnosť, riziko a ich význam,
3.
cesty vstupu do organizmu, zásady prevencie,
4.
zdravotné účinky toxických látok a zmesí,
5.
príčiny vzniku otráv a ich prejavy vo vzťahu k vykonávanej práci,
d)
zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa cesty vstupu do organizmu.
XI. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
a)
právne predpisy upravujúce prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
b)
epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzťahu k činnosti
1.
základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie,
2.
hygiena životného prostredia,
3.
spôsob prenosu infekčných ochorení,
c)
práca s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
1.
základné pojmy,
2.
zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť,
3.
klasifikácia, rozdelenie nebezpečných chemických látok a zmesí,
4.
skladovanie prípravkov,
5.
balenie, označovanie obalov (výstražné symboly, označenia),
6.
etikety prípravkov, karty bezpečnostných údajov a ich obsah,
7.
charakteristika nebezpečenstva prípravkov, symboly,
8.
posudzovanie rizika, zdravotný dohľad,
9.
špecifické ochranné opatrenia,
10.
prevádzkový poriadok a posudok o riziku,
11.
povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby,
12.
osobné ochranné pracovné prostriedky,
d)
toxikológia
1.
základné pojmy, toxicita,
2.
charakteristika prípravkov z hľadiska toxicity a ich rozdelenie, označovanie, skladovanie, karta bezpečnostných údajov,
3.
prevádzkový poriadok – náležitosti, posudok o riziku,
4.
skladovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky,
5.
cesty vstupu toxických látok do organizmu,
6.
druhy a príznaky otráv a hlavné zásady prvej pomoci, toxicita,
e)
dezinfekcia
1.
prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku,
2.
pracovné a technologické postupy,
3.
spôsoby aplikácie dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti,
4.
dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby,
5.
ochranná a ohnisková dezinfekcia,
f)
dezinsekcia
1.
základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, roztočov, vývojové cykly,
2.
prehľad skupín schválených dezinsekčných prípravkov,
3.
spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku,
4.
prírodné ohniskové nákazy,
5.
pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov,
6.
postreková technika na výkon dezinsekcie,
7.
preventívna a represívna dezinsekcia,
8.
hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii,
g)
deratizácia
1.
základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov,
2.
prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov,
3.
spôsoby deratizácie,
4.
spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie,
5.
teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie,
6.
pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola účinnosti,
7.
vyhodnotenie účinnosti,
8.
preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, pomnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov,
9.
hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
XII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na nákup, predaj a spracúvanie húb
a)
právne predpisy, ktoré upravujú požiadavky na jedlé huby,
b)
morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava, prípadne ďalšie spracovanie, výživová hodnota jedlých húb,
c)
morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské spracovanie,
d)
príznaky otravy hubami,
e)
zásady prvej pomoci pri otrave hubami,
f)
právne predpisy o potravinách.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 209/2014 Z. z.